Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD - Sở GD Bắc Ninh - mã đề 818

8d563cab2db5153b1088294221ae5e7f
Gửi bởi: hathuyduong.pt@gmail.com vào ngày 2017-12-26 01:28:09 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 357 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI ĐNHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đ.ờ ềMã 818ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: trong nh ng dung bình đng trong lao đng là bình đng gi aộ ữA. ng ch lao đng và ng lao đng.ườ ườ B. ng mua lao đng và ng bán lao đng.ườ ườ ộC. ng ng lao đng và ng lao đng.ườ ườ D. ng thuê lao đng ườ ộvà ng bán lao đng.ườ ộCâu 2: Trong cùng đi ki nh nhau, hoàn nh nh nhau, công dân đu đcộ ượh ng quy và ph làm nghĩa nh nhau là dung khái ni nào đây?ưở ướA. Công dân bình đng quy và nghĩa .ẳ ụB. Công dân bình đng trách nhi tr nhà c.ẳ ướ ướC. Công dân bình đng trách nhi pháp lí.ẳ ệD. Công dân bình đng nghĩa tr nhà c.ẳ ướ ướCâu 3: tìm vi làm phù p, anh có th căn vào quy bình đngể ẳA. trong tuy ng lao đng.ể B. do ch vi làm.ự ệC. thay đi dung đng lao đng.ổ D. trong giao đng lao đng.ế ộCâu 4: Do mâu thu cá nhân, Anh đã ng chuy bôi nh danh anh X. Bi chuy n,ẫ ệanh đã cáo hành vi anh ban giám đc. Anh đã xâm ph quan nào aố ủanh X?A. Nhân thân. B. Tài n.ả C. Chính tr .ị D. Kinh .ếCâu 5: dung nào đây ướ không trong hi vi pháp lu t?ằ ậA. Do ng có năng trách nhi pháp lý th hi n.ườ ệB. Hành vi trái pháp lu t.ậC. Trái chu đo đc, phong quán.ớ ậD. Ch đng ch th .ứ ểCâu 6: Quy bình đng gi các tôn giáo đc hi làề ượ ểA. các tôn giáo đc tiên trong vi th hi quy và nghĩa .ượ ụB. các tôn giáo khác nhau có quy đnh khác nhau quy và nghĩa .ẽ ụC. các tôn giáo có quy ho đng trong khuôn kh pháp lu và đc pháp lu .ề ượ ệD. các tôn giáo đu có quy do ho đng không gi n.ề ạCâu 7: Hành vi nào đây th hi hình th tuân th pháp lu t?ướ ậA. xe đp và gi xe th n.ạ ượ ậB. không ng máy tính khi không đc cho phép.ạ ượHOC24.VN 1C. vì thi ti ch đi nên đã đi tho ch gái đi đ.ạ ồD. Em không tr mà ng đi tho cùng p.ỏ ướ ớCâu 8: dung nào đây ướ không th hi bình đng gi và ch ng?ể ồA. Tôn tr ng và gi gìn danh uy tín cho nhau.ọ ựB. Giúp đ, đi ki cho nhau phát tri t.ỡ ặC. Có quy và nghĩa ngang nhau đi tài riêng.ề ảD. Đc đi di cho nhau, th tài nhau.ượ ủCâu 9: Hoa năm nay 16 tu i, yêu Hoa ph ngh và nhà ch ng, trong tr ngổ ườh này Hoa đã vi ph quy nào đây?ợ ướA. Quy lao đng công dân.ề ủB. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề ủC. Quy bình đng gi cha và con cái.ề ẹD. Quy do kinh doanh công dân.ề ủCâu 10: Hành vi xâm các quan tài là vi ph pháp lu tạ ậA. hình .ự B. lu t.ỷ C. hành chính. D. dân .ựCâu 11: có ti bi ch nh, ch đã bán chi xe máy có tr khi hôn màể ướ ếbây gi ch là ng u. Ch đang th hi quy nào trong các quy đây?ờ ườ ướA. ng tài riêng mình.ử B. Đnh đo tài riêng mình.ị ủC. Chi tài riêng mình.ế D. do đi tài riêng mình.ự ủCâu 12: Hành vi nào đây ướ không ph là bi hi ng pháp lu t?ả ậA. Công dân khi i.ế B. sinh đi c.ọ ọC. Công dân thu .ộ D. Công dân do kinh doanh.ựCâu 13: công dân không phân bi đi trong vi ng quy n, th hi nghĩa vọ ưở ụvà ch trách nhi pháp lí theo quy đnh pháp lu là dung khái ni nào đây?ị ướA. Bình đng trách nhi pháp lý.ẳ B. Bình ng quy con ng i.ẳ ườC. Bình đng quy và nghĩa .ẳ D. Bình đng tr pháp lu t.ẳ ướ ậCâu 14: Bi hi nào đây vi ph quy bình đng gi cha và con?ể ướ ẹA. Tôn tr ng ki con.ọ ủB. Chăm lo, giáo và đi ki cho con phát tri n.ụ ểC. Th ng yêu con ru con nuôi.ươ ơD. Nuôi ng, quy các con.ưỡ ủCâu 15: Kh ng đnh nào đây th hi quy bình đng trong kinh doanh?