Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cộng Hiền - Hải Phòng

e1df01032fe3c902e317e12d8da1367b
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-21 14:00:45 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

( Đề thi có 06 trang)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:............................................Lớp:......................

Mã đề thi 132

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M có tọa độ
như hình vẽ bên. Xác định số phức z có điểm biểu diễn là
điểm M.
A. z  3  2i

B. z  2  3i

C. z  2  3i

D. z  3  2i

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S) có phương trình

 x  1   y  2   z 2  9 . Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).
A. I 1; 2;0  ; R  3
B. I  1; 2;0  ; R  3
C. I 1; 2;0  ; R  9
D. I  1; 2;0  ; R  9
2

2

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 x  y  1  0 . Vectơ
nào sau đây là một vectơ pháp tuyến
của mặt phẳng (P)? 


B. n   2;0; 1
C. n   2; 1;0 
D. n   2;1;1
A. n   2; 1; 1

1
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình  
5
A. S   0;3

2x

B. S    ;3

1
 
5

x3

là:

C. S    ; 1

D. S   3;   

Câu 5: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (  ;1)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (  3;1)
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;   )
Câu 6: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đạt cực đại tại điểm
A. x  3
B. x  2

C. x  1

D. x  0

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm M 1; 2; 3 và N  3;0;7  . Gọi I là trung
điểm của đoạn MN. Xác định tọa độ của điểm I.
A. I  2; 2; 4 
B. I  1;1; 2 
3

Câu 8: Cho

3

D. I  2; 1;5
3

 f  x  dx  2 và  g  x  dx  3 . Tính giá trị của tích phân L   2 f  x   g  x  dx
0

A. L  4

C. I  4; 2;10 

0

B. L  1

0

C. L  4

D. L  1

Câu 9: Cho hàm số f  x   3 x  2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
2

Trang 1/8 - Mã đề thi 132

 f  x  dx  x  2 x
C.  f  x  dx  x3  2 x  C
A.

 f  x  dx  x  2  C
D.  f  x  dx  3 x 3  2 x  C

3

B.

3

Câu 10: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a và có diện tích xung quanh bằng 4 a 2 . Độ dài đường sinh
của hình trụ đó bằng
a
A.
B. 4a
C. 12a
D. 2a
2
Câu 11: Cho số phức z  4  3i . Tìm môđun của số phức z .
A. z  5
B. z  25
C. z  7
D. z  1
2x3

x 1
3
C. x  
2

Câu 12: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. y  2

B. y  3

D. x  1

Câu 13: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình
vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
f ( x )  m có 3 nghiệm phân biệt.

A.  m  2
 m   2

B.  2  m  0

C.  2  m  2

D. 0  m  2

Câu 14: Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x 4  2 x 2  3 trên đoạn  0; 2 là:
A. M  11; m  2

B. M  5; m  2

Câu 15: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
A. 16
B. 15

C. M  3; m  2

D. M  11; m  3

C. 8

D. 12

Câu 16: Cho hình chóp S . ABC , tam giác ABC vuông tại B , cạnh
bên SA vuông góc với mặt đáy ( ABC ) . Gọi H là hình chiếu vuông
góc của A lên SB ( tham khảo hình vẽ bên). Mệnh đề nào sau đây
SAI?
A. AH  SC
B. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  SAB  là góc 
ASC
C. BC   SAB 
D. Các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông

Câu 17: Cho tập hợp A  1;2;3;4;5 . Số các số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau lập từ A là
A. 16

B. 25

C. 20

D. 10

Câu 18: Tập nghiệm của phương trình log 3 x  x  log 3  2 x  2  là
A. S  2;  1

B. S  1

2

C. S  1; 2

D. S  2

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2; 1 và đường thẳng (d) có phương
x 1 y  3 z

 . Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là
2
1
3
A. 2 x  y  3 z  3  0
B. x  2 y  z  3  0
C. x  2 y  z  3  0
D. 2 x  y  3 z  3  0

trình

Câu 20: Đạo hàm của hàm số y  log 2018 x 2  2 x  2 là
Trang 2/8 - Mã đề thi 132

A. y ' 

2x  2
2x  2
1
2x  2
B. y '  2
C. y ' 
D. y '  2
ln 2018
x  2x  2
x  2 x  2 .ln 2018
x  2 x  2 .ln 20182Câu 21: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 3  3 x 2  2 tại điểm A  1; 2  có hệ số góc bằng
A. 9

C. 2

B. 3

D. 4

 P  : x  y  z  1  0 và
   . Một véctơ chỉ phương của    có tọa

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng

Q  : 2x  y  z  3  0

cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng

độ là 
A. u   0; 3;3


B. u  1;1; 1


C. u   0;1;1


D. u   2; 1;1

Câu 23: Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a  0, b  0, c  0

B. a  0, b  0, c  0

C. a  0, b  0, c  0

D. a  0, b  0, c  0

a
3

x

Câu 24: Cho a và b là hai số thực. Biết rằng hàm số y    đồng biến trên  và hàm số y  log 2b x

nghịch bến trên khoảng  0;   . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 1  b  a

1
B. 0  b  ; a  3
2

C. 3  a  b

D. 0  a  3; b 

1
2

Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy ABC là tam
giác vuông tại A , biết AB  a, AC  2a và A ' B  3a . Tính thể tích
của khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' . (tham khảo hình vẽ bên)
A.

2 2 3
a
3

B. 2 2 a 3

C.

5 a3

D.

5 3
a
3

Câu 26: Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y  x  1 , x  0; x  2 và trục Ox. Diện tích S của hình
phẳng D được tính bởi công thức
2

A. S D 

  x  1 dx
0

2

B. S D   1  x  dx
0

2

C. S D   x  1 dx
0

2

D. S D    x  1 dx
0

 

Câu 27: Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt P  log a3 ab 6 . Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
1
B. P   2 log a b
C. P  2 log a  ab 
3
3x  1
Câu 28: Tìm giới hạn L  lim
x    1  2x
3
3
A. L  
B. L  3
C. L 
2
2
Câu 29: Phương trình 2sinx  1  0 có tập nghiệm là

A. P  2  3log a b

D. P  3log a b

D. L 

1
2

Trang 3/8 - Mã đề thi 132




A. S    k 2 ;   k 2 , k  Z 
6
6

1

C. S    k 2 , k  Z 
2


2


B. S    k 2 ;
 k 2 , k  Z 
3
3

5


D. S    k 2 ;
 k 2 , k  Z 
6
6


Câu 30: Trong mặt phẳng phức Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện

1  i  z  4  2i  4 2
A. I 1; 3 , R  4

là một đường tròn. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn đó.
C. I 1; 3 , R  2

B. I  4; 2  , R  4 2

D. I  1;3 , R  4

Câu 31: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y  x ,
đường thẳng y  2  x và trục hoành ( phần tô đậm trong hình vẽ).
Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng trên khi quay
quanh trục Ox bằng
5p
.
A. 4

4p
.
B. 3

7p
.
C. 6

5p
.
D. 6

Câu 32: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình
vuông, tam giác A’AC vuông cân, A ' C  a . Gọi M , N lần lượt là
trung điểm của BD, BA ' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
MN và B ' D ' . (tham khảo hình vẽ bên)
a
a 10
a 6
a 3
A.
B.
C.
D.
3
10
6
4

Câu 33: Cho hàm số y  f  x  

1
x  x 1

. Tính giá trị của biểu thức

P  f ' 1  f '  2   f '  3  ...  f '  2018 .
1  2018
1  2019
1  2019
1  2019
B. P 
C. P 
D. P 
2018
2 2019
2 2019
2019
Câu 34: Anh Hùng gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8% /năm. Hỏi
sau 5 năm mới rút tiền lãi thì anh Hùng thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng trong suốt thời gian gửi lãi
suất không đổi; làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
A. 46,933 triệu đồng
B. 146,933 triệu đồng C. 46,932 triệu đồng
D. 146,932 triệu đồng
A. P 

2

Câu 35: Biết
A. T  12

a

b

 ln  2 x  1 dx  2 ln 5  2 ln 3  c , với a,b,c là các số nguyên.
1

C. T  10

B. T  2

Tính T  a  2b  c .

