Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2015 Cụm chuyên môn 11, Quảng Nam

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-13 13:49:53 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/7 Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM CỤM CHUYÊN MÔN 11 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Đề gồm có 06 trang) Mã đề 132 Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………lớp:…………… SBD:…………………………….Phòng thi…………………………………………………… Câu 1: một loại thực vật, alen qui định quả tròn là trội hoàn toàn so với alen qui định quả dài, qui định quả ngọt là trội hoàn toàn so với alen qui định quả chua, qui định quả chín sớm là trội hoàn toàn so với alen quả chín muộn. Thế hệ xuất phát cho cây quả tròn, ngọt, chín sớm tự thụ được F1 gồm 774 cây quả tròn, ngọt, chín sớm: 259 cây quả tròn, chua, chín muộn: 258 cây quả dài, ngọt, chín sớm: 86 cây quả dài, chua, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, kiểu gen nào sau đây phù hợp với cây P? A. Bb. B. Aa C. Aa. D. Dd. Câu 2: Đột biến thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác xảy ra tại vùng exon của gen cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự các axit amin do gen đó qui định tổng hợp. Nguyên nhân là do A. mã di truyền có tính đặc hiệu. B. mã di truyền là mã bộ ba. C. mã di truyền có tính thoái hóa. D. mã di truyền có tính phổ biến. Câu 3: nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng di truyền hoán vị gen? A. Tạo điều kiện các gen từ hai NST đồng dạng tổ hợp lại với nhau tạo thành nhóm gen liên kết. B. Duy trì, củng cố các tính trạng quí hiếm di truyền với nhau. C. Làm tăng số loại giao tử, tăng biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cung cấp cho tiến hoá và chọn giống. D. Làm cho sinh vật ngày càng phong phú, đa dạng. Câu 4: Theo Đacuyn, chọn lọc nhân tạo là quá trình A. cải biến thành phần kiểu gen của vật nuôi cây trồng theo hướng thích nghi với điều kiện sống. B. đào thải những biến dị bất lợi, tích luỹ những biến dị có lợi xảy ra khi điều kiện sống không đổi. C. đào thải những biến dị bất lợi, tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật. D. đào thải những biến dị bất lợi, tích luỹ những biến dị có lợi với mục tiêu sản xuất của con người. Câu 5: Cho các thông tin sau: (1) Bản đồ di truyền giúp rút ngắn thời gian chọn cặp đôi giao, do đó rút ngắn thời gian tạo giống. (2) Biến dị tổ hợp trong một quần thể ngẫu phối là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. (3) Các gen nằm trên một NST tạo thành nhóm gen liên kết. (4) Sự di truyền của ti thể và lục lạp chủ yếu thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ. (5) Sự di truyền bền vững của của từng nhóm tính trạng giúp cho các nhà chọn giống có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau. Bao nhiêu liên quan đến qui luật di truyền liên kết hoàn toàn? A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 6: Chọn lọc tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng giai đoạn nào? A. Hình thành các hợp chất hữu cơ. B. Hình thành các tế bào sơ khai. C. Hình thành Coaxecva. D. Sinh vật chuyển đời sống từ nước lên cạn. Câu 7: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen và alen d. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là A. hoặc B. ,, hoặc C. hoặc D. hoặc ĐỀ CHÍNH THỨC adAD bDBd bdBD abAB Aa bdBD ABd Bd ABD bd Bd BD AbD Abd ABD bd ABd bD Abd BD AbD Bd ABd bD Bd AbD ABd Abd BD bD ABd BD bD Abd ABd BD AbD bdDoc24.vn Trang 2/7 Mã đề thi 132 Câu 8: Do tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit đồng dạng trong kỳ trước lần phân bào giảm phân, tạo nên các đột biến cấu trúc thuộc dạng A. mất đoạn và chuyển đoạn. B. mất đoạn và đảo đoạn C. mất đoạn và lặp đoạn. D. đảo đoạn và chuyển đoạn. Câu 9: Cho giao phấn các cây bí thuần chủng quả tròn, xanh với quả tròn, vàng được F1 100% quả dẹt, vàng. F1 tự thụ phấn được F2: 56,25% quả dẹt, vàng: 18,75% quả tròn, vàng: 18,75% quả tròn, xanh 6,25% quả dài, xanh. Nếu cho F1 lai phân tich, kết quả F2 phân tính như thế