Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Minh Châu - Hưng Yên (Lần 3)

475e533880ccd0fceed937ea2482416f
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-21 14:05:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

.S GD ĐT NG YÊNỞ ƯTR NG THPT MINH CHÂUƯỜ THI TH THPT QG 3Ề Môn: ToánTh gian làm bài: 90 phút( không th gian phátờ ờđ ề(Đ trang, 50 câu tr nghi m)ề ệMã thiề076H ,và tên thí sinh:..................................................................... SBD……..ọCâu 1: ng ti ng th hàm ườ ố3 20181xyx+=- là:A. y=3. B. x=1. C. x=3. D. y=1.Câu 2: nh nào sau đây là sai ?A. ()()()()1 2f dx dx dx+ +é ùë ûò òB. ế()F và ()G là nguyên hàm hàm ố()f thì ()()F x=C. ()()kf dx dx=ò (k là ng và ốk 0)¹D. ế()()f dx C= +ò thì ()()f du C= +òCâu 3: Trông không gian Oxyz, cho hai vecto ộa 1;(;)2 0= -r và 2; 3)1( .;= -r Kh ng nhẳ ịnào sau đây là saiA. a.b 8=-r B. 14=r C. ()2a 2; 4; 0= -r D. ()a 1;1; 1+ -r rCâu 4: Cho ợA ồ12 ph con ồ4 ph pầ ợA làA. 412C B. 812C C. 812A D. 412A .Câu 5: Cho ph ứz bi= (),a bΡ th mãn ỏ()1 7i i+ Giá tr ủa b+ là:A. 115 B. 1. C. 195 D. 3Câu 6: Đồ th hình bên là th hàm sị nàotrong các hàm sau ốA. 23 1y x= +B. 3213xy x=- +C. 22 1y x= D. 23 1y x=- +Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông SA vuông góc đáy ABC Kh ng nh nàoẳ ịd đây là ướ sai ?A. SB BC^ B. SA AB^ C. SB AC^ D. SA BC^Câu 8: Cho hình ch nh ABCD có AB a, BC b. M, là trung đi AB và CD.ữ ượ ủTh tích hình tr thu khi quay hình ch nh ABCD quanh tr MN làể ượ ụA. 24a bVp= đvtt. B. 2V bp= đvtt. C. 212a bVp= đvtt. D. 23a bVp= đvtt.Câu 9: Hàm ố33y x= ngh ch bi trên kho ng nào sau đây?ị ảA. ()0;+¥ B. (); 1- C. ();- +¥ D. ()1;1-Câu 10: Tính ngổ các nghi th ph ng trình ươ()4log 3.2 1.xx- -A. B. C. D. 12.Câu 11: a, là các th ng và ươa 1¹ Bi th ứ()2alog ng:ằA. a2 log B. a1 log b+ C. a2 log b+ D. a2 log -Câu 12: Tính gi ạ3 2017lim2 2018nLn+=+ .A. 32L= B. 23L= C. 1L= D. 20172018L=Câu 13: th hàm ố4 23y x=- có bao nhiêu đi tr ?ể ịA. 3. B. 0. C. 2. D. 1.Câu 14: Ph ng trình ươ2cos cos 0x x+ có bao nhiêu nghi trong đo ạ[]0; 2p ?A. 4. B. C. 2. D. 3.Câu 15: Cho hàm f(x) xác nh, liên trên và có hàmạ()f ' x. Bi ng hàm ố()y ' x= có th nh hình nh nàoồ ềsau đây đúng ?A. Hàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng ả(); 1- -B. Hàm ố()y x= ng bi trên kho ng ả(); 1- -C. Hàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ .D. Hàm ố()y x= ng bi trên kho ng ả(1; 2)Câu 16: Th tích kh tròn xoay khi quay quanh tr hoành hình ph ng gi iể ởcác th hàm ố22 0; 1y