Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-03-01 15:24:37 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRNG THPT CHUYN TRUNG THNG 2016 -------------------------------- gian pht, khng --------------------------------- (2,0 thin phng trnh tuyn tuyn trung (1,0 phng trnh (1,0 phng trnh phng trnh (1,0 nguyn nguyn cho. (1,0 .Bit phng khong phng (1,0 Trong khng gian Oxyz (1,0 Trong phng nhau thng (1,0 phng trnh (1,0 ------------------------Ht---------------------- sinh khng liu.. khng thch 142xxy )0;1(A )4;7(B 2222cossincossinsinsincoscosP 25cos2sin3cos3sin222xxxx xxxy2ln. 3log64222yxyx xxxxxf2cos2cos2cot2tan)( )(xF )(xF ABCDS. ABCD )(ABCDSA )(ABCD aAB3 aBC4 ABCDS. )(SBC )0;4;3(A )4;2;0(B )1;2;4(C BCAD 4)1()1(:)(221yxC 10)4()4(:)(222yxC 21IMI 50424442xxxxxx 11xyxyPDoc24.vn tn:..SBD: (ng, phng trnh tuyn 0,25 0.25 .Gii 0,25 phng trnh tuyn 0,25 a)Tnh 0,25 0,25 phng trnh 0,25 0,25 phng trnh 0,25 0,25 phng trnh 0,25 0,25 nguyn 0,25 0,25 0,25 0,25 142xxy 2;3I 2)3(:xky kxxkxx2)1(22)3(142 22kx 42:xy cossincossin22sinsincoscos22P sin22cos22 326sin226cos22P 25cos2sin3cos3sin222xxxx 12sinx xxxy2ln. 1ln/xy exxy01ln0/ 3log64222yxyx 862yxyx )4;2( )7;1( )(xF dxxxxxxF2cos2cos2cot2tan)( dxxx2sinsin22 Cxxx22coscos22 2022.24.24CF 122coscos22)(xxxxFDoc24.vn S.ABCD 0,25 0,25 Khong phng (SBC) khong 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 .phng trnh thng (trc phng) 0,25 thng 0,25 0,25 0,25 phng trnh 0,25 0,25 3165.54.4.3.31.31aaaaSASVABCDS ABCD AHSBCAdSBCDd(,(, 512)(,aAHSBCDd 24;7;18;ACAB 24942471821222S BCAD )0;0;(xD BCAD )0;0;0(D 600D( 04:yxd 21II 0:21yxII dmmM)4;( 6.(,21212121IIIIMdSIMI 0,4mm )0;4(M )4;0(M 50424442xxxxxx 50422442xxxxx 0484242xxxx 4a3aHBCDASDoc24.vn phng trnh 0,25 phng trnh 0,25 GTLN 0,25 0,25 0,25 GTLN 0,25 54xx 54:xx 11xyxyP 1202yxxy 11ttP 2/111tP 2)1()2(ttt +321010P/Px 1;1yx