Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Lịch sử mã đề 612

07ed5edb73aac4671e51f3f06e0b9fd7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-19 17:53:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài:50 phút (không th gian giao ềMã 612ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Bài kinh nghi quan tr ng nh ng ng Vi Nam rút trong vi lãnh cu cọ ượ ộCách ng tháng Tám năm 1945 là gì?ạA. ch c, lãnh qu chúng tranh ng nhi hình th c.ổ ứB. Xây ng kh liên minh công nông và tr dân th ng nh t.ự ấC. Ph có ch tr ng và bi pháp phù tình hình th ti cách ng.ả ươ ạD. Phân hóa, cô cao thù th hi các gi pháp th .ậ ểCâu 2: Sau Chi tranh th gi th hai, các Tây Âu ti hành liên kinh ch nh tiêuế ướ ụnào?A. Thoát kh thu vào Mĩ.ỏ B. Kh ng nh nh và ti kinh .ẳ ếC. nh tranh các bên ngoài.ạ ướ D. Tăng nh nh tranh Liên Xô châu Âu.ứ ởCâu 3: ng cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp nhân dân Vi Nam làườ ệA. toàn dân đánh gi c, ng lòng, quy tâm chi u.ặ ướ ấB. kiên quy t, p, ch vào nhân dân.ế ựC. gi ng th ti công, ng chính tr và ng vũ trang.ữ ượ ượD. toàn dân, toàn di n, tr ng kì, cánh sinh.ệ ườ ựCâu 4: Sau Chi tranh th gi th hai, qu gia châu Phi cu cùng tuyên làế ậA. Nam Phi. B. Dimbabuê. C. Namibia. D. Ănggôla.Câu 5: nào không ph iả là dung các bi tham ngh Ianta (2 1945) ch thu độ ượ ểLiên Xô tham gia ch ng quân phi Nh châu Á?ố ởA. Tr Liên Xô mi Nam Xakhalin.ả ảB. Liên Xô chi đóng thu qu Curin.ế ảC. Khôi ph quy Nga sau Chi tranh Nga Nh (1904).ụ ướ ậD. Gi nguyên hi tr ng Trung Qu c.ữ ốCâu 6: Nhân dân Vi Nam ph ti hành cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp (1946 1954) là doệ ựA. th hi Pháp và Trung Hoa Dân qu c.ự B. th hi Pháp và Anh.ự ủC. th dân Pháp.ự ướ D. tr ng tr Pháp khi th .ự ưCâu 7: Cu năm 1924, Nguy Ái Qu Qu ng Châu (Trung Qu c). Ng đã ch n, giác ng thanhố ườ ộniên yêu Vi Nam Đang ho ng đây ch nào?ướ ứA. ng đoàn.ộ B. Ph Vi t.ộ C. Tâm Tâm xã. D. ng Thanh niên.ảCâu 8: Ngày 1946 Vi Nam di ra ki nào sau đây?ở ệA. Qu khóa phiên tiên, thành Chính ph Liên hi kháng chi n.ố ếB. Thông qua Hi pháp tiên Vi Nam Dân ch ng hòa.ế ướ ộC. ng tuy bi Qu Vi Nam ướ Dân ch ng hòa.ủ ộD. ng nhân dân các p; thành ban hành chính các p.ầ ấCâu 9: phát tri kinh Nh sau Chi tranh th gi th hai và tác ng cu cáchừ ộm ng khoa kĩ thu ngày nay, bài nh cho Vi Nam là gì?ạ ệA. Ngăn các đoàn khoa công ngh vào Vi Nam.ả ệB. có nh ng nghiên phát minh, sáng ch .ầ ếC. Mua các phát minh sáng ch th gi i.ạ ớD. Phát tri khoa công ngh và áp ng hi qu thành th gi i.ể ớCâu 10: nào kh ng nh cu bãi công Ba Son (8 1925) là đánh phát tri aơ ướ ủphong trào công nhân Vi Nam trong nh ng th niên th XX?ệ ỉA. Đoàn công nhân các nhà máy Sài Gòn và nhân dân Trung Qu c.ế ốB. tiên công nhân Vi Nam đoàn công nhân Trung Qu ch ng qu c.ầ ốC. tiên đã bu th dân Pháp ph có nh ng tăng ng 10%, ngày làm gi .ầ ượ ươ ờD. tranh có ch c, có tiêu chính tr th hi th chính tr và tinh th qu .