Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 Cụm chuyên môn 11, Quảng Nam

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-13 13:55:51 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>SỞ GD V&Agrave; ĐT QUẢNG NAM CỤM CHUY&Ecirc;N M&Ocirc;N 11 ĐỀ CH&Iacute;NH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 M&ocirc;n: LỊCH SỬ Thời gian l&agrave;m b&agrave;i: 180 ph&uacute;t; Kh&ocirc;ng kể thời gian ph&aacute;t đề Họ v&agrave; t&ecirc;n th&iacute; sinh:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;lớp:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; SBD:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.Ph&ograve;ng thi&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; C&acirc;u 1: Tr&igrave;nh b&agrave;y ho&agrave;n cảnh lịch sử v&agrave; những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945)? Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta c&oacute; t&aacute;c dụng như thế n&agrave;o trong quan hệ quốc tế? (3 điểm) C&acirc;u 2: H&atilde;y so s&aacute;nh chủ trương, s&aacute;ch lược c&aacute;ch mạng của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương giữa thời k&igrave; 1930 &ndash; 1931 với thời k&igrave; 1936-1939? (2 điểm) C&acirc;u 3: V&igrave; sao Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ quyết định ph&aacute;t động cuộc kh&aacute;ng chiến to&agrave;n quốc chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p 19/12/1946? Ph&acirc;n t&iacute;ch nội dung của Đường lối kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p? (3 điểm) C&acirc;u 4: Bằng những sự kiện lịch sử ti&ecirc;u biểu, em h&atilde;y chứng minh tinh thần đo&agrave;n kết chiến đấu giữa hai d&acirc;n tộc Việt Nam v&agrave; L&agrave;o trong thời k&igrave; kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mĩ (1945 - 1975).</p>

<p>(2 điểm) ============= HẾT ============ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QUỐC GIA (LẦN 2) M&Ocirc;N: LỊCH SỬ.</p>

<p>Thời gian: 180 ph&uacute;t C&acirc;u C&acirc;u 1: (3 điểm) C&acirc;u 2: (2 điểm) Nội dung kiến thức cần đạt được Tr&igrave;nh b&agrave;y ho&agrave;n cảnh lịch sử v&agrave; những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945) * Ho&agrave;n cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng v&agrave; cấp b&aacute;ch được đặt ra: Nhanh ch&oacute;ng đ&aacute;nh bại ph&aacute;t x&iacute;t.</p>

<p>Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.</p>

<p>Ph&acirc;n chia th&agrave;nh quả chiến thắng trận - Trong bối cảnh đ&oacute;, từ ng&agrave;y 4 đến 11-2-1945, l&atilde;nh đạo 3 nước Mỹ (Ru-dơven), Anh (Sớc-sin), Li&ecirc;n X&ocirc; (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta &hellip; * Những quyết đing quan trọng của hội nghị: - Ti&ecirc;u diệt tận gốc chủ nghĩa ph&aacute;t x&iacute;t Đức v&agrave; chủ nghĩa qu&acirc;n phiệt Nhật.</p>

<p>Li&ecirc;n X&ocirc; sẽ tham chiến chống Nhật .</p>

<p>- Th&agrave;nh lập tổ chức Li&ecirc;n Hiệp Quốc.</p>

<p>- Thỏa thuận việc đ&oacute;ng qu&acirc;n, giải gi&aacute;p qu&acirc;n đội ph&aacute;t x&iacute;t v&agrave; ph&acirc;n chia phạm vi ảnh hưởng của c&aacute;c cường quốc thắng trận ở ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; &Aacute;.</p>

<p>* T&aacute;c dụng: Những quyết định của hội nghị I-an-ta c&ugrave;ng những thỏa thuận sau đ&oacute; của 3 cường quốc đ&atilde; trở th&agrave;nh khu&ocirc;n khổ của trật tự thế giới mới: &amp;quot;Trật tự hai cực Ian-ta&amp;quot;.</p>

<p>H&atilde;y so s&aacute;nh chủ trương, s&aacute;ch lược c&aacute;ch mạng của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương giữa thời k&igrave; 1930 &ndash; 1931 với thời k&igrave; 1936 - 1939? - Về đối tượng c&aacute;ch mạng: Điểm 0.75 0.5 1,0 0.75 0.5 + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930-1931 nhằm v&agrave;o kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh l&agrave; đế quốc Ph&aacute;p v&agrave; phong kiến tay sai + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1936-1939 nhằm v&agrave;o kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh l&agrave; đế quốc phat x&iacute;t, bọn phản động thuộc địa Ph&aacute;p v&agrave; tay sai của ch&uacute;ng.</p>

<p>- Nhiệm vụ: 0.5 + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930-1931: Chống ĐQ đ&ograve;i tự do d&acirc;n chủ, đ&ograve;i cải thiện đời sống, chống khủng bố trắng, đ&ograve;i thả t&ugrave; ch&iacute;nh trị + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1936-1939: Chống Ph&aacute;t-x&iacute;t, chống nguy cơ chiến tranh, chống phản động thuộc địa, đ&ograve;i tự do, d&acirc;n chủ, cơm &aacute;o, ho&agrave; b&igrave;nh.</p>

<p>0.5 - Lực lượng tham gia + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930-1931: C&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n.</p>

<p>+ Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1936-1939: C&aacute;c giai cấp, c&aacute;c tầng lớp (c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, tr&iacute; thức, d&acirc;n ngh&egrave;o th&agrave;nh thị) được tập hợp trong Mặt trận D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương - H&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p đấu tranh + Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930-1931: B&atilde;i c&ocirc;ng, biểu t&igrave;nh, biểu t&igrave;nh c&oacute; vũ trang.</p>

<p>Phương ph&aacute;p đấu tranh l&agrave; b&iacute; mật, bất hợp ph&aacute;p.</p>

<p>+ Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1936-1939: Đấu tranh ch&iacute;nh trị, h&igrave;nh thức hợp ph&aacute;p, c&ocirc;ng khai, b&aacute;n c&ocirc;ng khai, b&aacute;n hợp ph&aacute;p kết hợp b&iacute; mật bất hợp ph&aacute;p.</p>