Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 có đáp án - Số 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-09 02:57:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019
ĐỀ SỐ 1 - KEY
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. followed
B. exploited
C. packaged
D. reserved
exploited, phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/
A. followed /ˈfɑːloʊd/ (v) đi theo
B. exploited /ɪkˈsplɔɪtɪd/ (v) khai thác
C. packaged /'pækɪdʒd/ (v) đóng gói
D. reserved /rɪˈzɜːrvd/ (adj) ngại ngùng,
xấu hổ
Question 2: A. literature
B. important
C. available
D. conservation
conservation, phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /ə/
A. literature /ˈlɪtrətʃʊr/ (n) văn học
B. important /ɪmˈpɔːrtənt/ (adj) quan trọng
C. available /əˈveɪləbl/ (adj) có sẵn
D. conservation /ˌkɑːnsərˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the
position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. methodical
B. academic
C. compulsory
D. commercially
academic, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.
A. methodical /məˈθɑːdɪkl/ (adj) có phương pháp
B. academic /ˌækəˈdemɪk/ (adj) học thuật
C. compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (adj) bắt buộc
D. commercially /kəˈmɜːrʃəli/ (adv) thương mại
Question 4: A. unfortunately
B. agricultural
C. university
D.
representative
unfortunately, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba.
A. unfortunately /ʌn'fɔ:rt∫ənətli/ (adv) không may
B. agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (adj) thuộc về nông nghiệp
C. university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/ (n) trường đại học
D. representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ (n) người đại diện
Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that
needs correction in each of the following questions.
Question 5: Electric wires carry current for lighting and outlets designing for household
appliances.
A.Electric
B. carry current
C. lighting
D. designing
designing => are designed
Giải thích: Những ổ điện được thiết kế cho đồ điện gia dụng - dùng bị đ ộng, v ế này tách
riêng với vế trước do không sử dụng chung động từ carry nên thiếu động từ, vì dùng bị động
nên bổ sung tobe.
Dịch nghĩa. Dây điện dẫn dòng điện dùng để thắp sáng và ổ điện được thiết kế cho đồ điện
gia dụng.
Question 6: Technology is define as the tools, skills, and methods that are necessary to produce
goods.
A. is define
B. the tools
C. that are
D. to produce
is define => is defined

Giải thích: Công nghệ được định nghĩa là ... - Dùng bị động tobe Vpp, ở đây dùng V nguyên
thể là sai.
Dịch nghĩa. Công nghệ được định nghĩa là những công cụ, kĩ năng và cách thức cần thiết để
sản xuất ra hàng hóa.
Question 7: The planet Mercury rotates slow than any other planet except Venus.
A. rotates
B. slow
C. other planet
D. except
slow => slowly
Giải thích: Để bổ sung cho động từ rotates ta dùng phó từ, slow là dạng tính từ.
Dịch nghĩa. Sao Thủy quay chậm hơn tất cả các hành tinh khác ngoại trừ sao Kim.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 8: Hair fingernails, and toenails ____ from the skin.
A. forming
B. forms
C. formed
D. are formed
Giải thích: Dùng bị động tobe Vpp.
Dịch nghĩa. Tóc, móng tay, móng chân được tạo thành từ chất sừng.
Question 9: Paul Samuelson was the first American to won the Nobel Prize in ____.
A. economy
B. economic
C. economical
D. economics
Giải thích: A. economy (n) nền kinh tế
B. economic (adj) thuộc về kinh tế
C. economical (adj) tiết kiệm
D. economics (n) kinh tế học
Đạt giải Nobel về một lĩnh vực nào đó nên ta sử dụng danh từ và về nghĩa thì chọn D.
Dịch nghĩa. Paul Samuelson là người Mỹ đầu tiên giành giải Nobel về kinh tế.
Question 10: It's amazing how Jenny acts as though she and Darren ____ serious problems at
the moment.
A. aren't having
B. weren't having
C. hadn't had
D.
hadn't
been
having
Giải thích: as if/ as though: như là
Sau as if/ as though ta dùng thì quá khứ đơn để giả định một điều không có thật ở hiện tại.
