Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử

7c17062cb72e416473a15fdab92170c8
Gửi bởi: Quang Hải vào ngày 2017-06-11 08:21:48 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 360 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử 7641Câu 1. ngh Ianta 1945 có nh ưở ng nh th nào th gi sau chi tranh th gi th II?A. Làm sinh nh ng mâu thu gi các ướ đế qu các ướ đế qu cB. Là đánh hình thành tr th gi sau chi tranh.C. Tr thành khuôn kh tr th gi ng ướ đượ thi trong nh ng năm 1945­1947.D. Là ki đánh xác vai trò th ng tr th gi Ch ngh qu .Câu 2. ướ Nga sau khi hi Pháp ban hành tháng 12 năm 1993 đã tr thành ướ theo ch ộA. ng hòa liên bang do Th ướ ng đứ ng đầ u.B. Công hòa liên bang do ng th ng ng u.C. Quân ch hi n.D. Liên bang xã ch ngh do Ch ch ng tr ưở ng ng u.Câu 3. Tháng 11/2007, các thành viên ch ASEAN đã kí “Hi ch ươ ng ASEAN nh mA. Xây ng ASEAN thành ng ng hòa bình, nh.B. Xây ng ASEAN thành ng ng ng nh.C. Xây ng ASEAN thành ng ng chi ượ chính tr quân .D. Xây ng ASEAN thành ng ng ch mang tính ch chi ượ quân .Câu 4. Nguyên nhân nào liên quan thi phát tri và ra cu cách ng khoa thu th hai?A. Chi tranh nhB. Chi tranh th gi th 2.C. Thành cách ng khoa thu hi iD. Toàn hóaCâu 5. Trong cu khai tha ́c thu ̣a II, Pha ́p đầ nhi nh va ̀o nga ̀nh na ̀o?A. Nông nghi và khai thác .B. Nông nghi p.C. Nông nghi va th ươ ng nghi p.D. Giao thông ta ̉i.Câu 6. Sau chi tranh th gi th nh t, giai ph cách ng, bi ch ch th dân Pháp và đã có ch lâu trong xã Vi Nam nhi th tr ướ :A. Phú nông.B. Nông dân.C. Ti ch .D. ch .Câu 7. quan ng lu An Nam ng ng là:A. Báo Thanh niên.B. Báo .C. Báo Búa li m.D. Báo Ng ườ ng kh .Câu 8. “Lu ươ ng ch nh tr ng ng Đông ươ ng ượ thông qua ngh nào?A. ngh Ban ch hành Trung ươ ng th ng 11/1939.B. ngh Ban ch hành Trung ươ ng th ng 5/1941.C. ngh th nh Ban ch hành Trung ươ ng th tháng 10/1930.D. ngh thành ng ng Vi Nam tháng 2/1930.Câu 9. Sau khi tr Vi Minh ra i, tháng sau đã chính th công nh ng văn ki gì?A. Ch ươ ng trình ướ .B. Chính ươ ng, Tuy Ng .C. Tuyên ngôn, Ch ươ ng trình và Đi .D. Tuyên ngôn, ươ ng nh và Ch ươ ng trình ướ c.Câu 10. dung nào sau đây không trong Ngh quy ngh Trung ươ ng ng tháng 11­1939?A. gi phóng dân lên hàng u.B. gác nhi cách ng ru ng t.C. Dùng cách ng giành chính quy n.D. Xác nh phát xít Nh là thù ch u.Câu 11. Năm 1952, Chính ph quy nh cu ng gì?A. Tri gi tô và cách ru ng t.B. Lao ng xu và th hành ti ki m.C. cách ru ng và lao ng xu t.D. Tri gi tô và lao ng xu t.Câu 12. Chi ch nào trong cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta đã giáng đòn quy nh vào chí xâm ượ th dân Pháp?A.Chi ch Vi thu đông 1947.B.Chi ch Biên gi thu­ đông 1950.C.Chi ch Th ượ ng 1954.D.Chi ch Đi Biên Ph 1954.Câu 13. nh ng năm 70 th XX, Liên Xô đã đi đầ trong li ̃nh nào khi cho ph ráo ri nhanh chóng ch đua trong nh chi tranh nh?A. Công nghi nh .B. Công nghi ng.C. Công nghi vu tru ̣.D. Sa ̉n xu ng nghi p.Câu 14. ng chính tr trên tr ườ ng qu nh là Châu sau khi th trong chi tranh Vi Nam, Nh đã ng chính sách gì tăng ườ ng nh ưở ng, chi ph mình?A. Chính sách ngo giao bóng bàn, cùng lúc th hi các ườ ng qu c.B. Chính sách ngo giao kinh dùng các kho vi tr kinh tác ng các ướ c.C. Chính sách làm các ướ c, trung ng quan ngo giao Đông Nam Á, Đông Á.D. Chính sách th ươ ng do khu ASEAN và nhóm ướ NICsCâu 15. Năm 1989 “b ườ ng Béc lin” (Bi ượ ng chia đôi ướ trong th gian Chi