Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Long An (Lần 2)

7d045bc891fc0fd404b9da815443d6f9
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-22 09:56:38 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

THI THỬ THPTQG LẦN 2 – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)

(Đề có 06 trang)
Mã đề 123

Câu 1: Hàm số y  x 4  2 x 2 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.   1; 0 .
B.  1; 1 .
C. 0; 1 .

D. 1;  .
11

Câu 2: Tìm hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển nhị thức Newton 1  2 x  3  x  .
A. 4620
B. 2890
C. 9405
D. 1380
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M, N lần lượt là trung điểm của
SH

AB, AD và G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại điểm H. Tính SC
A.

2
.
5

B.

1
4

1

2
.
3

C. 3 .

D.

C. y  x 3  3 x  4.

D. y  x 3  3 x 2  4.

Câu 4: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. y  x 3  3 x 2  4.

B. y  x 3  3 x 2  4.

Câu 5: Trong không gian Oxyz cho A  2;0;0 , B 0;  2;0  và C 0; 0; 1 , viết phương trình mặt
phẳng  ABC  .
x y z
x y z
x y
z
C.   1.
D. 
  1.

1.
2 2 1
2 2 1
2 2 1
u  u 54
Câu 6: Cho cấp số nhân un  biết  4 2
. Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số
u5  u3 108
nhân trên ?
A. u1 9; q 2
B. u1 9; q  2
C. u1  9; q  2
D. u1  9; q 2

A.

x y z
  0.
2 2 1

B.

 300, SA
Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cho AC = 2a, ACB
vuông góc với mặt đáy, SA = 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC

A. a 3 3 .

B. 3a3 3 .

C.

a3 3
.
2

D.

3a3 3
.
2

Câu 8: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình 5z 2  8z  5 0. Tính S  z1  z2  z1z 2 .
A. S 3.

13
5

B. S 15.
1

Câu 9: Cho tích phân I 
0

2

3

1 t  1
A. I   5 dt.
21 t

x7
2 5

1  x 
3

1

D. S   .

dx , giả sử đặt t 1  x 2 . Tìm mệnh đề đúng.
3

t  1

B. I 

3
5

C. S  .

t5

2

dt.

3

1 t  1
C. I   4 dt.
21 t

4

3

3 t  1
D. I   4 dt.
21 t
Trang 1/6 - Mã đề 123

Câu 10: Cho

x, ylà hai số thực dương và

, nlà hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là
m

sai?
m n

B. xm. yn   xy


A. xm. xn  xm n

C.

m

 xn

n

D.  xy
  xn. yn

 xnm

Câu 11: Trong không gian Oxyz, điểm nào sau đây thuộc trục tung Oy ?
A. Q(0; 10;0).
B. P(10;0;0).
C. N (0;0; 10).
D. M ( 10;0;10).
Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. f  x  dx  f  x   C với mọi hàm f  x  có đạo hàm trên  .
B.  f  x   g  x  dx  f  x  dx  g  x  dx , với mọi hàm số f  x  , g x  có đạo hàm trên  .
C. kf  x  dx  k f  x  dx với mọi hằng số k và với mọi hàm số f  x  có đạo hàm trên  .
D.  f  x   g  x  dx  f  x  dx  g  x  dx , với mọi hàm số f  x  , g x  có đạo hàm trên 
Câu 13: Tìm đạo hàm của hàm số y xex
B. 1  x ex

A. 1  ex
Câu 14: Cho số phức
tổng S a  b.
A. S  2.

C. 1 x ex

D. ex

z a  bi (a,b  ) và thỏa mãn điều kiện (1 2i) z  (2  3i ) z 2  30i . Tính

B. S 2.

Câu 15: Tìm tất cả các giá trị của tham số

C. S 8.

m để hàm số y 

D. S  8.
1
m  1 x3  x 2   2m  1 x  3 có
3

cực trị
 3 
A. m    ; 0
 2 
 3 
C. m    ; 0 \   1
 2 

 3 
B. m    ; 0
 2 
 3 
D. m    ; 0 \   1
 2 
Câu 16: Tìm tọa độ điểm M là điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn phương trình

1  i  z 3  5i.
A. M  1; 4.

B. M  1;  4 .

D. M 1;  4 .

m để hàm số f  x   x3   2m  1 x 2   m2  8  x  2 đạt cực tiểu

Câu 17: Tìm tất cả giá trị của
tại x  1
A. m 3

C. M 1; 4.

B. m  2

D. Không tìm được m

C. m  9
3

Câu 18: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y  x , trục hoành và hai đường
thẳng x 1, x 3.
2186
.
A. 19 .
B.
C. 20 .
D. 18 .
7
Câu 19: Tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của một hình lập phương cạnh a
A.

