Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Lịch sử mã đề 619

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-19 17:57:22 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài:50 phút (không th gian giao ềMã 619ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Chính ph Vi Nam du ươ ân ch ng hoau kí Hi nh (6-3-1946) Pháp ch ng tê ỏA. th ng Pháp trên tr ngo giao.ự ạB. đúng và th Chính ph Vi Nam Dân ch ng hoa.ự ôC. suy ng cách ng.ự ượ ạD. tho hi Chính ph Vi Nam Dân ch ng hoa.ự ôCâu 2: Vì sao toàn qu th II (2 1951), ng ng Đông ng quy nh tách ngạ ươ ảvà thành Đông ng chính ng vô riêng?ậ ươ ươ ảA. Vì phù đi riêng ng c.ợ ươ B. Vì chia th dân Pháp.ự ựC. Vì đó là xu th chung th gi i.ế D. Vì Qu ng ch o.ố ạCâu 3: ch ng do bi các ng Kì thành vào tháng năm 1929 làổ ậA. Tân Vi Cách ng ng.ê B. Đông ng ng Liên đoàn.ươ ảC. Đông ng ng ng.ươ D. An Nam ng ng.ô ảCâu 4: “L kêu toàn qu kháng chi n” Ch ch Chí Minh có đo n: kì đàn ông, đàn bà, tấ ấkì ng già, ng tr không chia tôn giáo, ng phái, dân c. ai là ng Vi Nam thì ph ng lênườ ườ ườ ứđánh th dân Pháp qu c.”ự ốĐo trích trên th hi ng nào Ch ch Chí Minh?ạ ưở ồA. ng ưở “đoàn qu ”ế .B. ng “ư ưở Không có gì quý do”ơ .C. ng ưở “đ đoàn dân c”ạ .D. ng ưở “chi tranh nhân dân”ế .Câu 5: ng lĩnh chính tr (2 1930) và Lu ng chính tr (10 1930) ng ng Vi Nam cóươ ươ ênh ng dung nào khác nhau?ữ ôA. Ph ng ng chi c, nhi ng, lãnh cách ng dân quy và quan ươ ươ ượ ượ ốh cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ê ơB. Xác nh nhi chi cách ng dân quy n; vai tro liên minh công nông và ượ ukh năng lãnh giai vô n.ả ảC. dung cách ng dân quy n; quan gi hai nhi ch ng qu và ch ng ốphong ki n; ch tr ng ng cách ng.ế ươ ượ ạD. Lu ng kh ng nh và làm rõ nh ng chi và sách cách ng nêu ra ươ ượ ượ ượtrong ng lĩnh, nên gi lu ng và ng lĩnh không có đi khác nhau.ươ ươ ươ ểCâu 6: Giai đo khi thành p, dung tác Liên minh châu Âu (EU) và Hi các qu cạ ốgia Đông Nam (ASEAN) có đi gì khác bi t?ể êA. EU tác trên các lĩnh c, ASEAN ch tác trên lĩnh kinh .ợ ếB. EU ch tác trên lĩnh kinh ASEAN tác ch trên lĩnh kinh .ỉ ếC. EU ch tác trên lĩnh kinh ASEAN tác trên các lĩnh c.ỉ ựD. EU tác trên các lĩnh c, ASEAN tác trên lĩnh kinh chính tr .ợ ịCâu 7: Hai kh hi dân c” và Ru ng dân cày” th hi rõ nét nh trong giai đo nẩ ượ ạnào cách ng Vi Nam?u êA. 1939-1945. B. 1945-1946. C. 1936-1939. D. 1930-1931.Câu 8: Th ng nào nhân dân Vi Nam trong cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp (1946ắ ự- 1954) đã đánh hoàn toàn âm “đánh nhanh th ng nhanh” Pháp?ạ uA. Chi ch Biên gi thu đông năm 1950.ế B. Chi ch Vi thu đông năm 1947.ế ắC. Chi cu đông xuân 1953 1954.ế D. Chi ch Đi Biên Ph 1954.ế uCâu 9: Đi khác bi căn phong trào công nhân Vi Nam trong nh ng năm 1925 1929 so iể ơth kì 1919 1925 làờA. th hi rõ th giai p, th chính tr đi vào tranh có ch c.ể ứB. hoàn toàn chuy sang tranh giác.ể ựC. ng ngày càng đông o, quy mô tranh ngày càng ng n.ố ượ ơD. góp ph truy bá ch nghĩa Mác Lê nin và lí lu gi phóng dân Nguy Ái Qu c.