tranh nh) phá là doA. Ng ườ hai mi phá th hi vi tái th ng nh ướ cB. Liên Xô phá thu ti cho vi a, buôn bán Tây cC. ng hòa Liên Bang ưỡ ng ch phá th ng nh ướ c.D. Đã th gian ườ ng lin theo th thu ngh IantaCâu 16. Công duy trì tr th gi sau Chi tranh th gi th hai làA. qu liên.B. Tr Ianta.C. Liên qu c.D. Hi ch ươ ng Liên qu c.Câu 17. Cu khai tha ́c thu ̣a th hai Pháp Vi Nam đã gì cho xu hi và phân hóa các giai trong xã i?A. kinh .B. Đi ki chính tr .C. chính tr văn hóa xã i.D. kinh ch ngh hoàn ch nh.Câu 18. trong nh ng bài kinh nghi bi toàn qu III (9­1960) cho công cu xây ng ch ngh xã hi nay là?A. Ti hành công nghi hóa xã ch ngh a, ti ng nghi ng.B. Ti nhanh ti nh lên ch ngh xã i.C. Xây ng kinh ch ngh xã hi iD. Ti hành công nghi hóa xã ch ngh phù th đi ki ướ c.Câu 19. Nhi cách ng Vi Nam ượ xác nh trong ươ ng nh chính tr tiên ng làgì ?A. Đánh qu Pháp, làm cho ướ Vi Nam hoàn toàn p.B. Đánh phong ki n, tay sai, phát tri theo con ườ ng ba ̉n ch ngh a.C. Đánh qu Pháp, phong ki n, làm cho Vi Nam ượ do.D. Đánh qu Pháp, phong ki la ̀m cho Vi Nam hoàn toàn p.Câu 20. Nguyên nhân ch nào ướ đâ th khuynh ướ ng cách ng dân ch Vi Nam?A. Thi ườ ng chính tr đúng và ph ươ ng ph khoa c.B. So sánh ượ ng kh ng cho cách ng, th ch xu hi n.C. Ng ưở ng đã th i, không ượ ượ ng.D. ra trong tình th ng, ch thi chu đáo, Pháp đang nh.Câu 21. khác bi gi phong trào tranh nông dân Ngh ­T nh phong trào tranh ướ cnăm 1930 là.A. Nông dân tranh ch có kh hi th .B. Nông dân tranh ng ượ ng chính tr .C. Nh ng cu tranh nông dân có trang .D. Nh ng cu bi tình nông dân ch ra tiêu thi ng.Câu 22. Trong vòng tháng sau ngày toàn qu kháng chi ch ng th dân Pháp bùng ộta đã di chuy lên căn bao nhiêu máy móc ?A. 1/3B. 2/3C. Toàn ộD. ph nh ỏCâu 23. ngh quan tr ng nh cách ng tháng Tám 1945 ướ ta làA. ngai vàng phong ki đã ng tr hàng ch th trên ướ ta.B. Ng ườ Vi Nam thân ph nô tr thành ng ườ ch ướ c.C. Đem p, do dân c, góp ph phong trào cách ng th gi i.D. Ch th ng tr th dân Pháp và phát xít Nh ướ ta.Câu 24. ngh toàn qu ng (14 15­8­1945) đã quy nh nào ướ đâ y?A. Phát ng ng kh ngh trong ướ c.B. ra ban Dân gi phóng Vi Nam.C. Kêu nhân dân ng lên chu ng kh ngh a.D. Giành chính quy tr ướ khi Đồ ng minh Đô ng ươ ng.Câu 25. Nh nh nào sau đây không đúng giai vô trong phong trào gi phóng dân châu Phi sau chi tranh th gi th hai?A. Tr ưở ng th nh.B. Ch tr ưở ng th nh.C. Không lãnh o.D. Tr ưở ng th nh nh ng kh ng đủ lãnh o.Câu 26. Th ướ ng Anh Churchill (S csin) ng “B màn t” trong bài "Ngu ti cho Hòa bình" vào ngày tháng năm 1946 ch :A. phân chia Đông Tây Châu Âu.B. ườ ng Berlin chia ướ Đứ c.C. Chi tranh nh.D. chia ướ Đứ 28 m.Câu 27. dung nào không ph là nét ươ ng đồ ng hình thành và phát tri liên minh châu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?A. Thành sau khi đã hoàn thành khôi ph kinh tr thành nh ng qu gia p, ch có nhu liên minh, tác.B. tiêu thành ban là tr thành liên minh quân chính tr nh tránh chi ph nh ưở ng các ườ ng qu ngoài.C. Ban khi hình thành ch có vài ướ th nh vi n, sau ng nhi ướ c.D. th 90 th XX, tr thành khu năng ng, có qu cao.Câu 28. phát tri nào ch ngh đã gây nên tình tr ng xâm ượ thu và nô ch các qu gia, dân trên ph vi th gi i?A. Ch ngh do nh tranhB. Ch ngh quy nC. Ch ngh nhà ướ c.D. Ch ngh hi i.Câu 29. dung nào ướ đâ th hi tính đúng và ườ ng chi ượ mà ươ ng nh chính tr utiên ng đã xác nh cho cách ng Vi Nam?A. Đánh