Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2020 theo chuẩn cấu trúc Bộ giáo dục, đề 4

Gửi bởi: Tester vào ngày 2020-02-18 15:18:49 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 209 | Lượt Download: 2

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THAM KHẢO
(Đề có 04 trang)

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 004
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Thành phần chính của đường mía là
A. Fructozơ.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Xenlulozơ.
Câu 42: Chất nào sau đây là amin bậc 2?
A. H2N-CH2-NH2.
B. (CH3)2CH-NH2.
C. CH3-NH-CH3.
D. (CH3)3N.
Câu 43: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân
chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất
A. nicotin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. moocphin.
Câu 44: Poli(vinyl clorua) là tên gọi của một polime được dùng làm
A. tơ tổng hợp.
B. chất dẻo.
C. cao su tổng hợp.
D. keo dán.
Câu 45: Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. trùng ngưng.
B. este hóa.
C. xà phòng hóa.
D. trùng hợp.
Câu 46: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại?
A. Có ánh kim.
B. Tính dẻo.
C. Tính cứng.
D. Tính dẫn điện.
Câu 47: Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn (điều kiện thường) thì người ta cho chất béo
lỏng phản ứng với
A. H2, đun nóng, xúc tác Ni.
B. khí oxi.
C. nước brom.
D. dung dịch NaOH đun nóng.
Câu 48: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. Giấm ăn.
B. Nước vôi.
C. Muối ăn.
D. Cồn 700.
Câu 49: Chất khí nào sau đây được tạo ra khi nhiệt phân canxi cacbonat?
A. CO2.
B. CH4.
C. CO.
D. C2H2.
Câu 50: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C,
C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là
A. P.
B. Fe2O3.
C. CrO3.
D. Cu.
Câu 51: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe.
B. Na.
C. Cu.
D. Ag.
Câu 52: Chất nào sau đây gọi là xút ăn da?
A. NaNO3.
B. NaHCO3.
C. Na2CO3.
D. NaOH.
Câu 53: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được
dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 33,12.
B. 66,24.
C. 72,00.
D. 36,00.
Câu 54: Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí
thoát ra ở đktc là
A. 4,48 lít.
B. 3,36 lít.
C. 6,72 lít.
D. 7,62 lít.
Câu 55: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.
C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.
Câu 56: Cho vào ống nghiệm 3 - 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 10%. Tiếp
tục nhỏ 2 - 3 giọt dung dịch chất X vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thu được dung dịch màu xanh lam. Chất X
không thể là
A. glixerol.
B. saccarozơ.
C. etylen glicol.
D. etanol.
Câu 57: Cho m gam alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 75,3 gam muối. Giá trị của m là
A. 26,7.
B. 22,5.
C. 53,4.
D. 45.
Câu 58: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch
A. HCl.
B. Na2SO4.
C. NaOH.
D. HNO3.
Câu 59: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein có phản ứng màu biure.
B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
D. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.
Câu 60: Ngâm một thanh Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy thanh Fe ra rửa nhẹ
làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là
A. 8,2 gam.
B. 6,4 gam.
C. 12,8 gam.
D. 9,6 gam.
Câu 61: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?
A. Để thanh thép đã được phủ sơn kín trong không khí khô.
B. Cho lá đồng nguyên chất vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3.
C. Cho lá sắt nguyên chất vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.
D. Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl.
Câu 62: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
A. Polipropilen, xenlulozơ, tơ nilon-7, tơ nilon-6,6.
B. Polipropilen, polibutađien, tơ nilon-7, tơ nilon-6,6.
C. Polipropilen, tinh bột, tơ nilon-7, cao su thiên nhiên.
D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.
Câu 63: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Cho X phản ứng với dung dịch
AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là
A. fructozơ, amoni gluconat.
B. glucozơ, axit gluconic.
C. glucozơ, amoni gluconat.
D. glucozơ, bạc.
Câu 64: Nhúng một lá sắt (dư) vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4,
AgNO3 và dung dịch H2SO4 (đặc, nóng). Kết thúc phản ứng, số trường hợp tạo muối sắt (II) là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 65: Thực hiện các phản ứng sau:
Y + Z
 Y + T + H2O
(a) X (dư) + Ba(OH)2 
(b) X + Ba(OH)2 (dư) 
Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai
chất nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X?
A. AlCl3, Al2(SO4)3.
B. Al(NO3)3, Al(OH)3.
C. Al(NO3)3, Al2(SO4)3.
D. AlCl3, Al(NO3)3.
Câu 66: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
(b) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nóng.
(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.
(d) Nhiệt phân muối KNO3.
(e) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 67: Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,4M và KHCO3 0,6M vào 600 ml dung dịch
H2SO4 0,35M thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Y thu được m gam
kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 6,720 và 15,76.
B. 4,928 và 48,93.
C. 6,720 và 64,69.
D. 4,928 và 104,09.
Câu 68: Cho 100 ml dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho từ từ dung dịch KOH 1M
vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
Thể tích dung dịch KOH (ml)
V1
V2
Khối lượng kết tủa
3,9
3,9
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2 : V1 là
A. 4 : 3.
B. 25 : 9.
C. 13 : 9.
D. 7 : 3.
Câu 69: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(b) X1 + HCl → X4 + NaCl
o