ầ Trang Mã 619ềCâu 10: ngh nào sau đây ng ng Đông ng ươ không tr ti xác nh nhi choự ụcách ng Vi Nam là ch ng ch nghĩa phát xít?ạ uA. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 11 1939.ô ươ ươB. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1941.ô ươ ươC. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1936.ô ươ ươD. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng tháng 1945.ô ườ ươ ươCâu 11: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ng, Chính ph và Ch ch Chí Minh đã “t th hoaạ ờhoãn, tránh xung quân Trung Hoa Dân qu c” là th hi ch tr ngô ươA. trung ng phó ph trong c.ậ ượ ươB. tránh cùng lúc ph phó nhi thù.ô ẻC. tranh th th gian hoa bình xây ng c.u ươD. trung vào xây ng chính quy i.ậ ơCâu 12: tiêu Chính tr ng Lao ng Vi Nam khi quy nh chi ch Đi Biên Phụ u(12 1954) làA. làm xoay chuy cu chi tranh Đông ng, đi ki cho tranh ngo giao.ể ươ ạB. tiêu di ng ch đây, gi phóng vùng Tây c, đi ki gi phóng Lào.ê ượ ắC. làm phá ho ch Nava, giành th ng quy nh thúc chi tranh.ả ếD. làm lung lay chí xâm th dân Pháp, bu th dân Pháp ph kí Hi nh Gi nev .ượ ơCâu 13: Hình th ch tr th ng nh ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng nứ ượ ươ ảĐông ng (7 1936) ch tr ng thành có tên làươ ươ ọA. tr Th ng nh dân ch Đông ng.ặ ươB. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươC. tr Vi Nam ng minh.ặ ồD. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươCâu 14: Nh ng qu gia nào khu Đông Nam tuyên vào năm 1945?ữ ậA. Inđônêxia, Philippin, Lào. B. Malaixia, Vi Nam, Campuchia.êC. Inđônêxia, Vi Nam, Lào.ê D. Inđônêxia, Mianma, Campuchia.Câu 15: Đi khác bi gi cách ng Campuchia cách ng Lào và cách ng Vi Namể ênăm 1945 làA. không giành chính quy phát xít Nh t.ượ ậB. đã thi hành ng ngo hoa bình, trung p.ườ ậC. ph ti hành ch ng ch di ch ng Kh me .ả ỏD. đã giành chính quy th dân Pháp và phát xít Nh t.ượ ậCâu 16: Cu Qu ngày 6/1/1946 Vi Nam dân ch ng hoa sau Cách ng thángô ươ ạTám đã bài kinh nghi nào sau đây?ể êA. Ph bi phân hóa, cô thù.ả ẻB. Nhân nh ng có gi n, có nguyên c.ượ ắC. trong sách tranh.ề ượ ấD. Phát huy nh làm ch nhân dân.ứ ươ uCâu 17: ch nh trong quá trình ho ng ba ch ng Vi Nam năm 1929 làạ êA. ch tr ng tranh ng, ng ám sát cá nhân.u ươ ềB. ch chú tr ng công tác tuyên truy ch nghĩa Mác Lê nin.ỉ uC. không coi tr ng giai nông dân.ọ ấD. ho ng riêng công kích, tranh giành nh ng nhau.ạ ưở ẫCâu 18: Cho ki ch sau:ữ ử1) ban kh nghĩa toàn qu c” thành p.Ủ ượ ậ2) ho ch ng kh nghĩa thông qua.ế ượ3) ban Dân gi phóng Vi Nam” thành p.Ủ ượ ậ4) Hà kh nghĩa giành chính quy n.ộ ề5) Vua tuyên thoái .ả ịCách các li trên theo đúng trình th gian làắ ờA. 2,1,4,5,3. B. 1,2,3,4,5. C. 3,1,2,5,4. D. 4,3,5,2,1.Câu 19: Đánh giá nào là đúng nh vai tro giai công nhân nghi gi phóng dânắ ảt Vi Nam?ô êA. Là ng có tinh th cách ng tri có tinh th tranh nh và có kh năng lãnh oự ượ ạcách ng.ạB. Là ng có trình cao nh t, có lu cao, có kh năng lãnh cách ng.ự ượ Trang Mã 619ềC. Là ng cách ng đông o, vai tro lãnh cu cách ng gi phóng dân Vi ượ êNam.D. Là ng xã tiên ti n, bi cho quy dân c, là ng và có nh lãnh ượ êđ cách ng.