nào? A. tròn, vàng: tròn, vàng: dẹt, xanh: dài, xanh. B. dẹt, vàng: tròn, vàng: tròn, xanh: dài, xanh. C. dài, vàng: tròn, vàng: tròn, xanh: dẹt, xanh. D. dẹt, vàng: dẹt, xanh: tròn, vàng: tròn, xanh: dài, vàng: dài, xanh. Câu 10: Điều nào sau đây không phải là ưu điểm nổi bật của phương pháp tạo giống thực vật bằng nuôi cấy hạt phấn? A. Giống mới có năng suất cao hơn giống ban đầu. B. Là cơ sở để tạo ra các dòng thuần chủng về mọi cặp gen. C. Tính trạng chọn được rất ổn định. D. Hiệu quả cao khi cần chọn các tính trạng về khả năng chống chịu. Câu 11: Bệnh mù màu đỏ và lục người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.Một cặp vợ chồng đều không mắc cả bệnh trên người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái bị bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh bạch tạng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc đồng thời cả bệnh trên là bao nhiêu? A. 1/8 B. 1/12 C. 1/36 D. 1/24 Câu 12: nghĩa nào sau đây không phải là của định luật Hacđi-Vanbec? A. Phản ánh trạng thái động của quần thể, thể hiện tác dụng của chọn lọc tự nhiên và giải thích cơ chế tiến hóa của các quần thể sinh vật. B. Từ tỷ lệ kiểu hình có thể suy ra tỷ lệ kiểu gen và tần số alen. C. Từ tần số các loại alen của gen có thể dự đoán được tỷ lệ kiểu hình trong quần thể. D. Phản ánh trạng thái ổn định của quần thể, giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể đã duy trì ổn định trong thời gian dài. Câu 13: một loài thực vật có bộ NST 2n=14, quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ dị hợp giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng đời con thu được hầu hết cây hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Bao nhiêu dưới đây phù hợp để giải thích cho sự xuất hiện hoa trắng? (1) Đột biến lệch bội thể một (không có NST mang alen A). (2) Đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn mang alen (3) Đột biến cấu trúc NST dạng đảo đoạn mang alen A. (4) Gen bị đột biến thành alen a. A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 14: Bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi giữa loài người với các loài thuộc bộ linh trưởng là A. bằng chứng về đặc điểm tay ngón. B. bằng chứng hình thái, giải phẫu. C. đều dùng chung mã di truyền. D. mức độ giống nhau về cấu tạo của ADN và prôtêin. Câu 15: Một gen thực hiện lần phiên mã đã đòi hỏi môi trường cung cấp nuclêôtit các loại 400, 360, 240, 480. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là A. 200, 180; 120; 240. B. 380; 360. C. 200; 180; 120; 240. D. 360; 400; 240; 480 Câu 16: Cho các thông tin sau: (1) Cơ thể con nhận các gen này chủ yếu từ bố. (2) Các tính trạng di truyền không theo các qui luật di truyền NST. (3) Tính trạng vẫn tồn tại khi thay nhân tế bào. (4) Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau. (5) Gen qui định tính trạng nằm trong ti thể hoặc lục lạp.Doc24.vn Trang 3/7 Mã đề thi 132 Bao nhiêu phù hợp với qui luật di truyền ngoài nhân? A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 17: một loài thực vật, alen qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen qui định thân thấp; alen qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen qui định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen qui định quả dài, cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng, được F1 dị hợp về ba cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả tròn F2 chiếm tỉ lệ A. 40,5% B. 44,25% C. 15,75% D. 49,5% Câu 18: Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến? (1) Hoa anh thảo, cây AA: hoa đỏ; cây aa: hoa trắng. Cây AA trồng 350C thì cho hoa trắng; trồng 200C thì cho hoa đỏ. (2) Khi lên sống vùng cao, hàm lượng Hb trong máu tăng. Khi trở lại sống đồng bằng, hàm lượng Hb trong máu trở lại mức bình thường. (3) Người bị bạch tạng có da, tóc và mắt có màu nhạt, rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng. (4) Giống lúa khi trồng đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất tấn/ha, trung Bộ tấn/ha, đồng bằng sông Cửu Long 10 