Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Hưng Yên (Lần 1)

4c11950742243d5c147920d7e8c6ecd0
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-05 09:28:35 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 402 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi thử THPT Cụm THPT Chuyên Hưng Yên Lần 1Câu 1: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A. AlCl3. B. ZnSO4. C. NaHCO3. D. CaCO3. Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là A. B. C. D. Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 làm sủi bọt khí thoát ra? A. CH3COOH B. C2H5OH C. C6H5OH D. H2NCH2COOH Câu 4: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? A. CrO3. B. K2Cr2O7. C. CrSO4. D. Cr2O3. Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai? A. Axit stearic là axit no mạch hở. B. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc. C. điều kiện thường, triolein là chất lỏng. D. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic. Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, khí được điều chế và thu vào ống nghiệm bằng cách dời chỗ của nước như hình vẽ bên. Khí là A. CO2 B. HCl C. NH3 D. N2 Câu 7: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3, thu được gam kết tủa. Giá trị của là A. 19,5. B. 15,6. C. 3,9. D. 7,8. Câu 8: Chất nào sau đây là ankan? A. C2H5OH. B. C3H8. C. C3H6. D. C3H4. Câu 9: Dung dịch nào sau đây có pH<7? 32 2oodd NHH O2 3t ,xt ,xtN NH NO NO HNO NH NO     Câu 10: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho muối và nước? A. HCOOC6H5. B. C6H5COOCH3. C. CH3COOCH2C6H5. D. CH3COOCH3. Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và metyl fomat, metyl axetat thu được CO2 và gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của là A. 4,8. B. 5,6. C. 17,6. D. 7,2. Câu 12: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu B. Mg C. Fe D. Al Câu 13: Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra ancol là A. B. C. D. Câu 14: Công thức của sắt (III) hiđroxit là A. Fe(OH)3. B. Fe(OH)2. C. Fe2O3. D. FeO. Câu 15: Chất nào sau đây không có khả năng làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời? A. NaOH B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. H3PO4 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn amin (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 (đo đktc) và 4,95 gam H2O. Công thức phân tử của là A. C3H9N. B. C2H7N. C. C4H11N. D. C2H5N. Câu 17: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối với H2 là 20. Giá trị của là A. 5,6. B. 5,6. C. 3,2. D. 6,4. Câu 18: Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không gian? A. Amilopectin. B. Cao su lưu hóa. C. Xenlulozo. D. Amilozo. Câu 19: Trong các chất sau đây, chất gây mưa axit là A. CO2. B. SO2. C. CF2Cl2. D. CH4. Câu 20: Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây? Câu 21: Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch H2SO4 loãng (điện cực trơ), thu được khí O2 anot.(b) Cho than cốc tác dụng với ZnO nhiệt độ cao, thu được Zn và CO2.(c) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. t22C 2CO  t22C CO  t23C CaO CaC CO  xt ,t24H CH(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr. (e) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3, thu được chất rắn gồm Mg và Fe. Số phát biểu đúng là A. B. C. D. Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Biết X, Y, Z, là các hợp chất của crom. Chất và lần lượt là A. K2CrO4 và Cr2(SO4)3. B. K2CrO4 và CrSO4. C. