Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 theo chuẩn cấu trúc Bộ giáo dục, đề 6

Gửi bởi: Tester vào ngày 2020-02-18 15:17:06 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THAM KHẢO
(Đề có 04 trang)

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 006
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?
A. Xenlulozơ.
B. Fructozơ.
C. Saccarozơ.
D. Tinh bột.
Câu 42: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn là
A. Fe.
B. Fe2O3.
C. FeO.
D. Fe3O4.
Câu 43: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?
A. Li.
B. Na.
C. Al.
D. Os.
Câu 44: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu lục xám. X là
A. MgSO4.
B. CrCl3.
C. FeSO4.
D. FeCl3.
Câu 45: Kim loại Mg không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. NaOH.
B. HCl.
C. H2SO4 đặc, nguội.
D. HNO3 loãng.
Câu 46: Thành phần chính của quặng photphorit là
A. CaHPO4.
B. Ca(H2PO4)2.
C. Ca3(PO4)2.
D. NH4H2PO4.
Câu 47: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 48: Xăng sinh học là xăng được pha một lượng etanol theo tỉ lệ nhất định nhằm mục đích giảm
tiêu hao nhiên liệu và các chất độc hại trong khí thải động cơ. Công thức của etanol là
A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. CH3CHO.
D. HCHO.
Câu 49: Ở nhiệt độ cao, khí hiđro khử được oxit nào sau đây?
A. CaO.
B. Na2O.
C. CuO.
D. MgO.
Câu 50: Tripanmitin là hợp chất hữu cơ thuộc loại?
A. Chất béo.
B. Polime.
C. Protein.
D. Cacbohiđrat.
Câu 51: Polime nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
A. Cao su lưu hóa.
B. Poli(hexametylen ađipamit).
C. Polietilen.
D. Poli(etylen terephtalat).
Câu 52: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?
A. Na2O.
B. Fe2O3.
C. CO2.
D. Al2O3.
Câu 53: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?
A. NaHCO3 + HNO3 → NaNO3 + CO2 + H2O.
B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.
C. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.
D. NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O.
Câu 54: Khối lượng (gam/mol) của propyl fomat là
A. 60.
B. 88.
C. 74.
D. 102.
Câu 55: Nhúng đũa thuỷ tinh vào dung dịch axit axetic 10%, sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím. Quan
sát thấy mẫu giấy quỳ tím chuyển sang màu
A. vàng.
B. xanh.
C. đỏ.
D. tím.
Câu 56: Cho m gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là
A. 44,1.
B. 22,05.
C. 21,9.
D. 43,8.

Câu 57: Cho m gam glucozơ lên men thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc), hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá
trị của m là
A. 90.
B. 50.
C. 70.
D. 60.
Câu 58: Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học?
A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.
B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội.
C. Cho Cr vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
D. Hoà tan CrO3 vào nước.
Câu 59: Thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học là
A. Nhúng thanh gang (hợp kim sắt và cacbon) vào dung dịch NaCl.
B. Đốt dây sắt trong bình đựng đầy khí O2.
C. Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.
D. Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.
Câu 60: Đốt 6,4 gam kim loại M trong khí clo dư thu được 13,5 gam muối clorua. M là
A. Fe.
B. Cu.
C. Zn.
D. Al.
o

o

 H2 , t
xt, t
Z
 X 
 Y 
Caosu buna  N
Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : C2 H2 
Pd, PbCO3
t o , xt, p

Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. Benzen; xiclohexan; amoniac.
B. Vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren.
C. Vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin.
D. Axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien.
Câu 62: Cho dãy các chất sau: amilozơ, saccarozơ, xenlulozơ và glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân
khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 63: So sánh nào sau đây là đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy của anilin lớn hơn alanin.
B. Số đồng phân amin C3H9N nhiều hơn số đồng phân mạch hở của C2H4O2.
C. Lực bazơ của amoniac yếu hơn metylamin.
D. Nhiệt độ sôi của axit axetic lớn hơn glyxin.
Câu 64: Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
A. 33,7.
B. 32,4.
C. 36,4.
D. 35,1.
Câu 65: Dẫn 0,6 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua than nung đỏ, thu được 0,9 mol hỗn hợp X
gồm CO, H2 và CO2. Cho X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho từ
từ dung dịch Y vào 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 2,52.
C. 4,48.
D. 2,80.
Câu 66: Cho sơ đồ phản ứng sau:
X
Z
 Y(d­)  H2 O
 T(d­)  H2O
Al 
 NaAlO2 
 AlCl3 
 Al(OH)3.
Al(OH)3 
Các chất X, Y và T tương ứng với dãy chất nào sau đây?
A. Cl2, NaOH và HCl.
B. HCl, Na2CO3 và HNO3.
C. HCl, NaOH và CO2.
D. Cl2, NH3 và CO2.
Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (là chất khí trong điều kiện thường), thu
được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc). Mặt khác, m gam X làm mất màu hết tối đa 100 ml dung dịch brom
nồng độ 1,5M. Giá trị nhỏ của m là
A. 4,20.
B. 3,75.
C. 3,90.
D. 4,05.
Câu 68: Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b
mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn
theo đồ thị dưới đây:

