Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Trường THPT Tạ Uyên

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-06-24 08:28:30 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 675 | Lượt Download: 1

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT
TẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TN THPT
(Đề gồm 06 trang)

NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút

Họ và tên:........................................................SBD:..................................
Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ nhóm gồm 15 học sinh?
A.

B.

Câu 2. Cho cấp số cộng (

)

A. 5

B. 6

C.
,

D.

. Công sai của cấp số cộng là
C. 7

D. 8

A. 4
B. 1
C. 2
Câu 4. Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 3 là

D. 3

Câu 3. Nghiệm của phương trình

A. 27

B. 28

Câu 5. Tập xác định của hàm số
A. [1, +∞)D. 30

C. (2, +∞)

D. (0, +∞)B. (-∞, +∞)

Câu 6. Nguyên hàm của hàm số

C. 29A.
B.
C.
D.
Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy là B = 5, chiều cao h = 4. Thể tích khối chóp là
A.
B.
C.
D. 6
Câu 8. Cho khối nón có chiều cao h = 5, bán kính đáy r = 6. Thể tích của khối nón đã cho là
A. 80π
B. 90π
C. 60π
D. 50π
Câu 9. Cho mặt cầu có bán kính R = 5. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng
A. 100π
B. 90π
C. 80π
Câu 10. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

D. 70π

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây
A. (-∞, 0)

B. (0, +∞)

Câu 11. Với a là số thực dương tùy ý

C. (1, +∞)

D. (0,

)

bằng

A.
B.
C.
D.
Câu 12. Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l, bán kính đáy r bằng
Trang 1

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

A.
B.
C.
Câu 13. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

D.

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A. x = 2
B. x = -1
C. x = 0
D. x = 1
Câu 14. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới

A.

B.

C.

Câu 15. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
A. x = -5

D.B. x = -2

C. x = 1

D. y = -5

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình
A. (-∞, 100)
B. (0, )
C. ( , +∞)
D. (100, +∞)
Câu 17. Cho hàm số bậc bốn y=f(x) có đồ thị trong hình dưới đây. Số nghiệm của phương trình


A. 1
Câu 18. Nếu

B. 2
thì

C. 3

D. 4

bằng
Trang 2

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

A. 12
B. 13
C. 14
Câu 19. Số phức liên hợp của số phức z = -4 + 2i là
A.

B.

D. 15

C.

Câu 20. Cho hai số phức

;

D.

. Phần thực của số phức

bằng

A. 8
B. 7
C. 6
Câu 21. Trên mặt phẳng Oxy, số phức có điểm biểu diễn M(3;2) là

D. 5

A.
B.
C.
D.
Câu 22 Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(3;2;5) trên mặt phẳng Oxy
A. (0;2;5)

B. (3;0;5)

C. (3;2;0)

D. (0;0;5)

Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):

A. (3;-1;3)

B. (-3;1;3)

. Tâm của (S) có tọa độ
C. (3;-1;-3)

D. (3;1;3)

Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):
tơ pháp tuyến của (P)?
A.

B.

. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-

C.

D.

Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng cho đường thẳng (d):
nào sau đây thuộc d?
A. Q (2;4;-1)

B. P (-3;1;-3)

Câu 26. Cho hình chóp
tích khối chóp
A.

.

Câu 27. Hàm số

, đáy là hình vuông cạnh
bằng
B.

.

C.

.

B. .

.

vuông góc với đáy. Thể

D.

C. .

.

D.

.

trên đoạn

B.3.

Câu 29. Biết
A.4.

,

là:

Câu 28.Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A.-6.

,

D. N (3;-1;-3)

có bảng biến thiên dưới đây.

Số tiệm cận của đồ thị hàm số
A.

C. M (3;-1;3)

. Điểm

C. 10.


. Giá trị của

B.6.

C.8.

D. 19.
, bằng.

D.10.

Câu 30. Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung
Trang 3

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

A. không có giao điểm.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

B.1.

C. 2.

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình
A.

.

B.

D. 3.

là:

.

C.

.

D.

.

Câu 32. Cho tam giác ABC vuông tai A biết AB = a, AC = b. Xét hình nón (N) sinh bởi tam giác ABC
khi quay quanh đường thẳng AB. Thể tích hình nón (N) bằng:
A.

.

B.

.

Câu 33. Xét tích phân

A.

C.

.

D.

đặt u = sinx thì

.

B.

.

.

bằng?

C.

.

D.

.

Câu 34.Diện tích hình phẳng giới hạn bởi x = -1; x =2; y =0 ; y=
A. .

B.

.

C. .

D. .

Câu 35. Mô đun của -2iz bằng bao nhiêu với
A.

.

B.

.

C.

.

