Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An (Lần 2)

ef4574f539d8b47b0160f3bdd3111a39
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-27 09:29:45 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 1/14 CHƯƠNGI.CÁCPHƯƠNGPHÁPGIÚPGIINHANHBÀITOÁNHÓAHC “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley RandTalley RandTalley RandTalley Rand) §§§§1111. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒỒỒỒ ĐƯĐƯĐƯĐƯỜỜỜỜNG CHÉONG CHÉONG CHÉONG CHÉO Vi hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong t kho ng th i gian ương ng n sinh ph i gi i quy t ư ng câu i và bài p khá n (trong ñó bài p toán chi t không nh ). Do vi c tìm ra các ph ương pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa có t ngh ĩa quan tr ng. Bài toán tr n n các ch t i nhau là t ng bài hay p trong ch ương trình hóa ph thông. Ta có th gi i bài p ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “phương pháp ñ ñư ng chéo” Nguyên c: Tr n n dung ch: Dung ch 1: có kh i ư ng m1, th tích V1, ng ñ C1 (C% ho CM), kh i ư ng riêng d1. Dung ch 2: có kh i ư ng m2, th tích V2, ng ñ C2 (C2 C1), kh i ư ng riêng d2. Dung ch thu ñưc có m1 m2, V1 V2, nng ñ (C1 C2), kh i ư ng riêng d. ñ ñư ng chéo và công th ươ ng ng i i tr ng p là: a) ð vi ng ñ kh i ư ng: m1 C1 |C2 C| m2 C2 |C1 C| (1) |CC| CC |m m1 221--= b) ði vi nng ñ mol/lít: V1 C1 |C2 C| V2 C2 |C1 C| (2) |CC| CC |V V1221--= c) ði vi khi lưng riêng: V1 d1 |d2 d| V2 d2 |d1 d| (3) |dd| dd |V V1221--= Khi s dng sơ ñ ñư ng chéo ta cn chú ý: *) Cht rn coi như dung dch có 100% *) Dung môi coi như dung dch có 0% *) Khi lưng riêng ca H2O là g/ml Sau ñây là t ví \\Z \\Zng ph ương pháp ñưng chéo trong tính toán pha ch dung ch. ng 1: Tính toán pha ch dung ch Ví 1. ð thu ñưc dung dch HCl 25% cn ly m1 gam dung dch HCl 45% pha vi m2 gam dung dch HCl 15%. T l\\Z m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 ư ng gi i: Áp dng công thc (1): 210 20 |5215| 5245 |m m21==--=⇒ ðáp án C. Ví 2. ð pha ñưc 500 ml dung dch nưc mui sinh lí (C 0,9%) cn ly ml dung dch NaCl 3%. Giá tr ca là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 2/14 Hư ng gi i: Ta có sơ ñ: V1(NaCl) |0 0,9| 0,9 V2(H2O) |3 0,9| ⇒(ml) 1505000,9 2,1 0,9V1=×+=⇒ ðáp án A. Phương pháp này không nh ng u ích trong vi c pha ch các dung ch mà còn có th áp \\Zng cho các tr ưng p ñ bi t ơn, nh pha t ch t n vào dung ch. Khi ñó ph i chuy n ng ñ ca ch t nguyên ch t thành ng ñ tươ ng ng i ư ng ch t tan trong dung ch. Ví 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào gam dung dch H2SO4 49% ta ñưc dung dch H2SO4 78,4%. Giá tr ca là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 Hư ng gi i: Phương trình phn ng: SO3 H2O ¾®¾ H2SO4 100 gam SO3 ¾®¾5,12280100 98=´gam H2SO4 Nng ñ dung dch H2SO4 tương ng: 122,5% Gi m1, m2 ln lưt là khi lưng SO3 và dung dch H2SO4 49% cn ly. Theo (1) ta có: 44,129,4|4,87122,5| |4,7849|m m21=--= (gam) 300 20029,4 44,1m2=´=⇒ ðáp án D. i lí thú a ñ ñư ng chéo là ch \\" ph ương pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh qu nhi u ng bài p hóa khác. Sau ñây ta #n ư xét các ng bài p này. ng 2: Bài toán \\"n p ñng ây là ng bài p n trong ph #n u o nguyên . Ví 4. Nguyên t khi trung bình ca brom là 79,319. Brom có hai ñng v bn: Br7935 và Br.8135 Thành phn s nguyên t ca Br8135là: A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95 ư ng gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: Br (M=81)3581Br (M=79)3579A=79,31979,319 79 0,31981 79,319 1,681 %100319,0681,1 319,0Br%681,1 319,0Br% Br%813579 35 8135×+=⇒= %95,15Br%8135= ðáp án D. ng 3: Tính th tích \\"n p khí Ví 5. Mt hn hp gm O2, O3 ñiu ki\\Zn tiêu chun có t khi ñi vi hiñro là 18. Thành phn v th tích ca O3 trong hn hp là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% ư ng gi i: Áp dng sơ ñ ñư ng chéo: M1= 48 |32 36| 18.2 =36 M2= 32 |48 36|O2O3Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 3/14 %25%1001 1%V 31 12 4V V323OO O=×+=⇒== ðáp án B. Ví 6. Cn trn th tích metan vi mt th tích ñng ñng ca metan ñ thu ñưc hn hp khí có t khi hơi so vi hiñro ng 15. là: A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 ư ng gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: M1= 16 |M2 30| 15.2 =30 M2 M2 |16 30|M2CH4 ⇒28 |30 M| 14 |30 M|VV22MCH2 4=⇒==⇒ M2 58 14n 58 V!y là: C4H10 ðáp án B. ng 4: Tính thành ph #n \\"n p mu trong ph n ng gi a ñơ baz và ña axit ng bài p này có th gi i dàng %ng ph ương pháp thông th ưng (vi ph ương trình ph n ng, ñ &n). Tuy nhiên ũng có th nhanh chóng tìm ra qu %ng cách \\Zng ñ ñư ng chéo. Ví 7. Thêm 250 ml dung dch NaOH 2M vào 200 ml dung dch H3PO4 1,5M. Mui t\\"o thành và khi lưng tương ng là: A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 ư ng gi i: Có: 2350,2.1,5 0,25.2n n143POH NaOH<==< T\\"o ra hn hp mui: NaH2PO4, Na2HPO4 Sơ ñ ñư ng chéo: Na2HPO4 (n1 2) |1 5/3| NaH2PO4 (n2 1) |2 5/3|5 3=23 3== 12nn42 42PONaH HPONa=⇒ .2nn4242PONaHHPONa=Mà 3,0nnn434242POHPONaHHPONa==+(mol) ⇒  ==(mol) 0,1n (mol) 0,2n42 42PONaH HPONa⇒  == ==(g) 12,00,1.120m (g) 28,40,2.142m42 42PONaH HPONa⇒ ðáp án C. ng 5: Bài toán \\"n p ch t vô a kim lo i có cùng tính ch t hóa Ví 8. Hòa tan 3,164 gam hn hp mui CaCO3 và BaCO3 ng dung dch HCl dư, thu ñưc 448 ml khí CO2 (ñktc). Thành phn s mol ca BaCO3 trong hn hp là: A. 50% B. 55% C. 60% D. 65% ư ng gi i: (mol) 0,0222,40,448n2CO==⇒2,1580,023,164M == Áp dng sơ ñ ñư ng chéo: BaCO3(M1= 197) |100 158,2| 58,2 M=158,2 CaCO3(M2 100) |197 158,2| 38,8Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 4/14 60%100%38,858,2 58,2%n3BaCO=×+= ðáp án C. Dng 6: Bài toán tr n qu ng a cùng t kim lo i ây là t ng bài mà gi i theo cách thông th ưng là khá dài dòng, ph c p. Tuy nhiên \\Zng ñ ñư ng chéo thì vi c tìm ra qu tr nên ñơn gi n và nhanh chóng ơn nhi u. ð có th áp \\Zng ñư sơ ñ ñư ng chéo, ta coi các qu ng nh t “dung ch” mà “ch t tan” là kim lo i ñang xét, và “n ng ñ” a “ch t tan” chính là hàm ưng kh ư ng a kim lo i trong qu ng. Ví 9. là qung hematit