Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2016 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có đáp án

Gửi bởi: Hiền Nhung Hương vào ngày 2016-03-05 22:43:52 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/22 GD&ĐT GIANG TRƯỜNG THPT LIÊN THPT QUỐC 2015 2016 Môn: Thời gian bài: phút (không thời gian phát người xách nước trên đường, bước 40cm. động riêng nước trong 0,2s. nước trong sóng sánh mạnh nhất người phải (m/s). (cm/s) (km/h) m/s) năng động điều tăng biên động tăng đôi. bằng động năng bằng. biến thiên tuần hoàn theo thời gian bằng động vật. biến thiên tuần hoàn theo thời gian bằng động vật. động điều biên cách bằng bằng 25,13 (cm/s). 12,56 (cm/s). 18,84 (cm/s). 20,08 (cm/s). Trong động điều hòa, biến thiên cùng tốc. cùng dụng vật. Hiện tượng cộng hưởng cưỡng bằng riêng động bằng riêng cưỡng riêng cưỡng riêng Trong động điều biểu thức sai? động phương trình 2sin(2πt /3) Biên động (rad/s). (rad). động tuần hoàn ngày thực hiện được 43200 động toàn phần. động 86400 21600 cứng khối lượng 100g động điều hòa. Động năng biến thiên theo thời gian động điều hòa, phát biểu đúng? dụng chiều biên. dụng luôn hướng bằng. luôn cùng chiều bằng biên. chuyển động nhanh biên bằng. 12max2vvAx 12max2maxvvaa 12max2maxvvFFphph 12max2aaAxDoc24.vn Trang 2/22 Điều kiện động điều phải được trên Trái đất. biên phải nhỏ. sát. biên phải nhỏ. treo thẳng đứng cứng nặng khối lượng tăng cứng giảm khối lượng động không thay đổi. tăng lần. tăng lần. giảm lần. động điều biên Quãng đường được trong nặng khối lượng 100g cứng 100N/m. động thực hiện đồng thời động điều cùng phương, cùng biên lượt Biên động tổng nhận bằng động điều động nhất thời gian. không theo thời gian. định trạng thái động biến thiên điều theo thời gian. thuộc giữa động điều dạng hình sin. đoạn thẳng nghịch biến dạng elip. đoạn thẳng đồng biến động điều theo thẳng động biên động điều 4sin(t /4) 0,5s khối lượng động điều thay khối lượng bằng khối lượng động 0,5s. 1200 Chọn phát biểu đúng động cưỡng động cưỡng động riêng. động cưỡng ngoại tuần hoàn. Biên động cưỡng biên ngoại tuần hoàn. Biên động cưỡng thuộc ngoại tuần hoàn. động lượng giảm liên theo thời gian? Biên Biên năng. Biên tốc. trong động điều biểu thức: 2x2. chiều 144cm, động điều trọng trường động 16,4 động điều lượt phương trình: A1cos(20t +/2) A2cos(20t +/6) Phát biểu đúng 300g Doc24.vn Trang 3/22 động nhất động (rad). động nhất động (rad). động động nhất (rad). động nhất nhanh động (rad). động điều trọng trường 9,8m/s2. tăng hoặc giảm chiều cùng đoạn 14cm động điều tương biết 4/3. động bằng: 1,236 1,823 1,419 1,568 động cùng trên trái đất. chiều động chiều động chiều bằng hiệu chiều động chất điểm khối lượng chuyển động trên trục phương trình động tuần hoàn biên động điều hòa, phút thực hiện được động toàn phần. -2cm đang phía biên nhất bằng 10π(cm/s). Phương trình động 2cos(5πt 3π/4) 4cos(5πt π/4) 2cos(5πt 3π/4) 2cos(5πt π/4) treo thẳng đứng khối lượng theo phương thẳng đứng xuống dưới giãn buông động điều xung quanh bằng năng m/s. cứng 7,69 0,02 thực hiện đồng thời động điều cùng phương, cùng phương trình động cos(2t +/3) cos(2t -/6) Phương trình động tổng 2cos(2t +/3) =2cos(2t -/6) cos(2t +/6) =2cos(2t +/12) động theo phương ngang biên 0,5s. Khối lượng m/s2 dụng 5,12 9,12 khối lượng động điều theo phương trình thời điểm bằng Người thay động bằng động đầu. 97,2cm. 148,148cm. 108cm. 133,33cm. 2221TT 22212221.TTTT 2221TT t 102 10cos(πt (cm)2 210Doc24.vn Trang 4/22 khối lượng treo cứng Kích thích động biên động kích thích động biên 10cm động nhận trong sau? 0,5Hz 5Hz. 2,5Hz 1,25 ngang động điều chiều biến thiên Thời gian ngắn nhất chiều giảm Thời gian ngắn nhất chiều tăng 55cm 58cm 0,15 0,45 Trong động điều hòa, thời gian ngắn nhất giữa động năng bằng