Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2

c66029b0288de6feb51fc20b376067b9
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-16 20:04:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi th THPT Qu gia môn Sinh năm 2019 tr ng THPT Vĩnhề ườ ấPhúc 2ầCâu 1: Quy lu phân li góp ph gi thích hi ngậ ượA. các gen trên cùng nhi th .ằ ểB. di truy các gen trong nhân bào.ự ếC. bi phong phú loài giao ph i.ế ốD. các gen phân li và trong gi phân.ổ ảCâu 2: Th nào là liên gen?ế ếA. Các gen không alen cùng trên NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.ằB. Các gen alen cùng trên NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.ằC. Các gen alen cùng trong NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.ằ ộD. Các gen không alen cùng trên NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.ằCâu 3: Vì sao ng COồ ộ2 th ra cao so hít vào?ở ớA. Vì ng COộ ượ2 ph các quan khác trong th .ượ ểB. Vì ng COộ ượ2 còn tr trong ph nang.ư ếC. Vì ng COộ ượ2 khu ch tán mao ch ph vào ph nang tr khi đi ra kh iế ướ ỏph i.ổD. Vì ng COộ ượ2 th ra trong hô bào ph i.ả ổCâu 4: bào quy lu phân li làơ ậA. phân li và NST ng ng trong gi phân và th tinh.ự ươ ụB. NST trong th tinh.ự ụC. phân li và nhân di truy trong gi phân và th tinh.ự ụD. phân li NST ng ng trong gi phân.ự ươ ảCâu 5: Th tinh trong ti hóa th tinh ngoài là vìụ ụA. không ch nh ng các tác nhân môi tr ng.ị ưở ườB. cho hi su th tinh cao.ệ ụC. ch tiêu năng ng.ạ ượD. không nh thi ph môi tr ng c.ấ ườ ướCâu 6: Ph ng pháp nào sau đây có th ra nhi con có ki gen gi ngươ ượ ốnhau phôi ban u?ừ ầA. Nhân vô tính.ảB. truy phôi.ấ ềC. Gây bi nhân o.ộ ạD. Lai bào sinh ng.ế ưỡCâu 7: hi tr ng nh bi tính tr ng do gen trên NST gi tính quyấ ớđ nh làịA. di truy th ng gi giao .ượ ửC. ch bi hi con cái.ỉ ởB. luôn di truy theo dòng .ề ốD. ch bi hi con c.ỉ ựCâu 8: Ng ta ng chu polinucleotit có A+G/ T+X ng 1ườ ợchu polinucleotit sung có chi dài ng chu polinucleotit này. Trong ng sỗ ốnucleotit do môi tr ng cung p, nucleotit do lo T+X chi mự ườ ếA. 3/4.B. 1/5.C. 1/4.D. 5/4.DOC24.VN 1Câu 9: Vì sao trong quá trình ng ADN, trên ch khuôn 5’ 3’, ch iổ ạđ ng ng quãng?ượ ắA. Vì enzim ADN polimeraza ch ng ch theo chi 5’ 3’.ỉ ềB. Vì enzim ADN polimeraza ch ng ch theo chi 3’ 5’.ỉ ềC. Vì trên gen có các đo okazaki.ạD. Vì gen không liên có các đo exon xen intron.ụ ẽCâu 10: Di bi nào đây không có trong pha sáng quá trình quang p?