D. T  2

Câu 36: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;0;1 , B  1; 2;1 . Đường thẳng  đi qua tâm đường tròn

ngoại tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng  OAB  có phương trình là

 x  3  t

 x 

A.  :  y  4  t

 z  1  t

Câu

37: x  1  t
t
z

3

t


t

B.  :  y  1  t

 z  1  t

bao

nhiêugiá

 x  1  t

C.  :  y 

trịnguyêncủatham

D.  :  y  2  t

 z 

số

m

để

t

phương

trình

log 3 ( x  1)  log 1 ( mx  8)  log 2 2  3  log 2 2  3 có hai nghiệm thực phân biệt?
3

Trang 4/8 - Mã đề thi 132

A. 5

B. 4

C. 3

D. vô số

Câu 38: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ
nhật và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết rằng
AB  a, AD  a 2, SA  2a . Gọi góc giữa hai mặt phẳng
( SBC ) và mặt phẳng ( SBD ) là α. Tính cos  .

(tham khảo hình vẽ bên)
A. cos  

3 119
34

B. cos  

1
5

5
2
D. cos  
7
3
Câu 39: Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' nội tiếp trong một mặt cầu có bán kính bằng 3. Thể tích
của khối lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' bằng
27 2
A. 24 3
B.
C. 72 3
D. 54 2
4
C. cos  

Câu 40: Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  1;3 thỏa mãn f '  x   0, x   1;3 và

f  3  1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
3

A.
C.

B. f  1  3

 f  x  dx  4

1
31

3

f  x  dx    f  x  dx
1

3

D.f  x  dx 

1

3

 f  x  dx

1

Câu 41: Cho hàm số y  x 4  2mx 2  2 . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đó có ba điểm cực trị là ba đỉnh
của một tam giác nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm. Giá trị m tìm được thuộc khoảng nào sau đây?
A. 1; 2 
B.  2; 4 
C.  2; 1
D.  1;0 
Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  6 z  11  0 cắt

mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  4  0 theo giao tuyến là một đường tròn  C  . Tính thể tích khối nón tròn xoay
có đỉnh là tâm mặt cầu (S), đáy là đường tròn  C  .
A. V 

80
3

B. V  16

C. V  75

D. V  25

Câu 43: Mệnh đề nào sau đây SAI?
3
C1  2C202  3C20
...  20C2020  10.220
A. 20
0
1
C. C20
 C20
 C202  ...  C2020  220

1 1 1 2 1 3
1
221
C200  C20
 C20  C20 ...  C2020 
2
3
4
21
21
B.
1
C 0  2C20
 22 C202  ...  220 C2020  1
D. 20

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình dạng
Ax  By  Cz  D  0, ( A, B, C , D   và có ƯCLN  A , B , C , D   1 ). Để mặt phẳng (P) đi qua điểm

B 1;2; 1 và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất thì đẳng thức nào sau đây đúng?
A. A2  B 2  C 2  D 2  42

B. A2  B 2  C 2  D 2  46
D. A2  B 2  C 2  D 2  24

C. A2  B 2  C 2  D 2  54
Câu 45: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Xác suất để chọn
được một số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng
giữa đôi một khác nhau.
Trang 5/8 - Mã đề thi 132

A.

77
15000

B.

7
2500

C.

11
648

D.

11
15000

Câu 46: Cho hình chóp S . ABC có thể tích là V . Trên hai cạnh SA, SB lần lượt lấy hai điểm M , N sao cho
SM 1 SN 2
 ;
 . Mặt phẳng ( ) chứa MN và song song với SC chia hình chóp S . ABC thành hai phần.
SA 3 SB 3
V
Gọi V1 là thể tích của phần chứa đỉnh A . Tính tỉ số 1 ?
V
V1 1
V1 3
V 4
V 5
A.
B.
C. 1 
D. 1 


V 2
V 5
V 7
V 9
Câu 47: Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn log 2

nhất của biểu thức P 
A.