2a
2

B.

a 3
2

Câu 20: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y 
A. 3

B. 4

C.

a
2

x
x 1
C. 2

D.

a
2

2

D. 1
Trang 2/6 - Mã đề 123

Câu 21: Đường thẳng y  x  1 cắt đồ thị hàm số y  x3  x 2  x  1 tại hai điểm. Tìm tổng tung
độ các giao điểm đó.
A.  3 .
B. 2 .
C. 0 .
D.  1 .

Câu 22: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào sau đây nhận n 1; 2;3 làm vectơ pháp tuyến ?
A. x  2 y  3 z  1 0.
B. 2 x  4 y  6 z  1 0.
C. 2 x  4 z  6 0.
D. x  2 y  3z  1 0.
Câu 23: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
1
y  x3  2 x 2  3x
3
A.  2 x  3 y  6 0
B. 2 x  3 y  9 0
C. 2 x  3 y  6 0
D. 2 x  3 y  9 0
Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A   3; 2;1 và B 5;  4;1 . Viết phương trình mặt
trung trực  P  của đoạn thẳng AB .
A.  P  : 4x  3 y  7 0.

B.  P  : 4x  3 y  7 0.

C.  P  : 4x  3 y  2 z  16 0.

D.  P  : 4x  3 y  2 z  16 0.

Câu 25: Cho đồ thị các hàm số y x a , y xb , y x c trên miền 0;   (hình vẽ bên dưới).
y
y  xa
y  xb

y  xc
x

O

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
A. a  b  c.
B. b  c  a.
C. c  b  a.
Câu 26: Tính thể tích khối tứ diện đều có cạnh a
a3 3
A.
.
4

Câu 27: Cho hàm số

a3 2
B.
.
12

y  x 3  3 x  2 có đồ thị

giao điểm của C  với trục tung.
A. y  3 x  2
B. y 3 x  2

a3 3
C.
.
12

D. a  c  b.
D. a 3 .

C  . Viết phương trình tiếp tuyến của C  tại
C. y 2 x  1

D. y  2 x  1

Câu 28: Cho hình chóp S .ABC có SA  ABC  và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC .
Hãy chọn khẳng định đúng:
A. BC  SC
B. BC  AH
C. BC  AB
D. BC  AC
3x  1
Câu 29: Cho hàm số y 
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
x 1
A. Hàm số luôn luôn đồng biến trên  \ 1 .
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–; 1) ; (1; +).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–; 1) ; (1; +).
D. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên   ;1  1;
Câu 30: Cho phương trình cos 2x  sin x  2 0 . Khi đặt t sin x , ta được phương trình nào dưới
đây ?
Trang 3/6 - Mã đề 123

A. 2t 2  t  1 0 .

C.  2t 2  t  3 0 .

B. t  1 0 .

D.  2t 2  t  2 0 .

Câu 31: Thầy Đ gửi tổng cộng 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi
kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý ( 1 quý : 3 tháng) trong thời
gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0, 73%một tháng trong thời gian 9
tháng. Tổng tiền lãi đạt được ở hai ngân hàng là 27 507 768 đồng . Hỏi số tiền Thầy Đ gửi lần
lượt ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) ?
A. 140 triệu và 180 triệu.
B. 120 triệu và 200 triệu.
C. 200 triệu và 120 triệu.
D. 180 triệu và 140 triệu.
Câu 32: Với n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện

An2  Cn3 10 , tìm hệ số a5 của số hạng

n

2

chứa x trong khai triển biểu thức  x 2  3  với x 0 .
x 

5
A. a5 10.
B. a5  10 x .
C. a5 10 x5 .
5

D. a5  10.

Câu 33: Cho hình lăng trụ ABC.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của
điểm A lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai
a 3
. Tính thể tích V của khối khối lăng trụ ABC.ABC.
4
a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
A. V 
.
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
6
24
12
3
Câu 34: Cho hình lập phương ABCD. ABCD có cạnh bằng 1. Tính diện tích xung quanh của
hình tròn xoay sinh bởi đường gấp khúc ACA khi quay quanh trục AA .

đường thẳng AA và BC bằng

A.  5 .
B.  6 .
C.  3 .
D.  2 .
Câu 35: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  x 4  2(m  1)x 2  m  2 đồng
biến trên khoảng (1;3).
A. m   ;  5  .
B. m   2,  .
C. m    5; 2 .
D. m   ; 2 .
17
 1 3i . Biết tập hợp các điểm biểu diễn
z
cho số phức w 3  4i  z  1 2i là đường tròn I , bán kính R . Kết quả nào đúng ?

