Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn GDCD

Gửi bởi: 726344960867235 vào ngày 2017-01-17 22:07:23
Nội dung

TR NG THPT HÙNG NGƯỜ ƯƠBÌNH PH CƯỚĐ THI CHÍNH TH CỀ Ứ(Có 04 trang) THI TH THPT QU GIA 1Ề NĂM 2016­2017 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN12Th gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ề(40 câu tr nghi mắ )Mã thiề132H tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Ch th nào đây có trách nhi ra các đi ki ch t, tinh th đm choủ ướ ảcông dân có kh năng th hi đc quy và nghĩa ?ả ượ ụA. công dân và các ch cọ B. Nhà và toàn xã iướ ộC. Các quan và ch đoàn thơ D. Các công dân đc ng quy và nghĩa vượ ưở ụCâu 2: Nhà có trách nhi đm pháp lu đcướ ượA. thi hành và tuân th trong th .ủ B. th hi trong đi ng.ự ốC. cá nhân và ch trong xã tuân theo.ổ D. áp ng trong cu ng.ụ ốCâu 3: Đc thông tin sau: “Nhà ng hòa xã ch nghĩa Vi Nam không phân bi dân c,ướ ộnam thành ph xã i, tín ng ng, tôn giáo, ngh nghi p, th trú, 18 tu tr lên đuữ ưỡ ềcó quy và 21 tu tr lên đu có quy ng đi bi Qu theo quy đnh aề ủpháp lu t.” (Đi Lu đi bi Qu đi năm 2010). Đi đó th hi đc tr ngề ưnào pháp lu qua thông tin trên?ủ ậA. Tính quy ph ph bi n.ạ B. Tính ch ch hình th c.ặ ứC. Tính đc ng đi.ộ ươ D. Tính quy bu chung.ề ộCâu 4: Chính sách quan trọng nhất của Nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinhdoanh phát triển:A. Xúc tiến các hoạt động thương mại.B. Khuyến khích người dân tiêu dùng.C. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng.D. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.Câu 5: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?A. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.C. Cuộc sống của mọi người được ổn định.D. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.Câu 6: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là:A. Có việc làm ổn định.B. Xác lập được một quan hệ xã hôi do pháp luật điều chỉnh.C. Có vị trí đứng trong xã hội.D. Bắt đầu có thu nhập.Câu 7: Vào giờ tan học, bốn học sinh đi vào đường ngược chiều bị cảnh sát giaothông yêu cầu dừng lại. Hai bạn lớp 10 (15 tuổi) bị nhắc nhở. Nhưng bạn lớp 12thì vừa bị nhắc nhở, vừa bị phạt tiền. Dựa trên kiến thức pháp luật đã học em thấychú cảnh sát xử phạt như vậy làA. không trái nguyên tắc vì pháp luật quy định không xử phạt tiền với người dưới16 tuổi.B. trái nguyên tắc vì pháp luật quy định mọi công dân đều có quyền bình đẳng. Trang Mã thi 132ềC. đúng vì trong mọi trường hợp vi phạm, cứ lớn hơn thì chịu phạt nặng hơn.D. không đúng vì cùng là học sinh, cùng một lỗi vi phạm thì phải bị xử phạt như nhauCâu 8: Minh 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giảdo Minh sản xuất nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trịkhoảng triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Minh vi phạm và bị bắt quả tang. Trongtrường hợp này Minh phải chịu trách nhiệmA. hình sự. B. kỉ luật. C. dân sự. D. hành chính.Câu 9: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổithực hiện nghĩa vụ quân sự..., là hình thức:A. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.B. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.C. Không làm những điều pháp luật cấm.D. Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.Câu 10: Bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam là nguyên tắc quan trọng hangđầu trongA. hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc B. hợp tác giữa các vùng đặc quyền kinh tếC. nâng cao dân trí giữa các dân tộc D. gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.Câu 11: Vì sao nói pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung?A. Cá nhân phải xử sự theo pháp luật.B. Bắt buộc đối với tất cả các cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.C. Tổ chức phải xử sự theo pháp luật.D. Cả phương án trên đều đúng.Câu 12: Công dân th hi quy khi i, cáo mình, có nghĩa là công dân đãự ủA. ng pháp lu t.ử B. thi hành pháp lu t.ậ C. tuân th pháp lu t.ủ D. áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 13: Ông đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồđiện tử (không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ônghợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc này ông đãA. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.B. thúc đẩy kinh doanh phát triển.C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.Câu 14: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luậtcủa những người xung quanh, em cần có biểu hiện:A. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.B. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.C. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.D. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.Câu 15: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:A. Đều thông qua một hành vi cụ thể.B. Đều trái với quy định của pháp luật.C. Đều có các dấu hiệu cơ bản.D. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.Câu 16: Trong hình th ng pháp lu thì ch th pháp lu có đi gì khácể ch th cácớ ủhình th còn i?ứ ạA. Ch đng căn vào quy đnh pháp lu ra quy đnh ph t.ủ ạB. bu th hi theo nh ng quy đnh pháp lu t.ắ ậC. Có th th hi ho không th hi quy mình mà không ép bu c.ể Trang Mã thi 132ềD. Th hi cách th đng nh ng quy đnh pháp lu t.ự ậCâu 17: Từ ngày 15-12-2007, theo nghị quyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xegắn máy phải đội mũ bảo hiểm, điều này thể hiện:A. Vai trò pháp lu t.ủ B. Bản chất của pháp luật.C. Nội dung của pháp luật. D. Đặc trưng của pháp luật.Câu 18: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác vớicác hình thức còn lại?A. sử dụng pháp luật. B. áp dụng pháp luật C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật.Câu 19: Công ty xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất –kinh doanh. Mục đích của việc này là:A. Đm an toàn trong xuât kinh doanh.ả ảB. Bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của công ty.C. Th hi pháp lu môi tr ng trong xu kinh doanh.ự ườ ấD. ngu trong ch công ty.ả ướ ủCâu 20: Ch Lan mu vào làm vi trong công ty may c. Đn ngày n, giám đc công ty đa choị ưch đngị và ngh ch kí. Ch Lan đc th đng không có đi kho quy đnhề ịv ng nên ch ngh giám đc sung. Giám đc cho ng ch là ng lao đng thì không cóề ươ ườ ộquy th thu ti ng. Giám đcề ươ sẽ là ng quy đnh ng theo ng tháng nên khôngườ ươ ừc ghi trong đng. Theo em giám đc đã vi ph nguyên nào trong giao đng laoố ồđng?ộA. nguy nự B. doự C. Bình đẳng. D. Trực tiếp.Câu 21: hi nào đây ướ không ph là căn xác đnh hành vi vi ph pháp lu tứ ậA. Hành vi do ng không năng trách nhi pháp lý th hi nườ ệB. Hành vi do ng có năng trách nhi pháp lý th hi nườ ệC. Hành vi ch đng ch th th hi nứ ệD. Hành vi xâm ph các quan xã đc pháp lu vạ ượ ệCâu 22: Ông Ân không tham gia buôn bán, tàng tr và ng các ch ma túy. Trong tr ng pữ ườ ợnày ông Ân đãA. áp ng pháp lu t.ụ B. ng pháp lu t.ử C. thi hành pháp lu t.ậ D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 23: Khẳng định nào dưới đây thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các tôngiáo?A. Công dân chỉ cần tôn trọng tôn giáo của mìnhB. Công dân phải bảo vệ tôn giáo của mình.C. Công dân không được tự bỏ tôn giáoD. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhauCâu 24: Một lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư trụ trì ra đón và xin Bác đừngcởi dép khi vào trong chùa, Bác không đồng và lặng lẽ làm như các vị khách khác.Lúc đi về, xe đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, sợ phải dừng lâu, đồng chí bảo vệ định đềnghị anh cảnh sát giao thông bật đèn xanh để xe Bác đi nhưng Bác ngăn lại và nói:Không được bắt Pháp luật dành quyền ưu tiên cho mình. (Bài đọc thêm- SGK-GDCD 12 trang 30). Theo em, việc làm của Bác thể hiện sự tôn trọng quyền bìnhđẳng nào của công dân?A. Bình đẳng về nghĩa vụ. B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.C. Bình đẳng về quyền. D. Bình đẳng trong các quan hệ xã hội.Câu 25: dung nào đây ướ không ph iả là bi hi hành vi th hi pháp lu tể ậA. Không làm nh ng vi mà pháp lu mữ ấB. Làm nh ng vi mà pháp lu cho phép làmữ ậC. Làm nh ng vi mà pháp lu mữ ấD. Làm nh ng vi mà pháp lu quy đnh ph làmữ Trang Mã thi 132ềCâu 26: Dũng, 16 tu đc nh ra ch mua ít th ph cho gia đình. đi đo nạ ượ ạđng thì Dũng công an th ph t. Đây là hành vi:ườ ạA. Hành vi trái pháp lu không hành đngậ B. Hành vi phápợC. Hành vi trái pháp lu có hành đngậ D. các đáp án đu đúngấ ềCâu 27: Công ty Formosa th các ch đc ra bi gây ra cá ch hàng lo bi các nh mi nả ềTrung, gây nhi môi tr ng. Trách nhi pháp lý áp ng đi công ty này làễ ườ ớA. trách nhi lu và dân .