Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Ngữ văn

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-20 20:14:31 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: Ng vănữTh gian làm bài: 120 phút (không th gian giao )ờ ềI. HI (3,0 đi m)Ọ ểĐ văn sau và tr câu câu câu 4:ọ ế[1] …Th khó rao gi ng hào dân c. nh chúng ta có xúc đóậ ảtrong hoàn nh th khi chúng ta ng tr bi ng cùng hòa vang qu cộ ướ ườ ốca ho khi chúng ta nghe câu chuy thành công nh ng nhân tài cặ ướhay chúng ta bình tr nh ng con ng và quê ng mình.ấ ướ ưở ườ ươNh ng hãy nói câu chuy gi n, tu sinh, chúng ta thư ểhi hào đó nh th nào?ệ ế[2] hào dân không ph là vi chúng ta thu ca dao, ng th văn uự ưloát mà là có nh văn hóa dân và mang trong mình tâm thự ếchia qu ng bá nh ng truy th ng ra th gi i. hào dân cẻ ướ ộkhông ph là vi chúng ta thu lòng nh ng tình ti ch nhà mà là tôn tr ngả ướ ọcác văn hóa, các qu gia khác nhau và bi hành ng vì th c. Tề ướ ựhào dân không ph là vi ng ng tên, xem nh các văn hóa khác mà làộ ềth hi ng Vi trong nh qu .ể ườ ế(Trích Th sinh nhân ngày tr ng năm 2016-2017ư ườ Marcel vanMiert, ch ch đi hành th ng Tr ng Qu Vi Úc)ủ ườ ệCâu 1: Xác nh ph ng th bi chính ng trong văn trên.ị ươ ượ ảCâu 2: Theo tác gi ni hào dân xu hi trong hoàn nh th nào?ả ểCâu 3: Ch rõ bi pháp tu cú pháp trong đo [2] văn và nêu hi quỉ ảc bi pháp tu đó.ủ ừCâu 4: Quan đi anh ch ki n: “ể hào dân không ph là vi cự ệchúng ta thu ca dao, ng th văn loát mà là có nh vănộ ủhóa dân và mang trong mình tâm th chia qu ng bá nh ng truy th ngộ ốc ra th gi i”.ủ ướ ớII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu 1. (2,0 đi m)ểHãy vi đo văn ng (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch ýế ềki nêu trong đo trích ph hi u: ượ hào dân không ph là vi vự ỗng ng tên, xem nh các văn hóa khác mà là th hi ng Vi trongự ườ ệb nh qu .ố ếCâu 2. (5,0 đi m)ểC nh anh/ch hình ng trong đo tríchả ượ ướ ướ -Tr ng caườ ng khát ng ườ Nguy Khoa Đi (Ng văn 12, t).ủ ộ====H t====ếH NG CH MƯỚ ẤMôn: Ng vănữ(H ng ch có 04 trang)ướ ấPh nầ Câu Đáp án Đi mểI 3,01 Ph ng th bi chính: Ngh lu nươ 0,52 Theo tác gi ni hào dân xu hi trong nh ng hoàn nh:ả ả+ khi chúng ta ng tr bi ng cùng hòa vang qu ca ướ ườ ố+ khi chúng ta nghe câu chuy thành công nh ng nhân tàiộ ữc củ ướ+ chúng ta bình tr nh ng con ng vàấ ướ ưở ườquê ng mình.ươ 0,53 Bi pháp tu trúc cú pháp: “T hào dân khôngự ộph i… mà là…”ả- Hi qu Nh nh và kh ng nh quan đi ng vi vệ ườ ềni hào dân c.ề 1,04 Kh ng nh đây là ki đúng n, xác đáng :ẳ ẽ- dân là nh ng nét riêng vi nh dân đó nả ầđ th hi và gi gìn trong th kì nh p.ượ ậ- nh th và sâu văn hoá dân c, tích cầ ựqu ng bá nh ng nét đáo văn hoá quê ng, nh ng hình nhả ươ ảđ trên kh mi c, luôn gìn gi phát huy nh ng vẹ ướ ẻđ truy th ng….ẹ 1,0II Hãy vi đo văn ng (kho ng 200 ch trình bàyế ữsuy nghĩ anh/ch ki nêu trong đo trích ph nủ ượ ầĐ hi u: hào dân không ph là vi ng ng tên,ự ưxem nh các văn hóa khác mà là th hi ng Vi tẹ ườ ệtrong nh qu .