Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Nguyễn Trãi, Kon Tum có đáp án

Gửi bởi: Sang Truong Tan vào ngày 2016-03-08 18:47:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TOÁN -TIN 2014 2015 Môn: TOÁN Thời gian: phút (không thời gian giao Ngày kiểm tra: 15/11/2014 (2,0 điểm) Khảo biến thiên (1). điểm thuộc tiếp tuyến điểm vuông đường thẳng (1,0 điểm) Giải phương trình: (1,0 điểm) Tính tích phân: (1,0 điểm) đựng viên trắng, viên xanh. ngẫu nhiên viên tính suất viên được chọn xanh nhiều nhất. phức thỏa điều kiện Tính phức (1,0 điểm) Trong không gian trục 0xyz, điểm A(1; B(-1; phẳng (P): hình chiếu vuông trên viết phương trình thuộc đường thẳng kính bằng tiếp phẳng (P). (1,0 điểm) hình chóp S.ABCD ABCD hình vuông cạnh Hình chiếu vuông phẳng (ABCD) trung điểm cạnh biết giữa bằng 600. Tính theo tích khối chóp S.ABCD khoảng cách phẳng (SBC). (1,0 điểm) Trong phẳng Oxy, giác điểm trung điểm cạnh điểm H(-2; điểm I(-1; lượt chân đường đường tròn ngoại tiếp giác ABC. điểm khối 2013) (1,0 điểm) Giải phương trình: (1,0 điểm) thực dương thỏa nhất biểu thức ----------Hết----------- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 231xyx sinx 1xx 3214 lnexxI dxx 1zi 93;22 1)2x  2226(a b)3a bDoc24.vn TOÁN Môn: TOÁN Ngày kiểm tra: 15/11/2014 Điểm=N=a) -=Khảo bước.= =-=Vẽ đúngK=0.75=0.25==b)==-=Hệ tiếp tuyến ===-=Vì tiếp tuyến vuông 4x+7 nên:==Vậy: =hoặc===0.25==0.25==0.25==0.25=O=== 0.25 0.25 0.25 0.25 00023; )1xM Cx 200\'( 0013xx .sin .sin 0cos .sin 266xx x 0cos( 26xxx )6218 3xkx kxk Doc24.vn Tính cận: 0.25 0.25 0.25 0.25 phần không gian biến viên được chọn xanh nhiều nhất” phần biến suất biến 0.25 0.25 0.25 0.25 hình chiếu vuông (P), ptts 0.25 31122111 4441eeexI 3121lnexI dxx 1lnt dxx 1431011044tI 174Ie 300n 212111ababab (AHDoc24.vn khác: H∈(P) H(-1;-4;1) 0.25 Đường thẳng ptts +Gọi (S): phẳng tiếp kính d(I,(P))=1 phương trình 0.25 0.25 trung điểm (gt) hình chiếu vuông trên ABCD) Dựng 0.25 0.25 0.25 3326 3332ttt  ()SH ABCD 60SB ABCD SBH 22104aHB 030. 604aSH HB 2()ABCDS dvdt ABCD ABCDaV dvtt ))AD SBC ()()HM BCHK SMDoc24.vn Trong vuông SHM, Vậy, 0.25 đường thẳng trung điểm cạnh 30). hoặc -4;5), B(-5;-2). phương trình: 0.25 0.25 0.25 A(-5;-2), B(-4;5) IA=IC 0.25 0.25 ()()BC SHMHK BCHK SHM ))HK 144aHM AB 15248248aaHK HKHK 930( ))31ad SBC )22IM IM 33)A 22(7 (4;1)5 ccCc loai  )tCttt loai 0xyDoc24.vn 0.25 được: phụ: nghiệm: 0.25 0.25 trên (0;1/4] 0.25 0.25 222222( 0()01 0(VN(VT 1))x xyxx xyxxx  (*)2x 221, 1)2t 222192 )22ttt loai  2221 4abb )4attb 2126( 1)3ttPttt 212()6( 1)3ttftttt \'2237 1()2( 3)tftttt 31047 thitt  Doc24.vn f(x) đồng biến trên (0;1/4] 0.25 0.25 23\'27 3)11( 023112( 2ttttftt   1maxP