xt,t

 X6 + H2O
(c) X2 + HCl → X5 + NaCl
(d) X3 + X4 

Biết X là hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este; X2, X3 đều có hai
nguyên tử cacbon trong phân tử và M X5  M X3 . Phát biểu nào sau đây sai?

A. X4 là hợp chất hữu cơ đơn chức.
B. Phân tử khối của X6 là 104.
C. X tham gia phản ứng tráng gương
D. Phân tử X6 có 3 nguyên tử oxi.
Câu 70: Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể tái chế thành nhiên liệu.
(b) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt (mì chính).
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.
(d) Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Thành phần chính của khi biogas là metan.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 71: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol propin, 0,2 mol etan, 0,1 mol axetilen và 0,6 mol hiđro. Nung nóng X
với xúc tác Ni một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu
được a mol kết tủa và 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z phản ứng tối đa với 8 gam brom trong
dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,18.
B. 0,16.
C. 0,12.
D. 0,10.
Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm chất béo X (x mol) và chất béo Y (y mol) (MX > MY) thu được
số mol CO2 nhiều hơn số mol nước là 0,15. Mặt khác cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng tối đa với 0,07
mol Br2 trong dung dịch. Biết thủy phân hoàn toàn X hoặc Y đều thu được muối của axit oleic và axit
stearic. Tỷ lệ x : y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,4.
B. 0,3.
C. 0,5.
D. 0,2.
Câu 73: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa
đủ, thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch
KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam
chất rắn E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 6,6.
B. 11,0.
C. 13,2.
D. 8,8.
Câu 74: Cho 7,36 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo từ axit cacboxylic và ancol, MX
< MY < 150), tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 6,76 gam hỗn hợp muối T.
Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O,
Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 47,83%.
B. 81,52%.
C. 60,33%.
D. 50,27%.
Câu 75: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất
điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong nước và sự bay hơi nước) với cường độ dòng điện
không đổi. Kết quả của thí nghiệm ghi ở bảng sau:
Thời gian điện phân Khối lượng catot tăng
Khí thoát ra
Khối lượng dung dịch
(giây)
(gam)
ở anot
sau điện phân giảm (gam)
t1 = 965
m
Một khí
2,70
t2 = 3860
4m
Hỗn hợp khí
9,15
t3
5m
Hỗn hợp khí
11,11

Tỷ lệ t3 : t1 có giá trị là
A. 12.
B. 6.
C. 10.
D. 4,2.
Câu 76: Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí NH3 như sau: Nạp đầy khí NH3 vào bình
thủy tinh rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đầu nhúng vào nước, xuyên ống
thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá như hình vẽ:

