Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC 2018 (12)

85eef08cfbe923a20c34fa98aaebada0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-24 12:29:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 294 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VÒ dù giê M«n Ng÷ v¨n líp ?) KiÓm tra bµi cò:(?)Em h·y nªu c«ng dông cña c¸c dÊu c©u dÊu hái chÊm, dÊu chÊm than vµ dÊu chÊm löng trong ®o¹n v¨n sau:- LÝnh ®©u? Sao bay d¸m ®Ó nã ch¹y xång xéc vµo ®©y nh vËy? Kh«ng cßn phÐp t¾c g× n÷a µ?- D¹, bÈm…- §uæi cæ nã ra! (Ph¹m Duy Tèn Sèng chÕt mÆc bay) T¸c dông cña c¸c dÊu c©u trªn lµ :- DÊu (?) dïng ®Ó hái- DÊu (!) dïng ®Ó ra lÖnh- DÊu (…) dïng ®Ó thÓ hiÖn sù sî h·i, lóng tóng cßn nhiÒu ®iÒu muèn nãi nh ng ch d¸m nãi ra ?) Trong mçi c©u sau dÊu g¹ch ngang dïng ®Ó lµm g×?a §Ñp qu¸ ®i, mïa xu©n ¬i mïa xu©n cña Hµ Néi th©n yªu (…) (Vò B»ng)b, Cã ng êi khÏ nãi:- BÈm, dÔ cã khi ®ª vì!Ngµi cau mµy g¾t r»ng:- MÆc kÖ! (Ph¹m Duy Tèn) c, DÊu chÊm löng dïng ®Ó:- Tá cßn nhiÒu sù vËt, hiÖn îng ch liÖt kª hÕt;- ThÓ hiÖn chç lêi nãi bá dë hay ngËp ngõng, ng¾t qu·ng;- Lµm gi·n nhÞp ®iÖu c©u v¨n, chuÈn bÞ cho sù xuÊt hiÖn cña mét tõ ng÷ biÓu thÞ néi dung bÊt ngê hay hµi íc ch©m biÕm. (Ng÷ v¨n 7, tËp hai)d, Mét nh©n chøng thø hai cña cuéc héi kiÕn Va-ren Phan Béi Ch©u (xin ch¼ng d¸m nªu tªn nh©n chøng nµy) l¹i qu¶ quyÕt r»ng (Phan) Béi Ch©u ®· nhæ vµo mÆt Va- ren c¸i g× ®ã c¸i ®ã th× còng cã thÓ. (NguyÔn Quèc) -> §¸nh dÊu bé phËn gi¶i thÝch trong c©u -> TrÝch dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña ng©n vËt (ng êi lÝnh vµ quan phô mÉu)-> Nèi gi÷a tªn cña nh©n vËt Va-ren vµ Phan Béi Ch©u->LiÖt kª c¸c t¸c dông cña dÊu chÊm lönga §Ñp qu¸ ®i, mïa xu©n ¬i mïa xu©n cña Hµ Néi th©n yªu (…) (Vò B»ng)b, Cã ng êi khÏ nãi:- BÈm, dÔ cã khi ®ª vì!Ngµi cau mµy g¾t r»ng:- MÆc kÖ! (Ph¹m Duy Tèn) c, DÊu chÊm löng dïng ®Ó:- Tá cßn nhiÒu sù vËt, hiÖn îng ch liÖt kª hÕt;- ThÓ hiÖn chç lêi nãi bá dë hay ngËp ngõng, ng¾t qu·ng;- Lµm gi·n nhÞp ®iÖu c©u v¨n, chuÈn bÞ cho sù xuÊt hiÖn cña mét tõ ng÷ biÓu thÞ néi dung bÊt ngê hay hµi íc ch©m biÕm. (Ng÷ v¨n 7, tËp hai)d, Mét nh©n chøng thø hai cña cuéc héi kiÕn Va-ren Phan Béi Ch©u (xin ch¼ng d¸m nªu tªn nh©n chøng nµy) l¹i