ễ ướ ợA. bi tr ng thái di (t ng bình th ng sang tr ng thái kíchự ườ ạthích).B. Quá trình quang phân li c.ướC. Quá trình ATP, NADPH và gi phóng Oạ ả2 .D. Quá trình kh COử2 .Câu 11: Sinh vô tính không th thànhả ạA. th .ể ửB. th giao .ể ửC. th bao .ể ửD. bào i.ử ộCâu 12: Trong các ng bi sau, có bao nhiêu ng bi làm thay hìnhạ ổthái nhi th ?ễ ể1. đo NST. 2. đo NST. 3. bi gen.ấ ế4. bi ch i. 5. Chuy đo NST không ng .ộ ươ ỗA. 3.B. 4.C. 5.D. 2.Câu 13: Tín hi đi hòa ho ng gen Ooperon Lac vi khu Ecoli làệ ẩA. enzim ADN polimezara.B. ng lactozo.ườC. protein ch .ứ ếD. ng mantozo.ườCâu 14: đi nào không có hoocmon th t?ặ ậA. ra nh ng gây ra ph ng khác.ượ ơB. ng th gây ra nh ng bi nh trong th .ớ ểC. Tính chuyên hóa cao nhi so hoocmon ng cao.ơ ậD. chuy theo ch và ch rây.ượ ạCâu 15: Cho các ph sau:ộ ậ1. nh 2. Thân. 3. Ch nách. 4. Ch nh. 5. Hoa. 6. Lá.ỉ ỉMô phân sinh nh không có ởA. 1, 2, 3.B. 2, 5, 6.C. 1, 5, 6.D. 2, 3, 4.Câu 16: Hà Lan, alen quy nh vàng, quy nh xanh, tr n, :Ở ơh nhăn. Hai gen này phân li nhau. Phép lai nào sau đây không làmạ ẽxu hi ki hình xanh, nhăn th sau?ấ ệA. Aabb aaBb.B. aabb AaBB.DOC24.VN 2C. AaBb Aabb.D. AaBb AaBb.Câu 17: Ki phát tri ng qua bi thái hoàn toàn là ki phát tri mà cònể ểnon có đi hình tháiặ ểA. ng con tr ng thành, nh ng khác sinh lý.ấ ươ ưở ềB. sinh lý khác con tr ng thành.ấ ưởC. và sinh lý ng con tr ng thành.ấ ươ ưởD. và sinh lý gi ng con tr ng thành.ấ ưởCâu 18: Đi khác bi lan truy xung th kinh trên tr có bao miêlinể ụso tr không có bao miêlin là truy theo “nh cóc”,ớ ảA. ch và nhi năng ng.ậ ượB. nhanh và nhi năng ng.ố ượC. ch và ít năng ng.ậ ượD. nhanh và ít năng ng.ố ượCâu 19: Th hi phép lai gi hai dòng cây thu ch ng: thân cao lá nguyên iự ớcây thân th lá Fấ ẻ1 thu 100% cây cao -lá nguyên. Cho cây Fượ1 giao ph iấ ớcây cao lá Fẻ2 thu ki hình trong đó cây cao lá chi 30%. Bi iượ ỗgen quy nh tính tr ng, tr hoàn toàn. Tính theo lí thuy t, cây thân th láị ấx Fẻ ở2 là bao nhiêuA. 5%.B. 10%.C. 30%.D. 20%.Câu 20: FSH có vai trò kích thíchA. bào xu tesosteron.ế ấB. ng sinh tinh sinh tinh trùng.ố ảC. tuy yên ti LH và GnRH.ế ếD. phát tri ng sinh tinh và sinh tinh trùng.ể ảCâu 21: Khi ch tay ph gai nh n, tr nào sau đây mô đúng cung ph coạ ạngón tay?A. Th quan đau da→ giác dây th kinh ng các cụ ơngón tay.B. Th quan đau da→ giác dây th kinh ng nụ ậđ ng dây th kinh các ngón tay.ộ ơC. Th quan đau da ng dây th kinh ng mụ ảgiác dây th kinh các ngón tay.