Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-06-24 08:29:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 390 | Lượt Download: 3

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

SỞ GDĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT
NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ THI THỬ TN THPT
(Đề gồm 12 trang)

NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút

Họ và tên:........................................................SBD:..................................
Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 20 người?
A.

.

B.

Câu 2. Cho cấp số cộng

.

với

A. 2.

C.C. 7.

Câu 3. Nghiệm của phương trình
.

B.

.

.

D.

C.

.

.

C.

Câu 6. Cho hàm số
sai.

B.

.

liên tục trên

A.

.

D.

.
. Tìm khẳng định

.
.

đôi một vuông góc. Biết

. Thể tích

bằng
.

B.

.

Câu 8. Cho khối trụ có đường sinh
.

C.
và bán kính đáy

B.

.

Câu 9. Cho mặt cầu có đường kính bằng
A.

D.

D.tứ diện

.

B.

.

?

là một nguyên hàm của

.

Câu 7. Cho tứ diện

A.

C.

.

C.

A..
bằng

Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào có cùng tập xác định với hàm số
.

.

D.B.

A.

.Câu 4. Thể tích của khối hộp chữ nhật
A.

D.

. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

B. 3.

A.

.

.

B.

Câu 10. Cho hàm số

.

D.

.

. Thể tích khối trụ đã cho bằng
C.

.

D.

.

. Thể tích khối cầu đã cho bằng
.

C.

.

D.

.

có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
Câu 11. Với

.

B.

là số thực dương tùy ý,

.

C.

.

D.

.

bằng
Trang 1

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

A.

.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

B.

.

C.

Câu 12. Diện tích xung quanh của hình trụ có đường sinh bằng
A.

.

B.

Câu 13. Cho hàm số

.

C.

.

D.

.

và bán kính đáy bằng.

.

D.

có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số bằng
A. .
B. .
C. .
Câu 14. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A.

.

C.

B.

.

A.

.

B.

.

.

B.

Câu 17. Cho hàm số bậc ba

C.

.

D.

.


.

C.

.

D.

.

có đồ thị trong hình vẽ bên dưới.

Số nghiệm của phương trình
A. .

.Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình
A.

.

.

D.

Câu 15. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

D.

B.


.

C. .

D.

.

Trang 2

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 18. Cho

. Tính

bằng

A. .
B.
.
Câu 19. Số phức liên hợp của số phức
A.

.

B.

Câu 20. Cho hai số phức

.

A..

B.

C. .
có phần ảo là

D.

C.

D.

.

. Môđun của số phức
.

C.

D.

.

được biểu diễn bởi điểm nào trong

dưới đây?

A. Điểm

.

B. Điểm

Câu 22. Trong không gian
A.

B.

Câu 23. Trong không gian
của mặt cầu

.

C. Điểm

.

D. Điểm

, hình chiếu vuông góc của điểm

.

A.

.

bằng

.

Câu 21. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
các điểm

.

.

trên trục

C.

.

.
có tọa độ là

D.

.

, cho mặt cầu

. Tính bán kính

.

.

B.

Câu 24. Trong không gian

.

C.

.

D.

, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

.

vuông góc với đường thẳng


A.

.

Câu 25. Trong không gian
bằng
A. .

B.

.

.

.

.

có đáy là hình vuông cạnh

B.

.

D.

.

đi qua điểm
C.

. Tính tan của góc giữa đường thẳng
A.

C.

, cho đường thẳng
B.

Câu 26. Cho hình chóp

.

D.
,

.

vuông góc với mặt phẳng đáy và

và mặt phẳng

.

C.

D.

.

. Giá trị

.
Trang 3

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 27. Cho hàm số
, có đạo hàm
của hàm số đã cho là
A.

.

B.

. Số điểm cực trị

.

C.

Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số
A.

.

B.

.

D.

trên đoạn
.

Câu 29. Cho các số thực dương
A.

.

.

Câu 31. Gọi

D.
,

C.

Câu 30. Số giao điểm của đồ thị hàm số
B.