Giá trị tỉ lệ a : b tương ứng là
A. 1 : 2.
B. 1 : 1.
C. 2 : 5.
D. 2 : 3.
Câu 69: Cho các phát biểu sau :
(a) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng.
(b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
(c) Ở nhiệt độ thường, các amin đều là các chất lỏng.
(d) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, cao su lưu hóa đều là các polime bán tổng hợp.
(e) Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và các chất béo tạo bởi
hai axit đó, thu được a mol CO2 và (a - 0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với 0,2
mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 57,42.
B. 60,25.
C. 59,68.
D. 64,38.
Câu 71: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Hấp thụ hết 3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2.
(b) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl dư.
(c) Cho hỗn hợp Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.
(d) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho KHS vào dung dịch NaOH (vừa đủ).
Số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Câu 72: Cho 1 mol chất X (C6H8O6) mạch hở, tác dụng tối đa với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được
các chất có số mol bằng nhau lần lượt là Y, Z, T và H2O. Trong đó, Y đơn chức ; T có duy nhất một loại
nhóm chức và hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; Y và Z không cùng số nguyên tử
cacbon. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.
B. Z và T đều có cùng số nguyên tử cacbon.
C. Y có phản ứng tráng bạc.
D. T có mạch cacbon phân nhánh.
Câu 73: Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây?

Cho các phát biểu sau:
(1) Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KMnO4.
(2) Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi.
(3) Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxi hóa C2H5OH thành H2O và CO2.
1701800 C

(4) Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH  (C2H5)2O + H2O.
(5) Đá bọt được thêm vào với mục đích làm cho dung dịch sôi đều.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 74: Điện phân dung dịch X chứa đồng thời 0,04 mol HCl và a mol NaCl (điện cực trơ, màng
ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%) trong thời gian t giây thì thu
được 1,344 lít hỗn hợp hai khí trên các điện cực trơ. Mặt khác, khi điện phân X trong thời gian 2t
giây thì thu được 1,12 lít khí (đktc) hỗn hợp khí trên anot. Giá trị của a là
A. 0,04.
B. 0,02.
C. 0,06.
D. 0,01.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp KHCO3 và Na2CO3 vào nước được dung dịch X. Nhỏ
chậm và khuấy đều toàn bộ dung dịch X vào 55 ml dung dịch KHSO4 2M. Sau khi kết thúc phản ứng
thu được 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào Y thì thu
được 49,27 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 25,20.
B. 19,18.
C. 18,90.
D. 18,18.
Câu 76: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ và nX = 2nY). Cho 58,7 gam T tác
dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,9 mol NaOH, thu được hai muối của axit cacboxylic đơn chức A, B
(phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon) và một ancol no, mạch hở Z. Dẫn toàn bộ Z qua bình
đựng Na dư, thấy bình tăng 27 gam. Phần trăm khối lượng của este Y trong T là
A. 22,48%.
B. 40,20%.
C. 37,30%.
D. 41,23%.
Câu 77: Cho 10,8 gam bột Al và m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung
nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung
dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thơi thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không
tan. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z chứa 106,16 gam muối và
thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong m gam X là
A. 21,92 gam.
B. 27,84 gam.
C. 19,21 gam.
D. 24,32 gam.
Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O với x
= y + 5a. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X thu được 43,2 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch
NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp E chứa hai muối natri của 2 axit
cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO2,
12,6 gam H2O và 31,8 gam Na2CO3. Số nguyên tử H có trong X là
A. 14.
B. 8.
C. 12.
D. 10.
Câu 79: Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS và Cu(NO3)2 (trong đó phần trăm khối lượng oxi
chiếm 47,818%) một thời gian, thu được chất rắn B (không chứa muối nitrat) và 11,144 lít hỗn hợp khí
gồm CO2, NO2, O2, SO2. Hoà tan hết B với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản
ứng), thu được dung dịch C và 3,136 lít hỗn hợp X gồm NO2 và CO2 ( d X/H 2  321 /14 ). Đem C tác dụng
hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 2,33 gam kết tủa. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của m gần
nhất với giá trị nào sau đây là
A. 48.
B. 33.
C. 40.
D. 42.
Câu 80: Hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X (CnHmO6Nt) và chất hữu cơ Y (C3H7O2N). Thuỷ phân hoàn
toàn x mol E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 2x mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng, thu
được dung dịch chứa ancol Z, a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn
toàn 37,56 gam E và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, thì khối lượng dung dịch tăng 85,56
gam. Tỉ số của a : b là
A. 3 : 2.
B. 2 : 1.
C. 1 : 1.
D. 2 : 3.
--------------HẾT---------------