x= có giá tr ng:ị ằA. 815p đvtt). B. 73p đvtt). C. 158p đvtt). D. 87p đvtt).Câu 17: Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sauả ưT các giá tr tham ph ng trình ươ()f 0+ có ba nghi phân bi tệ ệlà:A. ()m 1; 2Î B. ()m 2; 1Î C. (]m 1; 2Î D. [)m 2; 1Î -Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()()()2; 1; 4; 0;1 10; 5; 3A C- dài ng phânộ ườgiác trong góc làủA. 52 B. C. D. 5Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho ầ()()()()2 2S 8.- Khiđó tâm và bán kính làủ ầA. ()I 3; 1; 2- B. ()I 3;1; 4- =C. ()I 3; 1; 4- D. ()I 3;1; 2- =Câu 20: Cho kh chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh a, SA vuông góc ặph ng đáy và ẳSA 2a.= Tính th tích kh chóp S.ABCể ốA. 3a 312 B. 3a 36 C. 3a 32 D. 3a 33Câu 21: Tìm nguyên hàm hàm ố()f sin 2x=A. sin 2xdx cos 2x C=- +ò B. sin 2xdx cos 2x C= +òC. cos 2xsin 2xdx C2=- +ò D. cos 2xsin 2xdx C2= +òCâu 22: Cho hàm ố12xyx- +=+ có th ị()C ọd là ti tuy ủ()C bi ếd song song iớđ ng th ng ườ ẳ3 1.y x=- Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd có ng ạy ax b= ớ, .a b΢ Tính3 2.S b= -A. 196.S=- B. 52.S=- C. 2224.S=- D. 28.S=-Câu 23: nh nào sau đây SAI ?A. ph ứ2018z i= là thu o.ố ảB. ố0 không ph là thu o.ả ảC. ph ứ5 3z i= có ph th ng ằ5 ph ng ằ3- .D. Đi ể()1; 2M- là đi bi di ph ứ1 2z i=- .Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ1 3:2 1x z- +D =- Ch kh ng nh sai ?ọ ịA. Véct ch ph ng ng th ng ươ ườ ẳD là 11; ;2uæ ö- -ç ÷è ør .B. ng th ng ườ ẳD qua đi ể()1; 3; 0M- .C. Véct ch ph ng ng th ng ươ ườ ẳD là ()2; 1v-rD. ng th ng ườ ẳD qua đi ể()1; 3;1N- .Câu 25: Cho hai hàm ố()y x= và ()y x= liên trên đo ạ[]a; là hình ph ng gi nọ ạb th hàm đó và các ng th ng ườ ẳ()x a, .= Di tích hình ph ng tínhệ ượtheo công th cứA. ()()baS dx= -é ùë ûò B. ()()baS dx= -é ùë ûòC. ()()baS dx= -ò D. ()()baS dx= -é ùë ûòCâu 26: Cho ()1021I dx= -ò ặ21u x= khi đó viêt theo và du ta c:ượA. 1012I du=-ò B. 102I du=-ò C. 102I du=ò D. 1012I du=òCâu 27: ph ng trình ươ1 10092 4x x+ -£ có nghi là:ệA. 2019x< B. 2019x> C. 2019x³ D. 2019x£Câu 28: Cho ph ng ẳ()a có ph ng trình: ươ2x 4y 3z 0,+ vecto pháp tuy tộ ặph ng ẳ()a làA. ()n 2; 4; 3= -r B. ()n 3; 4; 2= -r C. ()n 2; 4; 3=r D. ()n 2; 4; 3= -rCâu 29: Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()1; 1;1A- và ()2; 0; 3B- Tìm các giá tr th cấ ực tham đi và cùng phía so ph ng ẳ3 0x mz+ .A. 5;9 3mæ öÎ -ç ÷è B. 5; ;9 3mæ öÎ +¥ç ÷ú êè øC. 5;9 3mé ùÎ -ê úë D. 5; ;9 3mæ öÎ +¥ç ÷è øCâu 30: Trong không gian Oxyz, ph ng đi qua đi ể()()()1; 2; 4; 5; 1; 0; 2A có ph ngươtrình là:A. 0x z- B. 0x z+ C. 0x z- D. 0x z+ =Câu 31: Tìm giá tr nh nh hàm ố242 1x xyx-=+ trên đo ạ[]0; .A. []0;3 min =-B. [] 0;3min C. []0;3min 1y=- D. []0;33min7y=-----------------------------------------------Câu 32: Cho dãy ố()nu th mãn ỏln ln ln u- -26 41 và nu .e+= ọn 1.