tấn/ha. (5) Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc. (6) Một số loài thú xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám (7) Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày. (8)Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng sự biểu hiện màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH của môi trường đất. A. B. 6. C. 7. D. 5. Câu 19: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo các giống cây trồng không hạt? A. Thể đa bội lẻ. B. Thể đa bội chẳn. C. Thể lệch bội. D. Thể bốn nhiễm. Câu 20: gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính có hai alen alen quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen quy định lông không vằn. Gen quy định chiều cao chân nằm trên nhiễm sắc thể thường có alen, alen quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen quy định chân thấp. Cho gà trống lông vằn, chân thấp thuần chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao thuần chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau để tạo ra F2. Dự đoán nào sau đây về kiểu hình F2 là không đúng A. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao B. Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp C. Gà trống lông vằn, chân cao chiếm tỉ lệ cao nhất. D. Tất cả gà trống đều có lông vằn. Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hoá? A. Đột biến cấu trúc NST góp phần hình thành loài mới. B. Đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có nghĩa đối với quá trình tiến hoá. C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá của sinh vật. D. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá vì nó góp phần hình thành loài mới. Câu 22: một loài thực vật, gen quy định màu sắc quả nằm trên nhiễm sắc thể thường. Kiểu gen BB quy định quả màu đỏ, kiểu gen Bb quy định quả màu tím, kiểu gen bb quy định quả màu vàng. Có bao nhiêu quần thể trong số những quần thể sau đây không trạng thái cân bằng di truyền? (1) Quần thể 100% quả màu tím. (2) Quần thể có 64% quả màu đỏ: 32% quả màu tím: 4% quả màu vàng. (3) Quần thể 100% quả màu vàng. (4) Quần thể có 42% quả màu đỏ: 49% quả màu tím: 9% quả màu vàng. (5) Quần thể 100% quả màu đỏ. (6) Quần thể có 25% quả màu đỏ: 50% quả màu tím: 25% quả màu vàng. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1Doc24.vn Trang 4/7 Mã đề thi 132 Câu 23: Cơ quan tương tự phản ánh A. sự tiến hoá theo chức năng. B. sự tiến hoá thích nghi. C. sự tiến hoá phân li. D. sự tiến hoá đồng qui. Câu 24: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn? A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. B. Đảo đoạn. C. Lặp đoạn. D. Mất đoạn. Câu 25: một loài thực vật, alen quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen quy định quả dài, alen quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định quả trắng. Hai gen đó nằm trên hai NST thường khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối đang trạng thái cân bằng di truyền về hai gen trên có 63% cây quả tròn đỏ, 21% cây quả tròn trắng, 12% cây quả dài đỏ, 4% cây quả dài trắng. Tần số các alen A, a, B, của quần thể lần lượt là: A. p(A) 0,5; q(a) 0,5; p(B) 0,6; q(b) 0,4. B. p(A) 0,7; q(a) 0,3; p(B) 0,6; q(b) 0,4. C. p(A) 0,5; q(a) 0,5; p(B) 0,7; q(b) 0,3. D. p(A) 0,6; q(a) 0,4; p(B) 0,5; q(b) 0,5. Câu 26: một loài thực vật, gen qui định quả đỏ, qui định quả vàng. Cho quả đỏ 4n giao phấn với nhau. Thế hệ lai phân ly theo tỷ lệ 35 đỏ: vàng. Trong số những cây quả đỏ F1, cây có kiểu gen AAaa chiểm tỉ lệ A. B. 18/35. C. 17/35. D. 8/35. Câu 27: Giả sử rằng hai gen và mỗi gen có hai alen và mỗi các alen trội tương tác cộng gộp xác định chiều cao cây trong quần thể. Cây có kiểu gen AABB cao 50cm; cây aabb cao 30cm. Cho giao phấn cây cao nhất và cây thấp nhất được các cây F1. