Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-23 00:22:55 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn (2,0 điểm). tham Khảo biến thiên đường thẳng điểm phân biệt hoành (1,0 điểm). Giải phương trình: Giải phương trình: (1,0 điểm). Tính nguyên hàm: (1,0 điểm). Trong phẳng Oxy, giác vuông đường tròn ngoại tiếp điểm trên đường thẳng phương trình: đỉnh (1,0 điểm). Tính biểu thức: nhiên nhiên chẵn. Chọn ngẫu nhiên nhiên. Tính suất chọn được nhiên tích chẵn. (1,0 điểm). hình lăng đứng hình thoi cạnh Tính tích khối lăng khoảng cách giữa đường thẳng theo (1,0 điểm). Trong phẳng Oxy, hình nhật ABCD hình chiếu vuông đường thẳng điểm trung điểm cạnh phương trình đường trung tuyến giác phương trình đỉnh hình nhật ABCD. (1,0 điểm). Giải phương trình: (1,0 điểm). dương thỏa mãn: nhất biểu thức: -------------------------- -------------------------- sinh không được dụng liệu. không giải thích thêm. sinh:.......................................................... danh:.................................. NINH=TRƯỜNG THPT THÁI THPT QUỐC 2015 2016 thi: TOÁN Thời gian: phút, không thời gian phát Ngày thi: 15/01/2016 2=2111mxy )x 1m. 21(x 2sin cosx 2121 4dxIx 32A( 12tan 02. ABCD.A 120oBAD 5AC\' ABCD.A AB\' 6755H , 10M( 122x .xx  y)(x z).x 162(x Doc24.vn Điểm (2,0 điểm) (1,0 điểm) định: biến thiên: đường đường 0,25 nghịch biến trên khoảng 0,25 Bảng biến thiên: 0,25 0,25 (1,0 điểm) Hoành giao điểm nghiệm phương trình: 0,25 điểm phân biệt(2) nghiệm phân biệt 0,25 NINH TRƯỜNG THPT THÁI THANG ĐIỂM THPT QUỐC 2016 Môn: TOÁN (Đáp thang điểm trang) thị: Nhận xét: nhận điểm xứng. 2111xmyx xl  xlim x1l x1lim 23y ;1) ). 2121212 2xmxxmxx )  2122 1012 10mmm(* )mmmm   2)Doc24.vn nghiệm Theo thiết 0,25 thỏa 0,25 (1,0 điểm) (0,5 điểm) Giải phương trình: 0,25 nghiệm phương trình 0,25 (0,5 điểm) Giải phương trình: Điều kiện: 0,25 điều kiện được: nghiệm phương trình. nghiệm phương trình 0,25 (1,0 điểm) Tính nguyên hàm: 0,25 0,25 (1,0 điểm) đỉnh 0,25 đường tròn ngoại tiếp giác 0,25 giác vuông trung điểm 0,25 đỉnh 0,25 (0,5 điểm) Tính biểu thức: 12122212mxxmxx 21m(x mm 4225m (thoûa maõn (khoâng thoûa maõn )) 4m. 0sin cosx 020si cosx cosxcosx(si cosx 2022 2cosxxksi cosx ) 1x. 5log 15x 15x. 444tdtI Ctt  40B(b, 22IA ). ),C( ),C( ).Doc24.vn (1,0 điểm) 0,25 0,25 (0,5 điểm) Tính suất Phép “Chọn ngẫu nhiên nhiên”. phần không gian biến “Chọn được nhiên tích chẵn”. biến “Chọn được nhiên tích Chọn được nhiên cách. 0,25 0,25 (1,0 điểm) Tính tích khối lăng 0,25 lăng đứng. vuông 0,25 giác hình bình hành //// Trongkẻ 0,25 vuông 0,25 hình thoi ABCD. hình thoi ABCD đều. 02si 2221 21145tan coscos cos 15si cos 310120n( 3620n(A 1120 6n(A )P(A 151166P(A ABCDA\'B\'C\'D\'O120oH ABCD.A ACC\' 252CC\' AC\' 233232ABCD.A ABCDaV CC\' AB\' AB\' AB\' (BC\' d(AB\', d(AB\',(BC\' d(A,(BC\' d(C,(BC\' D)). CC\' (OCC\') (BC\' (OCC\'). (OCC\'), OC\' OC\'). (BC\' d(C,(BC\' OCC\' 2417aCHCH CC\' 120oBAD ABC, ACD a. 2322ABCD ABCaSSDoc24.vn (1,0 điểm) đỉnh hình nhật ABCD. lượt trung điểm AH// trực giác ABN. trung điểm 0,25 phương trình dạng: phương trình trung điểm 0,25 nhận VTPT. phương trình 0,25 trung điểm đỉnh hình nhật 0,25 (1,0 điểm) Giải phương trình: Điền kiện: 0,25 BMNK hình bình hành 217ad(AB BD) 12NK AD. AB. 12BM BC. ADCBHMNK 2155N .  21D( ). 8655HN ; HN 2BBBB( y    02C( ). ),C( ). 3 (thoûa maõn  AN.Doc24.vn Nhận thấy không nghiệm phương trình 0,25 f(t) đồng biến trên 0,25 (thỏa (*)) nghiệm phương trình 0,25 (1,0 điểm) nhất thiết 0,25 0,25 0x. 3322 xxx 3232 )xx 323f \'(t) 112 xxx  201521 0xx(x ) 1522x . 22244(x z)(x y)(x z) 2823 z) 2282 4t(t 212x 2212 611223xx3xx Doc24.vn Bảng biến thiên: 0,25 nhất khi: 0,25 cách giải đúng khác điểm 612xf (x)3x 0x. 222136 2022103233x oaïi \'(x) \'(x)xf( )   2133x