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI
I. CẤU TRÚC ĐỀ:
Lớp

12

11

10

MỤC LỤC
Este – lipit
Cacbohidrat
Amin – Aminoaxit - Protein
Polime và vật liệu
Đại cương kim loại
Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm
Crom – Sắt
Phân biệt và nhận biết
Hoá học thực tiễn
Thực hành thí nghiệm
Điện li
Nitơ – Photpho – Phân bón
Cacbon - Silic
Đại cương - Hiđrocacbon
Ancol – Anđehit – Axit
Kiến thức lớp 10
Tổng hợp hoá vô cơ
Tổng hợp hoá hữu cơ

Nhận biết
Thông hiểu
2
3
3
2
4
3
3

Vận dụng
thấp
2

Vận dụng
cao
2

TỔNG

1
1
2

1

1
1
1
1

1
1

6
3
4
2
7
6
4
0
2
1
1

1

1
1

1
1
1

1

II. ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT:
- Cấu trúc: 65% lý thuyết (26 câu) + 35% bài tập (14 câu).
- Nội dung: Phần lớn là chương trình lớp 12 còn lại là của lớp 11.
- Đề thi được biên dựa theo đề thi chính thức của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2019.

2
1

III. ĐÁP ÁN: Mã đề thi 006
41-B
51-C
61-C
71-A

42-B
52-D
62-A
72-C

43-A
53-C
63-C
73-D

44-B
54-B
64-A
74-A

45-A
55-C
65-B
75-C

46-C
56-B
66-D
76-A

47-B
57-B
67-D
77-B

48-B
58-C
68-C
78-B

49-C
59-A
69-C
79-D

50-A
60-B
70-C
80-C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 62: Chọn A.
Chất bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là amilozơ, saccarozơ, xenlulozơ.
Câu 64: Chọn A.
Chất rắn gồm Ag (0,3 mol) và Al dư  m = 0,3.108 + 4 – 0,1.27 = 33,7 (g)
Câu 65: Chọn B.
o

t
Quá trình: X (CO 2 , H 2 O)  C 
 Y (CO, CO 2 , H 2 ) .

(1) : n CO 2 (X)  n C  n CO, CO 2 (Y)
BT: C, H


 (1)  (2) : 0, 6  n C  0, 9  n C  0,3 mol
(2) : n H 2O  n H 2
BT: e

 4n C  2n CO  2n H 2  4.0, 3  2.(0, 9  n CO 2 (Y) )  n CO 2 (Y)  0,3 mol

 n Na 2CO3  n OH   n CO 2  0,1 mol
Khi cho 0,3 mol CO2 tác dụng với NaOH: 0,4 mol thì  
 n NaHCO3  0, 3  0,1  0, 2 mol
 2x  y  0,15
 x  0, 0375
Khi cho từ từ Y vào HCl thì: 
(với x, y là số mol phản ứng của 2 muối)

 x : y  0,1: 0, 2  y  0, 075
BT: C

 n CO 2  x  y  0,1125 mol  VCO 2  2, 52 (l)

Câu 66: Chọn D.
X có thể là HCl hoặc Cl2; Y có thể là NH3, Na2CO3 ; T là CO2  Chỉ có D thoả mãn.
Câu 67: Chọn D.
Đặt CTTQ của X là CxHy (phân tử có chứa k liên kết π).
n CO 2  x.n X  0,3
x 0,3
 
