Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Vật lý mã đề 319

33633730323035613964376263653134393531623739323061363965633063626538343531636435353636343237336366313862303031643537383566333761
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:13 PM ngày 20-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI MẢ ỂĐ NHỊ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: LÍẬTh gian làm bài: 50 phút; không th gian giao .ờ ềMã 319ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Bi th đi áp xoay chi hai đo ch và ng dòng đi trong ch cóể ườ ạd ng ạ100 cos(100 )4u Vpp= và cos(100 )4i App= Phát bi nào sau đây là đúng?ểA. vuông pha iớ B. cùng pha iớC. pha là /2 D. pha là /4Câu 2: dao ng đi hòa có ph ng trình ươ10 cos( )4x cmpp= th gian tính ng giây.ớ ằL 10, gia là:ộ ậA. cm/s 2B. m/s 2C. 10 cm/s 2D. m/s 2Câu 3: con lò xo treo th ng ng. Nâng lên lò xo không bi ng th nh thì daoộ ậđ ng đi hòa theo ph ng th ng ng quanh trí cân ng O. Khi đi qua trí có ươ ộ2, 2x cm=thì có 50 cm/s. ấ210 .g s= Tính lúc th t, th đi đi quãng ng 27,5 cmừ ượ ườthì ng:ố ằA. 50 cm/s. B. 25 cm/s. C. 25 cm/s. D. 25 cm/s .Câu 4: đi O,A,B cùng trên ng th ng xu phát O. ngu đi mể ườ ểphát sóng âm ng ng ra không gian, môi tr ng không th âm. ng âm là 80dB,ẳ ướ ườ ườ ạt là 40dB. ng âm trung đi đo AB làứ ườ ạA. 51dB B. 34dB C. 46dB D. 26dBCâu 5: sóng ngang có 100 Hz truy trên dây ngang 60 m/s, qua iộ ồđ cách nhau 7,95 m. th đi nào đó có li ng và đang chuy ng đi lên thì đi cóế ươ ểli độA. ng và đang đi xu ngươ B. ng và đang đi lênươC. âm và đang đi xu ngố D. âm và đang đi lênCâu 6: đi áp xoay chi có giá tr hi ng 120 V, 50 Hz vào hai đo ch iặ ốti đi tr thu 30 Ω, cu thu có ả0, 5p (H) và đi có đi dung thay iụ ổđ c. Đi ch nh đi dung đi thì công su tiêu th trong đo ch giá tr ngượ ằA. 360 W. B. 240 W. C. 120 W. D. 100 W.Câu 7: dao ng đi hòa có biên 10 cm. th đi th năng ng ba ng năng, li độ ộc ng:ủ ằA. 5cm± B. cm C. 2cm± D. 3cm±Câu 8: dao ng đi hòa Hz, có kh ng 500 và biên 10 cm. Năng ng aộ ượ ượ ủdao ng ng:ộ ằA. 0,4 B. 0,2 C. 0,8 D. 8000 JCâu 9: dao ng đi hòa theo ph ng trình ươ()10 cos10x cmp= đi qua trí có li cmậ ộl th 2017 ừ0t= th đi mạ ểA. 6056s B. 1209760s C. 604930s D. 604960sCâu 10: ch đi xoay chi nào sau đây có công su nh t. là đi tr thu n, là tạ ực m, là đi dung.ả ệA. ch có và ti p.ạ B. ch ch có Cạ Trang Mã 319ềC. ch ch có Rạ D. ch có và ti pạ ếCâu 11: Xét giao thoa hai sóng cùng pha, cùng biên thu phát ra hai ngu Sự ướ ồ1 vàS2 Coi biên sóng không trong quá trình truy sóng. Các đi trên ng trung tr đo nộ ườ ạS1 S2 :A. dao ng biên ng 2Aộ B. dao ng biên ộ2AC. dao ng biên Aộ D. không dao ng.