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn. Tính tần số nhóm cây có chiều cao 40cm F2? A. 43,7%. B. 62,5%. C. 37,5%. D. 50,0%. Câu 28: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. thế hệ xuất phát (P) gồm 95% cây thân cao và 5% cây thân thấp. Khi (P) tự thụ phấn liên tiếp qua ba thế hệ, F3, cây thân cao chiếm tỉ lệ 60%. Tính theo lí thuyết, câu nào sau đây không đúng? A. F3, tỉ lệ cây thân thấp bằng tỉ lệ cây thân cao dị hợp. B. F3,tần số alen là 0,55; tần số alen là 0,45. C. Trong số các cây thân cao F3, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 5/6. D. Trong tổng số cây (P), cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ 15%. Câu 29: Tính trạng nào sau đây là không phải là di truyền liên kết với giới tính A. Hói đầu người nam B. Tật dính ngón tay 2-3 người nam C. Mù màu người D. Màu mắt ruồi giấm Câu 30: Nguyên tắc bán bảo tồn thể hiện như thế nào trong cơ chế nhân đôi của ADN? A. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi có ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi. C. Sự nhân đôi của ADN chỉ xảy ra trên một mạch của ADN. D. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu. Câu 31: Nguồn nguyên liệu phong phú, chủ yếu phục vụ chọn giống vật nuôi, cây trồng là gì? A. Đột biến dị bội. B. Đột biến gen. C. Đột biến đa bội. D. Biến dị tổ hợp. Câu 32: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là: A. 24 loại kiểu gen, loại kiểu hình B. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình C. 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình D. 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 33: người, tính trạng nhóm máu ABO do một gen có alen IA, IB, IO qui định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang nhóm máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu? A. 3/4. B. 119/144. C. 25/144. D. 19/24. aBD BDX Ybd bDDoc24.vn Trang 5/7 Mã đề thi 132 Câu 34: Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là A. Đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên. B. Di nhập gen, đột biến. C. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên Câu 35: Một loài thực vật có bộ NST được kí hiệu AaBbDdHh. Một cá thể của loài có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu AaBbbDDdHh. Cá thể đó bị đột biến dạng gì? A. Thể tứ bội. B. Thể bốn nhiễm. C. Thể tam bội. D. Thể ba nhiễm kép. Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá của sinh vật? A. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen, tạo đa dạng kiểu hình của quần thể. B. Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. C. Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải hết các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi D. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật. Câu 37: Với loài kiến nâu Formica rufa, nếu đẻ trứng nhiệt độ thấp hơn 200C thì trứng nở ra toàn là cá thể cái; nếu đẻ trứng nhiệt độ trên 200C thì trứng nở ra hầu hết là cá thể đực. Trường hợp trên nói lên điều gì? A. Tỉ lệ giới tính của sinh vật phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. B. Tỉ lệ giới tính loài kiến nâu thay đổi theo nhiệt độ môi trường. C. Nhiệt độ môi trường làm thay đổi tập tính sinh sản của kiến nâu. D. Nhiệt độ môi trường là tác nhân gây đột biến NST gới tính của kiến nâu. Câu 38: Các cơ chế cách li có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá vì cơ chế cách li A. ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng. B. làm cho tần số mỗi alen ổn định qua các thế hệ. C. giảm bớt sự tác động của môi trường lên quần thể, loài trong quá trình tiến hoá. D. giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài. Câu 39: Cho các phát biểu sau đây (1) Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội. (2) Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi. (3) Đột biến và di nhập gen là nhân tố tiến hoá có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định. (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là: A. B. C. D. Câu 40: Trong các nhân tố tiến hóa sau, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể? (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Di nhập gen (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Chọn lọc tự nhiên A. B. C. D. Câu 41: Cà độc dược có 2n=24, có một thể đột biến trong đó cặp NST số có chiếc bị mất đoạn, chiếc của cặp NST số bị đảo đoạn, chiếc của cặp NST số III được lặp đoạn. Khi giảm phân, các cặp NST phân li bình thường. