Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN HỌC 2018 MÃ ĐỀ 102

b186c9258604458ac41ba7ea74eecfae
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-25 17:19:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ NINHẮTR NG ƯỜ THPT CHUYÊN NINHẮ(Đ 50 câu tr nghi 05ề ệtrang) KH SÁT NĂM 2017-2018Ả ỌMôn Toán 12Th gian làm bài: 90 phút Mã thi 102(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Trong các dãy sau, dãy nào là ng?ố ộA. 1)nnu n= B. 2nu n= C. 2nu n= D. 3nnnu=Câu 2: Hình đa di nào sau đây có tâm ng?ệ ứA. Hình chóp giác uứ B. Hình ch nh tộ ậC. Hình lăng tr tam giácụ D. Hình di uứ ềCâu 3: Cho hai hàm ố1( )2f xx= và2( )2xg x= ọ1 2, là ti tuy thầ ượ ịhàm f(x) g(x) đã cho giao đi chúng. góc gi hai ti tuy trên ng bao nhiêu?ạ ằA. 060 B. 045 C. 030 D. 090Câu 4: ình ng đáy là hình thoi có bao nhiêu ph ng ng?ộ ứA. B. C. D. 2Câu 5: Cho hình chóp ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm ng th ng ườ SO vuông góc tớ ặph ng (ẳ ABCD ). Bi ế63aAB SB SO= =, Tìm đo góc gi hai ph ng (ố SAB và SAD ).A. 60 0B. 30 0C. 45 0D. 90 0Câu 6: Cho hàm ố22 khi 0( )2 khi 0xxf xxm xì+ -¹ï=íï- +î Tìm các giá tr tham hàm sể ốliên ạ0x= .A. 2m= B. 3m= C. 0m= D. 1m=Câu 7: ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê nườ ượ ốph ng án A, B, C, đây. hàm đó là hàm nào? ươ ướ ốA. 21y x= .B. 33 1y x= .C. 33 1y x= .D. 21y x= .Câu 8: Cho 02 1limxxIx®+ -= và 212lim1xx xJx®+ -=- Tính J+ .A. B. C. D. 5Câu 9: Tính th tích kh di có nh ng 2.ể ằA. 23 B. C. 23 D. Trang Mã thi 102Câu 10: Trong hàm ố(1) sin (2) cos (3) tan (4) cot 3y x= có hàm sấ ốtu hoàn chu kỳ ớ2p ?A. B. C. D. 1Câu 11: Cho hình thoi BCD tâm (nh hình ). Trong các nh sau, nh nào là nh đư ềđúng?ODCBAA. Phép quay tâm ,O góc 2p bi tam giác ếOBC thành tam giác OCD .B. Phép tâm ựO ố1k=- bi tam giác ếA BD thành tam giác CDB .C. Phép tâm ự,O ố1k= bi tam giác ếOBC thành tam giác ODA .D. Phép nh ti theo vec ơA Duuur bi tam giác ếA BD thành tam giác DCB .Câu 12: Tính hàm hàm ố2( sin cos 3f x= .A. '( cos sin 6= -f B. '( cos sin 3= +f xC. '( cos sin 3= -f D. '( cos sin 6= +f xCâu 13: Tìm các giá tr th tham ng th ng ườ ẳ1y mx m= th hàmắ ủs ố3 23 2y x= ba đi phân bi A, B, sao cho AB BC= .A. .mΡ B. ()2;mÎ +¥C. (][); 4; .mÎ +¥ D. 5; .4mæ öÎ +¥ç ÷è øCâu 14: Cho kh di ABCD có th tích M, N, P, là tr ng tâm các tam giácầ ượ ủABC, ABD, ACD, BCD Tính theo th tích kh di MNPQ .A. 27V B. 427V C. 281V D. 9VCâu 15: Gieo ng nhiên con súc cân ng ch t. Tính xác su ng ch xu hi nẫ ệtrên con súc đó ng 7.ắ ằA. 13 B. 712 C. 12 D. 16Câu 16: Tìm các nhiên ựk sao cho 214 14 14, ,k kC C+ theo th thành ng.ứ ộA. 4, 8k k= B. 4, 5k k= C. 7, 8k k= D. 3, 9k k= =Câu 17: có sinh nam và sinh Giáo viên ch ng nhiên sinh làm tr cộ ựnh t. Tính xác su sinh ch có nam và .ậ ượ ữA. 38 B. 2425 C. 911 D. 34Câu 18: Tìm giá tr nh hàm ố21 cos cosy x= .A. B. C. D. 0Câu 19: Trong các dãy sau, dãy nào là dãy tăng?ố ốA. 22nu n= B. 31nnun+=+ C. 1)3nnnu-= D. 3nnnu=Câu 20: Cho nhân ố11( ); 3,2nu q-= ố3256 là ng th y?