³ Tìm 1uA. 4e- B. 3e- C. 2e D. eCâu 33: Cho ph ứ()z bi a, b= Ρ có ph th ng và th mãn ươ ()z 0+ Tính b.= +A. 7.= B. 1.=- C. 5.=- D. 3.=Câu Cho hàm ố42 22 22xy x= Tìm các giá tr th tham hàmậ ểs đã cho có i, ti ng th ng th ng cùng ph ng tr hoành qua đi iố ườ ươ ạt th hình ph ng có di tích ng ằ6415 làA. {}1± B. C. 11;2ì ü± ±í ýî D. 21;2ì üï ï± ±í ýï ïî þCâu 35: Cho ph th mãn ỏz 1= Tính ng giá tr nh t, giá tr nh nh bi th cổ ứ2P 1= +:A. 13 3P4+= B. 13 3P4+= C. 13 3P4+= D. 13 3P4+=Câu 36: Tìm các giá tr th ph ng trình ươ2 22 log log m+ có đúng banghi th phân bi t?ệ ệA. {}m 2Î B. {}m 0; 2Î C. ()m 0; 2Î D. ()m 2Î ¥Câu 37: Vi và Nam cùng tham gia kì thi THPTQG năm 2016, ngoài thi ba môn Toán, Văn Ti ngệ ếAnh bu thì Vi và Nam đăng kí thi thêm đúng hai môn ch khác trong ba môn tắ ậlí, Hóa và Sinh cọ iướ hình th cứ thi tr cắ nghi mệ để xét tuy nể iạ c.ọ iỗ môn tự ch nọtr cắ nghi mệ có 12 mã đề thi khác nhau, mã đề thi aủ các môn khác nhau là khác nhau. Tìm xácxu tấ để Vi và Nam cóệ chung đúng tộ môn thi tự ch nọ và chung tộ mã đề.A. 115 B. 110 C. 112 D. 118Câu 38 Cho kh lăng tr ng ứ. ' ' 'ABC có đáy ABC là tam giác cân iớ¼, 120= °AB AC BAC, ph ng ẳ()' 'A BC đáy góc ộ60° Tính th tích kh iủ ốlăng tr đã choụA. 338=aV B. 398=aV C. 338=aV D. 33 38=aVCâu 39: Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()()1; 2; 0; 4; 0A B- và ph ng ẳ()P có ph ngươtrình: 2018 0x z- ọ()Q là ph ng đi qua hai đi ể,A và là góc nh nh gi aỏ ữhai ph ng ẳ()P và ()Q Giá tr ủcosa là:A. 1cos6a= B. 2cos3a= C. 1cos9a= D. 1cos3a=Câu 40: Cho hàm ố()y 0= xác nh, có hàm trên đo [0; 1]; ạ()g là hàm th mãnố ỏ()()x0g 1008 dt= +òvà ()()2g x= Tính()10g dxò :A. 1014 B. 253 C. 5072 D. 10172Câu 41: ng vay ngân hàng 200 tri ng theo hình th tr góp hàng tháng, lãi su ngân hàngộ ườ ấc nh 0,8% tháng. tháng ng đó ph tr (l tiên ph tr là tháng sau khi vay)ố ườ ộm ti nh không tháng 48 thì ng ti lãi ng đó ph tr trong quáộ ườ ảtrình là bao nhiêu (làm tròn qu hàng nghìn)?ợ ếA. 39200000 ng.ồ B. 41641000 ng .ồ C. 38123000 ng.ồ D. 40345000 ng.ồCâu 42 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, SA vuông góc ph ng đáy.ữ ẳBi ếSA 2a, AB a, BC 2a.