ủ ơD. Th quan đau da ng ng dây th kinh các cụ ơngón tay.Câu 22: đo NST có các đo khác nhau theo tr ABCDEG*HKMộ ựđã bi n. NST bi có trình ABCDCDEG*HKM. ng bi nàyị ếth ng làmườA. tăng ho gi ng bi hi tính tr ng.ặ ườ ạB. thay nhóm gen liên loài.ổ ủC. xu hi nhi gen trong qu th .ấ ểD. gây ch cho th mang bi n.ế ếCâu 23: loài ng có NST 2n 12. Khi quan sát quá trình gi phân aộ ủ2000 bào sinh tinh, ng ta th 20 bào có NST không phân li trong kìế ườ ốDOC24.VN 3sau I, các bào khác gi phân di ra bình th ng. Theo lí thuy t, khi các tế ườ ếbào hoàn quá trình gi phân thì lo giao có NST chi lấ ệA. 0,25%.B. 2%.C. 0,5%.D. 1%.Câu 24: hô (RQ) làệ ấA. gi phân Hỷ ử2 th ra/ phân Oả ử2 vào khi hô p.ấ ấB. gi phân Oỷ ử2 th ra/ phân COả ử2 vào khi hô p.ấ ấC. gi phân COỷ ử2 th ra/ phân Oả ử2 vào khi hô p.ấ ấD. gi phân COỷ ử2 th ra/ phân Hả ử2 vào khi hô p.ấ ấCâu 25: Trong các hình th sinh sau đây, hình th nào là sinh vô tính ngứ ộv t?ậ1. Phân đôi. 2. ch i. 3. Sinh ng bào 4. Phân nh. 5. Trinh n.ả ảA. 1, 3, 4, 5.B. 2, 3, 4, 5..C. 1, 2, 4, 5.D. 1, 2, 3, 5.Câu 26: Cho phép lai P: thu Fượ1 Trong ng cá thổ ểF1 cá th không mang alen tr các gen trên chi 3%. Bi ng không raố ảđ bi nh ng ra hoán gen gi ng nhau. Theo lí thuy t, Fộ ở1 ,s cá th mang ki hình tr tính tr ng trên chi lố ệA. 46%.B. 32%.C. 28%.D. 22%.Câu 27: gen trong gen ch 2998 liên photphodieste gi aỗ ữcác nucleotit. Gen tr ch 17,5% nucleotit lo T. Gen có 25%.ộ ặTrong tr ng ch xét riêng gen này, bào mang ki gen Ddd gi phân bìnhườ ảth ng thì lo giao nào sau đây không th ra?ườ ượ ạA. Giao có 1500 G.ửB. Giao có 525 A.ửC. Giao có 1275 T.ửD. Giao có 1275 X.ửCâu 28: Trong tr ng nào sau đây, bi gen không th tr thành th tườ ộbi n?ếA. Gen bi trên nhi th không có alen ng ng trên Y, thộ ươ ểmang bi là th mang nhi th gi tính XY.ộ ớB. Gen bi tr i.ộ ộC. bi gen xu hi tr ng thái ng .ộ ửD. bi gen xu hi tr ng thái .ộ ửCâu 29: không ra đô bi n, theo lí thuy t, phép lai AABb aabb cho conế ờcó bao nhiêu lo ki gen?ạ ểA. 2.B. 1.C. 3.DOC24.VN 4D. 4.Câu 30: Thành ph nào sau đây không tr ti tham gia vào quá trình ng pầ ợprotein?A. tARN.B. mARN.C. ADN.D. Riboxom.Câu 31: đi ng th làặ ậA. ra nhanh, khó nh th y.ả ấB. ra ch m, khó nh th y.ả ấC. ra nhanh, nh th y.ả ấD. ra ch m, nh th y.ả ấCâu 32: Cho hi ng sinh sau:ộ ượ ậ1. Gi ng lúa lùn, ng có kh năng ch gió nh.ố ượ ạ2. Cây bàng và cây xoan ng lá vào mùa đông.ụ3. Cây ngô ch ng.ị ạ4. Cây hoa anh th khi tr ng nhi 35ả 0C thì ra hoa màu tr ng.