Cho phát biểu sau:
(a) Hiện tượng xảy ra tương tự khi thay thế NH3 bằng HCl.
(b) Thí nghiệm trên để chứng minh tính tan tốt của khí NH3 trong nước.
(c) Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.
(d) Trong thí nghiệm trên, nếu thay dung dịch phenolphtalein bằng dung dịch quỳ tím thì nước trong
bình sẽ có màu xanh.
(e) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn ở điều kiện 60°C và 1 amt.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 77: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,38 mol H2SO4 (đặc)
đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,29 mol SO2 (khí duy nhất).
Cho 2,24 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và 1,28 gam
kim loại. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 0,3 mol NaOH, thu được 10,06 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 9,74.
B. 7,50.
C. 11,44.
D. 6,96.
Câu 78: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng
số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,76 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ,
thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối.
Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có khí H2 thoát ra và khối lượng bình tăng 4
gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,09 mol O2, thu được Na2CO3 và 4,96 gam hỗn hợp CO2 và H2O.
Phần trăm khối lượng của este có phần tử khối nhỏ nhất trong X là
A. 15,46%.
B. 61,86%.
C. 19,07%.
D. 77,32%.
Câu 79: Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được
hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T
gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần
trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong dung dịch Y là
A. 76,70%.
B. 41,57%.
C. 51,14%.
D. 62,35%.
Câu 80: Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4 và este của aminoaxit C5H11O2N. Cho
X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam
rắn khan và hỗn hợp Z (chứa các hợp chất hữu cơ). Cho Z thu được tác dụng với Na dư thấy thoát ra
0,448 lít khí H2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn Z thu được 1,76 gam CO2. Còn oxi hóa Z bằng CuO dư
đun nóng, rồi đem sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, tạo thành 10,8 gam
Ag. Giá trị của m là
A. 7,45.
B. 7,17.
C. 6,99.
D. 7,67.
--------------HẾT---------------

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI
I. CẤU TRÚC ĐỀ:
Lớp

12

11

10

MỤC LỤC
Este – lipit
Cacbohidrat
Amin – Aminoaxit - Protein
Polime và vật liệu
Đại cương kim loại
Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm
Crom – Sắt
Phân biệt và nhận biết
Hoá học thực tiễn
Thực hành thí nghiệm
Điện li
Nitơ – Photpho – Phân bón
Cacbon - Silic
Đại cương - Hiđrocacbon
Ancol – Anđehit – Axit
Kiến thức lớp 10
Tổng hợp hoá vô cơ
Tổng hợp hoá hữu cơ

Nhận biết
Thông hiểu
2
3
3
2
4
4
1
1

Vận dụng
thấp
2

Vận dụng
cao
2

1
3

1

1

1

TỔNG

1
1

6
3
3
2
6
7
2
1
3
0
1

1
1

1
1

1

2
1

II. ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT:
- Cấu trúc: 65% lý thuyết (26 câu) + 35% bài tập (14 câu).
- Nội dung: Phần lớn là chương trình lớp 12 còn lại là của lớp 11.
- Đề thi được biên dựa theo đề thi chính thức của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2019.

3
2

III. ĐÁP ÁN: Mã đề thi 001
41516171-

42526272-

43536373-

44546474-

45556575-

46566676-

47576777-

48586878-

49596979-

50607080-

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 65: Chọn D.
Nếu X là Al2(SO4)3 thì chất Y là BaSO4 (không tác dụng với H2SO4)  Không thoả mãn.
Nếu X là Al(OH)3 thì 2 pt (a), (b) đều thu được cùng một sản phầm.
Vậy chỉ có muối AlCl3 và Al(NO3)3 thoả mãn pt trên.
Câu 66: Chọn A.
(a) 2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(b) NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O
o

t
 Na2CO3 + CO2 + H2O ; CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl
(c) 2NaHCO3 
o

t
 2KNO2 + O2
(d) 2KNO3 
(e) 2KHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 + K2SO4 + CO2 + 2H2O
Câu 67: Chọn C.
 n HCO3  2n CO32  n H   0, 42  n HCO3  0,18 mol
Khi cho từ từ muối vào axit thì: 

 VCO 2  6, 72 (l)
 n HCO3 : n CO32  3 : 2
 n CO32  0,12 mol
Dung dịch Y có chứa SO42- (0,21 mol); HCO3- (0,12 mol); CO32- (0,08 mol)
Khi cho tác dụng với BaCl2 thu được BaSO4 (0,21 mol) và BaCO3 (0,08 mol)  m = 64,69 (g)
Câu 68: Chọn D.
Dung dịch có chứa Al3+ (0,15 mol); H+ (0,15 mol)
Khi nKOH = V1 mol (lượng kết chưa đạt cực đại)  V1  n H   3n Al(OH)3  0,3 (l)

