Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1

b4b380ff0bfb23e14941a774d438f653
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 09:55:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNHỞPHÚCKÌ THI KSCĐ 12 I. NĂM 2018 2019Ớ ỌTR NG THPT NGÔ GIAƯỜTỰ thi môn: ch sề ửTh gian làm bài 50 phút, không th gian giao đờ ề(Đ thi 40 câu tr nghi m)ề ệMã thi: 169ềSBD: ………………… và tên thí sinh: ọ………………………………………………………………..Câu 1: các ki sau theo đúng trình th gianắ :1, hông qua Tuyên ngôn Nhân quy và Dân quy n.ề 2, Đánh chi pháo đài, nhà tù Ba- xti.ế3, thành ng hòa.ậ 4, thông qua Hi pháp, xác ch ộquânch hi n.ủ ếA. 2,1,4,3. B. 1,2,3,4. C. 3,1,4,2. D. 2,3,4,1.Câu 2: ki nào đánh th dân Pháp đã hoàn thành căn công cu xâm Vi Nam ượ ởcu iố th XIX?ế ỉA. Tri đình nhà Nguy kí th dân Pháp Hi Nhâm Tu t, Giáp Tu t.ề ướ ấB. Th dân Pháp th hi ch ng trình khai thác thu th nh (1897).ự ươ ấC. Tri đình nhà Nguy kí th dân Pháp Hi Hác-măng (1883), Pa-t -n (1884).ề ướ ốD. Kh nghĩa ng Khê th i, phong trào ng ch (1896).ở ươ ươ ứCâu 3: Nhân nào sau đây quy nh phát tri phong trào tranh nhân dân Mĩ Laố ủtinh?A. Th ng cách ng Cuba.ắ B. suy qu Mĩ.ự ốC. Th ng cách ng Vi Nam.ắ D. Th ng cách ng Trung Qu c.ắ ốCâu 4: Vì sao nói công xã Pari là nhà ki i?ộ ướ A. Công xã ban pháp nh, thi hành pháp ừl nh.ệB. Công xã do nhân dân ra theo nguyên ph thông phi u.ầ ếC. Công xã gi phóng quân và máy nh sát ch cũ.ả ộD. Công xã đã ban và thi hành nhi nh ph quy nhân dân.ố ủCâu 5: ki đánh ngo quan tr ng cách ng Trung Qu trong giai đo 1919-ự ướ ạ1939? A. ng ng Trung Qu thành p.ả ậB. Ch nghĩa Mác-Lê Nin truy bá vào Trung Qu c.ủ ượ ốC. Cu bi tình 3000 sinh, sinh viên Kinh.ộ ắD. Phong trào Ngũ bùng ngày 4-5-1919.ứ ổCâu 6: Nhân quy nh hàng phát tri kinh Nh sau Chi tranh th ếgi thớ hai làA. chi phí cho qu phòng th p.ố B. vai trò qu lí Nhà c.ả ướC. ng các bên ngoài.ậ D. con ng i.ế ườCâu 7: Đi khác bi căn cu kh nghĩa Yên Th (1884ể 1913) so các cu kh ởnghĩa trong phong trào ng (1885 1896) làầ ươA. ng tranh và quy mô phong trào.ố ượ B. không chi ph chi ng.ị ươC. hình th và ph ng pháp tranh.ứ ươ D. tiêu tranh và ng tham gia.ụ ượCâu 8: Chính sách “c o” nhà Nguy qu làấ ảA. làm cho Thiên Chúa giáo không th phát tri Vi Nam.ể ượ ệB. gây mâu thu các ph ng Tây, làm kh đoàn dân c.ẫ ướ ươ ộC. làm cho quan các ph ng Tây ngày càng căng th ng.ố ướ ươ ẳD. gây mâu thu gi tín các tôn giáo, làm cho các giáo dân lo mãn.ẫ ấCâu 9: nh ng năm 70 th XX, Nh tr thànhầ ởA. tiên ti hành cách ng xanh trong nông nghi p.ướ ệB. siêu ng tài chính th gi và ng qu quân .ườ ườ ựC. qu gia đi thu nh ng và ch ng .