ố 2,0A. Yêu hình th c: Vi đúng yêu đo văn nghế ịlu ng kho ng 200 ch Yêu trình bày rõ ràng ch c,ậ ạkhông chính dùng câu…ắ ặB. Yêu dung: sinh có th trình bày theo nhi cáchọ ềkhác nhau nh ng các dung sau:ư ộ* Gi thích ng khái ni hào dân cự Đó là thái động ng trân tr ng, tôn tr nh ng trong cưỡ ướ ắvăn hoá dân c. hào dân là bi hi tình yêu c,ộ ướý th trách nhi công dân c...ứ ướ* Bàn lu :ậ Kh ng nh ki trên là hoàn toàn đúng :ẳ ẽ+ hào dân không ph là tôn mù quáng cao văn hoáự ềdân mình mà th văn hoá các dân khác.ộ ộ+ Trong nh nh qu hoà nh th hi nố ảs văn hoá nh ng không hoà tan và luôn có th trong vi gi gìnắ ữb văn hoá Vi Nam.ả ệ- nh th sâu và văn hoá dân c, nh ng nétầ ữđ và nh ng đi ch phát huy nét và lo tr nh ngẹ ữh u, thói quen u…ủ 0,251,5- Phê phán nh ng ng quay ng văn hoá dân c, bài xích,ữ ườ ộxem th ng văn hoá cha ông, ch theo ng lai căng, đòi,ườ ọsùng ngo i...ạ* Bài nh th hành ngọ cá nhân có nh ng hànhỗ ữđ ng thi th c, tr ti th hi ni hào dân c.ộ 0,252 nh anh/ch hình ng trongả ượ ướđo tríchạ ướ Tr ng caườ ng khát ng ườ aủNguy Khoa Đi (Ng văn 12, t).ễ 5,0A. Yêu hình th c:ầ Vi đúng yêu bài văn ngh lu nế ậvăn c. Trình bày rõ ràng ch c, không chính dùng tọ ừđ câu…ặB. Yêu dung:ầ sinh có th trình bày theo nhi cáchọ ềkhác nhau nh ng các dung sau:ư ộ1. Gi thi khái quát tác gi tác ph mớ ẩ- Nguy Khoa Đi là di tiêu bi cho th các nhà thễ ơtr ng thành trong kháng chi ch ng Th Nguy Khoa Đi mưở ềtài hoa, uyên bác, truy th ng, hi i, đĩnh nghiêm màề ẩcũng tinh tr tình.ấ ữ- là hình ng xuyên su các sáng tác văn Vi Namấ ướ ượ ệnh ng năm kháng chi ch ng Pháp và ch ng Đo trích tấN cướ thu ch ng tr ng ca ươ ườ ng khát ngặ ườ th hi cáiể ệnhìn toàn và sâu hình ng tác giẹ ượ ướ ảNguy Khoa Đi m.Tác ph ra năm 1971 khi cu kháng chi nễ ếch ng Mĩ đang vào giai đo ác li t…ố ướ ệ2. nh hình ng cả ượ ướa. nh trên nhi bình di nẻ ướ ượ ệ- Chi dài th gian: ờKhi ta lên đã có iớ ướ ồĐ có trong nh ng cái “ngày ngày a”… th ng hayấ ướ ườkể Th gian ngh thu mang tính ch phi ch không xác nh,ờ ịhuy o, th gian mang màu huy tho i. có tấ ướ ấlâu, xa trong sâu th th gian ch .ấ ử- Chi ng không gian: đó là không gian núi, sông, ng,ề ừb “n con chim ph ng hoàng bay hòn núi c”, “n con cáơ ượ ơng ông móng bi kh i”,... ướ không gian văn hóa: anh nơ ếtr ng, ườ không gian sinh ho th ng, đôi riêng tạ ườ emơt m, em đánh chi khăn trong nh th m...ắ không giansinh ng ng: dân mình đoàn tơ …- li th gian ng ngờ không gian mênh mông là hìnhấnh cùng dày truy th ng văn hóa p: nh ngả ướ ữphong quán quen thu c, gi bao i, truy th ng yêuụ ốth ng tình nghĩa, th chung son t, truy th ngươ ốđánh gi và quê ng...ặ ươ- Chi sâu bó thiêng liêng, máu th t: là kề ướ ỉni bao cha, là nh ng ni ng ngào anh và em,ệ ủlà quá kh hi ng lai ng i.