 2  x  2k
Ta có: 
n Br2  k.n X  0,15 k 0,15
Với x = 2  k = 1: X là C2H4  m = 4,2 (g)
Với x = 4  k = 2: X là C4H6  m = 4,05 (g)  giá trị nhỏ nhất.
Câu 68: Chọn C.
Tại n Ba (OH) 2  0, 3 mol : có 2 kết tủa BaSO4 và Al(OH)3 (cực đại)  n OH   3n Al3  a  0,1
Tại n Ba(OH) 2  0,55 mol : BaSO4 đạt cực đại và Al(OH)3 vừa tan hết  n SO 4 2   n Ba 2   0, 55  b  0, 25
Vậy a : b = 2 : 5.
Câu 69: Chọn C.
(c) Sai, Ở nhiệt độ thường, các amin tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
(d) Sai, Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat là các polime bán tổng hợp.
Câu 70: Chọn C.
Ứng dụng độ bất bão hoà: n CO 2  n H 2O  2n c.béo  n c.béo  0, 06 mol
Khi cho X tác dụng với KOH thì: naxit béo = n H 2O = 0,2 – 0,06.3 = 0,02 mol
BTKL

 m X  m KOH  m Y  m H 2O  m C3H 5 (OH)3  m Y  59, 68 (g)

Câu 71: Chọn B.
n 
CaCO 3
(b) Ta có: T  OH  1,333  
n CO 2
Ca(HCO 3 ) 2
 Dung dịch thu được chứa 1 muối (CaCO3 là kết tủa).

(c) 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O
 Dung dịch thu được chứa 2 muối.
(d) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O.
 Dung dịch thu được chứa 2 muối.
(e) FeCl2 + 2AgNO3  Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag
 Dung dịch thu được chứa 2 muối Fe(NO3)3 và AgNO3 dư.
(g) 2KHS + 2NaOH → Na2S + K2S + 2H2O.
 Dung dịch thu được chứa 2 muối.
Câu 72: Chọn C.
Theo đề ta có X có chứa 2 nhóm chức este và 1 nhóm chức axit cacboxylic.
Vì chất T có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam  T là ancol hai chức.
HOOC  CH 2  COO  CH 2  CH 2  OOCH
A. Sai, X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn là HOOC  COO  CH 2  CH(CH 3 )  OOCH
HOOC  COO  CH(CH 3 )  CH 2  OOCH
B. Sai, Z và T luôn hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon.
C. Đúng, Y là HCOOH có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Sai, T có thể là C2H4(OH)2 hoặc C3H6(OH)2 nhưng đều là mạch thẳng.
Câu 73: Chọn D.
Thí nghiệm trên mô tả quá trình điều chế và thử tính chất của etilen:
0

170180 C
C2H5OH 
C 2 H4 + H2 O
H SO
2

4

(1) Đúng, Khí sinh ra là etilen (C2H4) làm mất màu dung dịch brom hoặc dung dịch KMnO4.
(2) Sai, Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ khí sinh ra như SO2, CO2 (những sản phẩm
phụ của phản ứng giữa C2H5OH và H2SO4 đặc).
(3) Sai, Vai trò chính của H2SO4 đặc là chất xúc tác của phản ứng đồng thời nó là chất hút ẩm.
1701800 C

(4) Sai, Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là C2H5OH 
C2H4 + H2O.
H SO
2

4

(5) Đúng, Đá bọt làm cho dung dịch sôi đều.
Câu 74: Chọn A.
H 2 : x mol
 x  y  0, 06
  BT: e
 x  y  0, 03  n e (1)  0, 06 mol
Tại thời điểm t (s): 
 2x  2y
Cl 2 : y mol  

O 2 : t mol
z  0, 04
z  t  0, 05
  BT: e

 a  0, 04
Tại thời điểm 2t (s): n e (2)  0,12 mol  
 2z  4t  0,12  t  0, 01
Cl 2 : z mol  
Câu 75: Chọn C.
 n HCO3  2n CO32   n H   0,11  n HCO3  0, 01 n HCO3 1
Khi cho từ từ X vào KHSO4 thì: 