ố ườ ượ ếD. trong ba trung tâm kinh tộ tài chính th gi i.ớ ớCâu 10: nào sau đây không ph tiêu Mĩ trong chính sách ngo nh ng năm 1945ả 1973? A. Đàn áp phong trào công nhân và phong trào gi phóng dân trên th gi i.ả ớB. Ngăn ch n, lùi và ti tiêu di các xã ch nghĩa.ặ ướ ủC. Kh ng ch chi ph các ng minh thu vào Mĩ.ố ướ ộD. Th hi tiêu công Liên Xô và các xã ch nghĩa.ự ướ ủCâu 11: dung nào đây ph ánh đúng kinh Mĩ trong su th 90 th ướ ỉXX? A. Kinh phát tri n, Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính th gi i.ố ớB. kinh nh không có tăng tr ng.ề ưởC. Tăng tr ng liên c, Mĩ là trung tâm kinh duy nh th gi i.ưở ớD. Tr qua nhi cu suy thoái ng nh ng là ng th gi i.ả ướ ớCâu 12: đi kinh Liên bang Nga giai đo 1990ặ 1995 làA. suy thoái, tăng tr ng âm.ưở B. kh ng ho ng vàủ kém phát tri n.ểC. ph và phát tri n.ụ D. phát tri nhanh chóng.ểCâu 13: ki nàự đánh tan quan ng minh ch ng phát xít gi Liên Xô và ữMĩ? A. ra kh NATO.ự ốB. ra ch SEV.ự ứC. ra thuy Truman.ự ếD. Liên Xô phá th quy bom nguyên Mĩ.ỡ ủCâu 14: Nguyên nhân khác nhau gi Nh và các Tây Âu trong giai đo ph và phátữ ướ tri kinh sau Chi tranh th gi th hai là gì ?ể ứA. Áp ng thành khoa cụ kĩ thu t.ậB. ng các bên ngoài phát tri n.ậ ểC. Chi phí cho qu phòng th p.ố ấD. lãnh o, qu lí có hi qu Nhà c.ự ướCâu 15: Lí do nh khi Mĩ bình th ng hóa quan ngo giao Vi ườ ệNam? A. Đáp ng nguy ng nhân dân Vi Nam.ứ ệB. Phù xu th hòa bình tác trên th gi i.ợ ớC. Do cu tranh nhân dân ti trên th gi i.ộ ớD. Phù chi “Cam và ng” ng th ng B.Clint n.ợ ượ ơCâu 16: nh ng năm 70 th XX, xu ng hòa hoãn Đôngừ ướ Tây xu ấhi vìệ A. Mĩ và Liên Xô mu có th gian hòa hoãn ng ng.ố ượB. Mĩ và Liên Xô ch đua vũ trang th gi lên án.ạ ớC. Liên Xô không còn vi tr quân cho các xã ch nghĩa.ủ ướ ủD. Mĩ và Liên Xô suy gi th và tr lên Tây Âu và Nh n.ị ướ ươ ảCâu 17: tiêu năm sáng ASEAN trong chi kinh ng làụ ướ ượ ướ ộgì? A. nh phát tri công nghi xu hàng tiêu dùng a.ẩ ịB. Nhanh chóng xoá nghèo nàn, u, xây ng kinh ch .ỏ ủC. Ti hành công nghi hoá nh nh xu kh u.ế ẩD. th tr ng trong làm ch xu t.ấ ườ ướ ấCâu 18: ng đi tìm ng Nguy Ái Qu khác ng đi nh ng ng điướ ườ ướ ướ ườ tr làướA. Đi ch nghĩa yêu ch nghĩa vô n.ừ ướ ảB. Đi ch nghĩa yêu ch nghĩa Mácừ ướ –lê nin.C. Đi sang ph ng Tây tìm ng c.ươ ườ ướD. Đi ch nghĩa yêu ch nghĩa ng n.ừ ướ ảCâu 19: qu nh trong phong trào tranh nhân dân Mĩ Latinhế sau chi tranh th gi ớthứ hai?A. Đánh th ng tr th dân cũ, giành và quy ng con ng i.ổ ườB. Đánh ch th dân i, ng dân c.ổ ộC. Gi phóng dân c, thành các nhà ch nghĩa.ả ướ ủD. chính quy tài, thành các chính ph dân dân ch .