Câu 36: Cho thỏa mãn

A. I   1; 2  , R  5.

z   thỏa mãn

2  i  z

B. I 1;  2 , R 5.C. I 1; 2 , R  5.

D. I  1; 2, R 5.

Câu 37: Biết rằng đồ thị hàm số y  f ( x) ax 4  bx 2  c có hai điểm cực trị là A 0; 2 và
B 2;  14  . Tính f 1 .
A. f 1 0 .
B. f 1  6 .
C. f 1  5 .
D. f 1  7 .
Câu 38: Tìm tất cả giá trị của
với mọi số thực x :

A. m   5 2 3;  5 2 3 .
3
2

C. m   .

m để bất phương trình: 9 x  2(m  1).3x  3  2m  0 nghiệm đúng

3
2

B. m   .
D. m 2 .

Câu 39: Cho dãy số ( xn ) xác định bởi x1  2, xn 1  2  xn ,n   * .Mệnh đề nào là mệnh đề đúng
A. ( xn ) là dãy số giảm.
B. ( xn ) là cấp số nhân
C. lim xn  
D. lim xn 2
Trang 4/6 - Mã đề 123

Câu

40:

Trong

2

không

2

gian

với

hệ

2

 S  :  x  1   y  2    z  1 25 . Đường thẳng
diện của  S  tại A và B vuông góc. Tính độ dài
5
2

A. AB  .

B. AB 5.

trục

tọa

d cắt mặt cầu

độ

cho

Oxyz,

 S  tại hai điểm

mặt

cầu

A , B . Biết tiếp

AB .

C. AB 5 2.

D. AB 

5 2
.
2

Câu 41: Tìm tất cả giá trị nguyên của m để phương trình
8sin 2 x  (m  1) sin 2x  2m  6 0 có
nghiệm.
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 2.
Câu 42: Có bao nhiêu số tự nhiên ba chữ số đôi một khác nhau mà tổng chữ số đầu và cuối bằng
10?
A. 80
B. 64
C. 120
D. 72
Câu 43: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v1 t  7t m /s . Đi được 5 s  ,
người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với
gia tốc a  70 m /s 2 . Tính quãng đường S m  đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho
đến khi dừng hẳn.
A. S 87, 50m  .

B. S 94, 00m  .

C. S 95, 70m  .

D. S 96, 25m  .

2

Câu 44: Giả sử

2 x  1ln xdx

a ln 2  b,  a;b    . Tính a  b

1

A.

5
.
2

B. 2.

C. 1.

D.

3
.
2

Câu 45: Cho hình chóp đều S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên hợp với đáy
một góc bằng 60 . Kí hiệu V1 ,V 2 lần lượt là thể tích khối cầu ngoại tiếp, thể tích khối nón ngoại
V1
.
V2
V 32
B. 1  .
V2 27

tiếp hình chóp đã cho. Tính tỉ số
A.

V1 32
 .
V2
9

C.

V1 1
 .
V2 2

Câu 46: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực
đúng hai nghiệm phân biệt .
A.  0; 2 .
B. 1; 2   0 .
Câu 47: Cho các số thực

D.

m sao cho phương trình

C. 1; 2 .

x,y thỏa mãn x  y 2V1 9
 .
V2 8

x2
x 1

m có

D. 1; 2   0 .x  3  y  3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

thức P 4  x  y   15 xy
2

2

A. min P  80 .
B. min P  91 .
C. min P  83 .
D. min P  63 .
Câu 48:Cho hàm số y  f  x  liên tục, nhận giá trị dương trên0; và thỏa mãn f 1 1,
f  x   f  x  3x  1, với mọi x  0 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 2  f 5  3 .

B. 4  f 5  5 .

C. 1  f 5  2 .D. 3  f 5   4 .Câu 49: Cho hai hình cầu đồng tâm O; 2 và O; 10 . Một tứ diện ABCD có hai đỉnh A, B nằm

trên mặt cầu O; 2 và các đỉnh C, D nằm trên mặt cầu O; 10 . Thể tích lớn nhất của khối tứ diện
ABCD bằng bao nhiêu?
A. 12 2
B. 4 2

C. 8 2

D. 6 2
Trang 5/6 - Mã đề 123

Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Góc tạo bởi mặt bên (SAB) với đáy
bằng α. Tỉ số diện tích của tam giác SAB và hình bình hành ABCD bằng k. Mặt phẳng (P) đi qua
AB và chia hình chóp S.ABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau. Gọi β là góc tạo bởi mặt
phẳng (P) và mặt đáy. Tính cotβ theo k và α.
5 1
k sin 
5 1
C. cot  cot 
k sin 

A. cot  cot 

5 1
k sin 
51
D. cot  tan 
k sin 

B. cot  tan 

---------------------------------------------------------- HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề 123