2
2
x2  y 2
 2log 2 ( x  2 y 1)  log 2 8 xy . Tìm giá trị nhỏ
2
3xy  x

2 x 2  xy  2 y 2
.
2 xy  y 2

3
2

B.

1 5
2

C.

5
2

D.

1
2

Câu 48: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  và có đồ thị

hàm số

y  f '  x  như hình vẽ. Biết rằng các điểm

A 1;0  , B  1, 0  thuộc đồ thị. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn của
hàm số f  x  trên đoạn  1;4 lần lượt là
A. f 1 ; f  1

B. f  0  ; f  2 

C. f 1 ; f  4 

Câu 49: Cho hàm số y  f ( x) liên tục trên  0;  và

D. f  1 ; f  4 

x2

 f  t  dt  x.e

x

. Tính giá trị f  4  .

0

A. f  4   3.e 2

B. f  4  

3.e
4

2

C. f  4  

5.e 4
8

D. f  4  

e2
4

Câu 50: Kí hiệu A là tập hợp các số phức z đồng thời thỏa mãn hai điều kiện z  1  34 và

z  1  mi  z  m  2i ( trong đó m  R ). Gọi z1 , z2 là hai số phức thuộc tập hơp A sao cho z1  z2 là
lớn nhất. Khi đó, hãy tính giá trị của z1  z2 .
A. z1  z2  10

B. z1  z2  2

C.

z1  z2  2

D. z1  z2  130

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/8 - Mã đề thi 132

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN
cautron
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

132
D
A
C
B
A
D
B
D
C
D
A
A
C
A
D
B
C
D
A
B
A
C
D
B
B
C
B
A
D
A
D
B
C
A
D
D
C
C
A
C
A
B
B
A
A
D
C
C
B

209
B
A
C
D
C
A
A
B
C
A
D
B
D
D
C
B
D
A
D
D
D
A
B
B
C
C
C
C
C
B
C
A
B
B
B
D
B
A
C
C
A
B
C
A
C
D
D
D
A

357
D
D
A
A
B
D
A
B
D
B
D
A
C
A
D
D
B
A
B
C
C
A
B
C
B
B
B
A
C
C
C
C
B
D
A
D
B
D
B
C
A
C
B
D
A
D
C
C
A

485
A
D
D
B
D
A
D
D
C
C
B
C
C
A
A
A
C
D
B
A
A
D
C
A
B
C
C
C
A
B
B
D
A
D
C
A
B
C
D
B
C
B
A
D
D
A
A
B
B

5….
D
A
C
B
A
D
B
D
C
D
A
A
C
A
D
B
C
D
A
B
A
C
D
B
B
C
B
A
D
A
D
B
C
A
D
D
C
C
A
C
A
B
B
A
A
D
C
C
B

6……..
B
A
C
D
C
A
A
B
C
A
D
B
D
D
C
B
D
A
D
D
D
A
B
B
C
C
C
C
C
B
C
A
B
B
B
D
B
A
C
C
A
B
C
A
C
D
D
D
A

7…….
D
D
A
A
B
D
A
B
D
B
D
A
C
A
D
D
B
A
B
C
C
A
B
C
B
B
B
A
C
C
C
C
B
D
A
D
B
D
B
C
A
C
B
D
A
D
C
C
A

8…….
A
D
D
B
D
A
D
D
C
C
B
C
C
A
A
A
C
D
B
A
A
D
C
A
B
C
C
C
A
B
B
D
A
D
C
A
B
C
D
B
C
B
A
D
D
A
A
B
B
Trang 7/8 - Mã đề thi 132

50

B

A

C

B

B

A

C

B

Trang 8/8 - Mã đề thi 132