Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam

64383835366139613239316661616233346362353430333937356532656230663330643636313064303562363133376135396462353761363535653332323432
Gửi bởi: Thái Dương vào 09:47 AM ngày 6-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠQU NG NAMẢĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ THI KH SÁT CH NG CẢ ƯỢ ỌSINH 12 THPT QU GIA NĂM 2017Ớ ỐMôn thi: HÓA CỌTh gian: 50 phút (không th gian giao )ờ ềCho bi nguyên kh các nguyên Naế 23, 39, Ag 108, Ca 40, Ba =137, Mg 24, Zn 65, Cu 64, Al 27, Fe 56, Cr 52, 1, l= 35,5, Br 80,O 16, 12, 32, 14, 31.Câu 1: COẫ ừ2 vào dung ch Ca(OH)ế ị2 hi ng quan sát cệ ượ ượ làA. úc không th hi ng, sau đó có xu hi n.ầ ượ ệB. không có hi ng gì trong su quá trình th hi n.ệ ượ ệC. có a, ng tăng n, sau đó tan.ế ượ ủD. có a, ng tăng n, không tan.ế ượ ủCâu 2: Oxi hóa hoàn toàn 8,1 gam nhôm lit khi clo (đktc). Giá tr làầ ủA. 10,08. B. 6,72. C. 7,84. D. 11,2.Câu 3: Khi ti hành thi nghi đi ch khi clo, đế ch khi clo thoát ra gây ônhi môi tr ng, ườ nầ trên mi ng bình thu bông dung ch nào trongẩ ịs các dung ch sau đây?ố ịA. quỳ tim. B. HCl. C. NaOH. D. NaCl.Câu 4: Th phân hoàn toàn gam tinh tủ thu 27,0 gam glucoz Giá tr mượ ủlàA. 21,6 B. 30,0 C. 27,0 D. 4,3.Câu 5: hình electron nguyên làấ ắA. [Ar] 3d 64s 2. B. [Ar] 4s 23d 6. C. [Ar]3d 64s 1. D. [Ar]3d 54s 1.Câu 6: Cho dãy các ch sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucoz saccaroz etylamin,ấ ơalanin. Phát bi nào sau đây sai ?A. Có ch ch c, ch hấ .B. Có ch tham gia ph ng tráng cấ .C. Có ch th phân trong môi tr ng ki mấ ườ .D. Có ch làm màu bromấ ướ .Câu 7: Có th dùng ng dung ch ch nào sau đây tách Ag ra kh nể ượ ỗh Ag, Fe, Cu mà gi nguyên kh ng Ag ban u?ợ ượ ầA. Cu(NO3 )2 B. Fe(NO3 )2 C. AgNO3 D. Fe(NO3 )3 .Câu 8: Ch nào sau đây là amin 2?ấ ậA. (CH3 )3 N. B. CH3 NHC2 H5 C. C6 H5 NH2 D. (CH3 )2 CHNH2 .Câu 9: Phát bi nào sau đây sai ?A. Este có nhi sôi th axit có cùng nguyên cacbon.ệ ửB. Este ng và it tan trong c.ặ ướ ướC. Este th ng có mùi th ch u.ườ ịD. Este là nh ng ch ng ho ch nhi th ng.ữ ườCâu 0: có 6,4 gỗ am Cu và 8,4 am Fe cho ph ng dungượ ớd ch HCl (các ph ng yả ra hoàn toàn). Th tich khi Hể2 (đk c) sinh ra làA. 5,60 lit. B. 2,24 lit. C. 3,36 lit. D. 5,04 lit.Câu 11: Ch nào sau đây thu lo iấ poliamit ?A. nơ ilon-6,6. B. olon.ơ C. olibutadien. D. viscoơ .Câu 12: este có công th phân Cứ ử4 H8 O2 khi xà phòng hoá ra ph cóạ ẩph ng tráng làả ạA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 13: Cho 0,11 mol glyxin tác ng dung ch NaOH, thu gam mu i.ụ ượ ốGiá tr làị ủA. 12,65. B. 14,19. C. 10,67. D. 12,21.Câu 4: Tinh ch hóa chung kim lo là tinhấ ạA. kh .ử B. axit. C. baz .ơ D. oxi hóa.Câu 15: Trong các ch đây, ch nào có baz nh nh t?