Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Học năm 2020 - Đề số 18

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-25 09:26:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 769 | Lượt Download: 2 | File size: 0.387584 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI SỐ 18

Câu 1. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơB. tính oxi hóaC. tính axit.D. tính khửCâu 2. Để điều chế kim loại kiềm người ta dùng phương pháp

A. thuỷ luyệnB. nhiệt luyệnC. điện phân dung dịchD. điện phân nóng chảyCâu 3. Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng

trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép ?

A. CH4 và H2OB. CO2 và O2C. CO2 và CH4.D. N2 và COC. CH3COOC2H5.D. C3H5(COOCH3)3.Câu 4. Chất nào sau đây không phải là este ?

A. HCOOCH3B. C2H5OC2H5Câu 5. Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

A. Na2CO3B. HNO3.C. NaNO3D. KNO3Câu 6. Câu nào sau đây là đúng: Tripeptit (mạch hở) là hợp chất

A. mà phân tử có 3 liên kết peptit.

B. mà phân tử có 3 gốc-amino axit giống nhau.C. mà phân tử có 3 gốc-amino axit giống nhau liên kết với nhau bởi 2 liên kết peptit.D. mà phân tử có 3 gốc-amino axit liên kết với nhau bởi 2 liên kết peptitCâu 7. Nhôm có thể hoà tan trong các dung dịch

A. H2SO4 loãng, CuCl2, HNO3 loãng, NaClB. HCl, NaOH, MgCl2, KClC. Fe2(SO4)3, Ba(OH)2, BaCl2, CuSO4D. Ba(OH)2, CuCl2, HNO3 loãng, FeSO4Câu 8. Cặp kim loại luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit là:

A. Al-CaB. Fe-CrC. Cr-AlD. Fe-MgC. CH3COOHD. CH2=CH-COOHCâu 9. Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3OHB. HCOOCH3Câu 10. Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là

A. FeO, CuO, Cr2O3B. PbO, K2O, SnOC. FeO, MgO, CuOD. Fe3O4, SnO, BaOCâu 11. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2.B. trùng ngưngC. tráng gươngD. thủy phân.C. vôi tôiD. vôi sữaCâu 12. Canxi cacbonat còn được gọi là

A. vôi sốngB. đá vôiCâu 13. Hoà tan 25 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch. Cho dần mạt sắt vào 50 ml

dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng

hay giảm bao nhiêu gam?

A. Tăng 0,8 gam.B. Tăng 0,08 gamC. Giảm 0,08 gamD. Giảm 0,8 gamCâu 14. Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là

Trang 1A. 5,6 gamB. 22,4 gamC. 11,2 gamD. 16,6 gamCâu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ala-Gly và Gly-Ala là hai đipeptit khác nhau

B. Trong môi trường kiềm, protein tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng

C. Hầu hết các ammo axit trong tự nhiên đều là-amino axitD. Các protein ít tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng tạo thành dung dịch keo

Câu 16. Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X

tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 2,7 gamB. 3,42 gamC. 32,4 gamD. 2,16 gamCâu 17. Cho 21,75 gam một amin (X) đơn chức, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 30,875

gam muối. Phân tử khối của X là

A. 87 đvCB. 73 đvCC. 123 đvCD. 88 đvCCâu 18. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là

A. dung dịch Br2 bị nhạt màu

B. có kết tủa đen

C. có kết tủa vàng

D. có kết tủa trắng

Câu 19. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và A1(NO3)3B. NaOH và MgSO4C. K2CO3 và HNO3D. NH4Cl và KOHCâu 20. Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit

Câu 21. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO 4, ZnCl2, FeCl2, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch 1 thanh Ni.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 1B. 4C. 3D. 2Câu 22. Trong các este có công thức phân tử là C 4H6O2, có bao nhiêu este không thể điều chế trực tiếp từ

axit và ancol?

A. 3B. 1C. 4D. 2Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng:

X, Y, Z là các hợp chất chứa crom. X, Y, Z lần lượt là

A. Na2CrO4, Na2Cr2O7, Cl2B. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3C. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3D. NaCrO2, Na2Cr2O7, CrCl3Trang 2Câu 24. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợpA. 3B. 4C. 2D. 5Câu 25. Hòa tan m gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400 ml dung dịch X. Cho từ từ

100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cho Y tác

dụng với Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Cho từ từ dung dịch X vào bình đựng 100 ml dung

dịch HCl 1,5M, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 20,13 và 2,688B. 20,13 và 2,184C. 18,69 và 2,184D. 18,69 và 2,688Câu 26. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit

béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol

X tác dụng tối đa với 40 ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo là

A. axit panmitic và axit oleicB. axit panmitic và axit linoleicC. axit stearic và axit linoleicD. axit stearic và axit oleicCâu 27. Thực hiện hai thí nghiệm sau:

 Thí nghiệm 1: Cho este X có công thức phân tử C5H8O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư),

thu được hai muối Y, Z (MY < MZ) và ancol E duy nhất.

 Thí nghiệm 2: Thủy phân tinh bột thu được cacbohiđrat X 1. Lên men X1 thu được chất hữu cơ T. Nhận

định nào sau đây không đúng?