ộCâu 12: Cho hai dao ng đi hòa cùng ph ng có ph ng trình là ươ ươ ượ1cos( )2x tpw= và2cos( )6x tpw= -. Pha ban dao ng ng hai dao ng trên ng:ầ ằA. /6 B. /6 C. /3 D. /3Câu 13: con có chu kỳ dao ng riêng Tộ ộ0 s. Con dao ng ng tác ng aắ ưỡ ướ ủngo bi thiên đi hòa có chu kỳ thay c. Hi ng ng ng ra khi chu kỳ ngo iạ ượ ượ ưở ạl ngự :A. B. 7,5 C. 10 D. 2,5 sCâu 14: Rô-to máy phát đi xoay chi có c. dòng đi phát ra là 50Hz. đố ộquay rô-to là:ủA. 10 vòng/s B. 12 vòng/s C. 20 vòng/s D. 24 vòng/sCâu 15: vào đo ch RLC không phân nhánh ngu đi xoay chi có thay iắ ổđ c. ượ ố1f 60Hz= công su ạcos 1j ố2f 120Hz= công su nh nệ ậgiá tr ịcos 0, 866j ố3f 90Hz= công su ch ngệ ằA. 0,952 B. 0,676 C. 0,916 D. 0,785Câu 16: Ta truy công su đi 1MW đi áp hi ng 10kV đi xa ng ng dâyầ ướ ườm pha. ch đi có công su là 0,8. Mu cho công su hao phí trên ng dây không quáộ ườ5% công su truy đi thì đi tr ng dây ph có giá trấ ườ ịA. 3, 2R k£ B. 6, 4R£ C. 3, 2R£ D. 6, 4R k£ WCâu 17: Khi có sóng ng trên dây, kho ng cách gi hai nút nhau nh ng:ừ ằA. hai sóng.ướ B. sóng.ướC. ph sóng.ộ ướ D. sóng.ử ướCâu 18: máy phát đi xoay chi pha ph ra tr ng có tên làỞ ườ ọA. Ph ngầ B. Rôto C. Stato D. Ph mầ ảCâu 19: hi đi th xoay chi Uặ ề0 cos vào hai đo ch ch có đi tr thu R.ầ ầG là hi đi th hi ng hai đo ch; i, Iọ ạ0 là giá tr th i, giá tr vàầ ượ ạgiá tr hi ng ng dòng đi trong ch. th liên nào sau đây ườ không đúng ?A. 22 20 0u i1U I+ B. i0U I- C. 0U I0U I- D. 0U I2U I+ .Câu 20: đi áp Uặ ệ0 cos100 (V) vào hai đo ch AB hai đo ch AM và MB cầ ắn ti p. Đo ch AM đi tr thu ầ50 3W ti đi có đi dung C, đo nắ ạm ch MB ch có cu thu có 1Hp Bi đi áp gi hai đo ch AM ch phaế ệ3p so đi áp gi hai đo ch AB. Giá tr ngớ ằA. 410Fp- B. 3102Fp- C. 3105Fp- D. 4103Fp-Câu 21: đi trên yên tĩnh có ngu dao ng đi hoà theo ph ng th ng ng nạ ướ ươ ầs 50Hz. Khi đó trên hình thành sóng tròn ng tâm S. hai đi M, cách nhau 9cmố ướ ằtrên ng th ng đi qua luôn dao ng cùng pha nhau. Bi ng, truy sóng thay trongườ ổkho ng 70cm/s 80cm/s. truy sóng trên làả ướA. 80cm/s. B. 70cm/s. C. 75cm/s. D. 72cm/s. Trang Mã 319ềCâu 22: Cho ch đi xoay chi ch có đi tr thu n. là đi áp th hai đo ch, làạ ạc ng th qua ch. Ch đáp án đúng:ườ ọA. pha là /2 B. cùng pha iớC. tr pha là /2 D. pha là /4Câu 23: dao ng đi hòa chu kỳ T. Kho ng th gian hai liên ti th năng làộ ạA. B. T/2 C. T/3 D. T/4Câu 24: Dây AB dài 120cm, vào nhánh âm thoa có 40Hz, cầ ượ ốđ nh. Cho âm thoa dao ng, trên dây có sóng ng bó sóng. truy sóng trên dây là:ị ềA. 28m/s B. 24m/s C. 15m/s D. 20m/sCâu 25: ch đi 100 10 -3/15 và 0,5/ ti p. Bi th đi ápắ ệhai đo ch ạ120 cos100 )u Vp= Bi th dòng đi trong ch ng:ể ằA. 1, os(100 4) )i Ap p= B. 1, os(100 4) )i Ap p= -C. 1, os(100 4) )i Ap p= D. 1, os(100 4) )i Ap p= +Câu 26: Con lò xo ng 100g và lò xo nh có ng 40(ắ N/m ). Tác ng ngo đi uụ ềhoà ng biên và ưỡ f1 Hz thì biên dao ng nh là Aộ ệ1 gi nguyênế ữbiên FộO và tăng ngo giá tr f2 Hz thì biên dao ng nh là Aộ ệ2 .So sánh A1 và A2 ta có :A. A2 A1 B. Ch ki lu nư ậC. A2 A1 D. A2 A1Câu 27: hai đi A,B trên ch ng cách nhau 8cm, có hai ngu sóng dao ng theo ph ngạ ươth ng ng các ph ng trình ươ cos(2A Bu p= =ft). và là hai đi trên ch ng sao choọ ỏABCD là hình vuông. Bi truy sóng trên ch ng là =ế ỏ2 1- (m/s). trên đo CD cóể ạđúng đi m, đó các ph dao ng biên thì dao ng ngu ph th aể ỏmãnA. 