Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Tĩnh Gia 3, Thanh Hóa (Lần 1)

8fecaf950c448a9e6c4f8514a842f268
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-22 21:54:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 660 | Lượt Download: 7

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Ngày thi:10/01/2016 Họ, tên thí sinh:......................................................................SBD:…............. Mã đề thi 132 Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm.Biên độ dao động tổng hợp có thể là: A.A = 21 cm B.A = 5 cm C.A = 3 cm D.A = 2 cm Câu 2: Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc của chất điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là: 2 2 2 2 A.A x v 2 2 2 2 B.A v x A2 v 2 x2 A2 x 2 v2 2 2 C.D.Câu 3: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có chu kì: A.bằng một nửa chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch B.lớn hơn chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch C.bằng 2 lần chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch D.bằng chu kì của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch Câu 4: Cho 4 điểm O, A, B, C theo thứ tự đó cùng nằm trên một đường thẳng.Tại O đặt một nguồn âm điểm phát sóng đẳng hướng.Mức cường độ âm tại A lớn hơn mức cường độ âm tại B là 20dB, mức cường độ âm tại B lớn hơn mức cường độ âm tại C là 20dB.Tỉ số AB/BC là: A.10 B.1/10 C.9 D.1/9 Câu 5: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh.Hiệu điện thế giữa hai đầu: A.đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.B.cuộn cảm luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.C.cuộn cảm luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.D.tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ: gồm điện trở R, tụ điện K C và cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp.Biết L R C 10 3 • • C F .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay M N A chiều u AB 120.cos(100 t)V.Bỏ qua điện trở của dây nối và của khoá K.Ban đầu khoá K đóng, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM và MB lần lượt là: U1 40V ;U 2 20 10V .Khoá K mở thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, B là U MB 12 10V .Giá trị của điện trở R và độ tự cảm L là: A.R = 20( ); L C.R = 5( ); L H) H) B.R = 10( ); L H) D.