Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2016 trường THPT Lê Quý Đôn có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-03-01 15:22:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang THPT THPT 2015 2016 thi: trang) gian pht, khng gian sinh:................................................................ danh:..................................................................... nguyn nguyn 35,5; 108; 137. sau: Cl2, CO2, H2S, SO2, C2H4, Peptit Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. khng nhiu peptit amino axit phenylalanin (Phe)? xenluloz trong trng axit trung axit kim. dung AgNO3 trong NH3, 50%. 80%. 60%. 75%. nghim dung trong phng nghim: sai? Trong nghim thay NaCl CaF2 Trong nghim trn, dung H2SO4 long. Trong nghim khng thay NaCl NaBr HBr. NaCl H2SO4, sinh nung NH3, SO2, Cl2. NO2, CO2, CH4, NH3, C2H4. Cl2, anken thng. Hirat ancol (khng ancol III). Anken trong propilen isobutilen. propen but-1-en. etilen propilen. propen but-2-en. Polime trong sut, truyn tinh plexiglas. Monome thnh H2N-[CH2]5-COOH. CH2=C(CH3)COOCH3. NaCl H2SO4 H2ODoc24.vn Trang CH2=CH-CN. CH2=CH-Cl. trong CH3COOH, C3H7OH, C2H4(OH)2. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. HCOOH, CH3COOH, C3H7COOH. C2H5COOH, C3H7COOH, HCHO. triglixerit axit axit oleic, axit panmitic axit stearic. 0,90. 0,78. 0,72. 0,84. Na2S2O3 H2SO4 Na2SO4 (l). thay trong nhit Na2S2O3; H2SO4; Na2SO4; SO2; nhiu cho? HCHO, HCOOCH3 CH3CH(OH)COOH. (ktc), trong 10,08. 11,20. 8,96. 13,44. C2H4O, C3H8O, C4H8O2, 10,304 (ktc) 8,64 H2O. C3H8O trong 30%. 24%. 12%. 18%. C3H6O2, dung AgNO3 trong nhng khng dung NaOH. Hiro Cu(OH)2 dung xanh lam. HO-[CH2]2-CHO. C2H5COOH. HCOOC2H5. CH3-CH(OH)-CHO. CaF2, SnF2) thay trong Ca5(PO4)3OH thnh Ca5(PO4)3F. ngha quan trng trong Ca5(PO4)3F trong khoang ming khng trng axit trong ming rng. trng sng, rng. Nung ankin tc), gian 16,25. trong dung dch. C3H4. C2H2. C5H8. C4H6. cht: metan, canxi cacbua, cacbua, axetilua. trong axetilen peptit 22,25 alanin 56,25 glyxin. thuc tetrapeptit. tripeptit. ipeptit. pentapeptit. 2CH3COOH Ca(OH)2 (CH3COO)2Ca 2H2O 2CH3COOH (CH3COO)2Ca Doc24.vn Trang (CH3COO)2Ca H2SO4 2CH3COOH CaSO4 (CH3COO)2Ca Na2CO3 2CH3COONa CaCO3 axit axetic axit axetic ancol etylic? (3). (3). (4). (4). than khng khng NO2. CO2. SO2. minh electron X2+. trong nguyn VIIIA. IIA. VIIIA. IIA. C2H4O2 NaOH, AgNO3/NH3 4,48 (ktc) dung Na2CO3 0,5M NaOH 0,75M dung BaCl2 9,85 gam. 7,88 gam. 19,70 gam. 15,76 gam. trng, trng, Trong quyn khng trong lnh. CO2. Cl2. NO2. phn. 0,05 trng 10,8 4,48 (ktc) H2O. sai? dung NaOH. 3,6. anehit chc, ankin (phn nhau nguyn cacbon). 2,4a dung AgNO3/NH3 AgNO3 2,0. 1,8. 1,4. 2,4. 