n CO32  5
 n HCO3  n CO32   n CO 2  0, 06  n CO32   0, 05
 BaCO 3
Khi Y tác dụng với Ba(OH)2 dư thì kết tủa thu được là 
 n BaCO3  0,12 mol
 BaSO 4 : 0,11 mol
 HCO 3  : 0, 02 mol
 n HCO3  n CO32   n   0,12  Y 
2
CO 3 : 0,1 mol
Câu 76: Chọn A.
0,9
27,9
n
x 2
 27,9 (g)  M Z 
x 
 62
Ta có: n Z  NaOH (x là số nhóm chức este) m Z  27  2.
x
2
0,9
BTKL
Z là C2H4(OH)2 có 0,45 mol 
 mmuối = 66,8 (g)  Mmuối = 74,22
 A là HCOONa (0,5 mol) và B là CH3COONa (0,4 mol)
Ba este trong T lần lượt là (HCOO)2C2H4; HCOOC2H4OOCCH3; (CH3COO)2C2H4

Ta có: 2n X  n Y  0,5  n Y  0,1 mol  %m Y  22, 48%
Câu 77: Chọn B
Gọi a, b và c lần lượt là số mol của CuO, Fe3O4 và NH4NO3.
2n
n  n Al(d­)
BT:e
 n Al  H 2  0,04 mol  n Al 2 O3  Al
 0,08 mol
- Xét phần 1: 
3
2
BTKL

 m Al  m CuO  m Fe3O 4  m hçn hîp r¾n  m Al 2O3  m Al(d­)  80a  232b  21, 92 (1)

BT:e
 3n Al  n Fe3O4  3n NO  8n NH 4  b  8c  0,06(2)
- Xét phần 2: 

mà m Al(NO3 )3  m Cu(NO3 )2  m Fe(NO3 )3  m NH4 NO3  106,16  188a  726b  80c  63,56(3)
+ Giải hệ gồm (1), (2) và (3) ta được: a  0,1 ; b = 0,06; c = 0,015  m Fe3O 4  13,92 (g)
Câu 78: Chọn B.
Đốt cháy E thu được H2O (0,7 mol) và Na2CO3 (0,3 mol)
Muối thu được là RCOONa (0,2 mol) và R’(COONa)2 (0,2 mol)
a  5 C2 H5COONa
BT: H
 0, 2a  0, 2b  0, 7.2  a  b  7  

 n NaOH  0, 6 mol
b  2 CH 2 (COONa)2
BTKL

 m Z  18, 4 (g)  n Y  n Z  0, 2 mol  M Z  92 : C3H 5 (OH)3
Y là CH2(COO)2(C2H5COO)C3H5 và n CO2  n H2O  5n X (tức là có 6 liên kết π)
Vậy X là CH2(COO)2(CH≡C-COO)C3H5  8 nguyên tử H.
Câu 79: Chọn D.
0

t
Quá trình 1: Mg, FeCO 3 , FeS,Cu(NO 3 )2 
 Mg,MgO, FeS, Fe x O y ,C uO  CO
2 , NO
2 ,O 2 ,SO

2





 
m (g) A

hçn hîp r¾n B

0,4975mol

Hỗn hợp khí X gồm CO2 (0,01 mol) và NO2 (0,13 mol)
n
BT: H
Khi cho B tác dụng với HNO3 thì:  n H 2O  HNO 3  0, 335 mol
2
BT: N

 n NO3  n HNO3  n NO2 (X)  0,54 mol mà n SO4 2  n BaSO4  0, 01 mol
BT: O

 n O(B)  4n SO4 2  3n NO3  2(n CO2  n NO2 )  n H2O  3n HNO3  0, 265 mol
BT:O

+ Từ quá trình (1)  n O(A)  n O(B)  2(n CO2  n NO2  n O2  n SO2 )  1, 26 mol
16n O(A)
.100  m A  42,16 (g)
mA
Câu 80: Chọn C.

với %m O(A) 

5n  n Y  2x  n X  0, 25x mol
Ta có X là pentapeptit và Y là H2NCH2COOCH3 với  X

n X  n Y  x
 n Y  0, 75x mol
Khi đốt cháy 37,56 gam E chứa CnH2n – 3N5O6 (a mol) và C3H7O2N (b mol) thu được:
44(na  3b)  18(na  1,5a  3,5b)  85,56
CO 2 : na  3b

 (14n  163)a  89b  37,56
 n  14 : Y là Gly(Ala)4

H 2O : (n  1, 5)a  3, 5b a : b  1: 3

n GlyNa  a  n X  n Y  x mol a
  1:1
Khi cho X tác dụng với NaOH thì: 
b
n AlaNa  b  4n Y  x mol

--------------HẾT---------------