= Kho ng cách gi hai ng th ng BD và SC ng:ả ườ ằA. 6a5 B. 7a C. 7a7 D. 7a7Câu 43 hình nón ph ng (P) song song đáy. ph ng (P) chia hình nón thành ph nộ ầ()1N và ()2N Cho hình ti ế()2N sao cho th tích hình ng th tích ủ()2N .M ph ng đi qua tr hình nón và vuông góc đáy ắ()2N theo thi di là hình thang cân, tangế ệgóc nh hình thang cân làọ ủA. B. C. D. 3Câu 44: Có bao nhiêu giá tr nguyên tham ph ng trình ươ ()()22cos cos cos cos cos 0+ =m có nghi th ?ệ ựA. 5. B. 6. C. 4. D. 3.Câu 45: Cho hàm ố4 2( .f c= ớ0, 2018a c> và 2018b c+ đi tr hàmố ủs ố( 2018y x= là: A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.Câu46: Cho ,x là hai th ng th mãnố ươ ỏ2 22017 20182018 2017 2)2017 2018xyx yxyx x+ -+ Giá tr nh nh bi th ứP y= +đ vi ng ượ ướ ạa )b b+ ΢ Tính 3T b= +A. 9T= B. 8T= C. 10T= D. 11T= .Câu 47: Cho hình chóp giác ứ.S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. ọM là đi ng aể ủC qua là trung đi ủSC ph ng ẳ()BMN chia kh chóp ố.S ABCD thành hai ph n. sầ ốth tích gi hai ph (ph trên ph bé) ng:ể ằA. 17 B. 75 C. 73 D. 65Câu 48: Cho hai ng th ng song song ườ ẳ1 2,d Trên 1d có đi phân bi tô màu trên ượ ỏ2 dcó đi phân bi tô màu xanh. Xét các tam giác thành khi các đi đó iể ượ ượ ớnhau. Ch ng nhiên tam giác, khi đó xác su thu tam giác có hai nh màu là:ọ ượ ỏA. 29 B. 38 C. 58 .D. 59Câu 49 Cho ()F là nguyên hàm hàm ố()()21 33xf x+= hàm ố()F có baonhiêu đi trể ịA. B. C. D. 3.Câu 50: Cho khai tri (1+2x)ể n=a0 +a1 1+…+an n; trong đó n*ÎN và các thõa mãn th cệ a0 +1... 40962 2+ =nnaa Tìm nh t.ệ ấA. 924 B. 792 C. 126720 D. 1293600---------------------------------------------------------- ----------ẾTOAN 076 076 32 ATOAN 076 076 33 ATOAN 076 076 34 ATOAN 076 076 35 BTOAN 076 076 36 ATOAN 076 076 37 DTOAN 076 076 38 DTOAN 076 076 39 DTOAN 076 076 40 BTOAN 076 10 076 41 BTOAN 076 11 076 42 DTOAN 076 12 076 43 CTOAN 076 13 076 44 ATOAN 076 14 076 45 DTOAN 076 15 076 46 ATOAN 076 16 076 47 BTOAN 076 17 076 48 CTOAN 076 18 076 49 ATOAN 076 19 076 50 CTOAN 076 20 BTOAN 076 21 CTOAN 076 22 ATOAN 076 23 BTOAN 076 24 DTOAN 076 25 CTOAN 076 26 ATOAN 076 27 CTOAN 076 28 DTOAN 076 29 ATOAN 076 30 DTOAN 076 31 CL gi chi ti tờ ếCâu 1: ng ti ng th hàm ườ ố3 20181xyx+=- là:A. y=3. B. x=1 C. x=3 D. y=1Đáp án gi iờ ả1 13 2018 2018lim lim1 1x xx xx x+ -® ®+ +=+¥ =- ¥- -Þ tcđ x=1Câu 2: nh nào sau đây là saiệ ềA. ()()()()1 2f dx dx dx+ +é ùë ûò òB. ế()F và ()G là nguyên hàm hàm ố()f thì ()()F x=C. ()()kf dx dx=ò (k là ng và ốk 0)¹D. ế()()f dx C= +ò thì ()()f du C= +òĐáp án gi iờ ảKh ng nh sai vì Vì ()()F C, C=const= +Câu 3: Trông không gian Oxyz, cho hai vecto ộa 1;(;)2 0= -r và 2; 3)1( .;= -r Kh ng nhẳ ịnào sau đây là saiA. a.b 8=-r B. 14=r C. ()2a 2; 4; 0= -r D. ()a 1;1; 1+ -r rĐáp án gi iờ ảKh ng nh sai vì ị()a 1;1;1+ -r rCâu 4: Cho ợA ồ12 ph con ồ4 ph pầ ợA làA. 412C B. 812C C. 812A D. 412A .