D. .

Câu 36. Trong không gian cho điểm A(1;3;-2) lập phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với hai
mặt phẳng (R1): x-2y+z-1 =0 và (R2):2x+y+3z+8=0có phương trình là
A.7x-5y-5z = 0.
Câu 37.Cho số phức
A.

B.7x-5y-5z+20 = 0
thỏa mãn

.

B.

C.7x-5y+5z-20 = 0.
. Khi đó

.

D.7x-5y-5z-20 = 0

bằng

C.

.

D.

.

Câu 38.Trong không gian oxyz cho 2 mặt phẳng (P1): 2x-2y-z+1 = 0 và (P2): x+3y-z-3 = 0. Giả sử hai mặt phẳng
cắt nhau theo giao tuyến là (d) . Hãy lập phương trình đường thẳng (d)

A.

.

B

.C.

.

D.

.

Câu 39 .Hãy sắp xếp 10 em học sinh gồm 5 bạn nam và 5 bạn nữ vào 10 ghế kê thành hàng ngang.
(Trong 5 bạn nam có một bạn tên Dũng).Tính xác suất sao cho 4 bạn nam luôn ngồi cạnh nhau
và bạn Dũng không ngồi cạnh bạn nam nào?
A.

B.

C.

Câu 40.Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số


D.
đồng biến trên

Trang 4

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

A.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.

B.

Câu 41. Biết

C.

.

D.

tính

A.I=5.

B. I=4

C. I=

Câu 42. Cho hàm số f(x) =

.

D.

Tìm hệ số a,b,c biết f(0) = 0, f(1) = 1 và hàm số đạt cực

tiểu tại x = 0 và cực đại tại x = 1.
A. a = 2,b = 3,c = d = 0

B. a = -2,b = - 3,c = d = 0.

C. a = 2,b = -3,c = d = 0.

D.a = -2,b = 3,c = d = 0.

Câu 43.Cho hàm số
thị

Giả sử

liên tục trên đoạn

Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ

trục hoành, hai đường thẳng

là diện tích hình phẳng D. Chọn công thức đúng trong các phương án cho dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 44. Cho hình trụ

có chiều cao bằng đường kính đáy, hai đáy là các hình trònGọi A là điểm di động trên đường tròn

và B là điểm di động trên đường tròn

cho AB không là đường sinh của hình trụ
nhất thì đoạn thẳng AB có độ dài bằng

. Khi thể tích khối tứ diện

A.

.

Câu 45. Cho hàm số

B.

.

C.

có đạo hàm liên tục trên 0; . Biết

đẳng thức
trăm)
A.

(như hình vẽ dưới đây).

. Tính
B.

C.

.

sao

đạt giá trị lớn

D.


.

.

luôn thỏa mãn
(làm tròn đến phần
D.

Trang 5

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 46. Cho hàm số

liên tục trên

có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Phương trình

có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 7.

B. 5.

C. 6.

Câu 47. Cho hàm số

, trong đó

của hàm số
A.
.

,

Câu 48. Cho

trên đoạn
.

,

D. 4.

là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất

bằng . Hãy chọn khẳng định đúng?

B.

,

.

C.

,

D.

,

thỏa mãn

Giá trị của

bằng?

A.

B. 6

C. 9

D.

Câu 49. Có bao nhiêu số tự nhiên m để phương trình sau có nghiệm ?
.
A. 2

B. 0

C. vô số

Câu 50. Cho hình lăng trụ đều

thẳng
A.

.

D. 1

có tất cả các cạnh bằng . Gọi

đường thẳng
cắt đường thẳng
tại
Thể tích khối đa diện
B.

.

tại
bằng
C.

.

lần lượt là trung điểm

, đường thẳng

D.

cắt đường

.

******Hết******

Trang 6

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

1.B
11,B
21.D
31.A
41.A

2.A
12.A
22.C
32.B
42.D

3.D
13.D
23.A
33.D
43.A

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

4.A
14.B
24.B
34.A
44.D

BẢNG ĐÁP ÁN
5.D
6.A
7.B
15.A
16.B
17.C
25.C
26.A
27.B
35.C
36.D
37.A
45.C
46.C
47.D

8.C
18.D
28.A
38.A
48.B

9.A
19.B
29.C
39.D
49.B

10.D
20.B
30.B
40.B
50.B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 26.Chọn A

ABCD là hình vuông nênAC =

suy ra

Câu27.Chọn B


Nên có ba tiệm cận

Câu 28.Chọn A
Câu 29.Chọn C

Câu30.Chọn B
Câu 31.Chọn C


Câu32.Chọn B
Ta có bán kính R = AC = b, chiều cao AB = a suy ra V =
Câu33.Chọn D

Trang 7

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Đặt u = sinx suy ra du = cosx.dx vậy
Câu34.Chọn A

