Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn GDCD mã đề 822

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-17 20:30:38 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 822ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Cá nhân, ch không làm nh ng đi mà pháp lu làổ ọA. tuân th pháp lu t.ủ B. áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. thi hành pháp lu t.ậCâu 2: Do mâu thu cá nhân, Anh đã ng chuy bôi nh danh anh X. Bi chuy n, anh đãẫ ệt cáo hành vi anh ban giám c. Anh đã xâm ph quan nào anh X?ố ủA. Nhân thân. B. Kinh .ế C. Tài n.ả D. Chính tr .ịCâu 3: có hi ng nhi sinh “đánh ng” sinh khác, quay clip tungỞ ượ ồlên ng xã i. Hành vi này đã xâm ph quy nào đây công dân?ạ ướ ủA. Quy an toàn uy tín cá nhân.ề ượ ảB. Quy an toàn cu ng.ề ượ ốC. Quy pháp lu danh nhân ph m.ề ượ ẩD. Quy tôn tr ng.ề ượ ọCâu 4: Trong cùng đi ki nh nhau, hoàn nh nh nhau, công dân ng quy vàộ ượ ưở ềph làm nghĩa nh nhau là dung khái ni nào đây?ả ướA. Công dân bình ng quy và nghĩa .ẳ ụB. Công dân bình ng trách nhi tr nhà c.ẳ ướ ướC. Công dân bình ng trách nhi pháp lí.ẳ ệD. Công dân bình ng nghĩa tr nhà c.ẳ ướ ướCâu 5: Bi hi nào đây vi ph quy bình ng gi cha và con?ể ướ ẹA. Tôn tr ng ki con.ọ ủB. Chăm lo, giáo và đi ki cho con phát tri n.ụ ểC. Th ng yêu con ru con nuôi.ươ ơD. Nuôi ng, quy các con.ưỡ ủCâu 6: Phó ch ch ban nhân dân ph ng cùng Công ty ng ch tham 14 ng.ủ ườ ồM dù hai gi ch cao nh ng xét nghiêm minh. Đi này th hi công dân bìnhặ ệđ ng vẳ ềA. trách nhi pháp lí.ệ B. nghĩa kinh doanh.ụC. trách nhi kinh doanh.ệ D. nghĩa pháp lí.ụCâu 7: hàng xu bánh anh quan ch năng có th quy thu gi phépử ấkinh doanh vì ng nguyên li không o. Vi làm quan nhà đã th hi nàoử ướ ặd đây pháp lu t?ướ ậA. Tính bu c.ắ B. Tính ph bi n.ổ ếC. Tính quy ph m.ạ D. Tính quy c, bu chung.ề ộCâu 8: Sau nhi rê đi ch phá ng, anh ng quy ch i. Hành vi anh đã th cề ươ ựhi hình th pháp lu nào đây?ệ ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Tuân th pháp lu t.ủ C. ng pháp lu t.ử D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 9: Hành vi nào đây ướ không ph là bi hi ng pháp lu t?ả ậA. Công dân do kinh doanh.ự B. Công dân thu .ộ ếC. Công dân khi i.ế D. sinh đi c.ọ ọCâu 10: xã, th ng xuyên ch ng ki anh ườ đánh nhi khuyên can nh ng không aợ ửđ i. Theo em, ph làm gì?ổ ảA. Báo chính quy ph ng nh và tr giúp có hi qu nhân gia ươ ựđình.B. Không báo chính quy ph ng vì tình làng nghĩa xóm.ớ ươ ấC. Tuyên truy cho thành viên trong gia đình lu phòng ch ng gia đình, bình ng gi i.ề Trang Mã 822ềD. Không quan tâm vì đó là vi riêng ng gia đình nên gi quy t.ệ ếCâu 11: Kh ng nh nào đây th hi quy bình ng trong kinh doanh?ẳ ướ ẳA. cá nhân, ch kinh doanh quy vay Nhà c.ọ ượ ướB. cá nhân, ch kinh doanh tiên ch kinh doanh.ọ ượ ơC. cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh bình ng theo quy nh pháp ủlu t.ậD. cá nhân, ch kinh doanh tiên mi gi thu .ọ ượ ếCâu 12: hi nào đây ướ không ph làả bi hi hành vi trái pháp lu t?ể ậA. Công dân làm nh ng vi xâm ph các quan xã i.ữ ộB. Công dân làm nh ng vi pháp lu cho phép làm.ữ ượ ậC. Công dân không làm nh ng vi ph làm theo quy nh pháp lu t.