.

thỏa mãn

B.

A. .

bằng

C.
,

.

.

. Tính
.

.

D.

.

và đồ thị hàm số

.

C.

.


D.

tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình

.
. Tìm số phần tử của

.
A. .

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 32. Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình như hình vẽ dưới đây quanh trục

A.

.

B.

Câu 33. Cho
A.

.

C.

và đặt
.

Câu 34. Cho đồ thị hàm số

B.

.

D.

.

.

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
.

C.

.

D.

.

. Diện tích hình phẳng (phần gạch như hình dưới) là

Trang 4

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Câu 35. Cho

. Tính giá trị của biểu thức

A.

.
.

Câu 36. GọiB.

.

C.

.

D.

là hai nghiệm phức của phương trình

.

. Giá trị của biểu thức

bằng
A.

.

B.

Câu 37. Trong không gian

.

, cho

C. .
điểm

. Gọi

D.

,

,

là tọa độ giao điểm của

.
và đường thẳng

và mặt phẳng

. Tổng

bằng
A.

.

B.

Câu 38. Trong không gian

.

C. .

, cho mặt phẳng

phương trình của đường thẳng đi qua điểm

A.

.

D.

B.

.

.

. Phương trình nào dưới đây là
và vuông góc

C.

.

?

D.

.

Câu 39. Sắp xếp ngẫu nhiên 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ vào một dãy 10 ghế. Tính xác suất để
không có hai học sinh nam ngồi cạnh nhau.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Số phần tử của không gian mẫu là

.

Gọi A là biến cố "không có hai học sinh nam ngồi cạnh nhau".
Trang 5

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Mỗi phần tử của A tương ứng với 1 hàng gồm 10 bạn đã cho mà không có hai nam xếp cạnh
nhau. Để xếp được 1 hàng như vậy ta thực hiện liên tiếp hai bước:
Bước 1: Xếp 6 bạn nữ thành một hàng,có số cách xếp là 6! = 720 cách.
Bước 2: Chọn 4 trong 7 vị trí xen giữa hai nữ hoặc ngoài cùng để xếp 4 nam ( 2 nam không
cạnh nhau) có số cách xếp là
Vậy

cách.
.

Xác suất cần tìm là

.

Câu 40. Cho khối lăng trụ

có đáy là tam giác

. Tam giác

vuông cân tại

. Khoảng cách giữa hai đường thẳng
A.

.

B.

cân tại;

và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy


.

bằng

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
C'

B'

A'

K
H
C

B

A

+ Gọi

là trung điểm cạnh

, suy ra

.

Ta có
+ Gọi
Do
Suy ra

.
là hình chiếu vuông góc của điểm

trên cạnh

.

.
là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng.

Do đó
Trang 6

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

+ Ta có

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

;

Vậy

. Suy ra

.

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
nghịch biến trên
A.

.

sao cho hàm số

?

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có:

Hàm số nghịch biến trên
Vậy có

giá trị nguyên của

.
.

Câu 42. Trong nông nghiệp bèo hoa dâu được dùng làm phân bón, nó rất tốt cho cây trồng. Mới đây các
nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện ra bèo hoa dâu có thể dùng để chiết xuất ra chất có tác
dụng kích thích hệ miễn dịch và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Bèo hoa dâu được thả nuôi trên
mặt nước. Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm
diện tích mặt hồ. Biết rằng cứ
sau đúng một tuần bèo phát triển thành 3 lần số lượng đã có và tốc độ phát triển của bèo ở mọi
thời điểm như nhau. Sau bao nhiêu tuần bèo sẽ vừa phủ kín mặt hồ?
A.

.

B. .

C. .

D. .

Lời giải
Chọn A
Theo đề bài số lượng bèo ban đầu chiếm

diện tích mặt hồ.

Sau 1 tuần số lượng bèo là

diện tích mặt hồ.

Sau 2 tuần số lượng bèo là

diện tích mặt hồ.


Sau

tuần số lượng bèo là

diện tích mặt hồ.

