Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn GDCD mã đề 802

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-17 20:33:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI MẢ ỂĐ NHỊ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: GIÁO CÔNG DÂNỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 802ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Nhà và ng ng lao ng có chính sách đãi ng lao ngướ ườ ườ ộA. có trình chuyên môn kĩ thu cao.ộ B. có hi bi nh nh ngh nghi p.ể ệC. có ng nghi c.ằ D. có thâm niên công tác trong ngh .ềCâu 2: dung nào đây ướ không thu ch xã pháp lu t?ộ ậA. Pháp lu phù chí giai th ng tr .ậ ịB. Pháp lu do các thành viên xã th hi n.ậ ệC. Pháp lu vì phát tri xã i.ậ ộD. Pháp lu ngu xã i.ậ ộCâu 3: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghi nhân đã quy nh ng thêm quy mô xu t.ệ ấDoanh nghi đã th hi quy nào mình đây?ệ ướA. Quy ch đăng kí kinh doanh.ề ủB. Quy kinh doanh đúng ngành ngh .ề ềC. Quy ch ng ng quy mô kinh doanh.ề ộD. Quy nh đo tài n.ề ảCâu 4: Hành vi nào đây ướ không ph là bi hi ng pháp lu t?ả ậA. Công dân do kinh doanh.ự B. Công dân khi i.ế ạC. sinh đi c.ọ D. Công dân thu .ộ ếCâu 5: Trong cùng đi ki nh nhau, hoàn nh nh nhau, công dân ng quy vàộ ượ ưở ềph làm nghĩa nh nhau là dung khái ni nào đây?ả ướA. Công dân bình ng quy và nghĩa .ẳ ụB. Công dân bình ng trách nhi pháp lí.ẳ ệC. Công dân bình ng trách nhi tr nhà c.ẳ ướ ướD. Công dân bình ng nghĩa tr nhà c.ẳ ướ ướCâu 6: tìm vi làm phù p, anh có th căn vào quy bình ngể ẳA. trong tuy ng lao ng.ể B. trong giao ng lao ng.ế ộC. thay dung ng lao ng.ổ D. do ch vi làm.ự ệCâu 7: Cá nhân, ch không làm nh ng đi mà pháp lu làổ ọA. tuân th pháp lu t.ủ B. áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. thi hành pháp lu t.ậCâu 8: ng ch bi th ph ch th ng xuyên ch th ch lý ra dòng sông nhưở ườ ạx ng. Hành vi này đã vi ph hình th th hi pháp lu nào đâyưở ướA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 9: Sau nhi rê đi ch phá ng, anh ng quy ch i. Hành vi anh đã th cề ươ ựhi hình th pháp lu nào đây?ệ ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử C. Áp ng pháp lu t.ụ D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 10: Phó ch ch ban nhân dân ph ng cùng Công ty ng ch tham 14 ng.ủ ườ ồM dù hai gi ch cao nh ng xét nghiêm minh. Đi này th hi công dân bìnhặ ệđ ng vẳ ềA. trách nhi pháp lí.ệ B. trách nhi kinh doanh.ệC. nghĩa pháp lí.ụ D. nghĩa kinh doanh.ụCâu 11: Ranh gi phân bi pháp lu là tínhớ ởA. quy ph m, ph bi n.ạ B. ng ng trong ng xã i.ứ Trang Mã 802ềC. xác nh ch ch hình th c.ị D. quy c, bu chung.ề ộCâu 12: Tr khi hàng bán li xây ng, anh đã quan có th quy làm th cướ ục gi phép kinh doanh và cán nhà có th quy gi phép. anh và cán bấ ượ ướ ộnhà đã th hi hình th pháp lu nào đây?ướ ướA. ng pháp lu và áp ng pháp lu t.ử B. ng pháp lu và thi hành pháp lu t.ử ậC. Tuân th pháp lu và áp ng pháp lu t.ủ D. Thi hành pháp lu và áp ng pháp lu t.ậ ậCâu 13: là ng dân thi ng đi tiên trong kỳ thi trung ph thông qu gia.ườ ượ ốĐi này th hi nề ệA. các dân Vi Nam bình ng giáo c.ộ ụB. các dân Vi Nam bình ng văn hóa.ộ ềC. các dân Vi Nam bình ng kinh .