ẳ ướ ẳA. cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh đu bình đng theo quy đnh ịc pháp lu t.ủ ậB. cá nhân, ch kinh doanh đu đc tiên mi gi thu .ọ ượ ếC. cá nhân, ch kinh doanh đu đc quy vay Nhà c.ọ ượ ướD. cá nhân, ch kinh doanh đu đc tiên ch kinh doanh.ọ ượ ơHOC24.VN 2Câu 16: Cá nhân, ch không làm nh ng đi mà pháp lu làổ ọA. thi hành pháp lu t.ậ B. áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 17: Quan nào đây là bi hi bình đng trong hôn nhân?ệ ướ ẳA. Quan nhân thân và quan tình m.ệ B. Quan nhân thân và quan dân .ệ ựC. Quan nhân thân và quan tài n.ệ D. Quan tình và quan tài n.ệ ảCâu 18: Tr khi hàng bán li xây ng, anh đã đn quan có th quy nướ ềlàm th gi phép kinh doanh và đc cán nhà có th quy gi phép.ủ ượ ướ ấH anh và cán nhà đã th hi hình th pháp lu nào đây?ỏ ướ ướA. Thi hành pháp lu và áp ng pháp lu t.ậ B. ng pháp lu và thi hành pháp lu t.ử ậC. ng pháp lu và áp ng pháp lu t.ử D. Tuân th pháp lu và áp ng pháp lu t.ủ ậCâu 19: Hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph các quan lao đng, công nhà thu cạ ướ ộlo vi ph pháp lu nào đây?ạ ướA. quy.ộ B. Tài chính. C. Lao đng.ộ D. lu t.ỉ ậCâu 20: Hôn nhân làA. quan gi và ch ng sau khi hôn.ệ ếB. vi nam xác quan ch ng theo quy đnh pháp lu t.ệ ậC. vi nam có cu ng nh ch ng.ệ ồD. quan gi nam và ch cu ng chung.ệ ốCâu 21: Tr ng nào đây ườ ướ không th hi quy bình đng gi các dân c?ể ộA. Anh và ch yêu nhau nh ng gia đình ngăn vì ch là ng dân Nùng.ị ườ ộB. Xã đc ng chính sách tiên Nhà phát tri kinh cho vùng đc ượ ưở ướ ặbi khó khăn.ệC. Là ng dân Mông nên đc ng đi tiên trong Kì thi THPT Qu gia.ườ ượ ốD. Ch ch ban nhân dân huy là ng dân Tày.ủ ườ ộCâu 22: Phó ch ch ban nhân dân ph ng cùng Công ty ng ch tham ôủ ườ ể14 đng. dù hai đu gi ch cao nh ng xét nghiêm minh. Đi này thỷ ểhi công dân bình đng vệ ềA. trách nhi pháp lí.ệ B. nghĩa kinh doanh.ụC. trách nhi kinh doanh.ệ D. nghĩa pháp lí.ụCâu 23: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghi nhân đã quy đnh ng thêm quyệ ộmô xu t. Doanh nghi đã th hi quy nào mình đây?ả ướA. Quy ch đng ng quy mô kinh doanh.ề ộB. Quy đnh đo tài n.ề ảC. Quy kinh doanh đúng ngành ngh .ề ềD. Quy ch đăng kí kinh doanh.ề ủCâu 24: có hi ng nhi sinh “đánh đng” sinh khác, quayỞ ượ ọclip tung lên ng xã i. Hành vi này đã xâm ph đn quy nào đây công dân?ồ ướ ủA. Quy đc đm an toàn uy tín cá nhân.ề ượ ảHOC24.VN 3B. Quy đc đm an toàn cu ng.ề ượ ốC. Quy đc pháp lu danh nhân ph m.ề ượ ẩD. Quy đc tôn tr ng.ề ượ ọCâu 25: dung nào đây ướ không thu ch xã pháp lu t?ộ ậA. Pháp lu ngu xã i.ậ ộB. Pháp lu vì phát tri xã i.ậ ộC. Pháp lu phù chí giai th ng tr .ậ ịD. Pháp lu do các thành viên xã th hi n.ậ ệCâu 26: hi nào đây ướ không ph làả bi hi hành vi trái pháp lu t?ể ậA. Công dân không làm nh ng vi ph làm theo quy đnh pháp lu t.ữ ậB. Công dân làm nh ng vi không đc làm theo quy đnh pháp lu t.ữ ượ ậC. Công dân làm nh ng vi xâm ph đn các quan xã i.ữ ộD. Công dân làm nh ng vi đc pháp lu cho phép làm.ữ ượ ậCâu 27: Công an ch đc ng trong tr ng pỉ ượ ườ ườ ợA. có yêu Ch ch ban nhân dân các p.ầ ấB. có quy đnh tòa án nhân dân các p.ế ấC. có yêu đng nhân dân các p.ầ ấD. có yêu th tr ng quan qu lí ng lao đng.ầ ưở ườ ộCâu 28: Ranh gi phân bi pháp lu đo đc là tínhớ ởA. ng ng trong đi ng xã i.ứ B. quy c, bu chung.ề ộC. xác đnh ch ch hình th c.ị D. quy ph m, ph bi n.ạ ếCâu 29: Hành vi nào đây là hành vi vi ph pháp lu t?ướ ậA. Bán hàng trong ch .ộ B. Bán hàng hè.ạ ỉC. Bán hàng nhà riêng.ạ D. Bán hàng trong siêu th .