ấ ếCâu 11: toàn qu th II ng ng Đông ng (2 1951) di ra iạ ươ ạA. Tân Trào (S ng, Tuyên Quang).ơ ươ B. Pác Bó (Hà Qu ng, Cao ng).ả ằC. Vinh Quang (Chiêm Hóa, Tuyên Quang). D. ng Thái (S ng, Tuyên Quang).ồ ươ Trang Mã 612ềCâu 12: Đi khác bi căn chính quy Xô vi Ngh Tĩnh so các hình th chính quy tr cể ướđó là gì?A. Đó là chính quy công nông binh.ềB. Đó là chính quy do nhân dân thành p, ph ích cho nhân dân.ề ợC. Đó là chính quy gi ng các Xô vi Nga.ề ướD. Đó là chính quy tiên gi quy ru ng cho nông dân.ề ấCâu 13: Đi khác bi trong chính sách ngo các Tây Âu trong nh ng năm 1950 1973 soể ướ ữv nh ng năm 1945 1950 làớ ữA. chính sách liên minh Mĩ, th hi chính sách bi p.ừ ậB. liên minh Mĩ, khác ng đa ng hóa quan ngo i.ộ ạC. Anh ti liên minh Mĩ, Pháp và tr thành tr ng Mĩ.ế ủD. ti hành tác, liên khu c.ế ựCâu 14: Thành qu nh Hi nh do Ch ch Chí Minh kí di Chính Ph Phápả ủXanht ni (6 1946) là gì?ơA. Pháp ph công nh Vi Nam là qu gia do.ả ựB. Pháp quân ra gi giáp quân phát xít Nh t.ư ậC. Hai bên ng ng có không khí hòa bình cho cu đàm phán sau này.ừ ộD. Vi Nam có Chính ph riêng.ệ ủCâu 15: nh ng năm 70 th XX, Liên Xô đã tr thànhế ởA. ng qu công nghi ng châu Âu và ng th hai th gi i.ườ ớB. đi th gi trong cu cách ng khoa công ngh .ầ ệC. xu kh vũ khí và giàu nh th gi i.ướ ớD. tiên trên th gi con ng lên Trăng.ướ ườ ặCâu 16: Đánh giá nào là đúng nh tình th Pháp trên chi tr ng Đông ng khi th hi kấ ườ ươ ếho ch Nava năm 1953?ạA. Là ho ch ph ánh cao nh Pháp tr tích Mĩ nh thúc ướ ếchi tranh.ếB. Là ho ch quân đánh thu hoàn toàn Pháp vào Mĩ ti ti hành chi ếtranh xâm Đông ng.ượ ươC. Là ho ch quân ph ánh ch ch Pháp và Mĩ nh thúc chi tranh.ế ếD. Là ho ch ph ánh tình th không gì vãn Pháp và Mĩ nh nhanh chóng thúc chi nế ếtranh.Câu 17: “Đ qu c”, “Đ phong ki n” là hai kh hi phong trào cách ng nào Vi Namả ệtrong th kì 1930 1945?ờA. Phong trào 1940 1945. B. Phong trào 1932 1935.C. Phong trào 1930 1931. D. Phong trào 1936 1939.Câu 18: nghĩa nh nhân dân Vi Nam trong cu chi ch ng th dân Pháp các đô thớ ịphía vĩ tuy 16 (t 12 1946 1947) làắ ếA. đi ki vào kháng chi lâu dài.ạ ướ ếB. Tiêu di ph quan tr ng sinh ch.ệ ịC. Ch ng ho ch đánh nhanh th ng nhanh th dân Pháp.ặ ựD. Giam chân ch trong thành ph th gian dài.ị ờCâu 19: Lu ng chính tr thông qua ngh th nh Ban Ch hành Trung ng lâm th iậ ươ ượ ươ ờĐ ng ng Vi Nam (10 1930) xác nh ng cách ng dân quy làả ượ ềA. giai nông dân, giai ti n.ấ ảB. giai công nhân, nông dân và dân c.ấ ộC. giai công nhân và nông dân.ấD. giai công nhân, nông dân, và ch .ấ ủCâu 20: Kh hi cách ng nêu ra trong ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đôngẩ ượ ươ ảD ng tháng 11 1939 làươA. “Đ dân c” và “Ng cày có ru ng”.ộ ườ ộB. ch thu ru ng qu và ch ph ích dân chia cho dân cày nghèo; ch ng tô ốcao, lãi ng.ặC. gi tô, gi thu chia công đi công th ti ng cày có ru ng; thành chính ph nhân ườ ủdân Vi Nam Dân ch ng hòa.ủ ướ ộD. Ch ng ph ng thu và tay sai nó; ch ng phát xít, ch ng chi tranh; đòi do, dân ựsinh, dân ch .