ố ấA. B. C. 10 D. 11Câu 21: Cho kh lăng tr ụ.ABC C¢ có th tích ng 2017. Tính th tích kh đa di ệABCB C¢ Trang Mã thi 102A. 40343 B. 20172 C. 60514 D. 20174Câu 22: Tìm giá tr hàm ố3 5y x= -A. 0; 2Té ù=ë B. []3; 5T= C. 2; 2Té ù=ë D. ()3; 5T=Câu 23: Xét hàm ố4 3= -y trên đo nạ[]1;1- nh nào sau đây đúng?ệ ềA. Hàm có tr trên kho ng ả()1;1- .B. Hàm không có giá tr nh và giá tr nh nh trên đo ạ[]1;1- .C. Hàm ng bi trên đo ạ[]1;1- .D. Hàm giá tr nh nh ạ1x= và giá tr nh ạ1x= .Câu 24: Hình lăng tr ụ.ABC C¢ có đáy ABC là tam giác vuông ạ2; .A AB AC a= Hìnhchi vuông góc ủA¢ trên ()ABC trên ng th ng ườ ẳBC Tính theo kho ng cách đi ểAđ ph ng ẳ()A BC¢ .A. 32a B. C. 55a D. 23 aCâu 25: Cho hàm ố22xyx-=+ có th (C). Tìm giao đi hai ng ti th (C).ủ ườ ịA. ()2;1I B. ()2;1I- C. ()2;2I- D. ()2; 2I- .Câu 26: Cho hình lăng tr tam giác có nh đáy ng 2a và có các bên là hình vuông.ặ ềTính theo th tích kh lăng tr đã cho.ể ụA. 32 23a B. 32 24a C. 33 2a D. 32 3aCâu 27: Phát bi nào sau đây là đúng?ểA. Hàm ố()y x= tr ạ0x khi và ch khi ỉ0x là nghi hàm.ệ ạB. ế()0' 0f x= và ()0" 0f x> thì hàm ạ0x .C. ế()0' 0f x= và ()0" 0f x= thì 0x không ph là tr hàm ố()y x= đã cho.D. ế()'f khi ấx qua đi ể0x và ()f liên ạ0x thì hàm ố()y x= trạ ịt đi ể0x .Câu 28: Tìm các giá tr th than ốm ph ng trình ươ5 cos sin 1x m- có nghi m.ệA. 13m£ B. 24m³ C. 12m£ D. 24m£Câu 29: Tìm nhiên th mãn ỏ0 21002 3...1.2 2.3 3.4 1)( 2) 1)( 2)nn nC Cnn n- -+ =+ +A. 101n= B. 100n= C. 99n= D. 98n=Câu 30: Cho hình chóp .S ABC đáy ABC là tam giác cân nh bên SA vuông góc đáy. iớ ọ,H là trung đi ượ AB và SB Trong các nh sau, nh nào là nh sai ?A.CH SB^ B.AK BC^ C.CH AK^ D. HK HC^ Câu 31: Tìm ủ5x trong khai tri thành đa th ủ8(2 3)x+ .A. 38.2 .3C B. 68.2 .3C C. 58.2 .3C D. 38.2 .3C-Câu 32: th hàm ố3 23 1y x= có hai đi tr ịA và Đi nào đây thu cể ướ ộđ ng th ng ườ AB ?A. ()1;10N- B. ()1; 0P C. ()1; 10M- D. ()0; 1Q-Câu 33: Giám nhà hát đang phân vân trong vi xác nh giá vé xem các ch ng trìnhố ươđ trình chi trong nhà hát. Vi này quan tr ng, nó quy nh nhà hát thu bao nhiêuượ ượ Trang Mã thi 102l nhu các bu trình chi u. Theo nh ng cu ghi chép mình, Ông ta xác nh ng: uợ ếgiá vé vào là 20 USD/ng thì trung bình có 1000 ng xem. Nh ng tăng thêm 1ử ườ ườ ếUSD/ng thì 100 khách hàng ho gi đi USD/ng thì có thêm 100 khách hàng trongườ ườ ẽs trung bình. Bi ng, trung bình, khách hàng còn đem USD nhu cho nhà hát trongố ậcác ch đi kèm. Hãy giúp Giám nhà hát này xác nh xem tính giá vé vào là bao nhiêuị ửđ nh là nh t?ể ấA. 14 USD/ng iườ B. 18 USD/ng iườ C. USD/ng iườ D. 21 USD/ng iườCâu 34: Gi ph ng trình ươsin cos sin 5+ =x .A. 16 28 3é= +êêê= +êëp pp px kx B. 26 3é= +êêê= +êëp pp px kx C. 18 29 3é= +êêê= +êëp pp px kx D. 12 224 3é= +êêê= +êëp pp px kx kCâu 35: Cho tam giác ABC cân nh ỉA Bi dài nh đáy BC ng cao ườ AH và nh bên ABtheo th thành nhân công Giá tr ng:ằA. 22+ B. 12+ C. 22-D. 12-Câu 36: Cho chuy ng xác nh ph ng trình ươ3 23 9S t= trong đó tính ng giâyượ ằvà tính ng mét. Tính th đi gia tri tiêu.