Khi nKOH = V2 mol (lượng kết bị hoà tan 1 phần)  V2  n H   (4n Al3  n Al(OH)3 )  0, 7 (l)
Vậy V2 : V1 = 7 : 3
Câu 69: Chọn B.
Chất X là CH3COOC2H4OOCH  X1: HCOONa; X2: CH3COONa; X3: C2H4(OH)2
Từ các pt (b), (c)  X4: HCOOH; X5: CH3COOH
Từ pt (d)  X6: HCOOC2H4OH
B. Sai, Phân tử khối của X6 là 90.
Câu 71: Chọn D.
Ta có: n Y  a  0, 7  n H 2 pư = n X  n Y  0,35  a
Bảo toàn π: 2n C3H 4  2n C2H2  (0,35  a)  2a  n Br2  a  0,1
Câu 72: Chọn B.
X chứa 2 gốc stearat và 1 gốc oleat còn Y chứa 1 gốc stearat và 2 gốc oleat
3x  4y  0,15  x  0, 01
Ta có: 

 x : y  0,333
 x  2y  0, 07
 y  0, 03
Câu 73: Chọn D.
Hỗn hợp gồm CuO: 0,15 mol và Fe3O4: 0,15 mol
Dung dịch X thu được gồm CuSO4 (0,15 mol); FeSO4 (0,15 mol); Fe2(SO4)3 (0,15 mol)
Giả sử Mg phản ứng hết với Fe3+, Cu2+ và hoà tan 1 phần với Fe2+ (x mol)
Khi đó: 2n Mg  2n Cu 2   n Fe3  2n Fe 2  pư  2nMg – 2x = 0,6 (1)  Fe2+ dư: 0,45 – x (mol)
Rắn X gồm 2 chất rắn là MgO và Fe2O3 (0,225 – 0,5x)  40nMg + 160.(0,225 – 0,5x) = 45 (2)
Từ (1), (2) suy ra: nMg = 0,375 mol  m = 9 (g)

Câu 74: Chọn C.
Theo đề: n H 2  0, 05 mol  n NaOH  n OH(Z)  0, 05.2  0,1 mol
Đặt CT của Z là R(OH)t có 0,1/t mol
Theo BTKL: mz = 7,36 + 0,1.40 – 6,76 = 4,6  Mz= R + 17t = 46t với t = 1  Z là C2H5OH
0,1
Ta có: n Na 2CO3 
 0, 05 (mol)  nC(muối) = n CO2  n Na 2CO3  0,1 mol
2
Ta thấy nC = nNa = 0,1 mol  T gồm HCOONa (a mol) và (COONa)2 (b mol)
X : HCOOC2 H5 (0, 06)
(n Na ) : a  2b  0,1
a  0, 06
 



(mT ) : 68a  134b  6, 76 b  0, 02
Y : (COOC2 H5 ) 2 (0, 02)
0, 06.74
.100%  60, 33%
0, 06.74  0, 02.146
Câu 75: Chọn A.
Tại t1 = 965s  mdd giảm = mCuCl2  2, 7  n Cu  0, 02 mol  m  1, 28 (g)  n e  0, 04 mol  I  2A

Vậy % m X 

Tại t2 = 3860s  ne = 0,16 mol  có khí Cl2 (x mol) và O2 (y mol).
2x  4y  0,16
 x  0, 05

Ta có: 
71x  32y  4m  9,15  y  0, 015
Tại t3 (s)  5m = 6,4 = mCu  Ở catot có khí H2 (a mol) và ở anot có khí Cl2 (0,05 mol); O2 (b mol)
mà mdd giảm = 11,11 = 6,4 + 0,05.71 + 2a + 32b (1) và 2a + 0,1.2 = 4b + 0,05.2 (2)
Giải hệ (1), (2) suy ra: a = 0,02 ; b = 0,035  ne = 0,24 mol  t3 = 11580s. Vậy t3 : t1 = 12.
Câu 76: Chọn B.
(a) Sai, HCl không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.
(b) Đúng.
(c) Sai, Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình thấp hơn áp suất khí quyển.
(d) Đúng.NH3 làm quỳ tím hoá xanh.
(d) Sai, Nhiệt độ càng cao thì độ tan trong nước càng giảm.
Câu 77: Chọn B.
BT: H
BT: O

 n H 2O  n H 2SO 4  n H 2O  0,38 mol 
 4n H 2SO 4  4n SO 42   2n SO 2  n H 2O  n SO 4 2  0,14 mol
Dung dịch thu được sau khi tác dụng NaOH là Na+ (0,3 mol); SO42- (0,14 mol) và AlO2BTDT

