Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2016 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có đáp án

Gửi bởi: nhhwebsite@gmail.com vào ngày 2016-03-05 22:38:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 5 Doc24.vnSỞGD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊNĐỀTHI THỬKỲTHI THPT QUỐC GIA LẦN 2Năm học 2015 2016Môn : TOÁN LỚP 12Thời gian làm bài: 120 phút, không kểthời gian phát đềCâu 1(1,0 điểm).Khảo sát sựbiến thiên và vẽđồthịhàm số:211 xyx.Câu 2(1,0 điểm).Cho hàm số425 y x mx mcó đồthịlà(Cm),mlà tham số.

Xác định mđểđồthị(Cm)của hàm sốđã cho có ba điểm cực trị.Câu 3(1,0 điểm).Cho 33log 15 log 10 a, b.

Tính 9log 50theo avà b.Câu 4 (2,0 điểm).

Giải các phương trình sau:a) 62sin cos sin cos 3 0 x x+ x x;b) 2 2 2 2 15 3 22 2 5 3.5 x x x x+.Câu 5 (1,0 điểm).Tìm sốhạng chứa x4trong khai triển nhịthức Niu-tơn của 22 nxxvới x≠ 0, biết rằng: 1215 nnCCvới nlà sốnguyên dương.Câu 6(1,0 điểm).Cho hình chópS.ABCcó đáy ABClà tam giác vuông tại B, BA= 3a, BC= 4avà ABvuông góc với mặt phẳng (SBC).

Biết SB= 2a3và 030 SBC.Tính thểtích khối chóp S.ABCvà khoảng cách từđiểm Bđến mặt phẳng (SAC) theo a.Câu 7(1,0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệtọa độOxy, cho hình chữnhậtABCDcó điểm Cthuộc đường thẳng :250 d x yvà A( 4; 8).

Gọi Elà điểm đối xứng với Bqua C, F(5; 4) là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng ED.

Tìm tọa độđiểm Cvà tính diện tích hình chữnhật ABCD.Câu 8(1,0 điểm).

Giải phương trình:21 (2 3) (2 2) 2 x x x x x.Câu 9(1,0 điểm).Cho x, y, zlà ba sốthực dương thỏa mãn: 2 2 234 x y z.

Tìm giá trịnhỏnhất của biểu thức: 1 1 18 P xyzxy yz zx.

Doc24.vn--------Hết --------Thí sinh không được sửdụng tài liệu.

Cán bộcoi thi không giải thích gì thêmHọvà tên thí sinh:..................................................................................Sốbáo danh:............................HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀTHI THỬKỲTHI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 12 lần 2.C©uNéi dung bμi§iÓm1TXĐ D = R\ 1Ta có xx2 1/lim lim 21 1/ yxx, x1lim y, x1lim yKl tiệm cận đứng và tiệm cận ngangD xta có y’(x) = 23( 1) x y’(x) < 0 D xTa có bảng biến thiên: x ∞1 +∞y’ y+ ∞2 2 ∞ Hàm sốnghịch biến trên ( ∞; 1) và (1; + ∞).

Hàm sốkhông có cực trịVẽđồthịđúng hình dạng và các điểm căn cứ, nhận xét đồt