ậ ủCâu 20: Đi khác bi gi cách ng Campuchia cách ng Lào và cách ng Vi ệNam năm 1945 làA. không giành chính quy phát xít Nh t.ượ ậB. ti hành ch ng ch di ch ng Kh me .ế ỏC. thi hành ng ngo hòa bình, trung p.ườ ậD. giành chính quy phát xít Nh t.ượ ậCâu 21: Công cu cáchộ Trung Qu (1978ở 2000) đánh giáượlà A. thành công bi Trung Qu thành qu gia giàu nh nh th gi i.ế ớB. góp ph ng th ng xã ch nghĩa trên th gi i.ầ ớC. đi đúng phù hoàn nh Trung Qu trong nh ng năm 80.ướ ữD. Trung Qu thoát kh cu kh ng ho ng năng ng năm 1973.ư ượCâu 22: đi nh cu Cách ng khoa cặ thu hai là gì?ỹ ầA. Khoa là ngu ti bọ kĩ thu t.ậB. Khoa đi tr c, ng cho kĩ thu t.ọ ướ ườ ậC. Khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếD. Khoa li kĩ thu và xu t.ọ ấCâu 23: thù ch nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào gi phóng dân sau Chi ếtranh th gi th hai làế ứA. ch nghĩa phát xít.ủ B. ch phân bi ch ng c.ế ộC. ch nghĩa th dân cũ.ủ D. ch tay sai ch nghĩa th dân i.ế ớCâu 24: Nh ng nguyên nhân nào giúp ba Inđônêxia, Vi Nam và Lào giành mữ ướ nh khu Đông Nam sau Chi tranh th gi th hai?ấ ứA. Đi ki khách quan thu và nhân dân nhi tình cách ng.ề ạB. Có chu lâu dài ch đúng th .ự ơC. Đi ki khách quan thu và bi ch th .ề ơD. thù đã suy và ng nhân lo ti .ẻ ượ ộCâu 25: Qu gia nào tuyên mu nh Đông Nam Á?ố ởA. Đông Timo. B. Inđônêxia. C. Brunây. D. Mianma.Câu 26: Ngày 26/1/1950, ki nào di ra ?ự ộA. giành quy tr .Ấ ịB. phóng thành công tinh nhân o.Ấ ạC. th thành công bom nguyên .Ấ ửD. tuyên và thành ng hòa.Ấ ướ ộCâu 27: qu nào cách ng Anh th XVII Anh th cho ượ ướ ừđ nế nay?A. quân ch hi n.ề B. Xóa ch phân bi ch ng c.ỏ ộC. Chia ru ng cho nông dân.ộ D. quy ng quý i.ự ớCâu 28: đa hóa ngu nhu n, trong cu khai thác thu th nh (1897-1914) ởVi tệ Nam, th dân Pháp duy trì ph ng th bóc nào?ự ươ ộA. Ph ng th bóc ti ch nghĩa.ươ B. Ph ng th bóc phong ki n.ươ ếC. Ph ng th bóc th dân.ươ D. Ph ng th bóc ch nghĩaươ ủCâu 29: Đi khác bi trong chính sách ngo Pháp và Nh 1991ể 2000 là A. Pháp ti liên minh ch ch Mĩ, Nh đã tr thành tr ng Mĩ.ế ủB. ti liên minh ch ch Mĩ, là ng minh quan tr ng Mĩ.ề ủC. Nh ti liên minh ch ch Mĩ, Pháp đã tr thành tr ng Mĩ.ậ ủD. Pháp rút kh NATO, Nh là thành viên quan tr ng NATO.ỏ ủCâu 30: Th dân Pháp đã có hành ng gì chu cho công xâm Kì th nh tự ượ (1873)?A. Xúi gi giáo dân Kì lo n, cóc quan và ng dân vào Nam Kì.ụ ườ ưB. Thi máy cai tr Nam Kì, rút đào ngũ tay sai, ra Kì.ế ắC. Phái gián đi ra Kì đi tra tình hình và gây i, ng lên “v Đuy-puy”.ệ ụD. th yêu tri đình nhà Nguy đi quân Kì vào Hu .ử ếCâu 31: Qu gia nào khu Đông thành chi ph nh ng quy nh ượ ạH iộ ngh Ianta (2–1945) và hình thành hai th ng xã sau Chi tranh th gi th hai?