0,015 este thnh axit cacboxylic ancol) dung NaOH 0,3M, thnh ancol nhau. phng 3,44 dung dung 4,44 khan. C4H8(COO)2C2H4. C2H4(COO)2C4H8. C2H4(COOC4H9)2. C4H8(COOC2H5)2. thng khng trong trong axit khng khng trong nhng trong dung axit. trong dung nng. electron nhn= Doc24.vn Trang nghim sau: dung NaOH nhit thng. dung FeSO4. KHSO4 KHCO3 Fe2O3 dung Fe(NO3)2 AgNO3 thc, nghim Nung chuyn thnh ngui bnh, dung HNO3 (khng ton. axit cacboxylic nhau nguyn cacbon trong (ktc), 0,45 H2O. 6,72. 8,96. 3,36. 4,48. cacbon thng, -CHO. 0,52 dung AgNO3 trong NH3, 1,08 3,12 (ktc). 5,36 FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung 0,03 HNO3 0,12 H2SO4, dung (ktc). 2,56 dung ton, N+5. trong 19,424. 16,924. 18,465. 23,176. pentapeptit (mch 32,88 Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 Ala-Gly-Ala; 16,24 Ala-Gly-Gly; 26,28 Ala-Gly; Gly-Gly Gly, trong Gly-Gly 29,07. 27,09. 29,70. 27,90. etan, propen, benzen axit propanoic. 4,592 (ktc). dung Ca(OH)2 dung gam. dung axit propanoic trong 36,21%. 45,99%. 63,79%. 54,01%. Trieste glixerol axit cacboxylic H2O. trong 110,1 dung mui. 49,50. 24,75. 8,25. 9,90. phng trnh HNO3 Fe(NO3)3 H2SO4 H2O. phng trnh nhng nguyn HNO3 102. 39.Doc24.vn Trang nguyn trong NaHCO3 chnh khng nng. 194. 192. 180. 190. Nung KMnO4 KClO3 KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) Trong 1,49 chim 19,893% lng. khng theo 0,528 cacbon CO2, trong chim tch. 10,5. 10,0. 9,5. 9,0. (cha cacbon khng nhnh) dung NaOH ton. trung NaOH dung dung trung 7,36 ancol 15,14 khan, trong axit cacboxylic nguyn hiro. nguyn cacbon trong nguyn cacbon trong C=C. nhau. glixerol, metan, ancol etylic axit cacboxylic (trong glixerol metan) 0,41 0,54 CO2. dung 39,2 gam. 27,2 gam. 33,6 gam. 42,0 gam. 8,68 ancol chc, H2SO4 (0,04 mol), anken ancol anken trong 0,34 CO2. ancol trong 0,13 H2O. ancol tham 21,43%. 26,67%. 31,25%. 35,29%. dung Ba(OH)2 dung AlCl3 mol/lt Al2(SO4)3 mol/lt; 51,3 0,16. 0,18. 0,12. 0,15. Axit cacboxylic ancol anehit chc, tham khng nguyn cacbon trong (trong chim mol) 0,34 14,8 Ni). 0,45. 0,40. 0,50. 0,55. dung Fe(NO3)3 HCl, dung 19,2 dung trung dung AgNO3 ton. 28,8. 21,6. 19,2. 32,0. triglixerit axit (phn nguyn cacbon khng glixerol. phng honDoc24.vn Trang 7,98 8,74 mui. 7,98 0,51 0,45 H2O. 254. 256. 252. 250. propin (0,15 mol), axetilen (0,1 mol), etan (0,2 mol) hiro (0,6 mol). Nung gian, dung AgNO3 trong 15,68 (ktc) trong dung dch. 0,16. 0,18. 0,10. 0,12. Fe3O4 Fe(NO3)2 trong dung KHSO4 dung 59,04 trung 0,896 (ktc, nht). dung NaOH 0,44 NaOH ton. trong 3,5%. 2,0%. 3,0%. 2,5%. 216,55 KHSO4 Fe(NO3)3 dung Al2O3 (trong chim 64/205 lng) dung trung 2,016 1,84 (ktc), trong N2O, chim 4/9, 1/9. BaCl2 356,49 C3H6, C4H10, C2H2 Nung ton, (ktc) 0,675 H2O. dung 11,2 (ktc) dung brom 17,92. 15,68. 13,44. 16,80. peptit thnh amino axit H2NCmHnCOOH. 4,63 dung dung 8,19 mui. 4,63 (ktc). (CO2, H2O, dung Ba(OH)2 dung 21,87 gam. 35,0. 30,0. 32,5. 27,5. ---------- ----------