qu¶ quyÕt r»ng (Phan) Béi Ch©u ®· nhæ vµo mÆt Va- ren c¸i g× ®ã c¸i ®ã th× còng cã thÓ. (NguyÔn Quèc) Ghi nhí DÊu g¹ch ngang cã nh÷ng c«ng dông sau:- §Æt gi÷a c©u ®Ó ®¸nh dÊu bé phËn chó thÝch, gi¶i thÝch trong c©u;- §Æt ®Çu dßng ®Ó ®¸nh dÊu lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt hoÆc ®Ó liÖt kª;- Nèi c¸c tõ n»m trong mét liªn danh Bµi tËp nhanh ChØ ra c«ng dông cña dÊu g¹ch ngang trong c©u v¨n sau:a, BÐ Hång nh©n vËt chÝnh trong t¸c phÈm “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” lµ mét cËu bÐ giÇu t×nh c¶m.b, HËu qu¶ cña vô ch¸y lµ:- VÒ ng êi Cã ng êi bÞ báng nÆng, ba ng êi bÞ th ¬ng nhÑ.- VÒ tµi s¶n: ThiÖt h¹i íc tÝnh kho¶ng 20 triÖu ®ång. -> DÊu g¹ch ngang dïng ®Ó ®¸nh dÊu bé phËn chó thÝch trong c©u-> DÊu g¹h ngang dïng ®Ó ®¸nh dÊu phÇn liÖt kª nh÷ng thiÖt h¹i trong vô ch¸y Ghi nhí DÊu g¹ch ngang cã nh÷ng c«ng dông sau:- §Æt gi÷a c©u ®Ó ®¸nh dÊu bé phËn chó thÝch, gi¶i thÝch trong c©u;- §Æt ®Çu dßng ®Ó ®¸nh dÊu lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt hoÆc ®Ó liÖt kª;- Nèi c¸c tõ n»m trong mét liªn danh ?) So s¸nh dÊu g¹ch trong tªn Va-ren víi dÊu g¹ch gi÷a hai tªn Va-ren vµ Phan Béi Ch©ud, Mét nh©n chøng thø hai cña cuéc héi kiÕn Va-ren Phan Béi Ch©u (xin ch¼ng d¸m nªu tªn nh©n chøng nµy) l¹i qu¶ quyÕt r»ng (Phan) Béi Ch©u ®· nhæ vµo mÆt Va- ren c¸i g× ®ã c¸i ®ã th× còng cã thÓ. (NguyÔn Quèc) Va-ren Va-ren Phan Béi Ch©uH×nh thøcC«ng dông G¹ch ng¾n G¹ch dµi- Nèi gi÷a tiÕng víi tiÕng trong tõ în tiÕng íc ngoµi gåm nhiÒu tiÕng Nèi gi÷a tªn víi tªn, n»m trong mét liªn danh KÕt luËn:DÊu g¹ch nèi DÊu g¹ch ngangH×nh thøc G¹ch ng¾n G¹ch dµiC«ng dông Nèi gi÷a tiÕng víi tiÕng. Nèi tªn tªn, n»m trong mét liªn danh DÊu g¹ch ngang DÊu g¹ch nèiH×nh thøc DÊu g¹ch ngang dµi DÊu g¹ch nèi ng¾nC«ng dông §Æt gi÷a c©u ®¸nh dÊu bé phËn chó thÝch gi¶i thÝch.- §Æt ®Çu c©u ®Ó ®¸nh dÊu lêi trùc tiÕp cña nh©n vËt, liÖt kª.- Nèi c¸c tõ n»m trong mét liªn danh Nèi c¸c tiÕng trong tõ în tiÕng íc ngoµi.Ph©n biÖt dÊu g¹ch ngang vµ dÊu g¹ch nèi: Ghi nhí :CÇn ph©n biÖt dÊu g¹ch ngang víi dÊu g¹ch nèi :- DÊu g¹ch nèi kh«ng ph¶i lµ mét dÊu c©u. Nã chØ dïng ®Ó nèi c¸c tiÕng trong nh÷ng tõ în gåm nhiÒu tiÕng.- DÊu g¹ch nèi ng¾n h¬n dÊu g¹ch ngang