Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn GDCD mã đề 811

e5c9bfd1c09d1d7abe6688185140cda0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-17 20:22:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI MẢ ỂĐ NHỊ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 811ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: hàng bán ăn đêm bà th ng xuyên ph ánh vi gây tr và gi gìn iử ườ ơcông ng. Hành vi bà thu lo vi ph nào đây?ộ ướA. quy.ộ B. lu t.ỉ C. Hành chính. D. Dân .ựCâu 2: Nghĩa mà các cá nhân ho ch ph gánh ch qu hành vi vi ph pháp lu tụ ậc mình làủ ượ ọA. vi ph pháp lu t.ạ B. lý pháp lu t.ử ậC. th hi pháp lu t.ự D. trách nhi pháp lí.ệCâu 3: Đi xe máy không mũ hi là hành vi vi ph pháp lu tộ ậA. hành chính. B. hình .ự C. dân .ự D. lu t.ỉ ậCâu 4: Ch nh quy nh ch ng lao ng trong th gian đang nuôi con 12ị ượ ướtháng tu i. Ch làm khi giám công ty theo quy nh pháp lu và đi làm trổ ượ ởl i. Tr ng này, pháp lu th hi vai trò nào đây?ạ ườ ướA. Là ph ng ti Nhà qu lí xã i.ươ ướ ộB. quy và ích pháp công dân.ả ủC. Là ph ng ti phát huy quy Nhà c.ươ ướD. quy và ích pháp Nhà c.ả ướCâu 5: Kh ng nh nào đây ướ đúng quy bình ng gi các tôn giáo?ớ ữA. Các tôn giáo ho ng theo nguyên mình.ượ ủB. Có quy ho ng tôn giáo theo quy nh pháp lu t.ề ậC. Nh ng ng có tôn giáo ph tôn tr ng tôn giáo mình.ữ ườ ủD. Đoàn giúp các ng bào cùng tôn giáo.ế ồCâu 6: Ông xe máy và kh trình báo công an xã. Trong vi này ông kh ng nh anh làấ ịng p. vào khai báo ông A, công an xã đã ngay anh X. Vi làm côngườ ủan xã đã vi ph mạA. uy kh xâm ph thân th công dânề .B. uy kh xâm ph ch công dâề n.C. quy do ngôn lu n.ề ậD. uy pháp lu tính ng, kh e, danh và nhân ph công dânề ượ .Câu 7: Tính quy ph ph bi pháp lu có nghĩa là pháp lu áp ng ượ ởA. khu dân .ộ B. ch c.ộ ứC. nhi n, nhi i.ề D. quan.ộ ơCâu 8: dù ch ng anh khó khăn, nh ng hàng tháng chu đi ki kinh choặ ếb mình. ch ng anh đã th hi hình th th hi pháp lu nào đây?ố ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 9: Bình ng trong th hi quy lao ng có nghĩa là ng uẳ ườ ềA. ngang nhau không phân bi gi tính, tu tác.ượ ổB. có quy làm vi theo thích mình.ề ủC. có quy làm vi c, do ch vi làm và ngh nghi p.ề ệD. có quy quy nh ngh nghi phù kh năng.ề Trang Mã 811ềCâu 10: xu nh cán môi tr ng biên đình ch ho ng vì không áp ng cácơ ườ ụbi pháp môi tr ng theo quy nh. Trong tr ng này, cán môi tr ng đã ng vai tròệ ườ ườ ườ ụnào pháp lu t?ủ ậA. ch xã i.ổ ộB. Th hi quy và nghĩa công dân.ự ủC. Qu lý xã i.ả ộD. Th hi quy và ích pháp công dân.ự ủCâu 11: Hai ch ng anh cùng làm trong quan nhà c. con m, anh luôn ph iợ ướ ảngh làm. Hành vi này Anh đã vi ph vào dung nào đây quy bình ng gi vàỉ ướ ợch ng?ồA. Ngh chăm sóc con theo quy nh pháp lu t.ỉ ậB. Nuôi con theo quy nh pháp lu t.ị ậC. Giúp đi ki cho nhau phát tri t.ỡ ặD. Th hi các ch năng gia đình.ự ứCâu 12: Hành vi nào đây th hi hình th ng pháp lu t?ướ ậA. Anh tr ti ch khi ch không nh giác.ấ ảB. ng máy tính cùng p.ạ ớC. sách nh ng không gi gìn, qu n.ạ ượ ảD. Anh bán chi xe máy mà anh là ch u.ế ữCâu 13: đi xe máy phóng nhanh, nên đâm vào anh đi ng chi u. qu là ch nượ ượ ấth ng (t kh 31%), chi xe máy anh ng ng. Trong tình hu ng trên, ph iươ ảch trách nhi pháp lí nào?