A. Este X được tạo bởi các axit cacboxylic và ancol tương ứng.

B. Z là muối của axit axetic.

C. Axit cacboxylic tạo muối Y và hợp chất T có cùng khối lượng phân tử.

D. Este X không tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 28. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3B. 4C. 1D. 2Câu 29. Cho các phát biểu sau:

(a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu.

(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl2, thu được kim loại Ag.

(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

Trang 3Số phát biểu đúng là

A. 4B. 2C. 3D. 5Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH 4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu được 6,272 lít CO 2

(đktc) và 6,12 gam H2O. Mặt khác 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của

m là

A. 0,15B. 0,25C. 0,10D. 0,06Câu 31. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 vào 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/1, thu được

dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH) 3 (m gam) phụ thuộc vào thể

tích NaOH (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a là:A. 0,5B. 1,5C. 1,0D. 2,0Câu 32. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân triolein, thu được etylen glicol

(b) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Trùng ngưng axit-aminocaproic, thu được policaproamit.(e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic

(g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.

Số phát biểu đúng là

A. 4B. 3C. 5D. 2Câu 33. Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/l và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn

xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường

độ dòng điện không đổi 1,25A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so

với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

A. 0,40B. 0,50C. 0,45D. 0,60Câu 34. Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân

hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m

gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được

2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 40,2B. 49,3C. 42,0D. 38,4Câu 35. Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m

gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí H 2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018Trang 4mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat

trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,912.B. 3,600C. 3,090D. 4,422Câu 36. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

X

Y

Z

TThuốc thử

Quỳ tím

Dung dịch I2

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Nước bromHiện tượng

Chuyển màu hồng

Có màu xanh tím

Kết tủa Ag

Kết tủa trắngCác chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.B. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilinC. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.D. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamicCâu 37. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:Đốt cháy X2 trên ngọn lửa không màu thấy xuất hiện màu vàng. X5 là chất nào dưới đây?

A. NaHCO3B. Na2CO3C. NaOHD. NaClCâu 38. Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi ( ) trong phân tử, trong đó có một este

đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 12,22

gam E bằng O2, thu được 0,37 mol H2O. Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung

dịch NaOH 2,5M, thu được hỗn hợp X gồm các muối của các axit cacboxylic không no, có cùng số

nguyên tử cacbon trong phân tử, hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m 1 gam và một ancol no,

đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1:m2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,7B. 1,1C. 4,7D. 2,9Câu 39. Hòa tan hết 31,36 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe 3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4

và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO 2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và

dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được

46,54 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl 2 dư thì thu được 166,595

gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 29,59%.B. 36,99%.C. 44,39%.D. 14,80%.Câu 40. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều

được tạo thành từ X, Y là hai ammo axit có dạng H2N-CnH2n-COOH; Mx < MY) với dung dịch NaOH vừa

đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn

13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1 là

A. 402B. 387C. 359D. 303

Trang 5Đáp án

1-D2-D3-C4-B5-A6-D7-D8-C9-D10-A11-D12-B13-B14-D15-D16-B17-A18-A19-A20-C21-D22-C23-C24-A25-B26-B27-D28-A29-C30-B31-D32-C33-D34-A35-B36-B37-B38-D39-C40-BLỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 13: Đáp án B Trong 50ml,Vậy khối lượng chất rắn tăng 0,08 gam

Câu 14: Đáp án D0,20,10,2 0,1Câu 16: Đáp án B

+)Câu 17: Đáp án A

Ta có:Câu 25: Đáp án BTrang 6Xét TN1:x0,15x+y0,15 – x0,0450,045x+y-0,0450,045

0,045Xét TN2: Cho từ từ dd X gồm 0,105 mol Na2CO3 và 0,09 mol KHCO3 vào 0,15 mol HClCâu 26: Đáp án B

Ta có:

Gọi số liên kết đôi C = C trong gốc axit là k+)

Vì cứ 1 mol X phản ứng với 4 mol Br2  có 2 gốc axit chứa 2 nối đôi (axit linoleic) và 1 axit panmitic

hoặc axit stearic).

Nhận thấy, số

Vậy 2 axit béo thu được là axit panmitic và axit linoleic.

Câu 30: Đáp án B

Trang 7Xét trong 0,16 mol X có:

Nhận thấy 10,1 gấp 2,5 lần 4,04

Đăng ký mua để nhận bản word đầy đủ!ĐĂNG KÝ MUA ĐỂ NHẬN TRỌN BỘ ĐỀ

THI THỬ HÓA HỌC 2020

(File word- lời giải đầy đủ chi tiết)Bộ hơn 400 đề thi thử THPT quốc gia 2020 hóa học nguồn từ các sở GD, trường chuyên, các giáo viên

nổi tiếng, trung tâm luyên thi và đâu sách uy tín; 100% file word dành cho giáo viên, có lời giải giải

chi tiết, chuẩn cấu trúc mới của bộ GD

Liên hệ đặt mua: Nhắn tin hoặc gọi điện đến: (Điện thoại/ ZALO): 090.87.06.486

Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên!

Website: tailieugiaovien.comTrang 8