ắNh ng hi ng nào là bi th ng bi n?ữ ượ ườ ếA. 2,4.B. 1,2.C. 1,3.D. 2,3.Câu 33: loài th cho cây thân cao qu ng (P) th ph n, thu cộ ượF1 ki hình, trong đó cây thân th qu chua chi 4%. Bi ng iồ ỗgen quy nh tính tr ng, các alen tr là tr hoàn toàn, không ra bi nị ếnh ng ra hoán quá trình phát sinh giao và giao cái sư ốb ng nhau. Theo lí thuy t, phát bi nào sau đây sai?ằ ểA. Hai gen đang xét trên cùng NST.ặ ặB. F1 có 10 lo ki gen, trong ng cây thân cao- qu chua Fạ ở1 cây có ki genố ểđ ng chi 3/7.ồ ệC. Trong quá trình gi phân cây đã ra hoán gen 40%.ả ốD. Trong ng cây thân cao- qu chua Fổ ở1 cây có ki gen ng chi lố ệ4/7.Câu 34: kích thích cành giâm ra ng ta ng thu kích thích ra trongể ườ ễcác thu này, ch nào sau đây có vai trò chính?ố ấA. Xitôkinin.B. Axêtylen.C. ABB.D. Auxin.Câu 35: cá th có ki genộ hoán gen ra NSTế ặt ng ng thì qua th ph có th ra đa bao nhiêu lo ki gen th sau?ươ ệA. 9.B. 8.C. 4.D. 16.DOC24.VN 5Câu 36: Trong qu th ng ph đã cân ng di truy thì ki hình có thầ ểsuy raA. các alen và các ki gen.ầ ểB. Thành ph các alen tr ng qu th .ầ ểC. gen qu th .ố ểD. tính nh qu th .ổ ểCâu 37: nh lu Hacđi -Vanbec ch đúng trong tr ng p:ị ườ ợ1. Qu th có ng cá th n, giao ph ng nhiên.ầ ượ ẫ2. Qu th có nhi ki gen, gen có nhi alen.ầ ề3. Các ki gen có ng và th nh nhau.ể ư4. Không phát sinh bi i.ộ ớ5. Không có di và nh gi các qu th .ự ểA. 2, 3, 4, 5.B. 1, 2, 3, 4.C. 1, 3, 4, 5.D. 1, ,3 ,5.Câu 38: trúc di truy qu th ban u: 0,2 AA 0,6 Aa 0,2 aa 1. Sau 2ấ ầth ph thì trúc di truy qu th làế ẽA. 0,425 AA 0,15 Aa 0,425 aa 1.B. 0,35 AA 0,30 Aa 0,35 aa 1.C. 0,25 AA 0,50Aa 0,25 aa 1.D. 0,4625 AA 0,075 Aa 0,4625 aa 1.Câu 39: Đi khác bi gi ng ng ng ng làể ướ ộA. có nhi tác nhân kích thích.ềB. không liên quan phân chia bào.ế ếC. tác nhân kích thích không nh ng.ị ướD. có ng vô ng.ự ướCâu 40: đi nào khí kh ng thu cho quá trình đóng ?ặ ởA. Mép (Vách) trong và mép ngoài bào ng.ủ ỏB. Mép (Vách) trong bào dày, mép ngoài ng.ủ ỏC. Mép (Vách) trong bào ng, mép ngoài dày.ủ ỏD. Mép (Vách) trong và mép ngoài bào dày.ủ ấDOC24.VN 6Đáp án thi th THPT Qu gia môn Sinh cề ọMã đề Câu Đáp án132 C132 A132 C132 D132 B132 B132 A132 D132 A132 10 D132 11 A132 12 A132 13 B132 14 C132 15 B132 16 B132 17 B132 18 D132 19 D132 20 B132 21 B132 22 A132 23 C132 24 C132 25 CDOC24.VN 7132 26 C132 27 D132 28 D132 29 A132 30 C132 31 B132 32 A132 33 D132 34 D132 35 D132 36 A132 37 C132 38 A132 39 C132 40 BDOC24.VN