Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn GDCD mã đề 824

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-17 20:32:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 824ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Hành vi trái pháp lu nào đây do ng có năng trách nhi pháp lí th hi n?ậ ướ ườ ệA. Bà tâm th nên đã hàng mà không tr ti n.ị ềB. Anh trong lúc lên ng kinh đã kính nhà hàng.ơ ửC. Ch tr nên đã sát con mình.ị ủD. Anh trong lúc say đã đánh mình th ng ng.ượ ươ ặCâu 2: Hành vi nào đây ph ch trách nhi hình ?ướ ựA. tr ví ti tr giá 450.000 ng.ấ ồB. lây truy HIV cho ng khác.ố ườC. Không th hi chia tài theo di chúc ng t.ự ườ ấD. Đi khi xe máy đi ng chi ng chi u.ề ượ ườ ềCâu 3: Ông bán rau ch hàng tháng ông thu Hành vi ông thu dung nào iạ ướđây quy bình ng trong kinh doanh?ủ ẳA. Bình ng nghĩa trong kinh doanh.ẳ ụB. Bình ng quy ch ng ng quy mô.ẳ ộC. Bình ng quy ch hình th kinh doanh.ẳ ứD. Bình ng quy ch đăng kí kinh doanh.ẳ ủCâu 4: Các ch ng trình phát tri kinh xã do nhà ban hành nh ng ng bào dân cươ ướ ặbi khó khăn th hi bình ng gi các dân trong lĩnh cệ ựA. giáo c.ụ B. văn hóa. C. chính tr .ị D. kinh .ếCâu 5: Có nghĩa và quy ngang nhau trong gia đình là bình ng gi aụ ữA. anh ch emị B. cha và conẹ C. và ch ngợ D. ông bà và cháu .Câu 6: đã truy tranh nh ng không tr vì mâu thu sinh.ạ ượ ảKhông nh ng th còn có nh truy tranh đó đi. Hành vi trái hình th th hi phápữ ệlu nào đây?ậ ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. Áp ng pháp lu t.ụ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 7: Hình th th hi pháp lu nào đây mà ch th có quy ch làm ho không làm?ứ ướ ặA. Thi hành pháp lu t.ậ B. Áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 8: Các cá nhân, ch th hi nghĩa mà pháp lu quy nh ph làm là hình th th cổ ựhi pháp lu nào đây?ệ ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Tuân th pháp lu t.ủ C. ng pháp lu t.ử D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 9: (17 tu i) vì mâu thu cá nhân anh (ng cùng xóm) nên đã mang theoạ ườ ạhung khí đánh anh H, anh th ng ng. Hành vi thu lo vi ph pháp lu nào iế ươ ướđây?A. Vi ph lu t.ạ B. Vi ph hành chính.ạC. Vi ph dân sạ D. Vi ph hình .ạ ựCâu 10: Phát bi nào đây ướ không ph làả trách nhi công dân trong vi th hi quy vàệ ềnghĩa mình?ụ ủA. Ch ng tranh, giác các hành vi vi ph pháp lu t.ủ ậB. Không ng ng hoàn thi th ng pháp lu phù ng th kỳ nh nh.ừ ịC. Ch ng tìm hi quy và nghĩa mình.ủ ủD. Th ng xuyên tuyên truy pháp lu cho ng i.ườ ườ Trang Mã 824ềCâu 11: Hành vi trái pháp lu t, có i, do ng có năng trách nhi pháp lí th hi n, xâm cácậ ườ ạquan xã pháp lu là dung khái ni nào đây?ệ ượ ướA. Vi ph pháp lu t.ạ B. Trách nhi pháp lí.ệC. Th hi pháp lu t.ự D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 12: Bình ng gi ng lao ng và ng ng lao ng th hi thông quaẳ ườ ườ ượ ệA. qu ng cáo tuy lao ng.ả B. tr ng.ả ươC. tìm ki vi làm.ế D. giao ng lao ng.ế ộCâu 13: và nhau đi gi tài ng đi ng. Hành vi và đã tòa án nhânủ ướ ườ ườ ịdân huy ph 10 năm tù.Vi ph tòa án th hi vai trò nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. ch xã i.