ữ ậD. Công dân làm nh ng vi không làm theo quy nh pháp lu t.ữ ượ ậCâu 13: Quan nào đây là bi hi bình ng trong hôn nhân?ệ ướ ẳA. Quan nhân thân và quan dân .ệ B. Quan tình và quan tài n.ệ ảC. Quan nhân thân và quan tài n.ệ D. Quan nhân thân và quan tình m.ệ ảCâu 14: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghi nhân đã quy nh ng thêm quy mô nệ ảxu t. Doanh nghi đã th hi quy nào mình đây?ấ ướA. Quy kinh doanh đúng ngành ngh .ề ềB. Quy nh đo tài n.ề ảC. Quy ch ng ng quy mô kinh doanh.ề ộD. Quy ch đăng kí kinh doanh.ề ủCâu 15: ng ch bi th ph ch th ng xuyên ch th ch lý ra dòng sông nhưở ườ ạx ng. Hành vi này đã vi ph hình th th hi pháp lu nào đâyưở ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Áp ng pháp lu t.ụ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 16: Tr ng nào đây ườ ướ không th hi quy bình ng gi các dân c?ể ộA. Anh và ch yêu nhau nh ng gia đình ngăn vì ch là ng dân Nùng.ị ườ ộB. Xã ng chính sách tiên Nhà phát tri kinh cho vùng bi khó ượ ưở ướ ệkhăn.C. Là ng dân Mông nên ng đi tiên trong Kì thi THPT Qu gia.ườ ượ ốD. Ch ch ban nhân dân huy là ng dân Tày.ủ ườ ộCâu 17: Tính xác nh ch ch hình th có nghĩa là dung các văn quy ph phápị ạlu không trái iậ ớA. Hi pháp.ế B. quy.ộC. phong quán.ụ D. c.ạ ứCâu 18: Hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph các quan lao ng, công nhà thu lo viạ ướ ạph pháp lu nào đây?ạ ướA. quy.ộ B. Tài chính. C. Lao ng.ộ D. lu t.ỉ ậCâu 19: Ranh gi phân bi pháp lu là tínhớ ởA. quy ph m, ph bi n.ạ B. quy c, bu chung.ề ộC. xác nh ch ch hình th c.ị D. ng ng trong ng xã i.ứ ộCâu 20: Hành vi nào đây th hi hình th tuân th pháp lu t?ướ ậA. xe và gi xe th n.ạ ượ ậB. Em không tr mà ng đi tho cùng p.ỏ ướ ớC. vì thi ti ch đi nên đã đi tho ch gái đi .ạ ồD. không ng máy tính khi không cho phép.ạ ượCâu 21: Quy bình ng gi các tôn giáo hi làề ượ ểA. các tôn giáo tiên trong vi th hi quy và nghĩa .ượ ụB. các tôn giáo có quy do ho ng không gi n.ề ạC. các tôn giáo có quy ho ng trong khuôn kh pháp lu và pháp lu .ề ượ ệD. các tôn giáo khác nhau có quy nh khác nhau quy và nghĩa .ẽ ụCâu 22: Hôn nhân làA. quan gi nam và ch cu ng chung.ệ Trang Mã 822ềB. vi nam có cu ng nh ch ng.ệ ồC. quan gi và ch ng sau khi hôn.ệ ếD. vi nam xác quan ch ng theo quy nh pháp lu t.ệ ậCâu 23: tìm vi làm phù p, anh có th căn vào quy bình ngể ẳA. thay dung ng lao ng.ổ B. do ch vi làm.ự ệC. trong tuy ng lao ng.ể D. trong giao ng lao ng.ế ộCâu 24: dung nào đây ướ không thu ch xã pháp lu t?ộ ậA. Pháp lu ngu xã i.ậ ộB. Pháp lu vì phát tri xã i.ậ ộC. Pháp lu phù chí giai th ng tr .ậ ịD. Pháp lu do các thành viên xã th hi n.ậ ệCâu 25: công dân không phân bi trong vi ng quy n, th hi nghĩa và ch uọ ưở ịtrách nhi pháp lí theo quy nh pháp lu là dung khái ni nào đây?ệ ướA. Bình ng quy con ng i.ẳ ườ B. Bình ng trách nhi pháp lý.ẳ ệC. Bình ng quy và nghĩa .ẳ D. Bình ng tr pháp lu t.ẳ ướ ậCâu 26: Công an ch ng trong tr ng pỉ ượ ườ ườ ợA. có yêu Ch ch ban nhân dân các p.ầ ấB. có quy nh tòa án nhân dân các p.ế ấC. có yêu ng nhân dân các p.ầ ấD. có yêu th tr ng quan qu lí ng lao ng.ầ ưở ườ ộCâu 27: dung nào đây ướ không trong hi vi pháp lu t?ằ ậA. Ch ng ch th .