Đáp án gi iờ ảCh ph 12 ph ử412C .Câu 5: Cho ph ứz bi= (),a bΡ th mãn ỏ()1 7i i+ Giá tr ủa b+ là:A. 115 B. 1. C. 195 D. 3Đáp án gi iờ ả()225 (5 )(1 20 151 21 101 9i ii iii+ ++ =- ++-1; 1a bÞ =- Câu 6: Đồ th hình bên là th hàm sị nàotrong các hàm sau ốA. 23 1y x= +B. 3213xy x=- +C. 22 1y x= D. 23 1y x=- +Đáp án gi iờ ảĐt HS có đi (0;1); đi ti (2;-3) nên ch Aể ọCâu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông SA vuông góc đáy ABC Kh ng nh nàoẳ ịd đây là ướ sai ?A. SB BC^ B. SA AB^ C. SB AC^ D. SA BC^Đáp án CCâu 8: Cho hình ch nh ABCD có AB a, BC b. M, là trung đi AB và CD.ữ ượ ủTh tích hình tr thu khi quay hình ch nh ABCD quanh tr MN làể ượ ụA. 24a bVp= đvtt. B. 2V bp= đvtt. C. 212a bVp= đvtt. D. 23a bVp= đvtt.Đáp án gi iờ Hình tr có bán kính đáy a/2 chi cao nên ề22. .4a bV hp p= =Câu 9: Hàm ố33y x= ngh ch bi trên kho ng nào sau đây?ị ảA. ()0;+¥ B. (); 1- C. ();- +¥ D. ()1;1-Đáp án gi iờ ' 23 1;1)y Câu 10: Tính ngổ các nghi th ph ng trình ươ()4log 3.2 1.xx- -A. B. C. D. 12.Đáp án gi iờ ()4log 3.2 1.xx- -1 213.2 3.2 (2 )4x x-Û ặ2 0xt dk t= ta có PT 222 2log (6 32 )6 32 212 06 32 log (6 32 )xxxtt tt xéé= += =- Ûêê= -êêëë 2og (6 32 (6 32 log (6 32 )(6 32 log 2x lo+ Câu 11: a, là các th ng và ươa 1¹ Bi th ứ()2alog ng:ằA. a2 log B. a1 log b+ C. a2 log b+ D. a2 log -Đáp án gi iờ ả()2 2a alog log log log b= +Câu 12: Tính gi ạ3 2017lim2 2018nLn+=+ .A. 32L= B. 23L= C. 1L= D. 20172018L=Đáp án gi iờ 201733lim201822nLn+= =+Câu 13: th hàm ố4 23y x=- có bao nhiêu đi tr ?ể ịA. 3. B. 0. C. 2. D. 1.Đáp án gi iờ 2' (2 3)y x=- =- ' 0y x= do 2x 2+3 x) ọĐ hàm sang âm khi qua x=0 nên x=0 là đi tr hàm sạ ốCâu 14: Ph ng trình ươ2cos cos 0x x+ có bao nhiêu nghi trong đo ạ[]0; 2p ?A. 4. B. C. 2. D. 3.Đáp án gi iờ 2cos 2cos cos 0cos 2( )x kx xx vnp p= +é+ Ûê=-ë[]0; 2x xp pÎ =Câu 15: Cho hàm f(x) xác nh, liên trên ụ¡ và có hàmạ()f ' x. Bi ng hàm ố()y ' x= có th nh hình nh nàoồ ềsau đây đúng ?A. Hàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng ả(); 1- -B. Hàm ố()y x= ng bi trên kho ng ả(); 1- -C. Hàm ố()y x= ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ .D. Hàm ố()y x= ng bi trên kho ng ả(1; 2)Đáp án A. Câu 16: Th tích kh tròn xoay khi quay quanh tr hoành hình ph ng gi iể ởcác th hàm ố22 0; 1y x= có giá tr ng:ị ằA. 815p đvtt). B. 73p đvtt). C. 158p đvtt). D. 87p đvtt).