năng 0,6s. thời điểm động năng năng ,sau khoảng thời gian động năng năng .Giá nhất bằng động điều phương trình quãng đường được trong khoảng thời gian 1,5s không động trọng trường (m/s2). động, treo thẳng đứng vướng đinh trung điểm dây. động cứng khối lượng động điều theo phương ngang Biết thời điểm 5cm, 50cm/s. bằng không nặng động trọng trường m/s2 sát. lệch phương thẳng đứng buông nhẹ. căng treo 2,82 (m/s) 1,41 (m/s) (m/s) (m/s) động đúng nhiệt treo bằng loại 2.10–5 K–1, kính trái 6400 nhiệt động đúng động điều theo phương thẳng đứng năng bằng Biên động treo cạnh nhau động 2,4s 1,8s. lệch nhau đồng thời buông đồng thời thời gian ngắn nhất 12/11 Hzf5,2 ;WdtW 10cosπt- cm2 213t 632 32Doc24.vn Trang 5/22 chất điểm động điều theo trục trùng bằng chất điểm. Đường biểu diễn thuộc chất điểm theo thời gian hình bên. Phương trình chất điểm cứng nặng khối lượng Được treo trần thang máy. nặng đang đứng bằng thang ngột chuyển động nhanh trên m/s2 thời gian chuyển động nhanh thang chuyển động thẳng đều. m/s2. Biên động thang chuyển động thẳng đang động điều trên phẳng ngang, nhẵn biên Đúng đang biên khối lượng bằng khối lượng chuyển động theo phương ngang bằng chạm Biết chạm giữa xuyên tâm, chạm tiếp động điều biên biên động trước chạm 1/2. 2/3. cứng dưới định, trên không dãn. được dòng định, sát. nặng khối lượng nặng bằng, trục trạng thái thẳng đứng.Từ bằng cung nặng theo phương thẳng đứng. Điều kiện nặng động điều động điều cùng phương, cùng chung trục biên nhau bằng tương Biết rằng thời điểm luôn Error! Reference source found.. thời điểm nhất đây? 5Error! Reference source found. điểm sáng cùng động điều trên trục phương trình động cos(ω1t cos( /2). thời điểm khoảng cách giữa điểm sáng thời điểm điểm sáng cách nhau đồng thời chúng vuông pha. thời điểm điểm sáng tiên điểm sáng cách nhau ω1/ω2 bằng t(s) x(cm) 60.cos(10πt s).6 60π.cos(10πt s).6 60.cos(10πt s).3 60π.cos(10πt (cm/s).3 12AA 02kvgm 0mvgk 02mvgk 032gmvk 3Doc24.vn Trang 6/22 ----------- ---------- sinh không được dụng liệu. không giải thích thêm. sinh:.................................................... danh: .......................... GD&ĐT GIANG TRƯỜNG THPT LIÊN THPT QUỐC 2015 2016 Môn: Thời gian bài: phút (không thời gian phát động phương trình 2sin(2πt /3) Biên động (rad/s). (rad). Trong động điều hòa, biến thiên cùng tốc. cùng dụng vật. năng động điều tăng biên động tăng đôi. biến thiên tuần hoàn theo thời gian bằng động vật. bằng động năng bằng. biến thiên tuần hoàn theo thời gian bằng động vật. Hiện tượng cộng hưởng cưỡng bằng riêng động bằng riêng cưỡng riêng cưỡng riêng động điều 4sin(t /4) 0,5s nặng khối lượng 100g cứng 100N/m. động động điều theo thẳng động biên cứng khối lượng 100g động điều hòa. Động năng biến thiên theo thời gian động điều hòa, phát biểu đúng? dụng chiều biên. chuyển động nhanh biên bằng. luôn cùng chiều bằng biên.Doc24.vn Trang 7/22 dụng luôn hướng bằng. chiều 144cm, động điều trọng trường động 16,4 Chọn phát biểu đúng động cưỡng động cưỡng động riêng. động cưỡng ngoại tuần hoàn. Biên động cưỡng biên ngoại tuần hoàn. Biên động cưỡng thuộc ngoại tuần hoàn. Trong động điều biểu thức sai? động điều biên Quãng đường được trong khối lượng động điều thay khối lượng bằng khối lượng động 0,5s. 1200 treo thẳng đứng cứng nặng khối lượng tăng cứng giảm khối lượng động giảm lần. không thay đổi. tăng lần. tăng lần. Điều kiện động điều phải được trên Trái đất. biên phải nhỏ. sát. biên phải nhỏ. thực hiện đồng thời động điều cùng phương, cùng biên lượt Biên động tổng nhận bằng người xách nước trên đường, bước 40cm. động riêng nước trong 0,2s. nước trong sóng sánh mạnh nhất người phải (m/s). m/s) (km/h) (cm/s) động điều biên cách bằng bằng 12,56 (cm/s). 25,13 (cm/s). 18,84 (cm/s). 