ủ Trang Mã 612ềCâu 21: Đâu không ph là lí do ng ng Đông ng nh nh sau ki Nh chínhả ươ ảPháp (9 1945) là th nhân dân Vi Nam ti hành ng kh nghĩa ch chín mu i?ờ ồA. ng xã trung gian ch hoàn toàn ng phía cách ng.ự ượ ạB. ng và qu chúng ch sàng ti hành ng kh nghĩa.ả ởC. Quân Nh Đông ng còn th ng tr nhân dân ta.ậ ươ ịD. Quân ng minh ch ti vào Đông ng gi giáp quân phát xít Nh t.ồ ươ ậCâu 22: Vì sao trong phong trào dân dân ch Vi Nam nh ng năm 20 th XX, giai ti uộ ểt tranh sôi i, nh ?ư ẽA. Vì ti th dân Pháp đãi, khinh .ể ẻB. Vì ti th truy th ng yêu dân c.ể ượ ướ ộC. Vì ti là nh ng ng có th c.ể ườ ứD. Vì ti có th kinh sàng tr qu chúng.ể ầCâu 23: Nguyên nhân nh vi Liên Xô ti hành công cu khôi ph kinh và xây ng cơ ơs ch kĩ thu ch nghĩa xã sau khi Chi tranh th gi th hai thúc là gì?ở ếA. qua bao vây, Mĩ và các Tây Âu?ể ượ ướB. ch đua vũ trang Mĩ nh duy trì “Tr th gi hai c”.ể ựC. nh tranh th siêu ng kinh Mĩ.ể ườ ớD. hàn th ng chi tranh, nhanh chóng xây ng thành công ch xã ch nghĩa.ể ươ ủCâu 24: Hình th tranh xu hi cu ng dân ch (1936 1939) so các phong tràoứ ớđ tranh tr đó Vi Nam làấ ướ ệA. các cu mít tinh, bi tình, bãi khóa đòi các quy dân sinh, dân ch .ộ ủB. tranh ngh tr ng, đón c, thu th “dân nguy n”.ấ ườ ướ ệC. tranh trên lĩnh báo chí, ng.ấ ưởD. tranh ngh tr ng và “đón c”.ấ ườ ướCâu 25: Cho ki ch sau:ữ ử1) Bôlae làm Cao Pháp Đông ng.ượ ươ2) Th dân Pháp huy ng 12.000 quân công lên Vi c.ự ắ3) Th dân Pháp “Hành lang Đông Tây”.ự ậ4) Th dân Pháp ve sang làm ng ch huy quân vi chinh Pháp Đông ng.ự ươCách các ki ch trên theo đúng trình th gian làắ ờA. 4,2,1,3. B. 1,2,4,3. C. 3,2,1,4. D. 2,1,4,3.Câu 26: Chi th ng nào nhân dân Vi Nam trong cu kháng chi ch ng th dân Pháp (1945 –ế ự1954) đã làm xoay chuy di chi tranh Đông ng?ể ươA. Chi ch Biên gi thu đông năm 1950ế B. Chi ch Đi Biên Ph năm 1954.ế ủC. Chi ch Vi thu đông năm 1947.ế D. Chi ch Tây thu đông năm 1952.ế ắCâu 27: nào sao đây không ph là minh ch ng cho nh nh “Đ ng ng Vi Nam ra (3 –ả ờ1930) là ngo vĩ cách ng Vi Nam”?ướ ệA. ng ra ch th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ả ườ ạB. ng ra đã cách ng Viêt Nam tr thành ph cách ng th gi i.ả ớC. ng ra i, là nhân chu tiên quy nh nh ng phát tri nh ch .ả ướ ửD. ng ra là ph gi ch nghĩa Mác Lê nin, phong trào công nhân và phong trào ủyêu c.ướCâu 28: tiêu xu th toàn hóa làặ ầA. góp ph làm chuy bi kinh .ầ ếB. ho ng và ng con ng kém an toàn.ọ ườC. thúc nhanh, nh quá trình xã hóa ng xu t.ẩ ượ ấD. đòi ph ti hành cách sâu ng.ỏ ộCâu 29: ki nào đánh khuynh ng cách ng vô th ng th hoàn toàn trong phong trào dânự ướ ết dân ch Vi Nam th XX?ộ ỉA. ng ng Vi Nam ra i.ả B. Đông ng ng Liên đoàn ra i.ươ ờC. Đông ng ng ng ra i.ươ D. An Nam ng ng ra i.ộ ờCâu 30: Năm 1919, các qu th ng tr đã ngh Vécxai. Tr tình hình đó, Nguy Áiướ ướ ễQu đãốA. ch tranh ph ngh .ổ B. các bi tham đòi đàm phán.ặ ựC. yêu sách nhân dân An Nam.ử D. không bi ki này.