Ở đây, Jenny và Darren đang có xung đột ở hiện tại, nhưng người nói th ấy Jenny hành đ ộng
như là không có chuyện gì, trái với thực tế, nên dùng quá khứ đơn. Còn n ếu hành đ ộng đó có
thể có thực ở hiện tại thì ta vẫn dùng thì hiện tại.
Dịch nghĩa. Thật kì lạ, cách mà Jenny cư xử thì dường như hiện tại cô ấy và Darren không
có vấn đề gì. (nhưng sự thật là họ có).
Question 11: Drying flowers is the best way ____ them.
A. preserved
B. by preserving
C. preserve
D. to preserve
Giải thích: way to V/ way of V_ing: cách làm gì
Dịch nghĩa. Sấy khô hoa là cách tốt nhất để bảo quản chúng.
Question 12: ____ charge for ____ excess luggage is £10 ____ kilo.
A. The; an; a
B. The; 0; a
C. 0; 0; a
D. 0; an; the
Giải thích: khi đi máy bay được phép mang một khối lượng hành lí nh ất đ ịnh, l ượng hành lí
thừa nằm ngoài số cân nặng cho phép gọi là excessive luggage – danh t ừ không đ ếm đ ược.
Để chỉ hành lí chung chung nên ta không dùng thêm mạo từ the. Chỉ dùng the khi sự vật đó đã
được nhắc đến trước đó hoặc khi người nói và người nghe đều hiểu sự vật đó ám chỉ cụ thể
cái nào.
Tỉ lệ tiên phải chi trả thêm là £10 trên 1 kg, điền per/ a vào vị trí thứ 3.
Ở vị trí thứ nhất là chủ ngữ đứng đầu câu nên có the.
Dịch nghĩa. Tiền phải trả cho hành lí thừa là £10 cho 1kg.
Question 13: Everything is ____ you. I cannot make ____ my mind yet.
A. out off/ on
B. up to/ up
C. away from/ for D. on for/ off

Giải thích: tobe up to somebody: tùy ai, do ai quyết định
make up one's mind: đưa ra quyết định
Dịch nghĩa. Mọi thứ tùy vào bạn. Tôi không thể quyết định bây giờ được.
Question 14: Your father is very kind ____ David.
A. with
B. to
C. for
D. of
Giải thích: tobe kind to somebody: đối xử tốt với ai
Dịch nghĩa. Bố của bạn đối xử rất tốt với David.
Question 15: How are you ____ on with your work? - It's Ok.
A. calling
B. getting
C. laying
D. looking
Giải thích:
Get on with something: tiến triển, tiến bộ trong việc gì
Dịch nghĩa. Công việc của bạn tiến triển thế nào rồi? – Khá ổn.
Question 16: Spain has little good farmland and lacks many ____ raw materials.
A. important industry
B. industrious and important
C. important industrial
D. important industries
Giải thích: Để bổ sung thông tin “quan trọng” và “liên quan đến công nghi ệp” cho danh t ừ
raw materials ta dùng tính từ nên loại A và D (danh từ).
industrial (adj) thuộc về công nghiệp
industrious (adj) chăm chỉ => không phải nghĩa cần dùng trong trường hợp này.
Dịch nghĩa, Tây Ban Nha có rất ít đất nông nghiệp và thiếu nhiều nguyên liệu công nghi ệp
thô quan trọng.
Question 17: Professional gardeners appreciate flowers for their ____ gorgeous colors, and
pleasant fragrance.
A. attractively shaped
B. shape and attract
C. shaped attractively
D. attractive shapes
Giải thích: Để mạch văn liên kết, dùng cấu trúc song song - những dạng tương tự nhau. Ở
đây có dạng tính từ + danh từ: gorgeous colors và pleasant fragrance, nên đ ể ti ếp t ục c ấu trúc
song song này, mặc dù các phương án đều có nghĩa như nhau, ta vẫn ch ọn D v ới attractive là
tính từ, shapes là danh từ.
Dịch nghĩa. Các chuyên gia làm vườn rất quý hoa vì dáng cây lôi cu ốn, màu s ắc r ực r ỡ và
hương thơm dễ chịu.
Question 18: Jane only makes cakes with the ____ butter.
