Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2016 trường THPT Hoàng Lệ Kha, Thanh Hóa có đáp án

Gửi bởi: Hiền Nhung Hương vào ngày 2016-03-05 22:29:30 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/18 THANH TRƯỜNG THPT HOÀNG KHẢO CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC 2015_2016 Môn: Thời gian bài: phút trắc nghiệm sinh:.................................................................Số danh:.................. động điều trên trục phương trình Acos(2πt/3 Trong khoảng thời gian 0,5s tiên được quãng đường 3cm, trong khoảng thời gian tiếp theo được quảng đường 9cm. Trong khoảng thời gian tiếp theo được quãng đường 12cm động khoảng thời gian giữa liên tiếp động cùng trí. đoạn đường bằng đạo. nhất định trạng thái động ngắn nhất trạng thái động được Phương trình động điều dạng Acost. thời gian được chọn bằng theo chiều dương. bằng theo chiều thép mỏng, định, được kích thích động không bằng 0,08 thép phát người nghe được. nhạc siêu chất điểm khối lượng 200g phương trình động Động năng chất điểm 0,15J 0,624J 0,750 0,556J mạch tưởng cuộn 0,1H điện Trong mạch động điện hiệu điện điện cường dòng điện trong mạch 0,02A. Hiệu điện điện người thùng nước phía trên đường bằng tông. trên đường rãnh nhỏ. động riêng nước trong thùng người không 15km/h. 18km/h. 10km/h. 5km/h. động theo phương trình 10cos(20t+0,4π) bằng bằng động rad/s. rad. rad/s. rad. ngang trên nhẵn cách điện nặng tích điện q=100µC, cứng k=100N/m, trong điện trường hướng theo trục theo chiều giãn. VTCB đoạn nhẹ, động điều hòa, VTCB m/s. cường điện trường 2,5.104 V/m. Thời điểm 0,5N π/10 π/30 π/20 sóng truyền bước sóng động sóng (s). 0,02 (s). (s). 1,25 (s). thoáng chất lỏng nguồn phát sóng cách nhau 8cm. động điều hòa, cùng pha, theo phương vuông chất lỏng. Bước sóng sóng trên chất lỏng 1cm. điểm thuộc chất lỏng AMNB hình thang cân. trên đoạn đúng điểm động biên diện tích nhất AMNB 18cm2. cường cos(40 cm 5Doc24.vn Trang 2/18 trên (W/m). (B). Niutơn trên vuông (N/m2 trên vuông (W/m2 chiều treo nặng khối lượng được trọng trường động Error! Reference source found. Error! Reference source found. Error! Reference source found. Error! Reference source found. Sóng điện sóng hoặc sóng ngang. điện trường truyền trong không gian. thành phần điện trường thành phần trường điểm động cùng phương. không truyền được trong chân không động điều cùng phương, cùng phương trình A1cos(t +1); A2cos(t 2). Biên động tổng động cùng động ngược động vuông động ℓệch 1200 sinh trọng trường trường điểm thông việc động khối lượng không đáng trên định, dưới nhỏ. Kích thích động theo phương thẳng đứng dùng đồng sinh được động 0,69 Error! Reference source found. 0,01 Dùng thước sinh được đứng bằng 119,5 Error! Reference source found. Error! Reference source found. 3,14. phép trọng trường 3,31%. 1,87%. 1,03%. 2,48%. ngang động biên công suất thời bằng. treo thẳng đứng. Điểm treo cứng 10N/m. bằng, nâng đoạn 30cm buông động điều thấy động giây. 10(m/s2) (m/s2). dụng điểm 1,25 1,55 0,55 động điều theo trục phương trình 5cos(8 /2)(cm). Chiều 5cm. 20cm. 2,5cm. 10cm. cùng khối lượng kích thước được nhau mảnh 10cm, được treo cứng trọng trường m/s2. đang bằng người động điều hòa. tiên nhất khoảng cách giữa bằng nhiêu? Biết rằng lớn. Sóng truyền không 10m/s điểm trên cùng phương truyền sóng 50cm, biên sóng không đổi. Biết phương trình sóng 5cos(10πt) Phương