giá đúng kh năng lãnh giai công nhân.B. ra liên bó gi công nhân và nông dân.C. dân li ch ngh xã i.D. Ch th kh ng ho ng ườ ng và th hi rõ tinh th qu vô n.Câu 30. Văn ki nào ượ xem xét nh “tuyên ngôn chính tr có tính ch qu tiên nhân dân Vi Nam?A. Tuyên ngôn ướ Vi Nam Dân Ch ng Hòa.B. yêu sách nhân dân An Nam.C. án ch th dân Pháp.D. Hi nh Gi ­ne­v Đông ươ ng.Câu 31. Ngày 26 ­11­1953, Ch ch Chí Minh tuyên "N th dân Pháp ti cu chi tranh xâm ượ thì nhân dân Vi Nam ti cu chi tranh ái qu th ng cu cùng. Nh ng chính ph Pháp đã rút ượ bài trong cu chi tranh năm nay, mu đi đình chi Vi Nam ng cách th ươ ng ượ ng gi quy các Vi Nam theo hòa bình thì nhân dân và Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa săn sàng ti mu đó".Đo trích trên nói lên đi gì?A. Quy tâm ch ng Pháp cùng nhân dân Vi NamB. Vi Nam ch ng Pháp cùng, không ch nh đàm phán.C. Vi Nam mu Pháp ký Hi nh đình chi thúc chi tranh.D. Thi chí mu hòa bình Vi Nam và quy tâm tranh th ng cu cùng.Câu 32. Ngày 9/10/1947, binh đoàn binh và lính thu đánh Hà ng ượ ng ng và sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hoá, đánh vào Đài Th bao vây Vi phía nào ?A. Phía Đông và phía cB. Phía TâyC. Phía NamD. Phía Tây c.Câu 33. Hình th binh là trong ba giáp công trong chi ượ ta ch ng chính quy Ng y, đích hình th này là gì?A. ch nh ưở ng quân Sài Gòn vùng nông thôn và thành th .B. ng qu chúng theo cách ng ướ lãnh ng.C. Cô và phân hóa quân Sài Gòn, .D. chuy vào Nam.Câu 34. Trong hai cu kháng chi ch ng Pháp và bi là cu kháng chi ch ng nhân dân ta đã ti bài quan tr ng ngh thu quân :A. nh quân là duy nh làm nên th ng cu kháng chi n.B. nh quân và tr ngo giao là hai quy nh th ng các cu kháng chi ch ng xâm ượ c.C. nh trên chi tr ườ ng ph ánh ph ươ ng, ph gi ph ươ ng ti tuy trên các tr quy nh chi th ng.D. Ph giành ượ th ng trong tranh chính tr và ngo giao có th thúc cu kháng chi ch ng xâm ượ c.Câu 35. Vi chi ch nào ượ Trung ươ ng ng Lao ng Vi Nam kh ng nh là “đ nên tb ướ ngo trong chi tranh, tr ướ khi đế qu can thi sâu Đô ng ươ ng ?A. Chi ch Biên Gi iB. Chi ch Vi cC. Chi ch Hoà BìnhD. Chi ch Đi Biên Ph ủCâu 36. Th ng nào ta trong cu kháng chi ch ng ướ “đ chi tranh vào trong lòng ướ ”?A. Phong trào ng Kh i.B. ng ti công và xuân Thân 1968.C. Ti công chi ượ 1972.D. ng ti công và xuân 1975.Câu 37. Qua năm (1964­1968) chi tranh phá ho mi đã rút ra bài gì trong cu tham chi Vi Nam?A. tăng ườ ng đánh phá mi ác li a.B. Tăng ườ ng quân và ti vi tr cho mi Nam.C. Không ngăn ch ượ chi vi vào Nam.D. ng đàm phán và ép cho ta trên chi tr ườ ng.Câu 38. Sau nh ng th ng nào ta chính th ra tr ti công ngo giao nh cáo ác aM trong cu chi tranh xâm ượ Vi Nam?A. Sau th ng tr ườ ng 18/8/1965.B. Sau cu ng ti công và năm Thân 1968.C. Sau th ng cu ti công chi ượ 1972.D. Sau hai th ng mùa khô 1965­1966 và 1966­1967.Câu 39. Đi vào ch tr ng: “………………c đã phá nh ng cái mà nhân dân ta đã bi bao công xây ng nên, làm cho quá trình ti lên…………. ch vài ba ………………….”A. Chi tranh phá ho mi 2; xã ch ngh a; ch năm.B. Chi tranh phá ho mi 1; xu n; ho ch năm năm.C. Chi tranh phá ho i; xã ch ngh a; ho ch năm năm.D. Chi tranh phá ho i; xu n; ho ch năm năm.Câu 40. trong nh ng bài kinh nghi ượ ng ta rút ra trong th kì làA. Huy ng th ng chính tr vào công cu i.B. Tranh th giúp các ướ trong khu c.C. Duy trì môi tr ườ ng hòa bình trong khu c.D. nh quan ngo hòa bình, đa ph ươ ng hóa, đa ng hóa.