A. best unsalted Danish
B. unsalted best Danish
C. Danish best unsalted
D. best Danish unsalted
Giải thích: Trật từ tính từ: Ghi nhớ cụm OpSASCOMP: Opinion ý kiến đánh giá cá nhânSize kích cỡ– Age cũ/mới- Shape hình dáng - Color màu sắc- Origin nguồn gốc- Material ch ất
liệu – Purpose mục đích sử dụng.
Good => best là tính từ chỉ ý kiến đánh giá nên đứng đầu, và có cụm the best.
Danish - nguồn gốc đứng sau unsalted - chỉ vị giác.
Dịch nghĩa. Jane chỉ làm bánh với loại bơ Đan Mạch không mặn tốt nhất.
Question 19: ____ warfare duties primarily to males' was imperative when combat was hand-tohand.
A. Assigning
B. Assigned
C. They who assigned
D. That they were assigning
Giải thích: Vì việc assign là chủ động nên không thể dùng mệnh đề rút gọn dạng Vpp như B.
Nếu dùng C thì chủ ngữ là they không thể chia động từ tobe là was được. H ơn n ữa, còn
không hợp nghĩa (Họ - những người phân công ... rất quan trọng)

Phương án D. mệnh đề that+ vế câu có thể coi như một danh t ừ s ố ít, v ề ngữ pháp thì đúng
nhưng không thông dụng vì gây dài dòng. Để ngắn gọn người ta hay dùng A.
Dịch nghĩa. Việc ưu tiên phân công nghĩa vụ quân sự cho nam giới rất quan trọng khi có trận
đánh cận chiến.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the
following exchanges.
Question 20: - Laura: “I have got a couple of questions I would like to ask you.”
- Maria: “____”
A. Of course not, it's not costly. B. Right, fine away.
C. What's up?
D. Not at all.
Giải thích:
A. Of course not, it's not costly: Đương nhiên là không, nó không đắt đầu.
B. Right, fine away: Ừ, tốt thôi
C. What's up? Có chuyện gì thế?
D. Not at all: Không có gì
Laura nói giống như xin phép Maria để được hỏi vài câu, rất lịch sự, trang trọng đ ặc bi ệt qua
cụm từ would like to ask, để đáp lại một cách lịch sự như cách Laura hỏi, ta dùng B mà không
dùng C dù theo nghĩa thì cũng không sai, nhưng cách nói này dùng trong khi thân m ật, không
cần giữ lịch sự, lễ phép.
Dịch nghĩa. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn. - Ừ, tốt thôi.
Question 21: A. Thank you. I couldn't have finished my presentation without your help.
B. ____
A. Forget about it. I didn't mean so.
B. I highly appreciate what you did.
C. It doesn't matter anyway.
D. Never mind.
Giải thích:
A. Forget about it. I didn't mean so: Quên nó đi. Tôi không cố ý.
B. I highly appreciate what you did. Tôi đánh giá rất cao những gì bạn đã làm.
C. It doesn't matter anyway: Dù sao thì nó cũng không quan trọng
D. Never mind. Đừng bận tâm.
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined
word(s) in each of the following questions.
Question 22: A wedding is a meaningful event.
A. sad
B. sorrowful
C. important
D. unimportant
Giải thích: meaningful (adj): có ý nghĩa
A. sad (adj): buồn bã
B. sorrowful: đáng buồn
C. important: quan trọng, trọng đại
D. unimportant: không quan trọng
Dịch nghĩa. Đám cưới là một sự kiện trọng đại.
Question 23: She was a devoted teacher. She spent most of her time teaching and taking care of
her students.
A. polite
B. lazy
C. honest
D. dedicated
Giải thích: devoted (adj): tận tụy hết lòng
A. polite (adj): lễ phép
B. lazy (adj): lười
C. honest (adj): thật thà
D. dedicated (adj): tận tâm
Dịch nghĩa. Bà ấy là một giáo viên rất tận tâm. Bà dành phần lớn thời gian c ủa mình đ ể dạy
dỗ và chăm lo cho học sinh.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning
to the underlined part in each of the following questions.
