Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm 2015

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-21 00:03:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - ĐỢT 2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ NĂM HỌC 2014-2015 MÔN SINH HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Ngày 27/3/2015 Mã đề thi 205 Câu 1: Ở 1 loài thực vật khi cho cây có kiểu hình quả dẹt (P) lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 25% quả dẹt: 50% quả tròn: 25% quả dài.Kết luận nào sau đây không đúng? A.Tính trạng dạng quả di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.B.Cơ thể đồng hợp lặn đem lai có kiểu hình quả dài.C.Cây quả dẹt P cho 4 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau.D.Nếu cho cây P tự thụ phấn thì ở F1 kiểu hình quả tròn chiếm tỉ lệ 18,75% Câu 2: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là A.nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen.B.tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.C.tạo các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu.D.tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen hoàn toàn khác với cây ban đầu.Câu 3: Cho các thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.(2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN.(3) Không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST.(4) Xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở động vật.(5) Làm xuất hiện các gen mới trong quần thể.Trong 5 đặc điểm nói trên, đột biến lệch bội có bao nhiêu đặc điểm? A.3.B.4.C.2.D.5.Câu 4: Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để: A.Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.B.Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.C.Xác định các cá thể thuần chủng.D.Kiểm tra giả thuyết nêu ra.Câu 5: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn.Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ A.9/64.B.3/32.C.81/256.D.27/64.Câu 6: Cây ba nhiễm có kiểu gen AaaBb giảm phân bình thường.Tính theo lí thuyết, tỷ lệ loại giao tử AB được tạo ra từ cơ thể này là: A.1/12 B.1/8 C.1/4 D.1/6 Câu 7: Khi nói về quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng? A.Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.B.Sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.C.Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.D.Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hoá sinh học.Câu 8: Cho các thông tin sau: (1) Sử dụng enzim cắt giới hạn để cắt gen cần chuyển và mở plasmid.(2) Tách ADN chứa gen cần chuyển ra khỏi tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn.(3) Sử dụng enzim ligaza để nối gen cần chuyển vào plasmit.(4) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.(5) Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.(6) Tạo điều kiện để dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp được biểu hiện và thu nhận sản phẩm.Trình tự các bước trong kĩ thuật cấy gen là: A.(2) → (1) → (3) → (4) → (5) → (6).B.(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6).C.(2) → (1) → (3) → (5) → (4) → (6).D.(1) → (2) → (3) → (5) → (4) → (6).Câu 9: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi lôcut của gen trên NST A.Đột biến gen và đột biến lệch bội.B.Đột biến lệch bội và đột biến đảo đoạn.