ổ B. Giáo chung.ụC. Qu lí xã i.ả D. ng ch ng khác.ưỡ ườCâu 14: Anh (20 tu i) đi ki đăng kí thành doanh nghi nh ng không gi yổ ượ ấphép ho ng. Anh đã làm ki quan có th quy và gi phép thành pạ ượ ậdoanh nghi p. Vi khi đúng quy nh pháp lu th hi vai trò nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. Phát huy quy công dân.ề ủB. Duy trì nh tr xã i.ổ ộC. phát tri xã i.ả ộD. quy và ích pháp công dân.ả ủCâu 15: Quy kh xâm ph thân th công dân có nghĩa là không ai t, không cóề ếquy nh tòa án, quy nh ho phê chu aế ủA. thanh tra chính ph .ủ B. quan đi tra.ơ ềC. quan công an.ơ D. vi ki sát.ệ ểCâu 16: Trong tr ng ng hung hăng liên nh tin đe gi t, em ch cách cách nàoườ ườ ọphù nh đây tính ng, kh mình?ợ ướ ủA. Báo cho bè bi cùng phó.ạ ốB. Trình báo và nh quan công an .ờ ệC. Nh ng thân đánh ng đó tr .ờ ườ ườ ướ ợD. Tìm cách tr toàn tính ng.ẩ ạCâu 17: dung nào sau đây không ph là quy bình ng trong kinh doanh?ả ẳA. Quy do ch n, tìm ki vi làm.ề ệB. Quy ch đăng kí kinh doanh theo quy nh pháp lu t.ề ậC. Quy ch ng ng quy mô và ngành ngh .ề ềD. Quy do ch hình th ch kinh doanh.ề ứCâu 18: UBND xã cho phép công ty ông xu trên bàn xãặ Ch th công tyấ ủđã gây nhi môi tr ng và làm nh ng ng ng dân đó. ti ho ngễ ườ ưở ườ ộs xu mình, công ty ph iả ảA. xây ng th ng lý ch th i.ự B. đóng thu .ế ủC. ti cho ng dân không ki n.ư ườ D. ti th hi xu kinh doanh.ế ấCâu 19: Theo quy nh pháp lu t, quy bình ng kinh gi các dân hi là quy nị ượ ềA. do kinh doanh.ự B. ph lao ng.ở ộC. th .ừ D. ch quá trình xu t.ổ ấCâu 20: Sinh viên đã nhi c. quay cóp bài ki tra nên giáo viên nh nh nhi n. cònề ầth ng xuyên ng bia. Hành vi ph ch trách nhi pháp lí nào đây?ườ ượ ướA. Hành chính. B. Dân .ự C. lu t.ỉ D. Phê bình.Câu 21: dung nào đây ướ không ph là tr ng pháp lu t?ả ậA. Tính xác nh ch ch hình th c.ị B. Tính chính xác khi thi hành.C. Tính quy c, bu chung.ề D. Tính quy ph ph bi nạ Trang Mã 824ềCâu 22: Khi đăng kí doanh nghi p, ông ng cán nh nói ng cá nhânộ ượ ườ ằkhông có quy ch ngành ngh kinh doanh. ông có th căn vào nguyên nào đâyề ướđ kh ng nh mình có quy này ?ể ềA. ng có quy do kinh doanh trong nh ng ngành ngh mà pháp lu không m.ọ ườ ấB. ng có quy kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ ềC. ng có quy do tuy ch ngành ngh kinh doanh.ọ ườ ềD. ng pháp lu cho phép kinh doanh ngành ngh nào.ọ ườ ượ ềCâu 23: Khi th trong ng lao ng có đi kho đi ki lao ng không rõ ràng, ch đãấ ịđ ngh sau đó kí. Đi này th hi công dân bình ng trong lĩnh nào đây?ề ướA. Trong vi th hi quy lao ng.ệ B. Trong giao ng lao ng.ế ộC. Trong ch vi làm.ự D. Trong vi th hi quy lao ng.ệ ộCâu 24: Kh ng nh nào đây th hi dung quy bình ng gi các tôn giáo?ẳ ướ ữA. Công dân ch tôn tr ng tôn giáo mình.ỉ ủB. Công dân thu các tôn giáo khác nhau ph tôn tr ng nhau.ộ ọC. Công dân ph tôn giáo mình.ả ủD. Công dân không tôn giáo.ượ ỏCâu 25: Khi th hi bình ng trong kinh doanh, công dân có quy nự ềA. ch hình th ch kinh doanh.ự B. ng xu kinh doanh theo mình.