Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Toán học mã đề 223

64643630653632656466326535393531313564376631663036343066313335386437353564636430356562396135363631393637393338653336636532383538
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:50 PM ngày 20-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 231 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút; không th gian giao .ờ ềMã 223ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Cho hình chóp.S BC đáy BC là tam giác vuông ạ, 2B BC a= có hai ph ngặ ẳ( );( )SA SA cùng vuông góc đáy. Góc gi ữSC đáy ng ằ060 Tính kho ng cách ừA nếm ặ( ).SBCA. 158a B. 1512a C. 156a D. 154aCâu 2: Tìm giá tr nh hàmị ố29xyx+= trên đo ạ1; 4é ùê úë .A. 1;4max 11yé ùê úë û= B. 1;4max 6yé ùê úë û= C. 1;425max4yé ùê úë û= D. 1;4max 10yé ùê úë û=Câu 3: Cho hàm ố()33 1f x= nghi ph ng trình ươ()()0ff x= là?A. B. C. D. .Câu 4: Cho hàm ố21xyx-=- Xet các nh sauệ :1 àm đã cho ng bi trên ế()();1 1;- +¥ àm đã cho ng bi trên ế{}\\ 1¡ àm đã cho ng bi trên ng kho ng xác nh. ị4 àm đã cho ng bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ .Số nh đung làệ êA. B. C. D. 3Câu 5: Cho hàm ố121xaya-æ ö÷ç÷=ç÷ç÷ç+è ớ0a> là ng Trong các kh ng nh sau, kh ng nh nào đung?ộ ịA. Hàm luôn ngh ch bi trên kho ng ả¡B. Hàm luôn ngh ch bi trên kho ng ả( ;1).- ¥C. Hàm luôn ng bi trên ế¡D. Hàm luôn ngh ch bi trên kho ng ả(1; ).+¥Câu 6: Hàm ố()2ln 9y x= ng bi trên nào?ồ ậA. (); 3- B. 3; 0)- C. ()3; 3- D. (; 3ù- ¥úûCâu 7: Cho ,a là hai th ng. Rut bi th ươ ứ1 13 32 26 6.a aa b++A. 23 3a B. 3ab C. 23 3a D. 13 3a bCâu 8: Hàm ố4 22 1y x= có đi tr ?ấ ịA. 3. B. C. D. .Câu 9: Gi ph ng trình ươ232 4.x x- +>A. 2x< B. 4x< C. 21xxé>êê<êë D. 2x< Trang Mã 223êCâu 10: Cho hàm số ()y x= xác nh trên ậ.D Trong các nh sau nh nào sai ?A. ()minDm x= ế()f m³ ọx thu ộD và ạ0x DÎ sao cho ()0f m= .B. ế()maxDM x= thì ()f M£ ọx thu ộD .C. ()minDm x= ế()f m> ọx thu ộD .D. ()maxDM x= ế()f M£ thu ộD và ạ0x DÎ sao cho ()0f M= .Câu 11: nghi ph ng trình ươ22 222216log 3log0log 1log 3x xxx- <++ làA. ()æ ö÷ç÷Èç÷ç÷çè ø1 1; 1; 222 B. 1; (1; )22 2æ ö÷ç÷È +¥ç÷ç÷çè øC. (0;1) 2; )È +¥ D. ()1;1 2;2 2æ ö÷ç÷È +¥ç÷ç÷çè øCâu 12: Gi ph ng trình ươ4 22 12 1.x xx x- -+ +> +A. 12x< B. 121xxéê< -êê>êë C. 1x> D. 112x- A. 174 B. 154- C. 134 D. 114-Câu 42: giá tr ủm ph ng trìnhể ươ ()()() 2122 22 log log mx m- -- cóđung ba nghi phân bi làệ ệA. 3; 1;2 2ì ü-í ýî B. 3;1;2 2ì ü-í ýî C. 3;1;2 2ì ü-í ýî D. 3;1;2 2ì üí ýî þCâu 43: công ty chuyên xu gỗ mu thi các thùng đố ng hàng bên trong ng hình lăng trụt giác uứ không p, có th tích là 62,ắ ể35dm ti ki li làm thùng, ng ta thi kể ườ ếthùng sao cho ng ổS di tích xung quanh và di tích đáy là nh nh tệ ngằA. 275dm B. 2125dm C. 250 5dm D. 2106, 25dmCâu 44: ọ1 2, )x x< là hai nghi ph ng trình ươ1 38 8.(0, 5) 3.2 125 24.(0, 5) .x x+ ++ -Tính giá tr ị1 23 .P x= +A. 2- B. C. D. Trang Mã 223êCâu 45: Tìm xác nh hàm ố()1237 10 .y x= +A. ;2) (5; )- +¥ B. (2;5) C. {}\\ 2;5¡ D. ¡Câu 46: Cho hình tr có chi cao ng ằ4 ti trong hình bán kính ng ằ3. Tính th tíchểkh tr này.ố ụA. 203 p. B. 20p C. 36p D. 40p .Câu 47: Cho hình chóp giác ê.S BCD có nh đáy ng ằ.a đi ểO là giao đi ủA và.BD Bi kho ng cách ừO ếSC ng ằ.6a Tính th tích kh chóp ố.S BC .A. 34a B. 38a C. 312a D. 36aCâu 48: Ph ng trình ng ti ng và ti ngang ươ ườ th hàm ố12xyx+=- làầ ượA. 2; 1x y= B. 2; 1y x= C. 2; 1x y= D. 2; 1x y= .Câu 49: Di tích hình ng kính ng ườ ằ4a làA. 264S ap= B. 2643S ap= C. 2163S ap= D. 216S ap= .Câu 50: Ph không gian bên trong chai ng có hình ng nh hình bên. Bi bán kính đáy ngầ ướ ằ5cm,R= bán kính ổ2cm,r=3cm, 6cm, 16cm.A BC CD= Th tích ph không gian bênể ầtrong chai ng đó ngủ ướ ằA. ()3462 cmp B. ()3490 cmp C. ()3495 cmp D. ()3412 cmp ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 223ê