trình sóng 5cos(10πt π/4) 5cos(10πt π/2) 5cos(10πt π/6) 5cos(10πt π/2) Bước sóng khoảng cách giữa điểm nhau nhất động điểm cùng pha. nhau nhất trên cùng phương truyền sóng động điểm cùng pha. trên cùng phương truyền sóng động điểm ngược pha. trên cùng phương truyền sóng động điểm cùng pha. được căng ngang, định, rung động 50Hz. truyền sóng trên 50m/s. Trên hình thành sóng dừng bụng, nút. bụng, nút. bụng, nút. bụng, nút. 2Doc24.vn Trang 3/18 động điều Động năng năng biến thiên tuần hoàn f/2. cùng cùng biên cường cường Nhận định động dần? động động biên giảm theo thời gian. Trong động dần, năng giảm theo thời gian. càng động càng nhanh. động động năng giảm năng biến thiên điều 25cm, khối lượng mang điện tích 10-4C. Treo giữa loại thẳng đứng, song song cách nhau 22cm. hiệu điện chiều 88V, m/s2. động điều biên 0,659s 0,983 0,897s 0,957 nguồn sóng động cùng phương, cùng biên ngược cách nhau truyền sóng cm/s. tiểu giao thoa trên đoạn S1S2 động điều hoà, tăng khối lượng động tăng lần. giảm lần. giảm lần. tăng lần. Phương trình động dạng Asin(t +/4). Chọn luận đúng. động biên động đầu/4. động biên động biên A/2. Nguồn phát công suất không truyền đẳng hướng phương. cách đoạn cường trường không cường cách đoạn cứng 10N/m, khối lượng nặng 100g, động trên phẳng ngang, được giãn bằng. trượt giữa bằng 0,2. Thời gian chuyển động thẳng không biến dạng (s). (s). (s).. (s). Trên sóng dừng nút. Sóng trên bước sóng điểm nhất biên động bằng biên động sóng dừng cách nhau khoảng λ/12; λ/6; λ/3. λ/4. thanh khác nhau khác nhau cường khác nhau khác nhau động khác nhau sóng Trong phương trình phương trình không biểu động điều 2sin(2πt π/6) (cm). 3tcos(100πt π/6) (cm) 3cos5πt (cm). 5cosπt (cm). Sóng truyền trong trường m/s. động phần chất điểm trên phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lượt 36,5 lệch nhau Error! Reference source found.rad. rad. rad. Error! Reference source found. rad. anten parabol, điểm trên đất, phát sóng truyền theo phương phẳng ngang hướng cao. Sóng phản trên tầng điện điểm Biết kính Trái 6400 tầng điện đất. cung bằng 525 30Doc24.vn Trang 4/18 3456 1728 bằng thép đường kính 0,4mm, chiều khối lượng riêng thép 7800 kg/m3. căng phát 256Hz 29,3 32,7N 64,2N 128,0N Chọn đúng. Trong ‘‘máy độ’’ trên đường: phát sóng tuyến. sóng tuyến. phát sóng tuyến. không phát sóng tuyến. Trong trường đẳng hướng không điểm thẳng hàng theo đúng nguồn điểm phát công suất điểm chuyển thấy rằng nhất bằng 46,02 cường bằng nhau bằng 40dB. nguồn nguồn điểm phát công suất cường không động điều biên 2,5cm 5cm/s. định động? cm/s cm/s Trong mạch động tưởng động điện năng lượng điện trường trung cuộn cảm. năng lượng điện trường năng lượng trường luôn không đổi. năng lượng trường trung điện. năng lượng điện mạch được toàn. sóng dừng trên hồi, khoảng cách bụng nhất bằng bước sóng. nguyên bước sóng. phần bước sóng. bước sóng. Mạch động điện tưởng cuộn thuần điện giống nhau tiếp,hai được nhau bằng khóa khóa cung năng lượng mạch động điện giữa cuộn đúng thời điểm dòng điện cuộn cường bằng hiệu dụng đóng khóa .