ị ứA. Đài Loan và ng Công.ồB. Hàn Qu và ng hoà Dân ch Nhân dân Tri Tiên.ố ềC. ng hoà Nhân dân Trung Hoa.ộD. ng hoà Dân ch Nhân dân Tri Tiên.ộ ềCâu 32: Cu chi tranh giành các thu Anh Mĩ th ch là cu ộcách ng vìạ ảA. sau khi chi tranh thúc, G.Oasinhton làm ng th ng.ế ượ ốB. cu chi tranh này đã ng cho phát tri ch nghĩa Mĩ.ộ ườ ắC. cu chi tranh này đã gi phóng Mĩ.ộ ượ ắD. sau khi thúc cu chi tranh giai lên quy Mĩ..ế ắCâu 33: Nh nh nào sau đây là đúng nh sau kh ng 11/9/2001 Mĩ?ậ ởA. Các Đông Nam đang ng tr nguy công và kh ng .ướ ướ ốB. Ch nghĩa kh ng không ch là riêng Mĩ mà là chung toàn th gi i.ủ ớC. Mĩ luôn ng tr nguy kh ng và an ninh chính tr đe a.ướ ướ ọD. Mĩ và các Tây Âu luôn ng tr nguy công và kh ng .ướ ướ ốCâu 34: ki đánh ch tình tr ng gi hai kh ch nghĩa và xã ướ ủh chộ nghĩa châu Âu làởA. Hi quan gi Đông và Tây (1972).ệ ướ ứB. Hi ch th ng phòng ch ng tên gi Mĩ và Liên Xô (1972).ệ ướ ữC. Mĩ, Cana đa và 33 châu Âu ký nh Henxinki (1975).ướ ướD. Cu gi M. Goócbach và G.Bus trên Manta (1989).ộ ảCâu 35: Sau Chi tranh th gi th hai, “chi toàn u” Mĩ tr ng tâm vào khu ượ ựĐông Nam vì lý do nào đây?ướA. Ngăn ch ch nghĩa xã phát tri khu Đông Nam Á.ặ ựB. Ngăn ch phong trào gi phóng dân Đông Nam Á.ặ ởC. Ngăn ch phong trào cách ng Đông Nam Á.ặ ởD. Duy trì ch th dân khu Đông Nam Á.ế ựCâu 36: Các Tây Âu liên nhau trên nào?ướ ởA. Chung ngôn ng phía Tây châu Âu, cùng th ch chính tr .ữ ịB. ng ng văn hoá, trình phát tri n, khoa cươ kĩ thu t.ậC. Chung văn hoá, trình phát tri n, khoa cề kĩ thu t.ậD. ng ng ngôn ng phía Tây châu Âu, cùng th ch chính tr .ươ ịCâu 37: Trong giai đo 1950ạ 1973, th kì “phi th dân hoá” ra thu nh ng ướnào?A. Mĩ, Anh, Pháp. B. Italia, Anh, Đào Nha.ồC. Tây Ban Nha, ng hòa liên bang c, Mĩ.ộ D. Anh, Pháp, Hà Lan.Câu 38: Theo ph ng án Maobatt n, th dân Anh bu ươ ộph iả A. công nh ra ng hoà .ậ ướ ộB. th nh ng Qu quy n.ừ ềC. trao quy tr cho nhân dân .ề ộD. công nh vĩnh vi .ậ ộCâu 39: Liên Xô ph nh khôi ph kinh và xây ng ch nghĩa xã ngay sau khi chi ếtranh th gi th hai thúc (1945) vìế ếA. qua th bao vây, ch nghĩa n.ượ ảB. mu nh tranh th ng qu Mĩ.ố ườ ớC. kh ph qu chi tranh và xây ng ch xã ch nghĩa.ắ ủD. ch đua vũ trang Mĩ nh duy trì tr th gi “hai c”.ạ ựCâu 40: ki nào đây đã ch th kì thu ta?ự ướ ướA. Chi th ng ch ng.ế B. Kh nghĩa Hai Bà Tr ng.ở ưC. Kh Khúc Th .ở D. Kh nghĩa Lý Bí.ở----------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảcauhoi dapan1A2C3A4D5A6D7B8B9D10D11D12A13C14C15B16D17B18C19D20A21C22C23D24B25A26D27A28B29C30C31B32B33B34A35A36B37D38C39C40A