Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý trường THPT Tây Ninh năm 2015 (Đề số 4)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-02 19:12:12 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>TRƯỜNG THPT T&Acirc;Y NINH ĐỀ THI THỬ THPT V&Agrave; X&Eacute;T TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 M&ocirc;n: ĐỊA L&Yacute;; Khối: C Thời gian l&agrave;m b&agrave;i: 180 ph&uacute;t (ĐỀ SỐ 4) C&acirc;u I (2 điểm) 1.</p>

<p>Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường ở nước ta l&agrave; g&igrave;? Tại sao? 2.</p>

<p>Tr&igrave;nh b&agrave;y những thay đổi cơ cấu lao động theo c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế ở nước ta v&agrave; giải th&iacute;ch.</p>

<p>C&acirc;u II (3 điểm) 1.</p>

<p>Chứng minh nước ta đang ph&aacute;t huy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; hiệu quả nền n&ocirc;ng nghiệp nhiệt đới.</p>

<p>2.</p>

<p>Thế n&agrave;o l&agrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp trọng điểm? Kể t&ecirc;n một số ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp trọng điểm ở nước ta.</p>

<p>C&acirc;u III (2 điểm) Tr&igrave;nh b&agrave;y những thuận lợi về tự nhi&ecirc;n đối với việc ph&aacute;t triển kinh tế ở T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</p>

<p>N&ecirc;u sự kh&aacute;c nhau về thế mạnh tự nhi&ecirc;n để ph&aacute;t triển c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp của T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam Bộ C&acirc;u IV (3 điểm) Cho bảng số liệu Gi&aacute; trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1994 1998 2000 2005 Gi&aacute; trị xuất khẩu 2,4 4,1 8,1 14,5 32,4 Gi&aacute; trị nhập khẩu 2,8 5,8 11,6 15,6 36,8 a/ T&iacute;nh tốc độ tăng trưởng của tổng gi&aacute; trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 b/ Qua bảng số liệu v&agrave; tốc độ tăng trưởng đ&atilde; được t&iacute;nh, vẽ biểu đồ th&iacute;ch hợp nhất thể hiện t&igrave;nh h&igrave;nh xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005 c/ R&uacute;t ra nhận x&eacute;t v&agrave; giải th&iacute;ch TRƯỜNG THPT T&Acirc;Y NINH Đ&Aacute;P &Aacute;N V&Agrave; THANG ĐIỂM THI THỬ THPT V&Agrave; X&Eacute;T TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 M&ocirc;n: ĐỊA L&Yacute;; Khối: C (ĐỀ SỐ 4) C&acirc;u Nội dung I 1.</p>

<p>Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường ở nước ta (2,0đ) l&agrave; g&igrave;? Tại sao a/ Vấn đề chủ yếu trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường ở nước ta v&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n - Hai vấn đề chủ yếu về bảo vệ m&ocirc;i trường: + T&igrave;nh trạng mất c&acirc;n bằng sinh th&aacute;i m&ocirc;i trường + T&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường - Nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&igrave;: + Nước ta đang tiến h&agrave;nh qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, đ&ocirc; thị h&oacute;a n&ecirc;n t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường c&oacute; xu hướng tăng, t&igrave;nh trạng mất c&acirc;n bằng sinh th&aacute;i đang diễn ra ở nhiều nơi do t&igrave;nh trạng mất rừng + T&igrave;nh trạng mất c&acirc;n bằng sinh th&aacute;i m&ocirc;i trường v&agrave; t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường g&acirc;y ra nhiều hậu quả: kh&iacute; hậu biến đổi theo chiều hướng xấu, thi&ecirc;n tai (b&atilde;o, lũ lụt...) ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống người d&acirc;n v&agrave; tốc độ ph&aacute;t triển kinh tế 2.</p>

<p>Những thay đổi cơ cấu lao động theo c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế ở nước ta v&agrave; giải th&iacute;ch.</p>

<p>- Sự thay đổi cơ cấu lao động theo c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế + Giảm tỷ trọng lao động trong khu vực n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp.</p>

<p>Tăng tỷ trọng lao động trong khu vực c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; x&acirc;y dựng vả khu vực dịch vụ + Sự chuyển dịch tr&ecirc;n tuy t&iacute;ch cực nhưng c&ograve;n chậm * Giải th&iacute;ch C&oacute; sự chuyển dịch tr&ecirc;n l&agrave; do nước ta đang thực hiện qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, nhưng c&ograve;n chậm v&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a c&ograve;n chậm II 1.</p>

<p>Chứng minh nước ta đang ph&aacute;t huy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; hiệu (3,0đ) quả nền n&ocirc;ng nghiệp nhiệt đới.</p>

<p>- C&aacute;c tập đo&agrave;n c&acirc;y, vật nu&ocirc;i được ph&acirc;n bố ph&ugrave; hợp hơn với c&aacute;c v&ugrave;ng sinh th&aacute;i V&iacute; dụ: T&acirc;y Nguy&ecirc;n: c&agrave; ph&ecirc;, ch&egrave;, cao su, hồ ti&ecirc;u, b&ograve; thịt, b&ograve; sữa.</p>