cha 60% Fe2O3. là qung manhetit cha 69,6% Fe3O4. Trn m1 tn qung vi m2 tn qung thu ñưc qung C, mà t# tn qung có th ñiu ch$ ñưc 0,5 tn gang cha 4% cacbon. T l\\Z m1/m2 là: A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5 ư ng gi i: S kg Fe có trong tn ca mi qung là: +) Qung cha: (kg) 420 160112100010060 =×× +) Qung cha: (kg) 504 23216810001006,69=×× +) Qung cha: (kg) 480 100 41500 = -´ Sơ ñ ñư ng chéo: mA 420 |504 480| 480 mB 504 |420 480| ⇒5260 24mmBA==⇒ ðáp án D. ************************************************ §2. §2. §2. §2. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN KHO TOÀN KHO TOÀN KHO TOÀN KHỐỐỐỐI LƯI LƯI LƯI LƯỢỢỢỢNGNGNGNG Áp dng ñnh lu!t bo toàn khi lưng (ðLBTKL): “T ng kh ng các ch t tham gia ph ng ng ng kh ng các ph m” giúp ta gii bài toán hóa hc mt cách ñơn gin, nhanh chóng. Ví 10. Hn hp gm 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol cht X. ð ñt cháy hoàn toàn hn hp cn 21,28 lít O2 (ñktc) và thu ñưc 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Tính khi lưng phân t (bi$t ch cha C, H, O). ư ng gi i: Ta có các phương trình phn ng cháy: 2C2H6O2 5O2 ¾®¾ 4CO2 6H2O O2 ¾®¾ CO2 H2O Áp dng ðLBTKL: ()226222222262OOHCOHCOXOHCOOOHCXmm mmmmmmmm+-+=⇒+=++ (gam) 18,43222,421,28620,1 19,835,2mX= ×+´-+= Khi lưng phân t ca X: (g/mol). 920,218,4MX==Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 5/14 Ví 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam hn hp hai mui cacbonat kim lo\\"i hóa tr II và hóa tr III ng dung dch HCl dư ta thu ñưc dung dch và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Tính khi lưng mui có trong dung dch A. ư ng gi i: Gi mui cacbonat là: XCO3 và Y2(CO3)3. Các phương trình phn ng xy ra: XCO3 2HCl ¾®¾ XCl2 H2O CO2 Y2(CO3)3 6HCl ¾®¾ 2YCl3 3H2O 3CO2 (1) (2) S mol khí CO2 bay ra: (mol) 0,08 04,022n (mol) 04,022,40,896n22COHClCO=´==⇒== Áp dng ðLBTKL: muèimmmm)m(mOHCOHCl)(COY XCO223323++=++ )mm(m)m(mmOHCOHCl)(COY XCO223323+-++=muèi (gam). 3,78)4404,01804,0(5,3608,034,3m=´+´-´+=muèi Ví 12. Kh gam hn hp gm các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 ng khí CO nhi\\Zt ñ cao, ngư ta thu ñưc 40 gam hn hp cht rn và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá tr ca m. ư ng gi i: Phân tích: i bài toán này, gi i theo cách thông th ưng, c ñ mol a các oxit #n ư là x, y, z, thì có t khó kh ăn là ta không th thi p ñ ph ương trình ñ gi i ra ñưc các &n. t khác, chúng ta ũng không bi ư ng CO ñã cho có ñ ñ kh các oxit kim lo i hay không? ðó là ch ưa hi u su t a ph n ng ũng là t n ñ gây ra nh ng khó kh ăn! Nh ưng chúng ta dùng ph ươ ng pháp toàn kh ng s) giúp lo i ñư nh ng khó kh ăn trên và vi c tìm ra giá tr a tr nên c ñơ gi n. Các phương trình phn ng có th xy ra: 3Fe2O3 CO ¾®¾ 2Fe3O4 CO2 Fe3O4 CO ¾®¾ 3FeO CO2 FeO CO ¾®¾ Fe CO2 CuO CO ¾®¾ Cu CO2 (1) (2) (3) (4) Ta có: (gam) 8,43,0.28m (mol) 3,04413,2n COCO2==⇒===(p−)p−)( CO Khi lưng cht rn: mr 40 (gam) Áp dng ðLBTKL: (p−)p−) COCOrA BrA mmmmmmmm2-+=⇒+=+( CO (gam). 