Để bèo phủ kín mặt hồ thì
Vậy sau gần

.

tuần thì bèo vừa phủ kín mặt hồ.

Câu 43. Cho hàm số

y=

ax +b
cx +d

có đồ thị như sau.

Trang 7

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Tìm mệnh đề đúng.
A.

,

.

B.

,

.

C.

,

.

D.

,

.

Lời giải
Chọn A.

Ta có

.

Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định nên

.

là tiệm cận ngang.
,

là tiệm cận đứng.

Theo đồ thị ta có

,

.

Từ đó ta có
Vậy

.
,

.

Câu 44. Cho hình trụ có chiều cao bằng
. Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục
và cách trục một khoảng bằng , thiết diện thu được có diện tích bằng
. Diện tích xung quanh
của hình trụ đã cho bằng
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C.

Trang 8

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

Gọi

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

là thiết diện tạo bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng
(như hình vẽ). Khi đó

Diện tích
Gọi

là hình chữ nhật và

, suy ra

là trung điểm của.

. Suy ra

.

song song với trục của hình trụ nên

vuông góc với hai mặt đáy của hình trụ. Suy ra

.
Do đó

.

Vì vậy,

.

Tam giác

vuông tại

nên
Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là
.

Câu 45. Cho hàm số
A.

.
B.

.

,
C.
Lời giải

.

. Khi đó
D.

bằng
.

Ta có.

Trang 9

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Khi đó

.

Câu 46. Cho hàm số

có đồ thị như hình vẽ sau:

Số nghiệm thuộc đoạn
A. .

của phương trình
B.

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Đặt

,

.

Xét phương trình

trên

, dựa vào đồ thị ta thấy

.
Với

,

Với

.

,

,

.

Vậy phương trình có 3 nghiệm

Câu 47. Cho các số thực
nhỏ nhất của
A.

.

thỏa mãn
với. Tìm giá trị

.
B. .

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Trang 10

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

.
Xét hàm số

với

, ta có

luôn đồng biến với
.
Thế

vào

ta được

Với

; với
Suy ra giá trị nhỏ nhất của
Câu 48. Gọi
A.

.

là 1 đạt được khi

.

là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
.

trên đoạn
B. .

bằng

sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tổng tất cả các phần tử của bằng
C. .
D. .

Lời giải
Chọn B

Xét

trên đoạn.

Khi đó

Nếu

.

thì

Nếu

(khác 2).
thì

.
Vậy tổng tất cả các phần tử của S bằng

.
Trang 11

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

Câu 49. Cho hình chóp

là hình vuông và

có đáy

vuông góc với mặt phẳng

tại

phía đối với mặt phẳng

A.

. Gọi

lấy điểm

. Gọi

B.

thỏa mãnở cùng

là thể tích phần chung của hai khối chóp

là thể tích khối chóp

.

. Trên đường thẳng

. Tỉ số

.

C.

bằng

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
S

S'
M

N
A

E

D

B

Gọi

C

là thể tích của khối chóp
song song với

cắt

.
tại

là giao điểm của, từ

kẻ đường thẳng

.

Ta có:
+)

(có cùng diện tích đáy, chiều cao bằng một nửa).

+)

.

+)

+)

.

.

Suy ra:

+)

.

Trang 12

TRƯỜNG THPT NINH BÌNH-BẠC LIÊU

Câu 50. Trong tất cả các cặp

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2019-2020

thỏa mãn

. Tìm

sao cho

để tồn tại duy nhất cặp

.

A.

B.

C..D.
Lời giải

Chọn C
Ta có

.

Giả sử

thỏa mãn pt

kính

.

Các

đáp

, khi đó tập hợp điểm
án

đề

cho

đều

là hình tròn
ứng

với

là phương trình đường tròn
. Vậy để tồn tại duy nhất cặp


thỏa đề khi chỉ khi

tâm
.

Nên

bán
dễ

thấy

tâm

bán kínhtiếp xúc ngoài

trong

******Hết******

Trang 13