ượ ệA. 12- m/s B. 12 m/s C. 12- 2D. 21- m/sCâu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t,ữ ậ2AB AD a= =, ng th ng ườ SAvuông góc ph ng (ớ ABCD ); góc gi ng th ng ườ SC và ph ng (ặ ABCD ng ằ060 Tínhtheo th tích kh chóp S.ABCD .A. 33 2a B. 33a C. 32a D. 36aCâu 38: Cho hình lăng tr ụABC C¢ ¢. có đáy là tam giác nh ạa. Hình chi vuông góc aế ủđi ểA¢ lên ph ng ẳ()ABC trùng tr ng tâm tam giác ọ.ABC Bi kho ng cách gi hai ngế ườth ng ẳAA¢ và BC ng 34a. Tính theo th tích ểV kh lăng tr ụ. .ABC C¢ ¢A. 336aV= B. 3312aV= C. 333aV= D. 3324aV= .Câu 39: Tìm các giá tr th tham ốm sao cho th hàm ố4 22 1y mx= có bađi tr thành tam giác vuông cân.ể ạA. 31 3m m= =; B. 33m= C. 1m= D. 33 1m m= =;Câu 40: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, 2, 2, 2, 2AD AB BC CD a= Haim ph ng (ặ SAB và SAD cùng vuông góc ph ng (ớ ABCD ). ọ, là trung đi mầ ượ ểc ủSB và CD Tính cosin góc gi ữMN và ()SAC bi th tích kh chóp S.ABCD ng ằ334a .A. 31020 B. 510 C. 510 D. 31020Câu 41: Hàm ố42 1y x= ng bi trên kho ng nào?ồ ảA. 1;2æ ö- -ç ÷è B. (); 0- C. 1;2æ ö- +¥ç ÷è D. ()0;+¥Câu 42: Cho hàm ố()3 2( C= .T nồ hai ti tuy (C) phân bi và cóạ ệcùng góc ng th ng th ng đi qua các ti đi hai ti tuy đó các tr Oồ ườ ,O ng ng ươ và sao cho 2017.OA OB= có bao nhiêu giá tr th mãn yêu bàiỏ ầtoán?A. B. C. D. Trang Mã thi 102Câu 43: Tìm các giá tr tham ốm ng th ng ườ ẳ2y m=- th (ắ hàm sủ ố2 32xyx+=+ hai đi mạ ể, phân bi sao cho ệ2018 20181 2P k= giá tr nh nh (v ớ1 2,k là sệ ốgóc ti tuy ạ, th (ủ ).A. 3m=- B. 2m=- C. 3m= D. 2m=Câu 44: Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ¡ và có ng bi thiên nh sau: ưTìm các giá tr th tham ph ng trình ươ()f m= +2 có nghi phânố ệbi t?ệA. m- <102 B. m- £102 C. m- <-112 D. m- -112Câu 45: Cho kh lăng tr ụ.ABC C¢ có th tích ng 2018. là trung đi ểA A¢ N, tầ ượlà các đi trên các nhể ạBB CC¢ ¢, sao cho2 3BN CP P¢ ¢= =, Tính th tích kh đa di nể ệABCMNP .A. 40363 B. 3228827 C. 4036027 D. 2320718Câu 46: Gi ph ng trình ươ4 4sin cos sin2 2x xx= .A. 12 234x kx kp pppé= +êêê= +êë B. 3322x kx kppppé= +êêê= +êë C. 26 322x kx kp pppé= +êêê= +êë D. 22x kx kp pppé= +êêê= +êëCâu 47: Trong ph ng Oxy cho hai ng th ng ườ ẳ()1: 0d y- và()2: 0d y+ =. Có bao nhiêu phép nh ti bi ế1d thành 2d .A. B. C. D. Vô sốCâu 48: Trong không gian, cho các nh sau, nh nào là nh đúng?ệ ềA. ng th ng vuông góc trong hai ng th ng vuông góc thì song song ng ườ ườ ườth ng còn iẳ ạB. Hai ng th ng cùng vuông góc ng th ng th ba thì song song nhau.ườ ườ ớC. ng th ng vuông góc trong hai ng th ng song song thì vuông góc ng ườ ườ ườth ng còn i.ẳ ạD. Hai ng th ng cùng vuông góc ng th ng th ba thì vuông góc nhauườ ườ ớCâu 49: Cho hàm ố( )f th mãn ỏ'( sinf x= và (0) 10f= nh nào đây đúng?ệ ướA. cos 3f x= B. cos 15f x= +C. cos 5f x= D. cos 10f x= +Câu 50: Ph ng trình ươsin cos 1x x+ có bao nhiêu nghi trên kho ng ả(0; ?pA. B. C. D. .---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 102
2020-09-26 14:23:45