Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý lần 4 năm 2015

30383833383337636534333336613265633661383839366130653265633034663165623633313939303962363030663736383563663333386161653563383935
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 10:42 AM ngày 25-05-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 11: ĐC TR NG SINH LÍ ÂMẶ ỦI­ TIÊU Ụ1. ki th cề ứ­ Nêu đc ba đc tr ng sinh lí âm là: cao, to và âm c.ượ ắ­ Nêu đc ba đc tr ng lí ng ng ba đc tr ng sinh lí âm.ượ ươ ủ­ Gi thích đc các hi ng th liên quan đn các đc tr ng sinhả ượ ượ ưlí âm.ủ2. nề ng­ Gi đc các bài đn gi đc tr ng lí ,đc tr ng sinh lí aả ượ ủâm..3. thái ộ­ Rèn luy phong cách làm vi khoa c, đc nghiên u, tác phongệ ứlành nh và có tính th .ạ ểII­ CHU BẨ Ị1. Giáo viên Giáo án, TLTK và dùng thi t.ồ ế2. sinhọ­ Sách, dùng đúng quy đnh.ở ị­ Các câu bài i(Các đc tr ng sinh lí âm)ỏ ủIII­ Ti trình cế ọ1. Ki tra bài cũ:ể “Không bài gi ng” ảDoc24.vn2. Bài gi ng ớHO ĐNG GIÁO VIÊN VÀẠ ỦH SINHỌ DUNGỘHo đng 1:ạ Nghiên các đcứ ặtr ng sinh lí âm”ư ủGV: Khi xem ch ng trình văn ngh :ươ ệHai ca sĩ nam cùng hát tộ ộcâu hát, nh ng th ng thì gi ng namư ườ ọtr gi ng Vây giác sầ ựtr ng âm đc mô ng tầ ượ ộkhái ni m: cao âmộ .­ Th nghi m, âm có càng thìự ớnghe càng cao, âm có càng nh thìầ ỏnghe càng tr m.ầ­ Chú ý: 880Hz thì đôi sầ ố440Hz nh ng không th nói âm có sư ố880Hz cao đôi âm có 440Hz.ấ ốHS: ng nghe và ghi nh khái ni đắ ộcao âmủHo đng 2:ạ Tìm hi to âm”ể ủGV: Th nghi m, âm có càng nghe càng to.­ Tuy nhiên, Fechner và Weber ch ngứminh ng giác to âm iằ ạkhông mà ngỉ ườ I­ CAOỘĐ cao âm là đc tr ng sinh líộ ưc âm li âm.ủ ốDoc24.vnđ âm.ộ­ ýư Ta không th ng để ườ ộâm làm đo to âm. Vì các âmố ạvà siêu âm có ng âm,ẫ ườ ộnh ng không có to.ư ộHS: ng nghe và ghi nhắ ớHo đng 3:ạ Tìm hi âm c”ể ắGV: Ba ca sĩ cùng hát câu hát cùngộ ởm cao dàng phân bi đcễ ượđâu là gi ng ca sĩ nào. ng nhọ ươ ưm chi đàn ghita, chi đànộ ếviôlon và chi kèn săcxô khi cùngộ ết lên nh ta cũng dàngấ ễnh ra đâu là ti ng đàn ghita, kèn săcxô,ậ ếđâu là ti ng đàn viôlon dĩ phân bi tỡ ệđc ba âm đó vì chúng có âm khácượ ắnhau.HS: ng nghe và ghi nh k.ni vắ ềâm cắGV: Nhìn vào th dao đng hình 10.6,ồ ộcác em có nh xét gì?ậHS: Quan sát thi trong sgk và nh xétồ ậGV: Nh xét và khái quát đậ ềHS: Ghi nhớ II­ TO ÂMỘ Ủ­ to âm ng độ ườ ộâm L.­ to ch là khái ni nói đcộ ặtr ng sinh lí âm li đcư ặtr ng lí ng âm.ư ườ ộ­ ýư Ta không th ngể ườđ âm làm đo to âm. ủIII ÂM CẮDoc24.vnGV: Y/c HS nghiên Sgk chứ ếho đng đàn oocgan.ạ ủHS: ch th hi yêu gvạ ủGV: Nh xét và khái quát đậ ề“ th dao đng có ng khác nhauồ ạnh ng có cùng T”ưHS: Ghi nhớ Âm là đc tr ng sinh lí aắ ủâm, giúp ta phân bi âm do các ngu nệ ồkhác nhau phát ra. Âm có liên quanắm thi th dao đng âm.ậ ộ3. ng dòủ ặGV: th ng dung bài gi ng và nêu câu ng trong sgkệ ốHS ng nghe và lĩnh ki th c.ắ ứ4. ng nhàướ ởGV hs ôn ch ng và II chu ki tra ti t(KT chung)ặ ươ Gi sau ch bài p. chu bài ch ng IIờ ươDoc24.vnHS ng nghe và nh nhi p.ắ ậDoc24.vn