8,444,82,3104mmA =-+== Ví 13. Thu% phân hoàn toàn 14,8 gam hn hp este ñơn chc là ñng phân ca nhau thy cn v#a ñ 200 ml dung dch NaOH 1M, thu ñưc gam hn hp mui và 7,8 gam hn hp rưu. Tìm m. Hư ng gi i: Gi công thc chung ca este là: R\\'COOR Phương trình phn ng xy ra: OHR\\'COONaRNaOHR\\'COOR+¾®¾+ Theo bài ra ta có: (gam) 8.0,204m (mol) 2,01.2,0 nNaOHNaOH==⇒== Áp dng ðLBTKL: OHR\\'NaOHR\\'COORCOONaROHR\\'COONaRNaOHR\\'COORm mmmmmmm-+=⇒+=+ (gam). 157,8814,8mmCOONaR=-+== ************************************************Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 6/14 §3. §3. §3. §3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIPHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢẢẢẢM KHM KHM KHM KHỐỐỐỐI LƯI LƯI LƯI LƯỢỢỢỢNGNGNGNG Nguyên tc a ph ương pháp: D*a vào ăng gi m kh ư ng (TGKL) khi chuy n mol ch t thành ho c nhi u mol ch t (có th qua các giai ñon trung gian) ta dàng tính ñưc mol a các ch t ho c ng ưc li. Chng h\\"n: a) Xét phn ng: MCO3 2HCl ¾®¾ MCl2 CO2 H2O Theo phn ng này thì khi chuyn t# mol MCO3 ¾®¾ mol MCl2, khi lưng hn hp tăng thêm 71 60 11 gam và có mol CO2 ñưc gii phóng. Như v!y, khi bi$t lưng mui tăng ta có th tính ñưc s mol CO2 sinh ra hoc ngưc l\\"i. b) Xét phn ng: RCOOR’ NaOH ¾®¾ RCOONa R’OH mol este RCOOR’ chuyn thành mol mui RCOONa, khi lưng tăng (hoc gim) |23 R’| gam và tiêu tn h$t mol NaOH, sinh ra mol R’OH. Như v!y, n$u bi$t khi lưng ca este phn ng và khi lưng mui t\\"o thành, ta d\\' dàng tính ñưc s mol ca NaOH và R’OH hoc ngưc l\\"i. Có th nói hai phương pháp “b toàn kh ng” và “tă ng gi kh ng” là “anh em sinh ôi”, vì mt bài toán n$u gii ñưc ng phương pháp này thì cũng có th gii ñưc ng phương pháp kia. Tuy nhiên, tùy t#ng bài t!p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi\\Zt hơn. Ví 14. Gii l\\"i ví d 12 ng phương pháp tăng gim khi lưng. Hư ng gi i: Các phương trình phn ng xy ra: XCO3 2HCl ¾®¾ XCl2 H2O CO2 Y2(CO3)3 6HCl ¾®¾ 2YCl3 3H2O 3CO2 (1) (2) S mol khí CO2 bay ra: (mol) 04,022,40,896n2CO== Theo (1), (2): khi chuyn t# mui cacbonat mui clorua, mol CO2 sinh ra, khi lưng hn hp mui tăng thêm 71 60 11 gam. V!y khi lưng hn hp mui tăng lên là: )m 0,04.11 0,44 gam. Khi lưng ca mui trong dung dch: =muèim 3,34 0,44 3,78 (gam). Ví 15. Gii l\\"i ví d 13 ng phương pháp tăng gim khi lưng. Hư ng gi i: Các phương trình phn ng có th xy ra: 3Fe2O3 CO ¾®¾ 2Fe3O4 CO2 Fe3O4 CO ¾®¾ 3FeO CO2 FeO CO ¾®¾ Fe CO2 CuO CO ¾®¾ Cu CO2 (1) (2) (3) (4) Ta có: (gam) 8,43,0.28m (mol) 3,04413,2n COCO2==⇒===(p−)p−)( CO Khi lưng cht rn: mr 40 (gam) Theo (1), (2), (3), (4): mol CO phn ng ¾®¾1 mol CO2, khi lưng hn hp gim là: )m (44 28) 16 gam. V!y khi lưng hn hp ñã b gim là: 16 0,3 4,8 (gam) Khi lưng ca hn hp ban ñu là: 40 4,8 44,8 (gam). Ví 16. Nhúng mt lá nhôm vào 200 ml dung dch CuSO4, ñ$n khi dung dch mt màu xanh ly lá nhôm ra cân thy nng hơn so vi ban ñu là 1,38 gam. Xác ñnh nng ñ ca dung dch CuSO4 ñã dùng. ư ng gi i: Phương trình phn ng xy ra: 2Al 3CuSO4 ¾®¾ Al2(SO4)3 3Cu (*)Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 7/14 Theo (*): mol Al phn ng h$t vi mol CuSO4, sinh ra mol Cu, khi lưng thanh nhôm tăng lên: )m 3.64 2.27 138 (gam). V!y s mol CuSO4 ñã tham gia phn ng là: (mol) 0,0331381,38n4CuSO=×= Nng ñ ca dung dch CuSO4: (M). 