ở ấC. thay ch đăng kí kinh doanh.ổ D. do kinh doanh hàng.ự ặCâu 26: Hành vi không ng lách, đánh võng khi đi xe máy trên ng anh là bi hi hình th cạ ườ ứth hi pháp lu nào đây?ự ướA. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 27: dung nào sau đây sai quy nh pháp lu quy ng công dân?ớ ườ ủA. Công dân ng khi nghi ng ng đó ph nghiêm tr ng.ượ ườ ườ ọB. Công dân ng đã th hi ph và đang đu t.ượ ườ ắC. Công dân ng đang truy nã.ượ ườ ịD. Công dân ng đang th hi ph m.ượ ườ ạCâu 28: Bình ng gi cha và con hi làẳ ượ ểA. cha, có quy và nghĩa ngang nhau con.ẹ ớB. cha, cùng nhau yêu th ng, nuôi ng, chăm sóc các con.ẹ ươ ưỡC. cha, ph tôn tr ng ki con.ẹ ủD. cha, ph chăm lo vi và phát tri lành nh con.ẹ ủCâu 29: là con nuôi trong gia đình nên cha quy nh chia tài cho ít các con ru t. Vi làmẹ ệnày đã vi ph quy bình ng gi cha và con vì đãạ ẹA. phân chia tài trái xã i.ả B. không tôn tr ng ki các con.ọ ủC. phân bi gi các con.ệ D. ép bu con nh tài theo cha .ộ ẹCâu 30: Hành vi vi ph pháp lu tính ch t, vi ph m, hoàn nh nh nhau thì ng giạ ườ ữch trong chính quy ng lao ng bình th ng ph ch trách nhi pháp líứ ườ ườ ệA. khác nhau B. tiên ng gi ch .ư ườ ụC. nh nhauư D. tiên ng lao ng.ư ườ ộCâu 31: Hành vi nào sau đây coi là th hi pháp lu t?ượ ậA. Hành vi pháp.ợ B. Hành vi chính tr .ị C. Hành vi c.ạ D. Hành vi p.ẹCâu 32: Ng bao nhiêu tu tr lên ph ch trách nhi hình ph do mình gâyườ ạra?A. 14 tu i.ổ B. 16 tu i.ổ C. 12 tu i.ổ D. 18 tu i.ổCâu 33: Ng bao nhiêu tu tr lên ph hành chính vi ph hành chính do ý?ườ ốA. 12 tu i.ổ B. 14 tu i.ổ C. 16 tu i.ổ D. 18 tu i.ổCâu 34: dung nào sau đây không th hi tính quy ph ph bi pháp lu t?ể ậA. áp ng nhi n, nhi i, ng i.ượ ườB. Khuôn chung.ẫC. th hi ng nh Nhà c.ượ ướD. Quy chung.ắ Trang Mã 824ềCâu 35: Nhà ban hành pháp lu phù ích giai quy nh đích nàoướ ụd đây?ướA. quy và ích công dân.ả B. quy và ích Nhà c.ả ướC. quy và ích xã i.ả D. quy và ích ch c.ả ứCâu 36: công dân bình ng ng quy và th hi nghĩa mình tr Nhà vàọ ưở ướ ướxã theo quy nh pháp lu là dung khái ni nào đây?ộ ướA. Công dân bình ng trách nhi pháp lí.ẳ B. Công dân bình ng quy n.ẳ ềC. Công dân bình ng quy và nghĩa .ẳ D. Công dân bình ng nghĩa .ẳ ụCâu 37: ng pháp lu là vi các cá nhân, ch cử ứA. th hi nghĩa và quy công dân.ự B. th hi quy công dân.ự ềC. không làm đi mà pháp lu m.ề D. th hi nghĩa công dân.ự ụCâu 38: (19 tu i) và (17 tu i) cùng lên ho ch đi p. Hai tên đã xe máy và đâm ng lái xeổ ướ ướ ườôm tr ng th ng (th ng 70%). hai bình ng trách nhi pháp lí nh ng xét đi ki aọ ươ ươ ủt ng ng thì ph là chung thân, là 17 năm tù. hi nào đây Tòa ánừ ườ ướ ượs ng làm căn ra ph không gi ng nhau đó?ử ốA. Hành vi ng ph i.ủ ườ B. vi ph ng ph i.ứ ườ ộC. th ng ng i.ứ ươ ườ D. tu ng ph i.ộ ườ ộCâu 39: cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh bình ng theo quy nh phápọ ủlu là dung bình ng trongậ ẳA. lao ng.ộ B. xu t.ả C. mua bán. D. kinh doanh.Câu 40: bán nh là tài chung hai ch ng, anh nể ầA. xin ki cha .ế B. giao ch.ự C. quy nh.ự D. th thu .ỏ ợ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 824ề