ế ượ ệCâu 31: Trong cu chi tranh xâm Đông ng th hai (1945 1954), ho ch quân nào aộ ượ ươ ủth dân Pháp đã Th ng Pháp Lanien kh ng nh là “ch ng nh ng Chính ph Pháp mà cự ượ ướ ượ ảnh ng ng Mĩ cũng tán thành. Nó cho phép hi ng đi u”.ữ ườ Trang Mã 612ềA. ho ch Lát Tatxinhi.ế B. ho ch Nava.ế ạC. ho ch ve.ế D. ho ch Bôlae.ế ạCâu 32: nh các công ty quy Nh có đi là gì?ứ ậA. Ti nên có kh năng thay công ngh ng xu t.ề ấB. Năng ng, có nhìn xa, có ti và kh năng len vào các th tr ng.ộ ườC. Có kh năng chi ph i, lũng đo kinh và chính sách c.ả ướD. Trình cao, có nh tranh trong và ngoài c.ộ ướCâu 33: Năm 1951, sáu Tây Âu (Pháp, ng hòa Liên bang c, Iatalia, Lúcxămbua, Hà Lan, )ướ ướ ỉđã thành ch nào?ậ ứA. ng ng than thép châu Âu.ộ B. ng ng năng ng nguyên châu Âu.ộ ượ ửC. ng ng châu Âu (EC).ộ D. ng ng kinh châu Âu (EEC).ộ ếCâu 34: Nguyên nhân nh cu cách ng khoa công ngh là?ơ ệA. Do đòi cu ng và xu nh đáp ng nhu ngày càng cao con ng i.ỏ ườB. Do đòi ngày càng cao xu t, ch các lo máy móc hi i.ỏ ạC. Do yêu gi quy các bách nh nhi môi tr ng, bùng dân .ầ ườ ốD. Do yêu ch vũ khí, ch đua vũ trang trong Chi tranh nh.ầ ạCâu 35: đi phong trào dân c, dân ch Vi Nam giai đo 1919 1930 làặ ạA. phát tri nh kinh chính tr xã phát tri nh phong trào ấtranh theo khuynh ng cách ng vô Vi Nam.ướ ệB. cu tranh giành quy lãnh gi khuynh ng cách ng vô và khuynh ng cách ướ ướm ng dân ch nh th hi tiêu là gi phóng dân c.ạ ộC. phát tri nh phong trào n, ti và phong trào công nhân Vi Nam.ự ệD. cu tranh giành quy cai tr Vi Nam gi th dân Pháp và ng tri Nguy di ra nhộ ươ ạm quy li t.ẽ ệCâu 36: Hành ng nào th dân Pháp th hi rõ nh chà tr ng tr lên p, ch quy nộ ềc dân Vi Nam sau ngày 1945 tr ngày 19 12 1946?ủ ướA. Đánh úp tr ban nhân dân Nam Sài Gòn (23 1945).ụ ởB. Kí Trung Hoa Dân qu Hi Hoa Pháp (28 1946).ớ ướC. Khiêu khích, công đánh chi ng n, Phòng (11 1946).ấ ảD. th cho Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa (18 12 1946)ử ộCâu 37: Nguyên nhân nh th ng nhân dân Vi Nam và nhân dân Lào giành pơ ậdân năm 1945 phát xít Nh làộ ậA. lãnh đúng n, sáng su ng ng Đông ng.ự ươB. th phát xít Nh bu quân Nh ph hàng.ấ ầC. giúp ng ng minh ti vào Đông ng.ự ượ ươD. đoàn chi nhân dân hai Vi Nam, Lào.ự ướ ệCâu 38: ki nào đánh hoàn toàn ch phong ki Vi Nam?ự ệA. Ch ch Chí Minh “Tuyên ngôn p”.ủ B. Vi Nam Dân ch ng hòa ra i.ướ ờC. ng kh nghĩa th ng trên c.ổ ướ D. Vua tuyên thoái .ả ịCâu 39: dung nào Hi nh Gi nev vi thúc chi tranh hòa bình Đông ngộ ươ(21 1954) có nghĩa nh Vi Nam?ớ ệA. Các bên th hi ng ng n, hòa bình trên toàn cõi Đông ng.ự ươB. Vi Nam ti th ng nh ng cu ng tuy do trong vào tháng 1956.ệ ướC. quân i, nhân viên quân vũ khí ngoài vào các Đông ng.ấ ướ ướ ươD. Các và các công nh các quy dân ba Đông ng.ướ ướ ướ ươCâu 40: ho ch Lát Tatxinhi đã gây ra khó khăn gì cho cu kháng chi nhân dân Vi Nam?ế ệA. Ngăn ch con ng liên gi cách ng Vi Nam th gi bên ngoài.ặ ườ ớB. Bu ta ph đàm phán Pháp.ộ ớC. Phá ho ph ng kháng chi ta.ạ ươ ủD. ta vào tình th ng phó.ẩ --------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 612ề