0,150,20,03CM== Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i vào dung ch mu a kim lo i (kém ho t ñ ng ơn A). Sau khi thanh kim lo i ra, kh ư ng thanh kim lo i ban ñ#u thay ñi do: 1) t ư ng tan vào dung ch 2) t ư ng dung ch ñư gii phóng, bám vào thanh kim lo i 3) Tính kh ư ng ăng (hay gi m) a thanh ph i *a vào ph ương trình ph n ng \\Z th . Ví 17. Cho 11 gam hn hp axit ñơn chc thuc cùng dãy ñng ñng tác dng hoàn toàn vi kim lo\\"i Na dư, thu ñưc 2,24 lít khí H2 (ñktc). Tính khi lưng mui h*u cơ t\\"o thành. ư ng gi i: S mol khí H2 t\\"o thành: (mol) 0,122,42,24n2H== Gi công thc chung ca axit ñơn chc là: COOH.RPhương trình phn ng xy ra: 2HCOONaR2Na2COOHR2+¾®¾+ (*) Theo (*): mol COOHR phn ng ¾®¾ mol COONaR và mol H2, khi lưng mui tăng lên so vi khi lưng ca axit là: )m (gam) 4445)]R(23)44R2.[( =+-++ Khi lưng mui h*u cơ ln hơn axit là: 44.0,1 4,4 (gam) V!y, khi lưng mui h*u cơ t\\"o thành là: 11 4,4 15,4 (gam). ************************************************ §4. §4. §4. §4. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TO TOÀN NGUYÊN TỐỐỐỐ Nguyên tc chung a ph ương pháp này là a vào ñnh lu t toàn nguyên (BTNT): “Trong các ph n ng hóa thông th ưng, các nguyên luôn ñưc bo toàn”. ðiu này có nghĩa là: ng mol nguyên a t nguyên t kì tr ưc và sau ph n ng là luôn %ng nhau. Ví 18. Hn hp cht rn gm 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn ng dung dch HCl dư, thu ñưc dung dch B. Cho NaOH dư vào B, thu ñưc k$t ta C. Lc ly k$t ta, ra s\\"ch ri ñem nung trong không khí ñ$n khi lưng không ñ,i thu ñưc gam cht rn D. Tính m. ư ng gi i: Các phn ng hóa hc xy ra: Fe2O3 6HCl ¾®¾ 2FeCl3 3H2O Fe3O4 8HCl ¾®¾ FeCl2 2FeCl3 4H2O NaOH HCl ¾®¾ NaCl H2O 2NaOH FeCl2 ¾®¾ 2NaCl Fe(OH)2 3NaOH FeCl3 ¾®¾ 3NaCl Fe(OH)3 4Fe(OH)2 2H2O O2 ¾®¾0t 4Fe(OH)3 2Fe(OH)3 ¾®¾0t Fe2O3 3H2O (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Theo các phương trình phn ng ta có sơ ñ: 3243 32OFe mol 0,1:OFe mol 0,1:OFe⇒ (rn D)Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 8/14 Áp dng ñnh lu!t bo toàn nguyên t ñi vi Fe: (mol) 0,50,1.30,1.2nD) (trong Fe=+=∑ ⇒(gam). 40 0,25.160 (mol) 0,2520,5 nDD==⇒== Ví 19. Ti$n hành crackinh nhi\\Zt ñ cao 5,8 gam butan. Sau mt th gian thu ñưc hn hp khí gm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ðt cháy hoàn toàn trong khí oxi dư, ri dn toàn b sn phm sinh ra qua bình ñ-ng H2SO4 ñc. Tính ñ tăng khi lưng ca bình H2SO4 ñc. ư ng gi i: Các sơ ñ phn ng xy ra: C4H10 ¾¾¾ ®¾crackinh CH4 C3H6 (1) C4H10 ¾¾¾ ®¾crackinh C2H6 C2H6 (2) CH4 ¾®¾0tCO2 2H2O (3) C2H4 ¾®¾0t 2CO2 2H2O (4) C2H6 ¾®¾0t 2CO2 3H2O (5) C3H6 ¾®¾0t 3CO2 3H2O (6) C4H10 ¾®¾0t 4CO2 5H2O (7) ð tăng khi lưng ca bình H2SO4 ñc chính là t,ng khi lưng H2O sinh ra trong phn ng ñt cháy hn hp X. Theo bài ra ta có: (mol) 0,1585,8 nbutan== T# phương trình phn ng, có: (butan ban ñu) ¾®¾ (n ư c) và C4H10 ¾®¾ 10H ¾®¾ 5H2O Áp dng ñnh lu!t BTNT ñi vi hiñro: ==∑∑O)(H H(butan) H2n n10 0,1 (mol) (gam). 