Điện giữa cuộn đóng Trong phát sóng tuyến điện, không mạch (tầng) tách sóng khuếch phát động biến điệu mạch động tưởng, cuộn thuần điện điện dung Trong mạch động điện lượt hiệu điện giữa điện cường dòng điện trong mạch mạch động điện tưởng cuộn thuần điện điện dung thay được Mạch động động riêng thay được. treo thẳng đứng chiều động điều chiều lo/3 treo vào, động bằng nhiêu 1,225s 0,577s 1,73s khối lượng 100g động điều 0,5s biên 3cm. Chọn năng bằng, năng 0,18 0,36 0,48 0,72 00IULC 00LUIC 00CUIL 14LC 24LC 12LC 22LC 12LC 22LC 14LC 24LC Doc24.vn Trang 5/18 điểm trên nước cách nhau 16cm nguồn sóng giống nhau. Điểm trên nước trên đường trung trực cách trung điểm khoảng nhất bằng luôn động cùng Điểm trên nước trên đường thẳng vuông cách khoảng nhất bằng nhiêu động biên tiểu? 9,22cm 8,75cm 2,14cm 8,57 ----------------------------------------------- ----------- ---------- THANH HÓA=TRƯỜNG THPT HOÀNG KHẢO CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC 2015_2016 Môn: Thời gian bài: phút trắc nghiệm sinh:.................................................................Số danh:..................=Mã động theo phương trình 10cos(20t+0,4π) bằng bằng động rad. rad/s. rad. rad/s. Phương trình động điều dạng Acost. thời gian được chọn bằng theo chiều bằng theo chiều dương. thép mỏng, định, được kích thích động không bằng 0,08 thép phát người nghe được. nhạc siêu chất điểm khối lượng 200g phương trình động Động năng chất điểm 0,15J 0,624J 0,750 0,556J sóng dừng trên hồi, khoảng cách bụng nhất bằng phần bước sóng. bước sóng. nguyên bước sóng. bước sóng. ngang trên nhẵn cách điện nặng tích điện q=100µC, cứng k=100N/m, trong điện trường hướng theo trục theo chiều giãn. VTCB đoạn nhẹ, động điều hòa, VTCB m/s. cường điện trường 2,5.104 V/m. Thời điểm 0,5N π/10 π/30 π/20 Trong phương trình phương trình không biểu động điều 2sin(2πt π/6) (cm). 3tcos(100πt π/6) (cm) 3cos5πt (cm). 5cosπt (cm). ngang động biên công suất thời bằng. sóng truyền bước sóng động sóng (s). 0,02 (s). (s). 1,25 (s). treo thẳng đứng chiều động điều chiều lo/3 treo vào, động bằng nhiêu 1,225s 0,577s 1,73s cùng cùng cos(40 cm 5,1Doc24.vn Trang 6/18 biên cường cường được căng ngang, định, rung động 50Hz. truyền sóng trên 50m/s. Trên hình thành sóng dừng bụng, nút. bụng, nút. bụng, nút. bụng, nút. Nguồn phát công suất không truyền đẳng hướng phương. cách đoạn cường trường không cường cách đoạn Trong trường đẳng hướng không điểm thẳng hàng theo đúng nguồn điểm phát công suất điểm chuyển thấy rằng nhất bằng 46,02 cường bằng nhau bằng 40dB. nguồn nguồn điểm phát công suất cường không cường trên vuông (W/m2 trên (W/m).C. Niutơn trên vuông (N/m2 (B). người thùng nước phía trên đường bằng tông. trên đường rãnh nhỏ. động riêng nước trong thùng người không 5km/h. 15km/h. 10km/h. 18km/h. cùng khối lượng kích thước được nhau mảnh 10cm, được treo cứng trọng trường m/s2. đang bằng người động điều hòa. tiên nhất khoảng cách giữa bằng nhiêu? Biết rằng lớn. động điều biên 2,5cm 5cm/s. định động? cm/s cm/s động điều theo trục phương trình 5cos(8 /2)(cm). Chiều 2,5cm. 20cm. 10cm. 5cm. Nhận định động dần? động động biên giảm theo thời gian. càng động càng nhanh. Trong động dần, năng giảm theo thời gian. động động năng giảm năng biến thiên điều Sóng điện điện trường truyền trong không gian. sóng hoặc sóng ngang. thành phần điện trường thành phần trường điểm động cùng phương. không truyền được trong chân không cứng 10N/m, khối lượng nặng 100g, động trên phẳng ngang, được giãn bằng. trượt giữa bằng 0,2. Thời gian chuyển động thẳng không biến dạng (s). (s). (s).. (s). động điều Động năng năng biến thiên tuần hoàn f/2. Trong mạch động tưởng động điện 525 30Doc24.vn Trang 