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ A. 12,5% B. 75% C. 25% D. 87,5% Câu 42: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu: 0,4AA 0,1aa 0,5Aa. Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau. Sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử sẽ là A. 16,67% B. 12,25% C. 25,33% D. 15.20% Câu 43: một loài, xét hai alen và quan hệ trội, lặn hoàn toàn. Trong một quần thể cân bằng di truyền của loài đó có 51% cá thể có kiểu hình trội. Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cả các cá thể có kiểu hình lặn trước khi trưởng thành. Sau đó điều kiện sống trở lại như cũ. Tần số alen sau một thế hệ ngẫu phổi? A. 0,58. B. 0,70. C. 0,42. D. 0,48.Doc24.vn Trang 6/7 Mã đề thi 132 Câu 44: Điều gì không xảy ra đối với quần thể giao phối khi kích thước quần thể giảm dưới mức tối thiểu? A. Con đực khó tìm con cái hơn. B. Các cá thể dễ bị ảnh hưởng do các tác động bất lợi của môi trường. C. Sự gia tăng nhanh số lượng cá thể do nguồn tài nguyên dồi dào. D. Dễ xuất hiện các cá thể quái thai, di hình. Câu 45: Trong số các nhân tố sinh thái dưới đây, có bao nhiêu nhân tố thuộc nhân tố hữu sinh? (1) Nhiệt độ môi trường (2) Ánh sáng (3) Con người (4) Độ mặn. (5) Sinh vật kí sinh sinh vật chủ tầng nước ven bờ, các loài tảo phân bố theo tầng nước từ nông đến sâu như sau: tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ. Nhân tố sinh thái nào là nguyên nhân của hiện tượng đó? A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 46: Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động về lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì? (1) Số lượng cây tràm rừng Minh Thượng bị giảm mạnh do cháy rừng. (2) Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hằng năm. (3) Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hóa học (4) Cứ 10 12 năm, số lượng cá cơm vùng biển Pêru bị giảm do có dòng nước nóng chảy qua. (5) Vào mùa trăng, cua ẩn nấp và thiếu thức ăn nên sinh sản kém và ngược lại. Rét đậm kéo dài miền Bắc vào tháng giêng, năm 2008, làm chết nhiều trâu, bò. A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 47: nghĩa của sự cạnh tranh trong quần thể là A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. B. giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. C. giúp cá thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường. D. giúp số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì mức độ phù hợp. Câu 48: gà, gen qui định chiều dài mỏ trên NST thường. Kiểu gen AA có mỏ rất ngắn nên không mổ được vỏ trứng để chui ra trong quá trình phát triển phôi nên đều bị chết, kiểu gen Aa có mỏ ngắn, kiểu gen aa có mỏ dài. Một cặp gà bố mẹ đều có mỏ ngắn, thu được đời con F1, sau đó cho các gà F1 ngẫu phối, F2 các gà con có tỉ lệ kiểu hình như thế nào? A. mỏ ngắn: mỏ dài. B. 2/3 mỏ ngắn: 1/3 mỏ dài. C. mỏ ngắn: mỏ dài. D. mỏ ngắn: mỏ dài Câu 49: Cơ sở tế bào học của định luật phân li là A. sự phân li độc lập của cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng qua thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen. B. sự phân li của cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng qua thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen. C. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp của các cặp gen alen. D. sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng qua thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của cặp gen alen. Câu 50: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai. B. Các con lai F1 luôn có ưu thế lai nên được giữ lại làm giống. C. Khi lai giữa hai cá thể thuộc một dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai. D. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện đời F1 sau đó tăng dần qua các thế hệ. ----------- HẾT ---------- ĐÁP ÁN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. DDoc24.vn Trang 7/7 Mã đề thi 132 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.