ứ ểB. Do ng có năng trách nhi pháp lý th hi n.ườ ệC. Trái chu c, phong quán.ớ ậD. Hành vi trái pháp lu t.ậCâu 28: có ti bi ch nh, ch đã bán chi xe máy có tr khi hôn mà bây gi chể ướ ịv là ng u. Ch đang th hi quy nào trong các quy đây?ẫ ườ ướA. Chi tài riêng mình.ế B. do tài riêng mình.ự ủC. ng tài riêng mình.ử D. nh đo tài riêng mình.ị ủCâu 29: Vi làm nào đây ướ không th hi nể trách nhi Nhà trong vi quy nệ ướ ềbình ng công dân tr pháp lu t?ẳ ướ ậA. Xây ng th ng quan pháp trong ch, dân ch nghiêm minh.ự ủB. Xây ng th ng pháp lu phù yêu th kỳ nh p.ự ậC. Xây ng th ng quan qu phòng trong ch, ng nh.ự ạD. lí kiên quy nh ng hành vi tham nhũng không phân bi t, .ử ửCâu 30: Nhà và ng ng lao ng có chính sách đãi ng lao ngướ ườ ườ ộA. có thâm niên công tác trong ngh .ề B. có hi bi nh nh ngh nghi p.ể ệC. có ng nghi c.ằ D. có trình chuyên môn kĩ thu cao.ộ ậCâu 31: nói A, Hi pháp và Lu giáo quy nh quy và nghĩa pạ ậc công dân. Vi quy nh đó th hi tr ng nào đây pháp lu t?ủ ướ ậA. Tính xác nh ch ch hình th c.ị B. Tính xác nh ch ch dung.ị ộC. Tính quy ph ph bi n.ạ D. Tính quy c, bu chung.ề ộCâu 32: là ng dân thi ng đi tiên trong kỳ thi trung ph thông qu gia.ườ ượ ốĐi này th hi nề ệA. các dân Vi Nam bình ng chính trộ ịB. các dân Vi Nam bình ng văn hóa.ộ ềC. các dân Vi Nam bình ng kinh .ộ ếD. các dân Vi Nam bình ng giáo c.ộ ụCâu 33: dung nào đây ướ không th hi bình ng gi và ch ng?ể ồA. Tôn tr ng và gi gìn danh uy tín cho nhau.ọ ựB. Có quy và nghĩa ngang nhau tài riêng.ề ảC. Giúp đi ki cho nhau phát tri t.ỡ Trang Mã 822ềD. di cho nhau, th tài nhau.ượ ủCâu 34: Tr khi hàng bán li xây ng, anh đã quan có th quy làm th cướ ục gi phép kinh doanh và cán nhà có th quy gi phép. anh và cán bấ ượ ướ ộnhà đã th hi hình th pháp lu nào đây?ướ ướA. ng pháp lu và thi hành pháp lu t.ử B. ng pháp lu và áp ng pháp lu t.ử ậC. Tuân th pháp lu và áp ng pháp lu t.ủ D. Thi hành pháp lu và áp ng pháp lu t.ậ ậCâu 35: sang nhà hàng xóm tr xe p. Khi ch nhà phát hi n, đã đánh tr ng th ng ch nhà.ấ ươ ủTrong tình hu ng trên, ph ch trách nhi pháp lí nào?ố ệA. Hình và dân .ự B. Dân và hành chính.ựC. Hình và hành chính.ự D. Dân và lu t.ự ậCâu 36: Hành vi xâm các quan tài là vi ph pháp lu tạ ậA. lu t.ỷ B. dân .ự C. hình .ự D. hành chính.Câu 37: Hoa năm nay 16 tu i, yêu Hoa ph ngh và nhà ch ng, trong tr ng này bổ ườ ốHoa đã vi ph quy nào đây?ạ ướA. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề ủB. Quy do kinh doanh công dân.ề ủC. Quy bình ng gi cha và con cái.ề ẹD. Quy lao ng công dân.ề ủCâu 38: Kh ng nh nào đây là đúng quy pháp lu tính ng, kh aẳ ướ ượ ủcông dân?A. Cha quy đánh con khi con .ẹ ượ ưB. kì ai cũng không quy đánh ng khác.ấ ượ ườC. Ch nh ng ng có th quy đánh ng khác.ỉ ườ ượ ườD. Ông bà đánh cháu cháu.ượ ảCâu 39: Hành vi nào đây là hành vi vi ph pháp lu t?ướ ậA. Bán hàng trong ch .ộ B. Bán hàng hè.ạ ỉC. Bán hàng nhà riêng.ạ D. Bán hàng trong siêu th .ịCâu 40: trong nh ng dung bình ng trong lao ng là bình ng gi aộ ữA. ng mua lao ng và ng bán lao ng.ườ ườ B. ng thuê lao ng và ng bán lao ng.ườ ườ ộC. ng ch lao ng và ng lao ng.ườ ườ D. ng ng lao ng và ng lao ng.ườ ườ ộ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 822ề