Câu 35.Chọn C
Gọi z = a+bi suy ra
Câu 36.Chọn D
Gọi
.là hai véc tơ của 2 mặt phẳng R1,R2 vì c vậy mặt phẳng (P) có
phương trình là 7x+y-5z-20 = 0
Câu 37.Chọn A

Gọi
Câu 38.Chọn A

Ta thấy D(1;1;1) thuộc 2 mặt phẳng (P1) và (P2) ta có
Câu 39.Chọn D
Số phần tử không gian mẫu là
có tất cả 7 cách di chuyển cho 4 bạn nam ngồi cạnh nhau
mà không có bạn Dũng. Có hai cách xếp đầu và xếp ngồi cạnh nhau cuối thì bạn Dũng có 5 cách
di chuyễn để không ngồi cạnh bạn nam nào.. Còn 4 cách còn lại thì bạn Dũng chỉ có 4 cách di
chuyển ứng với đó là nữ ngồi vào 5 ghế. vậy biến cố cần tìm có
Vậy xác suất của biến cố là
Câu 40.Chọn B
Ta có
Câu41.Chọn A.
Ta có
Câu42.Chọn D.
Để thỏa mãn bài toán thì :

Câu43.Chọn A.

Ta có
Trang 8

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

Câu 44. Cho hình trụ

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

có chiều cao bằng đường kính đáy, hai đáy là các hình trònGọi A là điểm di động trên đường tròn

và B là điểm di động trên đường tròn

cho AB không là đường sinh của hình trụ
nhất thì đoạn thẳng AB có độ dài bằng

. Khi thể tích khối tứ diện

A.

.

B.

.

C.

.
sao

đạt giá trị lớn

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Kẻ các đường sinh

của hình trụ

.

Khi đó

.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
Như vậy, khối tứ diện

, đạt được khi

. Khi đó

.

có đạo hàm liên tục trên 0; . Biết

đẳng thức
trăm)
A.

.

có thể tích lớn nhất bằngCâu 45. Cho hàm số

hay. Tính
B.

luôn thỏa mãn
(làm tròn đến phần

C.

D.

Lời giải
Chọn C
Ta có :

.
Trang 9

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Khi đó ta có
Câu 46. Cho hàm số

liên tục trên

có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Phương trình

có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 7.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Lời giải
Chọn A

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy

Ta có:

Xét phương trình

Phương trình

có 3 nghiệm phân biệt. Xét phương trình

Phương trình

có 3 nghiệm phân biệt. Xét phương trình

Phương trình

có 1 nghiệm duy nhất. Dễ thấy các nghiệm trên đều không trùng nhau.

Vậy phương trình

có tất cả 7 nghiệm thực phân biệt.

Câu 47. Cho hàm số

, trong đó

của hàm số
A.
.

,

trên đoạn
.

B.

,

là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất

bằng . Hãy chọn khẳng định đúng?
,

.

C.

,

D.

,

Lời giải
Chọn B
Trang 10

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

, khi đó:

Đặt
Xét
Ta có:

Theo giả thiết, ta có:

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi:
Câu 48. Cho

thỏa mãn

Giá trị của

bằng?

A.

B. 6

C. 9

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có
Do đó:
Mặt khác

Dấu “=” xảy ra

. Vậy

.

Câu 49. Có bao nhiêu số tự nhiên m để phương trình sau có nghiệm ?
.
A. 2

B. 0

C. vô số

D. 1

Lời giải
Chọn B
ĐKXD:

.
Trang 11

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

Đặt

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

ta có

Ta có:

BBT:
1
+

0

1
Từ BBT ta có:

Xét hàm số

. Khi đó phưng trình trở thành:

ta có

biến trên
Lại có

Hàm số đồng biến trên

. Từ

.

Câu 50. Cho hình lăng trụ đều

thẳng
A.

Hàm số đồng

có tất cả các cạnh bằng . Gọi

đường thẳng
cắt đường thẳng
tại
Thể tích khối đa diện

.

B.

.

tại
bằng
C.

lần lượt là trung điểm

, đường thẳng

.

D.

cắt đường

.

Lời giải
Chọn C
C'

A'

E'

E

F'

B'

F
C

A
M
B

Thể tích khối lăng trụ đều


.
Trang 12

TRƯỜNG THPTTẠ UYÊN

Gọi

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

là trung điểm. Do đó, thể tích khối chóp

là:

.
Thể tích khối đa diện

là:
.

Do

là trung điểm

nên:
.
.

Thể tích khối chóp


.

Thể tích khối đa diện

bằng
.

Trang 13