ộ ếD. các dân Vi Nam bình ng chính trộ ịCâu 14: xã, th ng xuyên ch ng ki anh ườ đánh nhi khuyên can nh ng không aợ ửđ i. Theo em, ph làm gì?ổ ảA. Báo chính quy ph ng nh và tr giúp có hi qu nhân gia ươ ựđình.B. Không báo chính quy ph ng vì tình làng nghĩa xóm.ớ ươ ấC. Không quan tâm vì đó là vi riêng ng gia đình nên gi quy t.ệ ếD. Tuyên truy cho thành viên trong gia đình lu phòng ch ng gia đình, bình ng gi i.ề ớCâu 15: Hành vi nào đây th hi hình th tuân th pháp lu t?ướ ậA. Em không tr mà ng đi tho cùng p.ỏ ướ ớB. xe và gi xe th n.ạ ượ ậC. vì thi ti ch đi nên đã đi tho ch gái đi .ạ ồD. không ng máy tính khi không cho phép.ạ ượCâu 16: sang nhà hàng xóm tr xe p. Khi ch nhà phát hi n, đã đánh tr ng th ng ch nhà.ấ ươ ủTrong tình hu ng trên, ph ch trách nhi pháp lí nào?ố ệA. Hình và hành chính.ự B. Dân và hành chính.ựC. Hình và dân .ự D. Dân và lu t.ự ậCâu 17: có hi ng nhi sinh “đánh ng” sinh khác, quay clip tungỞ ượ ồlên ng xã i. Hành vi này đã xâm ph quy nào đây công dân?ạ ướ ủA. Quy an toàn uy tín cá nhân.ề ượ ảB. Quy an toàn cu ng.ề ượ ốC. Quy pháp lu danh nhân ph m.ề ượ ẩD. Quy tôn tr ng.ề ượ ọCâu 18: dung nào đây ướ không trong hi vi pháp lu t?ằ ậA. Trái chu c, phong quán.ớ ậB. Do ng có năng trách nhi pháp lý th hi n.ườ ệC. Hành vi trái pháp lu t.ậD. Ch ng ch th .ứ ểCâu 19: Bi hi nào đây vi ph quy bình ng gi cha và con?ể ướ ẹA. Chăm lo, giáo và đi ki cho con phát tri n.ụ ểB. Th ng yêu con ru con nuôi.ươ ơC. Nuôi ng, quy các con.ưỡ ủD. Tôn tr ng ki con.ọ ủCâu 20: Hôn nhân làA. quan gi và ch ng sau khi hôn.ệ ếB. quan gi nam và ch cu ng chung.ệ ốC. vi nam xác quan ch ng theo quy nh pháp lu t.ệ ậD. vi nam có cu ng nh ch ng.ệ ồCâu 21: dung nào đây ướ không th hi bình ng gi và ch ng?ể ồA. Giúp đi ki cho nhau phát tri t.ỡ ặB. Tôn tr ng và gi gìn danh uy tín cho nhau.ọ Trang Mã 802ềC. Có quy và nghĩa ngang nhau tài riêng.ề ảD. di cho nhau, th tài nhau.ượ ủCâu 22: Quan nào đây là bi hi bình ng trong hôn nhân?ệ ướ ẳA. Quan nhân thân và quan dân .ệ B. Quan tình và quan tài n.ệ ảC. Quan nhân thân và quan tài n.ệ D. Quan nhân thân và quan tình m.ệ ảCâu 23: có ti bi ch nh, ch đã bán chi xe máy có tr khi hôn mà bây gi chể ướ ịv là ng u. Ch đang th hi quy nào trong các quy đây?ẫ ườ ướA. ng tài riêng mình.ử B. nh đo tài riêng mình.ị ủC. Chi tài riêng mình.ế D. do tài riêng mình.ự ủCâu 24: trong nh ng dung bình ng trong lao ng là bình ng gi aộ ữA. ng ch lao ng và ng lao ng.ườ ườ B. ng mua lao ng và ng bán lao ng.ườ ườ ộC. ng ng lao ng và ng lao ng.ườ ườ D. ng thuê lao ng và ng bán lao ng.ườ ườ ộCâu 25: hi nào đây ướ không ph làả bi hi hành vi trái pháp lu t?ể ậA. Công dân không làm nh ng vi ph làm theo quy nh pháp lu t.ữ ậB. Công dân làm nh ng vi pháp lu cho phép làm.ữ ượ ậC. Công dân làm nh ng vi xâm ph các quan xã i.ữ ộD. Công dân làm nh ng vi không làm theo quy nh pháp lu t.ữ ượ ậCâu 26: hàng xu bánh anh quan ch năng có th quy thu gi phépử ấkinh doanh vì ng nguyên li không o. Vi làm quan nhà đã th hi nàoử ướ ặd đây pháp lu t?ướ ậA. Tính quy c, bu chung.ề B. Tính ph bi n.ổ ếC. Tính quy ph m.ạ D. Tính bu c.ắ ộCâu 27: công dân không phân bi trong vi ng quy n, th hi nghĩa và ch uọ ưở ịtrách nhi pháp lí theo quy nh pháp lu là dung khái ni nào đây?