20,08 (cm/s). động lượng giảm liên theo thời gian? Biên năng. Biên tốc. Biên động điều động không theo thời gian. biến thiên điều theo thời gian. nhất thời gian. định trạng thái động trong động điều biểu thức: 2x2. 12max2maxvvaa 12max2aaAx 12max2maxvvFFphph 12max2vvAx 300gDoc24.vn Trang 8/22 động điều lượt phương trình: A1cos(20t +/2) A2cos(20t +/6) Phát biểu đúng động nhất động (rad). động nhất động (rad). động động nhất (rad). động nhất nhanh động (rad). thuộc giữa động điều đoạn thẳng nghịch biến đoạn thẳng đồng biến dạng hình sin. dạng elip. động tuần hoàn ngày thực hiện được 43200 động toàn phần. động 86400 21600 treo thẳng đứng khối lượng theo phương thẳng đứng xuống dưới giãn buông động điều xung quanh bằng năng m/s. cứng 7,69 0,02 động cùng trên trái đất. chiều động chiều động chiều bằng hiệu chiều động khối lượng động điều theo phương trình thời điểm bằng khối lượng treo cứng Kích thích động biên động kích thích động biên 10cm động nhận trong sau? 0,5Hz 5Hz. 2,5Hz 1,25 động điều hòa, phút thực hiện được động toàn phần. -2cm đang phía biên nhất bằng 10π(cm/s). Phương trình động 2cos(5πt 3π/4) 2cos(5πt 3π/4) 4cos(5πt π/4) 2cos(5πt π/4) động điều trọng trường 9,8m/s2. tăng hoặc giảm chiều cùng đoạn 14cm động điều tương biết 4/3. động bằng: 1,568 1,823 1,236 1,419 thực hiện đồng thời động điều cùng phương, cùng phương trình động cos(2t +/3) cos(2t -/6) Phương trình động tổng cos(2t +/6) =2cos(2t +/12) 2cos(2t +/3) =2cos(2t -/6) Người thay động bằng động đầu. 22212221.TTTT 2221TT 2221TT 10cos(πt (cm)2 210 Hzf5,2 Doc24.vn Trang 9/22 97,2cm. 108cm. 133,33cm. 148,148cm. chất điểm khối lượng chuyển động trên trục phương trình động tuần hoàn biên động theo phương ngang biên 0,5s. Khối lượng m/s2 dụng 9,12 5,12 ngang động điều chiều biến thiên Thời gian ngắn nhất chiều giảm Thời gian ngắn nhất chiều tăng 55cm 58cm 0,45 0,15 không nặng động trọng trường m/s2 sát. lệch phương thẳng đứng buông nhẹ. căng treo (m/s) 1,41 (m/s) (m/s) 2,82 (m/s) cứng khối lượng động điều theo phương ngang Biết thời điểm 5cm, 50cm/s. bằng chất điểm động điều theo trục trùng bằng chất điểm. Đường biểu diễn thuộc chất điểm theo thời gian hình bên. Phương trình chất điểm động điều theo phương thẳng đứng năng bằng Biên động động đúng nhiệt treo bằng loại 2.10–5 K–1, kính trái 6400 nhiệt động đúng động điều phương trình quãng đường được trong khoảng thời gian 1,5s t 102 t(s) x(cm) 60π.cos(10πt s).6 60π.cos(10πt (cm/s).3 60.cos(10πt s).6 60.cos(10πt s).3 10cosπt- cm2 213t 3Doc24.vn Trang 10/22 treo cạnh nhau động 2,4s 1,8s. lệch nhau đồng thời buông đồng thời thời gian ngắn nhất 12/11 Trong động điều hòa, thời gian ngắn nhất giữa động năng bằng năng 0,6s. thời điểm động năng năng ,sau khoảng thời gian động năng năng .Giá nhất bằng không động trọng trường (m/s2). động, treo thẳng đứng vướng đinh trung điểm dây. động điểm sáng cùng động điều trên trục phương trình động cos(ω1t cos( /2). thời điểm khoảng cách giữa điểm sáng thời điểm điểm sáng cách nhau đồng thời chúng vuông pha. thời điểm điểm sáng tiên điểm sáng cách nhau ω1/ω2 bằng động điều cùng phương, cùng chung trục biên nhau bằng tương Biết rằng thời điểm luôn Error! Reference source found.. thời điểm nhất đây? 5Error! Reference source found. đang động điều trên phẳng ngang, nhẵn biên Đúng đang biên khối lượng bằng khối lượng chuyển động theo phương ngang bằng chạm Biết chạm giữa xuyên tâm, chạm tiếp động điều biên biên động trước chạm 1/2. 2/3. cứng dưới định, trên không dãn. được dòng định, sát. nặng khối lượng nặng bằng, trục trạng thái thẳng đứng.Từ bằng cung nặng theo phương thẳng đứng. Điều kiện nặng động điều cứng nặng khối lượng Được treo trần thang máy. nặng đang đứng bằng thang ngột chuyển động nhanh trên m/s2 thời gian chuyển ;WdtW 632 12AA 0mvgk 02mvgk 032gmvk 02kvgm