ị ệA. lu và hành chính.ỉ B. Hình và dân .ự ựC. Dân và hành chính.ự D. Dân và lu t.ự ậCâu 14: Hành vi đánh ng xâm ph nườ ếA. tính ng và kh công dân.ạ B. nhân ph công dân.ẩ ủC. thân th công dân.ể D. danh công dân.ự ủCâu 15: Hình th nào đây ướ không ph là hình th ph hành chính?ả ạA. Tr xu t.ụ B. Giáo xã ph ng.ụ ườC. Ph ti n.ạ D. ch thu tang t.ị ậCâu 16: dung pháp lu làộ ậA. nh ng vi làm và không làm.ữ ượ ượ B. nh ng vi nên làm và không làm.ữ ượC. nh ng vi làm và ph làm.ữ D. nh ng vi ph làm và ph hoàn thi n.ữ ệCâu 17: Bi hi nào đây ướ không th hi nể bình ng quy và nghĩa công dân?ẳ ủA. trúng tuy vào vì ng đi tiên.ạ ượ ưB. Trong có mi phí, còn các khác thì không.ớ ượ ạC. Trong th bình, các nam tu ph đi đăng kí nghĩa quân còn các thì không.ờ ữD. và đi xét vào công ty nh nhau nh ng ch nh vào làm vì có chú là giám ượ ậđ công ty này.ốCâu 18: Phát bi nào đây ướ không ph làả trách nhi Nhà trong vi cho côngệ ướ ảdân th hi quy và nghĩa mình?ự ượ ủA. Ch hành pháp lu t, ch ng tìm hi quy và nghĩa mình.ấ ủB. lí nghiêm minh nh ng hành vi xâm ph quy n, ích công dân.ử ủC. i, hoàn thi th ng pháp lu cho phù ng th kỳ nh nh.ổ ịD. đi ki công dân th hi quy và nghĩa mình.ạ ượ ủCâu 19: Ông là anh trong gia đình đã phân công em út chăm sóc anh nh tâm th lí do em útả ớgiàu có nên chăm sóc n. Hành ng ông đãố ủA. phù vì anh có toàn quy quy nh.ợ ịB. xâm ph quan gia đình vì em út anh ép bu c.ạ ộC. vi ph quy và nghĩa gi anh ch em trong gia đình.ạ ịD. lí vì em út có đi ki chăm sóc nh cho anh trai.ợ Trang Mã 811ềCâu 20: Công dân bình ng trong th hi quy lao ng hi là ng có quy nẳ ượ ườ ềA. làm vi nh nhau không phân bi tu i.ượ ổB. xin vi c, giao ng và làm vi i.ệ ơC. làm vi c, do ch vi làm và ngh nghi phù p.ệ ợD. chuy công vi mà không căn vào kh năng.ể ảCâu 21: dung nào sau đây không th hi quy bình ng gi các doanh nghi thu các thànhể ộph kinh ?ầ ếA. khuy khích, phát tri lâu dài.ượ ểB. Doanh nghi nhà luôn tiên phát tri n.ệ ướ ượ ểC. Là ph thành quan tr ng kinh .ộ ếD. tác và nh tranh lành nh.ượ ạCâu 22: quan tài do quan quên không khóa ng. quanơ ơnày ph ch trách nhi pháp lí nào đây?ả ướA. Trách nhi dân .ệ B. Trách nhi lu t.ệ ậC. Trách nhi hình .ệ D. Trách nhi hành chính.ệCâu 23: Tr ng nào đây coi là ng có năng trách nhi pháp lí?ườ ướ ượ ườ ệA. Em bé 10 tu i.ổ B. Ng th kinh.ườ ầC. Ng ng th t.ườ D. Cô giáo non.ầCâu 24: Công ty kinh doanh thêm bánh o, trong khi gi phép kinh doanh là qu áo tr em. Côngả ẻty đã vi ph dung nào đây theo quy nh pháp lu t?ạ ướ ậA. Kinh doanh đúng ngành, ngh đã đăng kí.ề B. ch kinh doanh.ự ủC. ng th tr ng, quy mô kinh doanh.ở ườ D. Ch ng ch ngành, ngh kinh doanh.ủ ềCâu 25: Bác Tòng Th Phóng là ng dân Tháiị ườ Hi nay bác đang gi ch viênệ Chính tr Phóộ ịBí th ng đoàn Qu i, Phó Ch ch Th ng tr Qu iư ườ Đi này th hi quy bình ngề ẳgi các dân vữ ềA. giáo c.ụ B. chính tr .ị C. văn hóa. D. kinh .ếCâu 26: Con có quy có tài riêng khi nào?ề ảA. 15 tu i.ủ B. 16 tu i.ủ C. 13 tu i.ủ D. 14 tu i.ủ ổCâu 27: ng có quy ch nọ ườ ọA. đi ki làm vi theo mong mu mình.ề ủB. vi làm phù kh năng mình mà không phân bi .ệ ửC. th gian làm vi theo đi ki mình.ờ ủD. trí làm vi theo thích riêng mình.