Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD - Sở GD Bắc Ninh - mã đề 801

10a318f83c1eeabb653c33bf6f1d921d
Gửi bởi: hathuyduong.pt@gmail.com vào ngày 2017-12-26 01:09:10 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 332 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI ĐNHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đ.ờ ềMã 801ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: dung nao sau đây th hi binh đng gi ông ba va chau?ô ưA. Vi chăm soc ông ba la nghia cha nên chau không co ph n.ê âB. Khi chau đc th ng tai ông ba thi co nghia chăm soc ông ba.ươ ươ uC. Ch co chau trai ng cung ông ba co nghia ph ng ng ông ba.i ươD. Cháu có bôn phân kính trọng chăm sóc, phung dương ông ba .Câu 2: trong các bi hi bình đng trong giao đng lao đng là có th aô ỏthu gi ng lao đng và ng ng lao đng vâ ườ ườ ềA. quy do ng lao đng theo kh năng mình.ề uB. quy ch vi làm.ề êC. đc quy ng ng lao đng.ặ ườ ôD. quy và nghĩa bên trong quan lao đng.ề ôCâu 3: Quy bình đng gi lao đng nam và lao đng đc hi làề ươ êA. nam bình đng tuy ng, ng, nâng ng, tr công lao đng.ư ươ ôB. công dân không phân bi tu gi tính đu đc nhà trí vi làm.ọ ươ ươ êC. lao đng trong th gian ngh thai thì không đc ng ng.ô ươ ươ ươD. tiên nh lao đng nam vào làm vi khi công vi đó phù nam và .ư ưCâu 4: dung nào đây th hi bình đng gi anh ch em?ô ươ ịA. Anh trai ph ch trách nhi chính trong gia đình.a êB. Có ph yêu quý, kính tr ng, bi và hi th cha .ô eC. Đùm c, nuôi ng nhau khi không còn cha .ọ ươ eD. Phân bi đi gi các anh ch em trong gia đình.ê ịCâu 5: nguy đóng thu nhà đt hàng năm, nghĩa là công dân đã th hi hình th phápự ứlu nào đây?â ươA. Tuân th pháp lu t.u B. ng pháp lu t.ử C. Thi hành pháp lu t.â D. Áp ng pháp lu t.u âCâu 6: Vi làm nào đây th hi ươ không phân bi đi gi các dân c?ê ôA. Chê khi th ng dân trang ph truy th ng.ườ ườ ốB. Không phi ch vì đó là ng dân thi .ỏ ườ ốC. dân đu có ti bi di trong ngày văn hóa các dân huy n.ỗ êD. Ngăn dân khác canh tác sinh ng dân mình.a ôHOC24.VN 1Câu 7: Do mâu thu n, cãi vã to ti ng ch nhau, sinh nóng gi bình tĩnh nên đãẫ ấném bình hoa vào sinh Y. Hành vi sinh đã vi ph quy gì đi iơ ơh sinh Y?ọA. kh xâm ph thân th công dân.ấ uB. Đc pháp lu tính ng, kh công dân.ươ uC. Đc pháp lu danh nhân ph công dân.ươ uD. do ngôn lu công dân.ự uCâu 8: Vi ph hình là hành viạ ựA. nguy hi cho xã i.ê B. trái chu đo đc.ẩ ứC. trái phong quán.u D. xâm ph các quan lao đng.ạ ôCâu 9: Nhà quy đnh nam, bình đng trong vi thành doanh nghi p, ti hành nươ axu t. Đây là trong nh ng dung th hi quy bình đng nào đây công dân?ấ ươ uA. Quy bình đng trong kinh doanh.ề B. Quy bình đng trong gia đình.ề ăC. Quy bình đng trong lao đng.ề D. Quy bình đng trong hôn nhân.ề ăCâu 10: (22 tu i) tâm th nh Trong phát nh, đã đánh gãy tay nô ầnhà gây kh 20%. Đánh giá hành vi H, em ch ph ng án nào đây?ô ươ ươA. Hình .ự B. Dân .ựC. Hành chính. D. Không vi ph pháp lu t.ạ âCâu 11: Anh va chị yêu nhau. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố anhH không đồng vì anh va chị không cùng đạo. Bố anh đã vi phạm vaoquyền nao?A. Bình đăng giưa các dân tôc. B. Bình đăng giưa các dân tôc, tôngiáo.C. Bình đăng giưa các tôn giáo. D. Bình đăng giưa nam va nư.Câu 12: Khăng định nao dươi đây la đúng?A. Công dân đều bình đăng về hương quyền va thực hiên nghĩa vu.B. Công dân bình đăng về quyền nhưng không bình đăng về nghĩa vu.C. Công dân đươc hương quyền tùy thuôc vao địa vị xã hôi.D. Công dân nam đươc hương nhiều quyền hơn so vơi công dân nư.Câu 13: Trên đường vân chuyên trái phép hai bánh heroin, đã bị bắt. phaichịu trách nhiêm pháp lí nao dươi đây?A. Dân sự B. Hình sự. C. Kỷ luât. D. Hanh chínhCâu 14: Anh va anh lơi dung đêm tối va sự mất canh giác cua bao vê đãđôt nhâp vao kho đựng cô vât cua bao tang đê lấy cắp 20 loại cô vât có giá trị.Hanh vi cua anh va anh vi phạm hình thức thực hiên pháp luât nao dươiđây?A. Áp dung pháp luât. B. Sử dung pháp luât. C. Thi hanhpháp luât. D. Tuân thu pháp luât.Câu 15: Hình thức thực hiên pháp luât nao dươi đây có chu thê thực hiênkhác vơi các hình thức còn lại?HOC24.VN 2A. Áp dung pháp luât. B. Thi hanh pháp luât. C. Sử dungpháp luât. D. Tuân thu pháp luât.Câu 16: Môt công ty nha nươc va môt công ty tư nhân đều đươc vay vốn cuangân hang Agribank đê mơ rông san xuất kinh doanh. Trong trường hơp nay,Ngân hang Agribank đã thực hiên quyền bình đăng nao dươi đây đối vơi haicông ty?A. Bình đng trong kinh doanh.ă B. Bình đng trong tài chính.ăC. Bình đng trong tr vay n.ă D. Bình đng trong chính sách kinh .ă ếCâu 17: Không ai không có quy đnh tòa án, quy đnh ho phê chu aị uVi ki sát, tr tr ng pê ườ ơA. đang đi công tác nh Y.ơ B. đang đi lao đng nh X.ô iC. đang trong tr an ng mình.ạ ươ D. ph qu tang.ạ aCâu 18: Th hi pháp lu là nh ng hành vi pháp ch th nào đây?ự ươA. Nhân dân lao đng.ô B. Tri th c.ứ C. Cá nhân, ch c.ô D. Công nhân.Câu 19: đích quan tr ng nh ho đng kinh doanh là?u ôA. ra nhu n.ạ B. Tiêu th ph m.u ẩC. Nâng cao ch ng ph m.ấ ươ D. Gi giá thành ph ma ẩCâu 20: Ch th nào đây có trách nhi ra các đi ki ch t, tinh th đmu ươ ab cho công dân có kh năng th hi đc quy và nghĩa ?a ươ uA. công dân và các ch c.ọ B. Các quan và ch đoàn th .ơ êC. Nhà và toàn xã i.ươ D. Nhà và công dân.ươCâu 21: Bình đng trong hôn nhân và gia đình là bình đng quy và nghĩa vă uA. gi và ch ng trong quan tài và quan nhân thân.ư êB. gi ch ng và gi các thành viên trong gia đình.ư ưC. gi cha và con trên nguyên không phân bi đi .ư ửD. gi anh ch em trên nguyên tôn tr ng nhau.ư ẫCâu 22: Anh và anh làm vi cùng quan, có cùng thu nh nh nhau. Anh Kê ưs ng đc thân, anh có già và con nh Anh ph đóng thu thu nh cá nhân đôi anhố ấX. Đi này cho th vi th hi nghĩa pháp lí còn ph thu vàoề ôA. đi ki n, hoàn nh th anh và anh X.ề uB. tu anh và anh X.ô uC. đi ki làm vi th anh và anh X.ề uD. đa anh và anh X.ị uCâu 23: Hành vi nào đây không ph là bi hi thi hành pháp lu t?ươ âA. Thanh niên tham gia nghĩa quân .u B. Công dân không làm hàng giaC. Con cái ph ng ng cha .u ươ D. Công dân qu c.a ốCâu 24: Pháp lu mang tính quy vìâ ựA. ngu th ti xã i.ắ B. quy đnh nh ng vi ph làm.ị aHOC24.VN 3C. áp ng cho cá nhân, ch c.u D. do Nhà ban hành.ươCâu 25: Pháp lu khác đo đc đi nào sau đây?â êA. Có ngu các quan xã i.ồ B. Đi ch nh hành vi con ng i.ề ườC. ng công ng và ph i.ươ D. bu đi ng i.ắ ườCâu 26: đm quy bình đng công dân tr pháp lu là trách nhi aa ươ uA. Nhà và công dân.ươ B. Nhà và xã i.ươ ôC. các quan nhà c.ấ ươ D. ng trong xã i.ấ ườ ôCâu 27: Giám đc công ty đã quy đnh chuy ch sang làm công vi ng nh thu cố ôdanh công vi mà pháp lu quy đnh “không đc ng lao đng trong khi công tyu ươ ưv có lao đng nam làm công vi này. Quy đnh giám đc Công ty đã xâm ph iẫ ơA. quy ch vi làm lao đng .ề ưB. quy bình đng gi lao đng nam và lao đng .