ạ ạCâu 20: Sau khi làm ng ch huy quân vi chinh Pháp Đông ng (5 1953), Nava raượ ươ ềk ho ch mang tên mình, hi ngế ọA. trong vong năm đàm phán thành công bu chính ph ta ph hàng.ẽ ầB. bao vây, ti công lên Vi c, tiêu di quan não kháng chi thúc chi tranh.ế ếC. ti hành cu “chi tranh ng c” 18 tháng, giành th ng quy nh thúc chi tranh.ế ếD. trong vong 18 tháng giành th ng quy nh “k thúc chi tranh trong danh ”.ẽ ựCâu 21: phát tri nhanh chóng tự ng qu ch ng tính ch tươ nào au kinh th gi iề ơhi nay?êA. Tính toàn uầ hóa B. Tính liên khu c.ế ựC. Tính đa ng.ạ D. Tính ch nh tranh quy li tấ .Câu 22: dung nào không làm sáng cho nh nh: “Phong trào cách ng 1930 1931 là cu pạ ậd th nh chu cho th ng ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam”ượ ?A. Đây là phong trào cách ng tiên do ng lãnh o; kh ng nh ng đúng ng vàạ ườ ảvai tro lãnh giai công nhân.ạ ấB. Kh liên minh công nông hình thành trên th ng ng Đông ng công ượ ươ ượnh là phân p, tr thu qu ng n.ậ ảC. Phong trào 1930 1931 có quy mô ng n, mang tính ch tri hình th tranh phong phú vàô ấquy li t.ế êD. Phong trào 1930 1931 cho ng ng Đông ng nhi bài kinh nghi quý báu vể ươ ềcông tác ng, vai tro liên minh công nông và tr dân th ng nh t, lãnh và ch ưở ứqu chúng tranh.ầ ấCâu 23: Trong cu Chi tranh xâm Đông ng (1945 1954), th dân Pháp ti hành ho chô ượ ươ ạĐ Lát Tatxinhi và ho ch ve hành ng gi ng nhau làờ ốA. ti hành chi tranh tâm lý và chi tranh kinh quân ta.ế ơB. rút trung quân Âu Phi xây ng ng ng nh.ấ ượ ạC. bao vây, cô căn Vi xa.ậ ừD. phát tri ng quân xây ng quân qu gia.ể ốCâu 24: đi chung nh quan qu sau chi tranh th gi th hai là gì?ặ ứA. “Chi tranh nh” bao trùm toàn th gi i.ế ơB. Quan qu ng và đa ng các giai đo tr c.ê ươC. Quan qu căng th ng gi hai phe ch nghĩa và xã ch nghĩa.ê uD. Nhi cu xung t, chi di ra ác li t.ề êCâu 25: Văn ki nào không thông qua bi toàn qu II ng ng Đôngượ ảD ng (2 1951)?ươA. “Tuyên ngôn”, “Chính ng”, “Đi i”.ươ ớB. “Bàn cách ng Vi Namề ”.C. “Báo cáo chính tr ”ị .D. “Kháng chi nh nh th ng i”ế .Câu 26: Ngày 16 1945, Võ Nguyên Giáp ch huy Gi phóng quân Tân Trào ti đỉ ểgi phóng th xãả ịA. Cao ng.ằ B. ng n.ạ C. Thái Nguyên. D. Tuyên Quang.Câu 27: nào kh ng nh phong trào dân ch 1936 1939 là cu di chu cho th ng iơ ợc ng kh tháng Tám năm 1945 Vi Nam?u êA. Phong trào đã xác nh đúng thù.ị ẻB. Phong trào đã bài tranh công khai và xây ng tr n.ể ậC. Phong trào đã ng hình th tranh hi qu .ử ảD. Phong trào đã cách ng Đông ng phong trào nhân dân th gi ch ng phát xít.ế ươ ốCâu 28: “Bao các thành viên, có quy bình ng; năm kì th lu cácồ ươ ậv ho công vi thu ph vi Hi ch ng”. dung này nói quan nào Liên qu c?ấ ươ ốA. ng an.ô B. Toa án Qu .ố ếC. ng Kinh và Xã i.ô D. ng.ạ ồCâu 29: Qu gia nào có tăng tr ng kinh cao nh Đông Nam trong nh ng năm 70 th kố ưở ỉXX?A. Philippin. B. Thái Lan. C. Xingapo. D. Malaixia. Trang Mã 619ềCâu 30: Trong cu khai thác thu th hai Đông ng (1919 1929), ngành nào th dânô ươ ượ ựPháp nhi th hai sau nông nghi p?ỏ êA. Ngành khai nh là khai thác than.