25Hz B. 12,5Hz 25,0HzC. 12,5Hz <25,0Hz D. f£ 12,5HzCâu 28: con lò xo th ng ng ng kh ng 100 và lò xo có ng 20ộ ượ ứN/m.V ng trên giá ngang sao cho lò xo không bi ng. Cho giá đi xu ng khôngậ ượ ốv gia 2,0 m/sậ 2. qua ma sát và n, g=10ỏ m/s 2. Khi lên cao nh nậ ầđ tiên, kho ng cách gi ng và giá giá tr nào nh sau đây:ầ ấA. 42 cm B. 40 cm C. 31 cm D. 37cmCâu 29: đi áp xoay chi ề0os100 )u Vp= vào hai đo ch RLC ti có ế100R= .Ng ta th dòng đi và đi áp hai ch ch pha nhau ườ /3. Bi công su tiêu th ch làế ạ288 W, U0 ng:ằA. 240 B. 480 2V C. 240 2V D. 480 VCâu 30: Cho ch đi xoay chi đi tr thu n, cu thu và đi iạ ốti p. vào hai ch đi áp xoay chi có giá tr hi ng không và góc thay iổđ c.ượ Trang Mã 319ềĐi áp hi ng gi hai đi và đi áp hi ng hai cu là Uệ ượC UL phụthu vào chúng bi di ng các th nh hình ng ng các ng Uượ ươ ườC UL Khi =ω1 thì UC Uạ ạm và khi ω2 thì UL Uạ ạm Giá tr ω2 giá tr nào nh sau đâyầ :A. 330 rad/s B. 420 rad/s C. 386 rad/s D. 370 rad/sCâu 31: Đo ch AB hai đo ch AM và MB ti p. Đo AM đi tr thu ầ1R=40 ti đi có đi dung C=ắ ệ3104p- F, đo ch MB đi tr thu ầ2R iắ ớcu thu n. vào A, đi áp xoay chi có giá tr hi ng và không thì đi áp cộ ứth hai đo ch AM và MB là: ượAMu=502 cos(100 t-712p (V) và MBu =150cos100 (V).Công su tiêu th đi đo ch AB là:ấ ạA. 66,04W. B. 88,36W. C. 112,44W. D. 78,13W.Câu 32: Sóng âm khi truy không khí vào thì:ề ướA. sóng không xác nh cướ ượ B. sóng tăng.ướC. sóng không iướ D. sóng gi mướ ảCâu 33: ch đi xoay chi các linh ki lí ng R, L, ti p. góc riêng aộ ưở ủm ch là 0 (hay LC 0 1). Đi áp hai ch là ạ2 os )u Vw= không i, thay c.ổ ượNg ta th khi ườ 1 ho 2 thì ng hi ng trong ch có giá tr nh nhau. Ta có:ườ ưA. 2w ww= B. 20 22w ww= C. 20 2w w= D. 20 2w ww=Câu 34: sóng là:ướA. Kho ng cách gi hai đi trên ph ng truy sóng dao ng ng pha nhauả ươ ượB. Quãng ng sóng truy trong giâyườ ượ ộC. Quãng ng sóng truy trong chu kỳườ ượ ộD. Kho ng cách gi hai đi trên ph ng truy sóng dao ng vuông pha nhauả ươ ộCâu 35: ng âm âm tăng lên bao nhiêu dB ng âm nó tăng lên 1000 n.ứ ườ ườ ầA. 10 dB B. 30 dB C. 20 dB D. 10 dBCâu 36: dao ng đi hòa chu kỳ T, ph tác ng lên có chu kỳ ng:ộ ằA. 0,5T B. C. 4T D. 2TCâu 37: Cho ch đi RLC ti p, cu dây thu m, là bi tr vào hai đo chạ ạđi áp xoay chi có bi th ứ120 os(120 )( )c Vp Bi ng ng hai giá tr bi trế ở1 218 32R thì ch tiêu th cùng công su P. Giá tr làạ ủA. 282W B. 576W C. 144W D. 288WCâu 38: Trong thí nghi giao thoa sóng trên c, hai ngu ng pha, cùng biên Sộ ướ ượ ộ1và S2 phát sóng có sóng cm. Bi biên sóng do hai ngu phát ra là và không trongơ ướ ổquá trình truy sóng. đi cách hai ngu nh ng kho ng dề ượ ả1 11 cm, d2 19 cm, sóngcó biên ng:ộ ằA. B. 0,5A C. 2A D. 0Câu 39: kh ng 100g tham gia hai dao ng đi hoà cùng ph ng li xộ ượ ươ ộ1 và x2 có thồ ịnh hình .ư ẽĐ ng năng nh trong quá trình dao ng là:ộ Trang Mã 319ề43-3-40,51,0 1,52,0x (cm)0 x1x2t (10 -1s)A. 0,7J. B. 0,5J. C. 2,0J. D. 0,25J.Câu 40: Trong dao ng đi hòa t, gi th đi nào đó, có ng năng là ộdW,th năng là ếWt Sau đó kho ng th gian nh nh ấtD có ng năng là 3ậ ộdW và th năng là ếWt /3.Ti sau đó kho ng th gian ờtD ng năng ng:ộ ằA. 4dWB. 2dWC. D. 5dW---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 319ề