7/18 năng lượng trường trung điện. năng lượng điện mạch được toàn. năng lượng điện trường năng lượng trường luôn không đổi. năng lượng điện trường trung cuộn cảm. chiều treo nặng khối lượng được trọng trường động Error! Reference source found. Error! Reference source found. Error! Reference source found. Error! Reference source found. điểm trên nước cách nhau 16cm nguồn sóng giống nhau. Điểm trên nước trên đường trung trực cách trung điểm khoảng nhất bằng luôn động cùng Điểm trên nước trên đường thẳng vuông cách khoảng nhất bằng nhiêu động biên tiểu? 9,22cm 2,14cm 8,75cm 8,57 Phương trình động dạng Asin(t +/4). Chọn luận đúng. động biên động đầu/4. động biên động biên A/2. động điều cùng phương, cùng phương trình A1cos(t +1); A2cos(t 2). Biên động tổng động ngược động ℓệch 1200 động cùng động vuông anten parabol, điểm trên đất, phát sóng truyền theo phương phẳng ngang hướng cao. Sóng phản trên tầng điện điểm Biết kính Trái 6400 tầng điện đất. cung bằng 1728 3456 động điều hoà, tăng khối lượng động tăng lần. giảm lần. giảm lần. tăng lần. Bước sóng khoảng cách giữa điểm nhau nhất trên cùng phương truyền sóng động điểm cùng pha. trên cùng phương truyền sóng động điểm cùng pha. trên cùng phương truyền sóng động điểm ngược pha. nhau nhất động điểm cùng pha. 25cm, khối lượng mang điện tích 10-4C. Treo giữa loại thẳng đứng, song song cách nhau 22cm. hiệu điện chiều 88V, m/s2. động điều biên 0,983 0,897s 0,659s 0,957 Trong phát sóng tuyến điện, không mạch (tầng) tách sóng khuếch phát động biến điệu Sóng truyền không 10m/s điểm trên cùng phương truyền sóng 50cm, biên sóng không đổi. Biết phương trình sóng 5cos(10πt) Phương trình sóng 5cos(10πt π/6) 5cos(10πt π/2) 5cos(10πt π/4) 5cos(10πt π/2) Sóng truyền trong trường m/s. động phần chất điểm trên phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lượt 36,5 lệch nhau Error! Reference source found.rad. rad. rad. Error! Reference source found. rad. Doc24.vn Trang 8/18 động điều trên trục phương trình Acos(2πt/3 Trong khoảng thời gian 0,5s tiên được quãng đường 3cm, trong khoảng thời gian tiếp theo được quảng đường 9cm. Trong khoảng thời gian tiếp theo được quãng đường 12cm nguồn sóng động cùng phương, cùng biên ngược cách nhau truyền sóng cm/s. tiểu giao thoa trên đoạn S1S2 Chọn đúng. Trong ‘‘máy độ’’ trên đường: phát sóng tuyến. sóng tuyến. phát sóng tuyến. không phát sóng tuyến. thoáng chất lỏng nguồn phát sóng cách nhau 8cm. động điều hòa, cùng pha, theo phương vuông chất lỏng. Bước sóng sóng trên chất lỏng 1cm. điểm thuộc chất lỏng AMNB hình thang cân. trên đoạn đúng điểm động biên diện tích nhất AMNB 18cm2. mạch động điện tưởng cuộn thuần điện điện dung thay được Mạch động động riêng thay được. động khoảng thời gian nhất định trạng thái động ngắn nhất trạng thái động được đoạn đường bằng đạo. giữa liên tiếp động cùng trí. mạch tưởng cuộn 0,1H điện Trong mạch động điện hiệu điện điện cường dòng điện trong mạch 0,02A. Hiệu điện điện Mạch động điện tưởng cuộn thuần điện giống nhau tiếp,hai được nhau bằng khóa khóa cung năng lượng mạch động điện giữa cuộn đúng thời điểm dòng điện cuộn cường bằng hiệu dụng đóng khóa .