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3. D. K2Cr2O7 và CrSO4. Câu 23: Lên men gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch lại thu được 3,94 gam kết tủa. Giá trị của là A. 7,0. B. 2,0. C. 3,0. D. 5,0. Câu 24: Hòa tan hỗn hợp Fe, Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho lần lượt tác dụng với các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Na2CO3, NaNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch là A. B. C. D. Câu 25: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm được ghi bảng sau:ẫu thử ệm ện tượng ụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ới dung dịch H2SO4 loãng. Thêm tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóngạo kết tủa Ag ới dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4ạo dung dịch màu xanh lam ụng với quỳ tímỳ tím chuyển màu xanh ụng với nước bromết tủa trắngCác chất X, Y, Z, lần lượt là: A. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol. B. saccarozo, triolein, lysin, anilin. C. saccarozo, etyl axetat, glyxin, anilin. 4Br KOH SO FeSO SOKOH31:4CrCl T   Câu 26: Hòa tan hoàn toàn gam hỗn hợp gồm FeS2 và Cu2S vào dung dịch axit HNO3 đặc nóng (vừa đủ), thu được dung dịch chỉ chứa 6,8 gam hai muối sunfat và sinh ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của gần nhất với A. 2,4. B. 3,4. C. 2,0. D. 3,8. Câu 27: Hỗn hợp gồm muối của axit hữu cơ (C2H8N2O4) và đipeptit (C5H10N2O3). Cho tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được chất hữu cơ và muối T1, T2, T3. Nhận định nào sau đây sai? A. Chất là HOOC-COOH. B. muối T1, T2, T3 đều là muối của hợp chất hữu cơ. C. Chất có thể là Gly Ala. D. Chất là NH3 và chất có một nhóm COOH. Câu 28: Hỗn hợp khí (T) đktc gồm hiđrocacbon mạch hở X, có cùng số nguyên tử cacbon. Lấy 0,448 lít (T) cho từ từ qua nước brom thấy có 4,8 gam brom phản ứng, không có khí thoát ra khỏi bình nước brom. Mặt khác, đốt cháy 0,448 lít hỗn hợp thì thu được 1,76 gam CO2. Cho 0,3 mol hỗn hợp (T) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được gam kết tủa. Giá trị của là A. 24 gam B. 72 gam C. 36 gam D. 48 gam Câu 29: Cho este đa chức (có công thức phân tử C5H8O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol Z. Số công thức cấu tạo phù hợp của là A. B. C. D. Câu 30: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa mol NaOH và mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Tỷ số của x/y có giá trị là A. 1/3 B. 1/4 C. 2/3 D. 2/5 Câu 31: Tiến hành thí nghiệm sau :b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 tỷ lệ mol 1: c) Cho Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 d) Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư e) Sục khí CO2 đến dư vào dụng dịch Ba(OH)2 g) Cho bột Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không thu được chất khí) Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm dung dịch chứa hai muối là A. B. C. D. Câu 32: Cho các chất sau: Phenol, anilin, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, vinyl clorua, axit acrylic. Số chất tác dụng được với nước brom điều kiện thường là A. B. C. D. Câu 33: Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và gam CaCl2. Giá trị của là A. 39,96. B. 38,85. C. 37,74. D. 41,07. Câu 34: Hỗn hợp gồm hai peptit mạch hở X, với tỉ lệ mol tương ứng 1:2 (X, được cấu tạo từ glyxin và alanin) biết tổng số liên kết peptit trong X, là 9. Thủy phân hoàn toàn trong 200ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch chứa hai muối. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn T. Đốt cháy trong lượng O2 vừa đủ thu được 18,816 lít (đktc) khí và hơi. Tỉ lệ số mol Gly và Ala trong là A. 2:3. B. 1:2. C. 1:1. D. 2:1. Câu 35: Hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3- đktc) và dung dịch chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho tác dụng với AgNO3 dư thu được gam kết tủa. Giá trị của là A. 100,45. B. 110,17. C. 106,93. D. 155,72. Câu 36: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1:1) bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau (h), thu được dung dịch và sau 2t (h), thu được dung dịch Y. Dung dịch tác dụng với bột Al dư, thu được mol khí H2. Dung dịch tác dụng với bột Al dư, thu được 4a mol khí H2. Phát biểu nào sau đây không đúng A. Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí thoát ra hai cực là 9a mol. B. Khi thời gian là 1,75t (h), tại catot đã có khí thoát ra. C. Nước bắt đầu điện phân tại anot thời điểm 0,75t (h).D. Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết. Câu 37: Hỗn hợp chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp (gồm và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử lớn hơn trong là A. 10,70% B. 13,04% C. 16,05% D. 14,03% Câu 38: Hòa tan hoàn toàn gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) và H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa 62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của so với O2 bằng 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, cho tác dụng vừa đủ vưới dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào thu được 256,04 gam kết tủa. Giá trị của là A. 34,6. B. 27,2. C. 28,4. D. 20,72. Câu 39: X, Y, là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MXmAl(OH)3 0,05.78 3,9 gam Câu 8: Đáp án Câu 9: Đáp án Câu 10: Đáp án Câu 11: Đáp án Do các este đều no, đơn chức, mạch hở nên khi đốt nCO2 nH2O nCaCO3 40/100 0,4 mol =>mH2O 0,4.18 7,2 gam Câu 12: Đáp án Câu 13: Đáp án Gồm các chất: etyl axetat, tripanmitin, etyl clorua Câu 14: Đáp án Câu 15: Đáp án DCâu 16: Đáp án CTTQ: CnH2n+3N CnH2n+3N (3n+1,5)/2O2 nCO2 (n+1,5) H2O 0,5N2 0,2 0,275 => 0,275n 0,2(n+1,5) => => X: C4H11N Câu 17: Đáp án Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm CO dư và CO2 hh sau nCO (BTNT: C) 0,2 mol nCO pư nCO2 nO (oxit) 0,15 mol => mKL 0,15.16 5,6 gam Câu 18: Đáp án Câu 19: Đáp án Câu 20: Đáp án Hướng dẫn giải: Chất oxi hóa là chất nhận e, tức là số oxi hóa giảm A. Chất khử B. Chất khử C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa D. Chất oxi hóa Câu 21: Đáp án Câu 22: Đáp án X: KCrO2 Y: K2CrO4 Z: K2Cr2O7 T: Cr2(SO4)3 Câu 23: Đáp án CO2 Ba(OH)2 BaCO3 H2O 0,03 0,05-0,02 2CO2 Ba(OH)2 Ba(HCO3)2 28 0,05 40 2: 44 12 0,15Ba(HCO3)2 BaCO3 CO2 +H2O 0,02 0,02 => nCO2 0,03+0,04 0,07 mol => tinh bột bị lên men 0,5nCO2 0,035 mol => 0,035.162.100/81 7,0 gam Câu 24: Đáp án Giả sử số mol Fe và Fe3O4 là mol Fe3O4 8H+ Fe2+ 2Fe3+ 4H2O Fe Fe3+ Fe2+ Dung dịch gồm: Fe2+, H+, SO4 2- Các chất phản ứng được với dung dịch là: Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Na2CO3, NaNO3 Câu 25: Đáp án Glucozo không tạo kết tủa trắng khi tác dụng với dung dịch brom => loại Glyxin không làm chuyển màu quỳ tím => loại Hồ tinh bột không phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam => loại Câu 27: Đáp án là Gly-Ala hoặc Ala-Gly là (COONH4)2 là NH3 là HOOC-COOH T1, T2, T3: NH4Cl, ClH3N-CH2-COOH, và ClH3N-CH(CH3)-COOH 332HNO vd2224Fe xFeS xCu yCu ySO 2x y muoimBTDT17x56x 64.2y 96 2x 6, 8900173x 2.2y 2x yy1800   17 17m 120. 160. 3, 77 3, gam900 1800 Câu 28: Đáp án nT 0,02 mol nCO2 0,04 mol => 0,04/0,02 Mà khi cho vào dung dịch brom không có khí thoát ra nên và chỉ có thể là C2H4 (x mol) và C2H2 (y mol) {x+y=nT=0,02x+2y=nBr2=0,03→{x=0,01y=0,01{x+y=nT=0,02x+2y=nBr2=0,03→{x=0,01y=0,01 0,02 mol chứa 0,01 mol C2H2 0,3 mol chứa 0,15 mol C2H2 => mAg2C2=0,15.240 36 gam Câu 29: Đáp án Các CTCT phù hợp của X: H3C-OOC-CH2-COO-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH2-OOCH HCOO-CH(CH3)-CH2-OOCH Câu 30: Đáp án Tại 300 ml: nHCl nNaOH nNaAlO2 => 0,3 (1) Tại 525 ml: nHCl nNaOH nNaAlO2 3(nNaAlO2 n↓) => 0,525 3(y-0,15) (2) Giải hệ (1) và (2) => 0,075; 0,225 => x:y 0,075:0,225 1/3 Câu 31: Đáp án a) Cu Fe2(SO4)3 CuSO4 2FeSO4 => CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 dư b) 2KHSO4 2NaHCO3 K2SO4 Na2SO4 2H2O +2CO2 => K2SO4, Na2SO4 c) Ba(HCO3)2 NaOH BaCO3 NaHCO3 H2O => NaHCO3 d) AlCl3 4NaOH NaAlO2 3NaCl 2H2O => NaAlO2, NaCl e) CO2 Ba(OH)2 Ba(HCO3)2 => Ba(HCO3)2 g) 8Al 30HNO3 8Al(NO3)3 3NH4NO3 9H2O => Al(NO3)3, NH4NO3 Câu 32: Đáp án Gồm các chất: Phenol, anilin, buta-1,3-đien, stiren, vinyl clorua, axit acrylic.