ị ủCâu 28: Anh là cán có trình chuyên môn cao anh nên vào làm công vi cộ ượ ượnh ng cao anh K. dù y, gi hai anh em bình ng nhau. Đó là bình ng trongậ ươ ẳlĩnh nào đây?ự ướA. Trong th hi nghĩa lao ng.ự B. Trong tìm ki vi làm.ế ệC. Trong nh ti ng.ậ ươ D. Trong th hi quy lao ng.ự ộCâu 29: Vi ph hành chính là hành viạA. xâm các quy qu lý Nhà c.ạ ướ B. vi ph lu lao ng.ạ ộC. Xâm các quan nhân thân.ạ D. xâm các quan tài n.ạ ảCâu 30: Bình ng trách nhi pháp lí hi là kỳ công dân nào vi ph pháp lu ph bẳ ượ ịx lý theoửA. quy nh nhà c.ị ướ B. quy nh tòa án.ế ủC. quy nh quan.ế D. quy nh pháp lu t.ị ậCâu 31: Kh ng nh nào đây là đúng quy kh xâm ph thân th công dân?ẳ ướ ủA. Nh ng ng ch ng ph ng đang truy nã.ữ ườ ượ ườ ịB. Nh ng ng 18 tu tr lên quy ng đang truy nã.ữ ườ ượ ườ ịC. kì ai cũng có quy ng đang truy nã.ấ ườ ịD. Ngoài công an ra không ai quy ng đang truy nã.ượ ườ Trang Mã 811ềCâu 32: dung nào đây ướ không thu vai trò pháp lu t?ộ ậA. Là ph ng ti công dân th hi quy và ích mình.ươ ủB. Là ph ng ti công dân phát huy quy làm ch mình.ươ ủC. Là ph ng ti Nhà qu lý xã i.ươ ướ ộD. Là ph ng ti công dân quy và ích pháp mình.ươ ủCâu 33: Hành vi nào đây ướ không bi hi nể cho vi ng vi ph pháp lu có i?ệ ườ ỗA. nh sát giao thông không ph hành vi vi ph lu giao thông anh vì quen bi t.ả ếB. Ch che hành vi buôn bán ma túy ng nhà.ị ườC. Cháu anh trói tay, ma túy đá vào mi ng.ị ệD. Anh phát hi móc túi nh ng không báo ai.ệ ớCâu 34: Các cá nhân, ch ng đúng các quy mình, làm nh ng gì mà pháp lu cho phép làmổ ậlà hình th th hi pháp lu nào đây?ứ ướA. Tuân th pháp lu t.ủ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Áp ng pháp lu t.ụ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 35: Vi ng quy và th hi nghĩa công dân không phân bi iệ ưở ởA. dân c, thu nh p, tu i, .ộ B. dân c, thu nh p, tu i, gi tính.ộ ớC. dân c, tôn giáo, gi tính, tu i.ộ D. dân c, tôn giáo, gi tính, .ộ ịCâu 36: Các dân gi gìn và phát huy phong c, quán, truy th ng văn hóa dânộ ượ ủt mình, th hi các dân bình ng vộ ềA. kinh .ế B. chính tr .ị C. văn hóa. D. giáo c.ụCâu 37: quan, công ch nhà có th quy ban hành các quy nh trong qu lí, đi hành làơ ướ ềbi hi hình th th hi pháp lu nào đây?ể ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 38: trong nh ng nguyên ch hôn nhân và gia đình ta theo Lu hônộ ướ ậnhân và gia đình năm 2014 làA. hôn nhân nguy n, ch ng.ự ồB. ch ng có nghĩa th hi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ợ ạC. ch ng bình ng; ch ng có nghĩa th hi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ợ ạD. hôn nhân nguy n, ti ch ng, ch ng bình ng; ch ng có nghĩa th ựhi chính sách dân và ho ch hóa gia đình.ệ ạCâu 39: Bình ng gi cha và con th hi nẳ ượ ệA. cha không phân bi gi các con.ẹ ượ ữB. cha đi ki cho con trai nâng cao trình .ẹ ộC. cha quan tâm chăm sóc con con nuôi.ẹ ơD. cha quy nh vi ch ngành, ngh cho con.ẹ ềCâu 40: Mai sinh hai ng con là con gái. Vì th Mai mu sinh thêmố ượ ườ ốm em trai dõi tông ng. em là Mai, em ch cách nào dây cho phùộ ườ ướh pháp lu t?ợ ậA. ng vi mu sinh con th ba.ồ ứB. Không quan tâm vì là chuy ng n.ấ ườ ớC. ch li ph vì không thích có em trai.ị ốD. Thuy ph không nên có phân bi gi các con nhau.ế ớ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 811ề