ứ ươ ườ- nh xa n, nh ng gì lao kì vĩấ ướ ượ ớđ nh ng đi nh bé, gũi (ế câu chuy mi ng tr u, cây tre,ệ 0,51,5g ng cay mu n, cái kèo, cái t, o…).ừ Hình nh cả ướkhông ch là ng con ng quan sát chiêm nghi mà đãỉ ượ ườ ệđ hóa thân thành ph trong th trong con ng iượ ườVi Nam: “Trong anh và em hôm nay/ có ph cề ướ ”b. Nét bao trùm toàn hình ng trong thặ ượ ướ ơNguy Khoa Đi chính là ng: “ễ ưở nhânấ ướ ủdân”:- Nhân dân ng làm nên không gian lí dân cườ Nhà th đã cóơm cộ ái nhìn khám phá ch nhân vănậ Nh ng danh lam th ngữ ắc nh không ch là ph hóa mà còn hìnhả ướ ạthành cu i, ph nhân dân. Không gian lý khôngừ ịcòn là nh ng hình th ch thu tuý, nh ng vô tri vô giácữ ậmà đó là dáng hình, ao c, ng ông chaướ Núi ng Phu, HònọTr ng Máiố bi tr ng tình nghĩa, ướ Chuy ThánhệGióng nh khu t, ng anh hùng, Núi Bút Non Nghiên:truy th ng hi c, khó, ượ Núi ng Phu, hòn Tr ng Mái: tấn p...ướ ươ ẹ Trên không gian lí c, danh là aị ướ ịch văn hóa làm ra hóa thân bao tâm baoỉ ượ ồcon ng Vi Nam. phác ho cườ ướ ượ ắvào Nam tr thành văn hoá dân c, là kí thácở ơtâm khát ng nhân dân.ồ ướ ủ- Nhân dân cũng chính là ng làm nên ch dày văn hoá, tườ ốcách tâm dân c: 4000 năm ch nhân dân vô danh đã làm nênồ ửĐ c, nh ng con ng bình th ng mà phi th ng, gi dấ ướ ườ ườ ườ ịm mà cao kì vĩ. Nh ng con ng vô danh, gi gìn vàộ ườ ữtruy cho sau giá tr ch và tinh th (ề lúa, ng nạ ọl a, ngôn ng phong quánử ). Và cũng chính Nhân dân đã oạn móng cho truy th ng yêu c, luôn phát huy sàng vùngề ướ ẵlên ch ng ngo xâm, đánh quân thù gi gìn c: ướ “Có bi tếbao ng con gái con trai...làm nên c”.ườ ướ Nguy Khoa Đi không ph là ng tiên nh nễ ườ ậv ng ng nhân dân nh ng nhà thề ướ ưở ướ ơchính là ng kh ng nh ng này cách nh nâng lênườ ưở ẽthành tuyên ngôn, chân lí .c. Ngh thu ậ- Nguy Khoa Đi ng các ch li văn hóa dân gian nh caễ ưdao, dân ca, truy thuy t, tích, th tho cùng nh ng phong cề ụt quán... nên hình nh gi thân thi tậ ướ ếg gũi lao, thiêng liêng và mang màu huy tho i.ầ ạ- Gi ng đi tâm tình th th ng ngào, nhân tr tình ng anh :đây là ng con trai ng con gái, ng yêu iờ ườ ườ ườ ớm ng yêu, ng ch ng ng ...ộ ườ ườ ườ ợ- thay ki câu, bi gi ng đi linh ho làm tăng cự ứm nh bi hi nạ tr tình giàu ch chính lu n, khái quát, tríừ ậtu đúng nh tâm ni Nguy Khoa Đi mệ Tôi ng thố ểhi hình nh gi ,ệ ướ gũi nh t.ầ Đó là cách điễ 2,00,5vào lòng ng i,ườ ng th cũng là cách tôi đi con ng riêngồ ườ ủtôi, không ng khác.ặ ườ .”3. Nh xét, đánh giáậ- Nét Nguy Khoa Đi trong suy c:ớ ướkhông đi quan ni nh ng nhà ng trong quá kh mà điừ ưở ứt lừ ch nhân dân, nhân dân là ch th sáng và gìn gi tị ấn c. sáng nh ng bình di n: th gian ch khôngướ ửgian lý, dày văn hoá cách tâm dân c, Nguy Khoaị ễĐi đã làm sáng lên ng ch ưở “Đ này là cấ ướ ước nhân dân, ca dao, th tho i”ủ ướ ạ- Đo trích cấ ướ trong tr ng ca ườ ng khát ngặ ườ đã tácđ ng nh vào nh th và tình tr ng th i,ộ ươ ờhình thành ni c, có trách nhi vàệ ướ ướxu ng ng tranh hoà chung vào cu tranh dân c.ố ườ 0,5