18.0,5 (mol) 0,5 21 nOHOH22===D⇒== Ví 20. Hn hp khí gm mt ankan, mt anken, mt ankin và hiñro. Chia thành phn có th tích ng nhau ri ti$n hành thí nghi\\Zm sau: Phn 1: ñem ñt cháy hoàn toàn ri dn sn phm cháy ln lưt qua bình ñ-ng H2SO4 ñc, bình ñ-ng nưc vôi trong dư. Sau phn ng cân thy khi lưng bình tăng 9,9 gam, bình tăng 13,2 gam. Phn 2: dn t# t# qua ng ñ-ng bt Ni nung nóng thu ñưc hn hp khí B. Sc khí qua bình ñ-ng nưc vôi trong dư, thy khi lưng bình nưc vôi trong tăng gam. Tìm giá tr ca m. ư ng gi i: Phân tích: Vì ph#n có th tích %ng nhau nên thành ph #n a chúng là nh nhau. Và n ph &m cháy a ph #n là hoàn toàn gi ng nhau! ây, vi c n ph #n qua t Ni, nung nóng ¾®¾ \\"n p B, sau ñó i ñem cháy ch là t ư gây nhi $u, khi chúng ta mà thôi, vì thành ph #n các nguyên a và ph #n là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì y, kh ư ng bình ưc vôi trong ăng thí nghi m chính %ng ng kh ư ng a ưc và CO2 sinh ra trong thí nghi m 1! V!y: )mbình )mbình 9,9 13,2 23,1 (gam). ************************************************ §5. §5. §5. §5. PHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BPHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN ELECTRON TOÀN ELECTRON TOÀN ELECTRON TOÀN ELECTRON Nguyên tc a ph ương pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong \\"n p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ñon) thì ng mol electron mà các phân ch t kh cho ph i %ng ng mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là ni dung ca ñnh lu!t bo toàn electron trong phn ng oxi hóa kh.Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 9/14 ðiu quan trng nht khi áp dng phương pháp này ñó là vi\\Zc phi nh!n ñnh ñúng tr\\"ng thái ñu và tr\\"ng thái cui ca các cht oxi hóa và các cht kh, nhiu khi không cn quan tâm ñ$n vi\\Zc cân ng phn ng hóa hc xy ra. Phương pháp này ñc bi\\Zt lí thú ñi vi các bài toán phi bi\\Zn lu!n nhiu trư ng hp xy ra. Ví 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo\\"i trong dung dch HNO3 dư thu ñưc 8,96 lít (ñktc) hn hp khí gm NO2 và NO có t l\\Z th tích 3:1. Xác ñnh kim lo\\"i M. ư ng gi i: S mol ca hn hp khí: (mol) 0,4 22,48,96nkhí== Vì (mol) 0,10,441n (mol); 0,30,443n 1:3n:n 1:3V:VNONONONONONO222=×==×=⇒=⇒= Gi là hóa tr ca M. Quá trình như ng electron: n0MneM+¾®¾- (1) S mol electron như ng là: (*) (mol)n M19,2n×=∑nh−ênge Quá trình nh!n electron: 245 N3 6e N4++++¾®¾+ (2) T,ng s mol electron nh!n là: (**) (mol) 6,01,06n =´=∑nhËne Áp dng ñnh lu!t bo toàn electron, ta có: 32n 0,6 M19,2nn =⇒=×⇒=∑∑nhËnenh−ênge 2; 64. V!y kim lo\\"i là ñng (MCu 64). Ví 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu ñưc dung dch và 6,72 lít hn hp khí gm NO và mt khí X, vi t l\\Z th tích là 1:1. Xác ñnh khí X. ư ng gi i: S mol ca hn hp khí B: (mol) 