ệ B. trách nhi hình và hành chính.ệ ựC. trách nhi hành chính và dân .ệ D. trách nhi hình và dân .ệ ựCâu 28: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cốý?A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.C. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi. D. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.Câu 29: Trong bu đi dã ngo do nhà tr ng ch c, Nam 14 tu ngh ch ng gãy câyổ ườ ốc nh và làm hi đn thăm quan nên Ban qu lý di tích yêu ph iả ồth ng. Trách nhi th ng trong tr ng này thu vườ ườ ườ ềA. ho ng giám Nam.ố ườ B. Ban qu lý di tích.ảC. Nam ph th ng.ả ườ D. nhà tr ng ph th ng.ườ ườCâu 30: Đi Lu Dân 2005 quy đnh: “ề Vi xác p, th hi quy n, nghĩa dân ph iệ ảđm gi gìn dân c, tôn tr ng và phát huy phong c, quán, truy th ng đp,ả ẹtình đoàn ng thân, ng ái…”. ươ ươ Đi này th hi quan gi pháp lu iề ớA. kinh .ế B. đo đc.ạ C. chính tr .ị D. văn hóa.Câu 31: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bịxử lí vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiệnđặc trưng nào của pháp luật?A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.C. Tính hiện đại của pháp luật. D. Tính quy phạm phổ biến.Câu 32: qu lí xã i, nhà ng pháp lu nh là ph ng ti nể ướ ươ ệA. duy nh t.ấ B. tuy nh t.ệ C. nh t.ố D. hi nh t.ữ ấCâu 33: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những ngườitừ đủA. 15 tuổi trở lên. B. 18 tuổi trở lên. C. 14 tuổi trở lên. D. 16 tuổi trở lên.Câu 34: “Mọi nguời đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệpphù hợp với khả năng của mình”. Điều này thể hiện :A. Quyền bình đẳng trong lao động.B. Quyền bình đăng trong lao động gi lao động nam và lao động nữ.C. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.D. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.Câu 35: Do không đồng với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giaothông của khu đô thị mới, ông Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩmquyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam nhằm:A. th hi quy con ng i.ự ườB. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.C. th hi quy công dân mình.ể ủD. th hi th pháp lý.ự ụCâu 36: Trong giờ GDCD lớp 12C, một nhóm HS được giao thảo luận về: Nhànước làm gì để quản lí xã hội bằng pháp luật? Các bạn tranh luận rất sôi nổi. Hoàng nói: Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật thì trước hết nhà nước phải banhành pháp luật. Trang Mã thi 132ề- Hưng cho rằng: Pháp luật do nhà nước ban hành nên đương nhiên nó sẽ đượcthực hiện trong xã hội đâu cần phải làm gì nữa.- Hoài nói: Nhà nước muốn quản lí xã hội bằng pháp luật thì phải tổ chức đểnhân dân thực hiện.- Hoa có kiến: Kiểm tra giám sát kĩ việc thực hiện pháp luật sẽ giúp nhà nướcquản lí xã hội hiệu quả. Theo em các bạn nào nói đúng?A. Hoàng, Hưng, Hoa. B. Hưng, Hoài, Hoa. C. Hoàng, Hoa, Hoài. D. Hoa, Hoàng, HưngCâu 37: Trong tr ng nào đây thì kì ai cũng có quy đc ng i?ườ ướ ượ ườA. Đang chu th hi hành vi ph i.ẩ B. Đang ph qu tang ho đang truy nã.ạ ịC. Có hi th hi hành vi ph i.ấ D. nghi ng ph iị ộCâu 38: Bạn Tình thắc mắc, tại sao Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định côngdân có quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của phápluật để giải thích cho bạn Tình?A. Tính quyền lực B. Tính quy phạm phổ biếnC. Tính bắt buộc chung D. Tính xác định chặt chẽ về hình thứcCâu 39: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gìđể người dân biết được những quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụcủa mình?A. Không ngừng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.B. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.C. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.D. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo mình.Câu 40: Tài sản nào dưới đây phải đăng ký quyền sở hữu của cả vợ và chồngA. Tất cả tài sản trong gia đình B. Tài sản chung mà pháp luật quy địnhC. Tất cả tài sản được thừa kế riêng và chung D. Tất cả tài sản do vợ hoặc chồng làm ra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ẾThí sinh không đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ Trang Mã thi 132ềTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.