ỏ ấB. Ngành công nghi ng, nh là khí luy kim.ê êC. Ngành tài chính ngân hàng, nh là Ngân hàng Đông ng.ấ ươD. Ngành th ng nghi p, nh là ngo th ng.ươ ươCâu 31: Hi ch ng Liên qu nêu rõ đích ch này làế ươ ứA. gi quy các tranh ch xung qu .ả ếB. duy trì hoa bình, an ninh th gi i.ế ơC. cùng chung ng hoa bình gi các c.ố ươD. tr giúp các nhân o.ứ ươ ạCâu 32: qu nh cu kh ng ho ng kinh th gi (1929 1933) gây ra xã Vi tậ êNam làA. làm tr tr ng thêm tình tr ng đói kh các ng nhân dân lao ng.ầ ôB. nhi công nhân sa th i, ng có vi làm thì ng ng ít i.ề ườ ươ ỏC. mâu thu xã sâu c, phong trào tranh công nhân phát tri nh .ẫ ẽD. nông dân ph ch nh cao, lãi ng, giá nông ph th p.ả ấCâu 33: Thành nh mà các Tây Âu trong nh ng năm 50 70 th XX làự ươ ượ ỉA. chi ph toàn th gi chính tr và kinh .ố ếB. tr thành trong ba trung tâm kinh tài chính nh th gi i.ở ơC. ch thành công bom nguyên .ế ửD. cùng Liên Xô phóng thành công nhi tinh nhân lên qu Trái t.ơ ấCâu 34: Cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp nhân dân Vi Nam (1946 1954) uô ầb ng chi th ng nào?ằ ắA. Cu chi nhân dân Sài Gon Ch n.ô B. Chi ch Biên gi thu đông.ế ơC. Cu chi các đô th vĩ tuy 16.ô D. Chi ch Vi thu đông.ế ắCâu 35: Liên minh châu Âu (EU) là liên minh vô ềA. kinh ti chính tr ngo iế an ninh chung.B. chính tr tài chính, an ninh, văn hóa, khoa kĩ thu t.ị ậC. kinh ngân hàng, ngo i, văn hóa, khoa kĩ thu t.ế ậD. kinh ngân hàng, ngo i, văn hóa, ng chính tr .ế ưở ịCâu 36: Th ng nhân dân Vi Nam trong cu kháng chi ch ng th dân Pháp (1945 1954) có ýắ ựnghĩa qu sâu vìố ắA. đã góp ph làm tan rã th ng thu ch nghĩa th dân cũ và i, vũ nh phong ẽtrào gi phóng dân châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.ả ởB. đã góp ph làm tan rã th ng thu ch nghĩa th dân ki i, vũ nh phong ẽtrào gi phóng dân châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.ả ởC. đã quá trình ch nghĩa th dân ki cũ, góp ph làm tan rã th ng thu ịc chúng, vũ nh phong trào gi phóng dân Á, châu Phi và Mĩ Latinh.u ởD. đã ch th ng khâu trong th ng thu ch nghĩa qu c, vũ nh phong trào ẽgi phóng dân trên th gi i, nh ng tr ti cách ng Lào và Campuchia.ả ưở ạCâu 37: Chính sách nào th dân Pháp th hi trong cu khai thác thu th hai Đôngu ởD ng (1919 1929) gây qu ng nh nông dân?ươ ơA. ch áp ng khoa kĩ thu t.ạ B. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế ảC. ru ng nông dân.ươ D. nông dân đi phu phen, ph ch.ắ ịCâu 38: Liên minh quân nh các ph ng Tây do Mĩ nh ch ng Liên Xôự ươ ươ ốvà các xã ch nghĩa Đông Âu là ch cươ ứA. CENTO. B. ANZUS. C. SEATO. D. NATO.Câu 39: Nguyên nhân ch bu Mĩ và Liên Xô tuyên ch Chi tranh nh làu ạA. cu ch đua vũ trang làm cho hai kém, suy gi nhi t.ô ươ ặB. kh ng ho ng tr tr ng Liên Xô cu nh ng năm 80 th XX.ự ỉC. tác ng cu cách ng khoa công ngh và xu th toàn hóa.ô ầD. lên Nh n, Tây Âu nh tranh nh .ự ươ ẽCâu 40: Cu ng tuy ngày 1946 Vi Nam đã ra các bi quan nào?ở ơA. Qu i.ố B. Chính ph liên hi kháng chi n.u ếC. ng Nhân dân.ô D. ban hành chính.U---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 619ề