Điện giữa cuộn đóng Trên sóng dừng nút. Sóng trên bước sóng điểm nhất biên động bằng biên động sóng dừng cách nhau khoảng λ/6; λ/12; λ/3. λ/4. mạch động tưởng, cuộn thuần điện điện dung Trong mạch động điện lượt hiệu điện giữa điện cường dòng điện trong mạch bằng thép đường kính 0,4mm, chiều khối lượng riêng thép 7800 kg/m3. căng phát 256Hz 128,0N 64,2N 29,3 32,7N treo thẳng đứng. Điểm treo cứng 10N/m. bằng, nâng đoạn 30cm buông động điều thấy động giây. 10(m/s2) (m/s2). dụng điểm 1,55 0,55 1,25 14LC 24LC 12LC 22LC 14LC 24LC 12LC 22LC 00IULC 00LUIC 00CUIL LCDoc24.vn Trang 9/18 khối lượng 100g động điều 0,5s biên 3cm. Chọn năng bằng, năng 0,18 0,36 0,48 0,72 sinh trọng trường trường điểm thông việc động khối lượng không đáng trên định, dưới nhỏ. Kích thích động theo phương thẳng đứng dùng đồng sinh được động 0,69 Error! Reference source found. 0,01 Dùng thước sinh được đứng bằng 119,5 Error! Reference source found. Error! Reference source found. 3,14. phép trọng trường 1,87%. 2,48%. 1,03%. 3,31%. thanh khác nhau khác nhau cường khác nhau khác nhau động khác nhau sóng ----------------------------------------------- ----------- ---------- THANH HÓA=TRƯỜNG THPT HOÀNG KHẢO CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC 2015_2016 Môn: Thời gian bài: phút trắc nghiệm sinh:.................................................................Số danh:..................=Mã cùng cùng cường biên cường Nhận định động dần? càng động càng nhanh. động động năng giảm năng biến thiên điều động động biên giảm theo thời gian. Trong động dần, năng giảm theo thời gian. Nguồn phát công suất không truyền đẳng hướng phương. cách đoạn cường trường không cường cách đoạn người thùng nước phía trên đường bằng tông. trên đường rãnh nhỏ. động riêng nước trong thùng người không 5km/h. 15km/h. 10km/h. 18km/h. treo thẳng đứng chiều động điều chiều lo/3 treo vào, động bằng nhiêu 0,577s 1,225s 1,73s động điều Động năng năng biến thiên tuần hoàn f/2. 5,1Doc24.vn Trang 10/18 động điều theo trục phương trình 5cos(8 /2)(cm). Chiều 20cm. 5cm. 2,5cm. 10cm. thanh khác nhau khác nhau cường khác nhau khác nhau động khác nhau sóng thép mỏng, định, được kích thích động không bằng 0,08 thép phát người nghe được. nhạc siêu Trong phát sóng tuyến điện, không mạch (tầng) khuếch phát động tách sóng biến điệu động điều biên 2,5cm 5cm/s. định động? cm/s cm/s động khoảng thời gian nhất định trạng thái động ngắn nhất trạng thái động được đoạn đường bằng đạo. giữa liên tiếp động cùng trí. điểm trên nước cách nhau 16cm nguồn sóng giống nhau. Điểm trên nước trên đường trung trực cách trung điểm khoảng nhất bằng luôn động cùng Điểm trên nước trên đường thẳng vuông cách khoảng nhất bằng nhiêu động biên tiểu? 9,22cm 2,14cm 8,57 8,75cm cường trên vuông (W/m2 trên (W/m). Niutơn trên vuông (N/m2 (B). Sóng truyền không 10m/s điểm trên cùng phương truyền sóng 50cm, biên sóng không đổi. Biết phương trình sóng 5cos(10πt) Phương trình sóng 5cos(10πt π/2) 5cos(10πt π/6) 5cos(10πt π/4) 5cos(10πt π/2) bằng thép đường kính 0,4mm, chiều khối lượng riêng thép 7800 kg/m3. căng phát 256Hz 128,0N 64,2N 29,3 32,7N Trong phương trình phương trình không biểu động điều 2sin(2πt π/6) (cm). 5cosπt (cm). 3cos5πt (cm). 3tcos(100πt π/6) (cm) mạch động tưởng, cuộn thuần điện điện dung Trong mạch động điện lượt hiệu điện giữa điện cường dòng điện trong mạch động điều cùng phương, cùng phương trình A1cos(t +1); A2cos(t 2). Biên động tổng động cùng động ℓệch 1200 động vuông động ngược ngang trên nhẵn cách điện nặng tích điện q=100µC, cứng k=100N/m, trong điện trường hướng theo trục theo chiều 00IULC 00LUIC 00CUIL