Đáp án A. gi iờ 12 208( )15oxV dxpp= =ò Câu 17: Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sauả ưT các giá tr tham ph ng trình ươ()f 0+ có ba nghi phân bi tệ ệlà:A. ()m 1; 2Î B. ()m 2; 1Î C. (]m 1; 2Î D. [)m 2; 1Î -Đáp án gi iờ ()f 0+ =( )f mÛ =- PT đã cho có nghi pbệ1 1m mÛ <- <- Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho đi ể()()()2; 1; 4; 0;1 10; 5; 3A C- dài ng phânộ ườgiác trong góc làủA. 52 B. C. D. 5Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho ầ()()()()2 2S 8.- Khiđó tâm và bán kính làủ ầA. ()I 3; 1; 2- B. ()I 3;1; 4- =C. ()I 3; 1; 4- D. ()I 3;1; 2- =Đáp án gi iờ A. ()I 3; 1; 2- =Câu 20: Cho kh chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nh a, SA vuông góc ặph ng đáy và ẳSA 2a.= Tính th tích kh chóp S.ABCể ốA. 3a 312 B. 3a 36 C. 3a 32 D. 3a 33Đáp án gi iờ 33 3; .24 6ABCa aS aD= Câu 21: Tìm nguyên hàm hàm ố()f sin 2x=A. sin 2xdx cos 2x C=- +ò B. sin 2xdx cos 2x C= +òC. cos 2xsin 2xdx C2=- +ò D. cos 2xsin 2xdx C2= +òĐáp án gi iờ ảD vào ng nguyên hàm Câu 22: Cho hàm ố12xyx- +=+ có th ị()C ọd là ti tuy ủ()C bi ếd song song iớđ ng th ng ườ ẳ3 1.y x=- Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd có ng ạy ax b= ớ, .a b΢ Tính3 2.S b= -A. 196.S=- B. 52.S=- C. 2224.S=- D. 28.S=-Đáp án gi iờ ảd song song ng th ng ườ ẳ3 1.y x=- -002001( do tt d)3'( 33 y=-3x-13( 2)ttx Lk xx PTTTx=- ºé-= =- Ûê=- Þ+ë3 2.S b= -3 2( 3) 13) 196SÛ =- Câu 23: nh nào sau đây SAI ?A. ph ứ2018z i= là thu o.ố ảB. ố0 không ph là thu o.ả ảC. ph ứ5 3z i= có ph th ng ằ5 ph ng ằ3- .D. Đi ể()1; 2M- là đi bi di ph ứ1 2z i=- .Đáp án ố0 là th là oừ ảCâu 24: Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ1 3:2 1x z- +D =- Ch kh ng nh sai ?ọ ịA. Véct ch ph ng ng th ng ươ ườ ẳD là 11; ;2uæ ö- -ç ÷è ør .B. ng th ng ườ ẳD qua đi ể()1; 3; 0M- .C. Véct ch ph ng ng th ng ươ ườ ẳD là ()2; 1v-rD. ng th ng ườ ẳD qua đi ể()1; 3;1N- .Đáp án gi iờ ảVéct ch ph ng ng th ng ươ ườ ẳD là 1(2; 4; 1) 1; ;2 2v uæ ö= -ç ÷è ør cũng là vtcp ủD nên đáp án đúngĐáp án B, đúngThay vào PT ng th ng ườ ẳD không th mãn nên đáp án saiỏCâu 25: Cho hai hàm ố()y x= và ()y x= liên trên đo ạ[]a; là hình ph ng gi nọ ạb th hàm đó và các ng th ng ườ ẳ()x a, .= Di tích hình ph ng tínhệ ượtheo công th cứA. ()()baS dx= -é ùë ûò B. ()()baS dx= -é ùë ûòC. ()()baS dx= -ò D. ()()baS dx= -é ùë ûòĐáp án Câu 26: Cho ()1021I dx= -ò ặ21u x= khi đó viêt theo và du ta c:ượ
2020-09-25 17:34:25