Question 24: Designers could move away from conservative styles and promote the swimsuits
that revealed a body's physical attributes.
A. hid
B. distorted
C. blocked
D. disrupted
Giải thích: reveale (v) để lộ
A. hide: giấu
B. distort: bóp méo C. block: chặn
D. disrupt: đập vỡ
Dịch nghĩa. Các nhà thiết kế đã loại bỏ kiểu cách kín đáo và cải tiến bằng nh ững b ộ đ ồ b ơi
để lộ một phần cơ thể.
Question 25: Lunar years were inconvenient for agricultural purposes.
A. useful
B. ideal
C. proper
D. practical
Giải thích: inconvenient (adj): bất tiện, bất lợi
A. useful (adj) có ích
B. ideal (adj) lí tưởng
C. proper (adj) phù hợp
D. practical (adj) thực tế
Dịch nghĩa. Những năm nhuận gây bất lợi cho những ý định trong nông nghiệp.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of
the following questions.
Question 26: "Why don't we go out for drinks?", said Jenny.
A. Jenny recommended why we went out for drinks.
B. Jenny said why they didn't go out for drinks.
C. Jenny suggested going out for drinks.
D. Jenny asked why they didn't go out for drinks.
Dịch nghĩa. “Sao chúng ta không ra ngoài uống nước nhỉ?”, Jenny nói.
A. Jenny đề nghị tại sao chúng ta đi ra ngoài uống nước.
B. Jenny nói tại sao họ không đi ra ngoài uống nước.
C. Jenny gợi ý ra ngoài uống nước.
D. Jenny hỏi tại sao họ không đi ra ngoài uống nước.
Question 27: Donald could not help weeping when he heard the bad news.
A. Donald could not stop himself from weeping at the bad news.
B. Donald could not allow himself to sweep at the bad news.
C. Donald could not help himself and so he wept.
D. Donald could not help himself because he was weeping.
Dịch nghĩa. Donald không thể ngừng khóc khi anh ta nghe được tin xấu.
A. Donald không thể ngừng khóc trước tin xấu.
B. Donald không thể cho phép anh ấy khóc trước tin xấu.
C. Donald không thể tự giúp bản thân và vì thế anh ta khóc.
D. Donald không thể tự giúp bản thân vì anh ta đang khóc.
Question 28: He got over his illness in three months.
A. It took to get over his illness in three months.
B. It took three months for him to get over his illness.
C. It took him three months to get over his illness.
D. It took three months for his illness to get over.
Dịch nghĩa. Anh ta đã khỏi bệnh sau 3 tháng.
A, B, D sai cấu trúc.
It takes somebody + khoảng thời gian + to V: ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of
sentences in the following questions.
Question 29: The coffee was not strong. It didn't keep us awake.

A. The coffee was very strong, but it couldn't keep us awake.
B. The coffee was not strong enough to keep us awake.
C. The coffee was not good enough for us to keep awake.
D. We were kept awake although the coffee was not strong.
Dịch nghĩa. Cà phê không được đậm đặc. Nó không giúp chúng tôi tỉnh táo.
A. Cà phê rất đậm đặc, nhưng nó không thể giúp chúng tôi tỉnh táo.
B. Cà phê không đủ đậm đặc để giúp chúng tôi tỉnh táo.
C. Cà phê không đủ ngon để chúng tôi giúp tỉnh táo.
D. Chúng tôi tỉnh táo mặc dù cà phê không đủ đậm đặc.
Question 30: You don't try to work hard. You will fail in the exam.
A. Unless you don't try to work hard, you will fail in the exam.
B. Unless you try to work hard, you won't fail in the exam.
C. Unless you try to work hard, you will fail in the exam.
D. Unless do you try to work hard, you will fail in the exam.
Dịch nghĩa. Bạn không cố gắng học chăm chỉ. Bạn sẽ trượt kỳ thi.
A. Trừ phi bạn không cố gắng học chăm chỉ, bạn sẽ trượt kì thi.
B. Trừ phi bạn cố gắng học chăm chỉ, bạn sẽ không trượt kì thi.
C. Trừ phi bạn cố gắng học chăm chỉ, bạn sẽ trượt kì thi.
D. Sai cấu trúc.