0,15 (mol) 0,3 22,46,72nXNOB==⇒== Quá trình như ng electron: 3e Fe Fe30+¾®¾+ (1) S mol electron như ng là: (*) (mol) 0,6 35611,2n=×=∑nh−ênge Quá trình nh!n electron ca NO: 25 3e N++¾®¾+ (2) S mol electron do NO nh!n là: (**) (mol) 45,015,03n=´=nhËn)(NOe Áp dng ñnh lu!t bo toàn electron, ta có: nhËn)(XenhËn)(NOenh−êngenhËnenh−êngennnnn +=⇒=∑∑∑ (mol) 0,150,450,6nnn =-=-=∑nhËn)(NOenh−êngenhËn)(Xe Gi là s electron mà nh!n. Ta có: n)(55 ne N-++¾®¾+ (3) =.115,015,0=T# ñó suy ra là NO2. Ví 23. ð gam phoi bào st ngoài không khí sau mt th gian bi$n thành hn hp có khi lưng 12 gam gm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho tác dng hoàn toàn vi axit nitric dư thy gii phóng ra 2,24 lít khí duy nht NO. Tính khi lưng ca A? ư ng gi i: Sơ ñ các bi$n ñ,i xy ra: Fe NOFe FeO Fe3O4Fe2O3dd HNO3mAgam 12gam2,24lÝt(®ktc)Lê Phm Thành C nhân Cht Lưng Cao Hóa Hc ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc Copyright 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496 Trang 10/14Quá trình như ng electron: 3e Fe Fe30+¾®¾+ (1) S mol electron như ng là: (*) (mol) 356mn ×=∑nh−ênge Các quá trình nh!n electron: +) T# st ¾®¾ oxit: O2 4e ¾®¾ 2O-2 (2) S electron do O2 nh!n là: (mol) 8m12 432m12n-=×-=nhËn)(Oe2 +) T# oxit ¾®¾ mui Fe3+: 25 3e N++¾®¾+ (3) S electron do nh!n là: (mol) 3,01,03n=´=nhËn)(Ne T,ng s electron nh!n là: (**) (mol) 0,3 8m12n +-=∑nhËne Áp dng ñnh lu!t bo toàn electron ta có 0,3 8m1256m3nn+-=´⇒=∑∑nhËnenh−ênge 10,08 (gam). ************************************************ §§§§6666. P. P. P. PHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIO TOÀN ĐIỆỆỆỆN TÍCHN TÍCHN TÍCHN TÍCH Nguyên tc a ph ương pháp: “Trong t dung ch n i ñ ng th i các ion ương và âm thì theo ñnh lu t o toàn ñi tích: ng i tích ương %ng ng i tích âm”. ðây chính là cơ s ñ thi$t l!p phương trình biu di\\'n mi liên h\\Z gi*a các ion trong dung dch. Ví 24. K$t qu xác ñnh nng ñ mol/lít ca các ion trong mt dung dch như sau: Ion: +Na +2Ca -3NO -Cl -3HCO S mol: 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025 H.i k$t qu ñó ñúng hay sai? T\\"i sao? ư ng gi i: T,ng s ñi\\Zn tích dương: 0,05 2.0,01 0,07 (mol) T,ng s ñi\\Zn tích âm: 0,01 0,04 0,025 0,075 (mol) Ta thy t,ng s ñi\\Zn tích dương t,ng s ñi\\Zn tích âm k$t qu xác ñnh trên là sai! Ví 25. L!p biu thc liên h\\Z gi*a a, b, c, trong dung dch cha mol Na+, mol Ca2+, mol -3HCO và mol Cl¯ Hư ng gi i: Áp dng ñnh lu!t bo toàn ñi\\Zn tích, ta có: 2b d. ************************************************ §7. §7. §7. §7. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP KHKHKHKHỐỐỐỐI LƯLƯLƯLƯỢỢỢỢNG NG NG NG MOL MOL MOL MOL TRUNG BÌNHTRUNG BÌNHTRUNG BÌNHTRUNG BÌNH Khi lưng mol trung bình (KLMTB) ca mt hn hp là khi lưng ca mt mol hn hp ñó: ∑∑====n1i in1i iihh hhn .nMnmM Trong ñó: +) mhh là t,ng s gam ca hn hp +) nhh là t,ng s mol ca hn hp +) Mi là khi lưng mol ca cht th trong hn hp +) ni là s mol ca cht th trong hn hpTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.