ệ ướA. Bình ng quy và nghĩa .ẳ B. Bình ng trách nhi pháp lý.ẳ ệC. Bình ng quy con ng i.ẳ ườ D. Bình ng tr pháp lu t.ẳ ướ ậCâu 28: Công an ch ng trong tr ng pỉ ượ ườ ườ ợA. có yêu ng nhân dân các p.ầ ấB. có quy nh tòa án nhân dân các p.ế ấC. có yêu th tr ng quan qu lí ng lao ng.ầ ưở ườ ộD. có yêu Ch ch ban nhân dân các p.ầ ấCâu 29: Hoa năm nay 16 tu i, yêu Hoa ph ngh và nhà ch ng, trong tr ng này bổ ườ ốHoa đã vi ph quy nào đây?ạ ướA. Quy lao ng công dân.ề ủB. Quy do kinh doanh công dân.ề ủC. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề ủD. Quy bình ng gi cha và con cái.ề ẹCâu 30: Hành vi xâm các quan tài là vi ph pháp lu tạ ậA. lu t.ỷ B. dân .ự C. hành chính. D. hình .ựCâu 31: Tính xác nh ch ch hình th có nghĩa là dung các văn quy ph phápị ạlu không trái iậ ớA. quy.ộ B. c.ạ ứC. phong quán.ụ D. Hi pháp.ếCâu 32: Vi làm nào đây ướ không th hi nể trách nhi Nhà trong vi quy nệ ướ ềbình ng công dân tr pháp lu t?ẳ ướ ậA. Xây ng th ng pháp lu phù yêu th kỳ nh p.ự ậB. Xây ng th ng quan qu phòng trong ch, ng nh.ự ạC. lí kiên quy nh ng hành vi tham nhũng không phân bi t, .ử ửD. Xây ng th ng quan pháp trong ch, dân ch nghiêm minh.ự Trang Mã 802ềCâu 33: Hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph các quan lao ng, công nhà thu lo viạ ướ ạph pháp lu nào đây?ạ ướA. Tài chính. B. Lao ng.ộ C. quy.ộ D. lu t.ỉ ậCâu 34: Quy bình ng gi các tôn giáo hi làề ượ ểA. các tôn giáo có quy do ho ng không gi n.ề ạB. các tôn giáo có quy ho ng trong khuôn kh pháp lu và pháp lu .ề ượ ệC. các tôn giáo tiên trong vi th hi quy và nghĩa .ượ ụD. các tôn giáo khác nhau có quy nh khác nhau quy và nghĩa .ẽ ụCâu 35: Tr ng nào đây ườ ướ không th hi quy bình ng gi các dân c?ể ộA. Là ng dân Mông nên ng đi tiên trong Kì thi THPT Qu gia.ườ ượ ốB. Ch ch ban nhân dân huy là ng dân Tày.ủ ườ ộC. Anh và ch yêu nhau nh ng gia đình ngăn vì ch là ng dân Nùng.ị ườ ộD. Xã ng chính sách tiên Nhà phát tri kinh cho vùng bi khó ượ ưở ướ ệkhăn.Câu 36: Do mâu thu cá nhân, Anh đã ng chuy bôi nh danh anh X. Bi chuy n, anh đãẫ ệt cáo hành vi anh ban giám c. Anh đã xâm ph quan nào anh X?ố ủA. Kinh .ế B. Chính tr .ị C. Nhân thân. D. Tài n.ảCâu 37: nói A, Hi pháp và Lu giáo quy nh quy và nghĩa pạ ậc công dân. Vi quy nh đó th hi tr ng nào đây pháp lu t?ủ ướ ậA. Tính quy c, bu chung.ề B. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứC. Tính xác nh ch ch dung.ị D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 38: Hành vi nào đây là hành vi vi ph pháp lu t?ướ ậA. Bán hàng trong siêu th .ị B. Bán hàng hè.ạ ỉC. Bán hàng trong ch .ộ D. Bán hàng nhà riêng.ạCâu 39: Kh ng nh nào đây th hi quy bình ng trong kinh doanh?ẳ ướ ẳA. cá nhân, ch kinh doanh tiên mi gi thu .ọ ượ ếB. cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh bình ng theo quy nh pháp ủlu t.ậC. cá nhân, ch kinh doanh quy vay Nhà c.ọ ượ ướD. cá nhân, ch kinh doanh tiên ch kinh doanh.ọ ượ ơCâu 40: Kh ng nh nào đây là đúng quy pháp lu tính ng, kh aẳ ướ ượ ủcông dân?A. kì ai cũng không quy đánh ng khác.ấ ượ ườB. Cha quy đánh con khi con .ẹ ượ ưC. Ông bà đánh cháu cháu.ượ ảD. Ch nh ng ng có th quy đánh ng khác.ỉ ườ ượ ườ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 802ề