ịCâu 30: xã, thường xuyên chứng kiến anh đánh vợ. nhiều lần khuyêncan nhưng không sửa đổi. Theo em, cần phải làm gì?A. Tuyên truyền cho thành viên trong gia đình về luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.B. Không báo với chính quyền địa phương vì sợ mất tình làng nghĩa xóm.C. Không quan tâm vì đó là việc riêng của từng gia đình nên để họ tự giải quyết.D. Báo với chính quyền địa phương nơi gần nhất và trợ giúp có hiệu quả với nạn nhân bạo lực gia đình.Câu 31: Nhà nước và người sử dụng lao động sẽ có chính sách ưu đãi đối vớingười lao độngA. có thâm niên công tác trong nghề. B. có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp.C. có bằng tốt nghiệp đại học. D. có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.HOC24.VN 4Câu 32: Bạn nói với bạn A, cả Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định vềquyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Việc quy định đó thể hiện đặc trưngnào dưới đây của pháp luật?A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.Câu 33: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của Nhà nướctrong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?A. Xây dựng hệ thống cơ quan quốc phòng trong sạch, vững mạnh.B. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh.C. Xử lí kiên quyết những hành vi tham nhũng không phân biệt, đối xử.D. Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập.Câu 34: Sau nhiều lần rủ rê đi chặt phá rừng, anh vẫn cương quyết từchối. Hành vi của anh đã thực hiện hình thức pháp luật nào dưới đây?A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.Câu 35: Cửa hàng sản xuất bánh kẹo của anh bị cơ quan chức năng có thẩmquyền thu hồi giấy phép kinh doanh vì sử dụng nguyên liệu không đảm bảo.Việc làm của cơ quan nhà nước đã thể hiện đặc nào dưới đây của pháp luật?A. Tính phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.C. Tính quy phạm. D. Tính bắt buộc.Câu 36: sang nhà hàng xóm lấy trộm xe đạp. Khi bị chủ nhà phát hiện, đãđánh trọng thương chủ nhà. Trong tình huống trên, sẽ phải chịu tráchnhiệm pháp lí nào?A. Hình sự và dân sự. B. Dân sự và hành chính.C. Hình sự và hành chính. D. Dân sự và kỉ luật.Câu 37: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức có nghĩa là nội dung của cácvăn bản quy phạm pháp luật đều không trái vớiA. đạo đức. B. nội quy. C. phong tục tập quán. D. Hiến pháp.Câu 38: là người dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thitrung học phổ thông quốc gia. Điều này thể hiệnA. các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về chính trịB. các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa.C. các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế.D. các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về giáo dục.Câu 39: Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ vềtính mạng, sức khỏe của công dân?A. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư.B. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác.C. Chỉ những người có thẩm quyền mới được đánh người khác.HOC24.VN 5D. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo cháu.Câu 40: Xưởng chế biến thực phẩm của chị thường xuyên xả chất thải chưaxử lý ra dòng sông cạnh xưởng. Hành vi này đã vi phạm hình thức thực hiệnpháp luật nào dưới đâyA. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. ng pháp lu t.ử ậ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ẾĐÁP ÁN1­C 6­C 11­B 16­D 21­A 26­D 31­D 36­A2­A 7­B 12­C 17­C 22­A 27­B 32­D 37­D3­B 8­C 13­D 18­A 23­A 28­B 33­A 38­D4­A 9­C 14­C 19­D 24­C 29­B 34­B 39­B5­C 10­D 15­A 20­B 25­C 30­D 35­B 40­AHOC24.VN