ấ ướ ấA. C2 H5 NH2 B. NH3 C. C6 H5 NH2 (anilin). D. CH3 NH2 .Câu 6: Ngâm kim lo có kh ng 2,8 gam vào th tinh ch aộ ượ ứ100 ml dung ch CuSOị4 0,1M. Sau khi ph ng hoàn toàn, kh ngả ượ am) kim lo iạcó trong làốA. 2,88. B. 3,44. C. 2,72. D. 0,64.Câu 7: Cho 13 ,00 am glucoz tác ng ng ượ dung ch AgNOị3 trong NH3 ,đun nóng (hi su ph ng tráng cạ 80%), kh ng cạ ượ (gam) thuđ làượA. 7,80. B. 6,24. C. 15,60. D. 12,48.Câu 18: Nguyên xu gang làắ ấA. dùng khi hiđro kh oxit nhi cao.ể ộB. dùng nhôm kh oxit nhi cao.ử ộC. kh qu ng oxit ng than trong lò cao.ử ốD. kh qu ng oxit ng dòng đi n.ử ệCâu 19: Kim lo nào sau đây là kim lo ki m?ạ ềA. Cu. B. Li. C. Ag. D. Ba.Câu 0: ch CHợ ấ3 COOCH3 có tên làọA. metyl propionat. B. propyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl axetat.Câu 21: Cho 100 ml dung ch NaOH 3M tác ng 100 ml dung ch AlClị ị3 2M. tếthúc ph ng, thu gam a. Giá tr làả ượ ủA. 15,6. B. 7,8. C. 3,9. D. 23,4.Câu 2: Kim lo nào sau đây tác ng dung ch HCl?ạ ượ ịA. Hg. B. Cu. C. Zn. D. Ag.Câu 3: Nguyên chung đi ch kim lo làắ ạA. đi phân các ch kim lo i.ệ B. kh ion kim lo thành nguyên .ử ửC. oxi hóa ion kim lo thành nguyên .ạ D. cho oxit kim lo ph ng COạ ớ(t 0).Câu 24: Saccarozơ thu lo iộ ạA. polisaccarit. B. isaccarit. C. polime. D. monosaccarit.Câu 25: mol Clố2 thi dùng oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrClố ể3 thànhK2 CrO4 khi có KOH làặA. 0,015 mol. B. 0,01 mol. C. 0,02 mol. D. 0,03 mol.Câu 26: Cho các phát bi sau:ể(a) ng là có ch nhi cation Caướ ướ 2+, Mg 2+.(b) làm tinh ng vĩnh có th dùng dung ch Ca(OH)ể ướ ị2 .(c) Không th dùng vôi làm có tinh ng th i.ể ướ ướ ờ(d) qu ng đừ olo mit có th đi ch kim lo Mg và Ca riêng bi t.ể ượ ệ(e) Có th đi ch kể im lo Na ng ph ng phápươ đi phân dung chị NaCl .S phát bi đúng làA. 5. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 27: Phát bi nào sau đây sai ?A. Crom (III) oxit là oxit ng tinh.ưỡB. ch crom (VI) có tinh oxi hoá nh.ợ ạC. Thêm dung ch axit vào mu cromat, màu vàng chuy thành màu da cam.ị ểD. Các ch CrOợ ấ3 Cr(OH)3 có tinh ng tinh.ề ưỡCâu 28: Ch nào sau đây không ch nguyên nit ?ứ ơA. Nilon-6,6. B. Protein. C. Anilin. D. Xenluloz .ơCâu 29: Ti hành thi nghi các ch X, Y, Z, T, qu trình bày trongế ượb ng đây:ả ướX TN bromướ Không tấmàu màuấ Không tấmàu Không tấmàuN cướ Tách pớ Tách pớ Dung chịđ ng nh tồ Dung chịđ ng nh tồ ấDung chịAgNO3 /NH3 Không cók aế Không cók aế Có aế Không cók aế ủX, Y, Z, làầ ượA. etylaxetat, fructoz anilin, axit aminoaxetic.ơB. etylaxetat, anilin, axit aminoaxetic, fructoz .ơC. axit aminoaxetic, anilin, fructoz etylaxetat.ơD. etylaxetat, anilin, fructoz axit aminoaxetic.ơCâu 30: cháy hoàn toàn 0,014 mol ch béo X, thu 33,880 gam COố ượ2 và12,096 gam H2 O. Kh ng (gam) brom đa ph ng 0,014 mol làố ượ ớA. 5,60. B. 11,20. C. 8,96. D. 17,92.Câu 1: Ti hành thi nghi m:ế ệ+ TN1: Cho Na và Alộ2 O3 (t mol 1: 1) vào .ỉ ướ ư+ TN2: Cho Fe vào dung ch HNOộ ị3 loãng (t mol Fe: HNOỉ ệ3 3: 8) nạ ảph kh NO duy nh t.ẩ ấ+ TN3: Cho ch Feỗ ứ3 O4 và Cu (t mol 1: 1) vào dung ch HCl .ỉ ư+ TN4: Cho Zn vào dung ch FeClộ ị3 (t mol Zn: FeClỉ ệ3 1: 2).Sau khi ph ng ra hoàn toàn, thi nghi thu ch làả ượ ắA. 1. B. 2. C. 0. D. 3.Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 37,6 gam Fe và Feỗ ộ2 O3 (t mol 1: 2) ng dungỉ ằd ch HCl thu dung ch X. Cho tác ng dung ch NaOH thu cị ượ ượk Y. Nung toàn trong không khi kh ng không ch cóế ượ ượ ắkh ng làố ượA. 39,2 gam. B. 38,67 gam. C. 32 gam. D. 40 gam.Câu 33: Cho gam kali vào 300ml dung ch Ba(OH)ị2 0,1M và NaOH 0,1M thu cượdung ch X. Cho vào 200ml dung ch Hị ồ2 SO4 0,05M và Al2 (SO4 )30,1M, thu Y. có kh ng nh thì giá tr làượ ượ ủA. 1,17. B. 1,71. C. 1,95. D. 1,59.Câu 34: Th hi các thi nghi sau:ự ệ(1) Cho Na vào dung ch FeClị2 .(2) Cho Zn vào dung ch FeClị2 .(3) Cho Mg vào dung ch FeClư ị3 .(4) Cho Cu vào dung ch FeClị3 .S ph ng thành kim lo làố ạA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 35: Ch có công th phân Cấ ử3 H9 O2 N, khi cho tác ng dung chụ ịNaOH đun nóng, thoát ra ch khi làm xanh quỳ tim m. công th phùộ ạh làợ ớA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 36: metyl fomat, glucoz và fructoz cháy hoàn toàn gamỗ ốX 5,824 lit Oầ ủ2 (đktc). Giá tr làị ủA. 7,8. B. 3,9. C. 11,7. D. 15,6.Câu 37: Hòa tan gam Na và Ba vào thu dung ch ướ ượ cụkhi CO2 vào dung ch qu thi nghi bi di theo th sau:ế ượ Giá tr và làị ượA. 228,75 và 3,0. B. 228,75 và 3,25. C. 200 và 2,75. D. 200 và 3,25.Câu 8: Tr 10,17 gộ am Fe(NOỗ ồ3 )2 và Al 4,64 gớ am FeCO3 nượ ỗh Y. Cho vào ng dung ch ch 0,56 mol KHSOượ ứ4 thúc ph nế ảng thuứ dung ch ượ ch ch 83,41gứ am mu trung hòa và gam khi Tố ,trong đó có ch 0,01 mol H2 Thêm NaOH và (đun nóng) khi toàn mu tế ắchuy thành hiể roxit và khi ng ngừ thoát ra thì 0,57 mol NaOHầ cọk đem nung trong không khi kh ng không iế ượ thu 11,5 gượ am ch tấr n. Giá tr nh tầ iớA. 2,5 B. 3,2 C. 3,4 D. 2,7 .Câu 39: este ch trong đó có este ch và ba esteỗ ứhai ch ng phân. cháy gam 14,784 lit Oứ ầ2 (đktc), thu 12,768 litượCO2 (đktc) và 7,92 gam H2 O. Đun nóng gam 300 ml dung ch NaOH 1M, côớ ịc dung ch sau ph ng thu ch và ph ch ch ancol Z.ạ ượ ộCho toàn vào bình ng Na khi ph ng xong kh ng bình tăng 5,85ộ ượgam. Nung toàn CaO (không có không khi), thu 2,016 lit (đktc) tộ ượ ộhiđrocacbon duy nh t. Các ph ng ra hoàn toàn. Ph trăm kh ng aấ ượ ủeste ch trong có giá tr nh tầ iớA. 37%. B. 42%. C. 34%. D. 29%.0,5 2a x0,4a aCâu 40: hexapeptit (m ch nên các α-aminoaxit thu cỗ ượ ộdãy ng ng glyxin) và este (đ nên axit cacboxylic no, ch c,ồ ượ ứm ch và etanol). Đun nóng gam trong dung ch NaOH thu 27 gamạ ượh mu i. ng mu trên 20,72 lit Oỗ ượ ầ2 (đktc), thu Hượ2 O, Na2 CO3 ,N2 và 27,5 gam CO2 Các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr nh tầ iớA. 21. B. 19. C. 22. D. 20.----------- ----------Ế(H sinh không ng ng th ng tu hoàn các nguyên hóaọ ượ ốh c.)ọĐap an thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Hoa cê o1. C2. A3 C4 D5 A6 C7 D8 B9 B10 11 A12 B13 C14 A15 A16 A17 D18 C19 B20 21 B22 C23 B24 B25 A26 C27 D28 D29 D30 31 A32 D33 C34 B35 A36 A37 D38 C39 B40