ề ưC. quy ch vi làm lao đng .ề ưD. quy tiên lao đng .ề ưCâu 28: Ranh gi phân bi pháp lu các quy ph xã khác là tínhơ ơA. xác đnh ch ch hình th c.ị B. quy c, bu chung.ề ôC. ng ng trong đi ng xã i.ứ D. quy ph m, ph bi n.ạ ếCâu 29: Sau khi hôn nhau, anh đã quy đnh ch không đc ti theo caoế ươ ọh c, vì cho ng ch ph dành th gian nhi cho công vi gia đình. Quy đnh này aọ uanh là xâm ph quy bình đng gi và ch ng trong quan hạ êA. gia đình. B. tài n.a C. nhân thân. D. tình m.aCâu 30: Chị Ha đang công tác tại công ty chị đang chuẩn bị sinh em béđầu lòng, theo Luât lao đông hiên hanh chị se đươc nghi chế đô thai san trongA. thán g. B. tháng C. tháng D. nămCâu 31: Pháp lu đã th hi đc tr ng nào đây trong tr ng nh sát giao thông xâ ươ ườ ửph đúng quy đnh hành vi đi xe máy ng chi u, gây tai Ch ch UBND ph ng X.ạ ươ ườA. Tính xác đnh ch ch hình th c.ị B. Tính quy ph ph bi n.ạ ếC. Tính quy c, bu chung.ề D. Tính xác đnh ch ch dung.ị ôCâu 32: công ty tuy ng th kí. qu thi vi và ph ng cho th y, cóô ấm nam và cùng có đi nh nhau. Theo em, công ty ph làm gì cho phù iô ơquy đnh quy bình đng gi lao đng nam và lao đng ?ị ưA. Không tuy ng ng nam và ng .ê ườ ườ ưB. ch thi tuy n.ô êC. Tuy ng ng vào làm vi c.ê ườ êD. Tuy ng ng nam vào làm vi c.ê ườ êCâu 33: Ng bao nhiêu tu tr lên ph ch trách nhi pháp lý?ườ êA. 16 tu i.ô B. 14 tu i.ô C. 18 tu i.ô D. 12 tu i.ôCâu 34: Dân trong khái ni quy bình đng gi các dân làô ôHOC24.VN 4A. các dân các qu gia khác nhau.ô B. ph dân qu gia.ô ốC. các dân trong cùng khu c.ô D. các dân trong cùng văn hóa.ô ềCâu 35: Vi ph dân là nh ng hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph quan nào iạ ươđây?A. Quan và quan tình m.ê B. Quan và quan nhân thân.ê êC. Quan tài và quan nhân thân.ê D. Quan tài và quan tình m.ê aCâu 36: Anh đã ng các quy đnh lu hôn nhân và gia đình thuy ph mử eđng cho mình đc hôn. Tr ng này pháp lu th hi vai trò nào đây?ồ ươ ườ ươA. Phát huy quy ch công dân.ề uB. ích pháp công dân.a uC. Phát huy quy làm ch công dân.ề uD. quy và ích pháp công dân.a uCâu 37: Tr ng ti và giam, gi ng xâm ph quy nào đây?ườ ườ ươA. Quy đc pháp lu danh công dân.ề ươ uB. Quy đc pháp lu nhân ph công dân.ề ươ uC. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề uD. Quy đc pháp lu tính ng và kh công dân.ề ươ uCâu 38: Công ty TNHH đã đn ph ng ch đng lao đng ch sau khi chơ ươ ịsinh con. Ch đã đn khi và giám đc đã ti nh đn và gi quy theo lu đnh.ị ịCh và giám đc đã th hi hình th th hi pháp lu nào đây?ị ươA. ng pháp lu và áp ng pháp lu t.ử B. Tuân th pháp lu và áp ng pháp lu t.u âC. Thi hành pháp lu và áp ng pháp lu t.â D. ng pháp lu và thi hành pháp lu t.ử âCâu 39: Công ch nhà có th quy căn vào pháp lu đa ra các quy đnh làmứ ươ ịthay đi quy và nghĩa cá nhân, ch là hình th th hi pháp lu nào đây?ô ươA. ng pháp lu t.ử B. Tuân th pháp lu t.u C. Thi hành pháp lu t.â D. Áp ng pháp lu t.u âCâu 40: Ch đi khi xe máy quá 5km/h đã nh sát giao thông biênị ươ âb và hành chính. Hành vi nh sát giao thông là bi hi cho hình th th hi na êpháp lu nào đây?â ươA. Áp ng pháp lu t.u B. Thi hành pháp lu t.â C. Tuân th pháp lu t.u D. ng pháp lu t.ử â­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ẾĐÁP ÁN1­D 6­C 11­C 16­A 21­B 26­B 31­B 36­D2­D 7­B 12­A 17­D 22­A 27­B 32­C 37­C3­A 8­A 13­B 18­C 23­B 28­D 33­B 38­A4­C 9­A 14­D 19­A 24­D 29­C 34­B 39­D5­C 10­D 15­A 20­C 25­D 30­B 35­C 40­AHOC24.VN