 2n SO4 2   n AlO 2   n Na   n AlO2   0, 02 mol (OH- đã phản ứng với Al3+ là 0,08 mol)
Khi cho Fe tác dụng với dung dịch Y thì thu được muối Fe2+, Cu2+ dư, Al3+ (vì rắn thu được là Cu)
m Fe2  m Cu 2   10, 06  (0,3  0, 08).17  6,32 (g)  m Fe,Cu (Y)  6,32  2, 24  1, 28  5,36 (g)
BT: S

 n S  n H 2SO 4  n SO 4 2  n SO 2  n S  0, 05 mol . Vậy m = 5,36 + 0,02.27 + 0,05.32 = 7,5 (g)

Câu 78: Chọn B.
Khi đốt cháy Z thu được Na2CO3 (a mol) CO2 (b mol) và H2O (c mol)  44b + 18c = 4,96 (1)
BT: Na
BT: O

n NaOH  2n Na 2CO3  2a  n  COONa  n  OH  2a 
 4a  0, 09.2  3a  2 b  c (2)
BTKL

 m Z  4,96  106a  0, 09.32  106a  2, 08

Khi cho X tác dụng với NaOH, theo BTKL: 7,76 + 40.2a = mY + 106a + 2,08 (a)
n
mà mb.tăng = mY + 2.a (với n H 2  OH  a )  mY = 2a + 4
2
Thay vào mY vào biểu thức (a) ta được: 7,76 + 40.2a = 2a + 4 + 106a + 2,08 (3)
Từ (1), (2), (3) suy ra: a = 0,06; b = 0,08; c = 0,08
C  1,17 : HCOONa và CH 3COONa
Nhận thấy b = c nên các muối đều là no, đơn chức   Z
 M Y  34, 33 : CH 3OH và C 2 H 5 OH
Các este gồm HCOOCH3 (0,08 mol), CH3COOCH3 (0,02 mol), HCOOC2H5 (0,02 mol)  %m =
61,86%.

Câu 79: Chọn B.
Dung dịch Z chứa Al3+ (0,3 mol), Fe2+, Fe3+, H+ dư, Cl–.
Kết tủa gồm AgCl và Ag trong đó: n AgCl  n Cl  1,9 mol  n Ag  0, 075 mol
BT: e

 n Fe 2   3n NO  n Ag  0,15 mol và n H   4n NO  0,1 mol
BTDT (Z)

 3n Fe3  3n Al3  2n Fe 2   n H   n Cl  n Fe3  0, 2 mol

1,9  0,15  0,1
BTKL
 0,975 mol 
 m T  9,3 gam
2
n NO  n N 2O  0, 275
n NO  0, 2 mol
BT:N


 n Fe(NO3 )2  0,1mol  % m Fe(NO3 ) 2  41,57%

n

0,
075
mol
30n

44n

9,3
N
O
NO
N
O
2

2

BT: H

 n H 2O 

Câu 80: Chọn A.
Xử lí hỗn hợp Z, nhận thấy: n C  n CO 2  n OH   2n H 2
 Các chất trong Z có số nguyên tử C bằng với số nhóm OH.
 x  2y  n CO2  0, 04  x  0, 01
CH3OH : x mol
Từ 2 este ban đầu  Z gồm 


 y  0, 015
C2 H 4  OH 2 : y mol 4x  4 y  n Ag  0,1
Khi cho X tác dụng với NaOH thì: n KOH  2n Gly  Ala  2.n C4 H 6O4  n C5 H11O2 N  n Gly  Ala  0, 02 mol
Gly  Ala : 0, 02 mol

X (HC OO)2 C2 H 4 : 0, 015 mol  hỗn hợp rắn
H NC H COOCH : 0, 01 mol
3
 2 3 6

AlaNa  GlyNa

 m = 7,45 gam
HC OONa
H NC H COONa
 2 3 6

--------------HẾT---------------