Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn toán học số 07

2e42c1e2a8fb7c9a86395952da3b6703
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-30 20:37:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 213 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG VINHƯỜ ỌTR NG THPT CHUYÊNƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂMỀ Ố2018 2ẦMÔN: TOÁNCâu 1: là th kỳ, nh nào sau đây sai?ố ềA. ()210 100a a= B. ()10 10aa= C. 210 10aa= D. ()2210 10a a=Câu 2: Gi ạ() 2x 1limx 2®- ++ ng:ằA. B. 316 C. D. +¥Câu 3: Th tích kh tròn xoay thành khi quay hình ph ng gi các ngể ườth ng ẳxy xe 0, 0, 1= xung quanh tr Ox làụA. 12 x0V dx=ò B. 1x0V xe dx=ò C. 12 x0V dx=pò D. 12 x0V dx=pòCâu 4: Cho hình ph ng ABCD.A'B'C'D' (tham kh hìnhậ ươ ẽbên). Góc gi hai ng th ng AC và A'D ngữ ườ ằA. 045 B. 030C. 060 D. 090Câu 5: cách sinh ng vào trong 10 gh trên hàng ngang là:ố ộA. 106 B. 6! C. 610AD. 610CCâu 6: ng cong trong hình bên là th trong hàm sau. ườ ốH đó là th hàm nào?ỏ ốA. 2yx 1-=+ B. 2yx 1-=-Trang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếC. 2yx 2+=- D. 2yx 1+=-Câu 7: Cho hàm số()y x= có ng bi thiên nh hình bên. Hàm sả ố()y x= ngh chịbi trên kho ng nào trong các kho ng sau đây?ế ảx ¥1- 01 +¥y '+0 -0 ++¥y+¥- ¥A. ()1; 0- B. ()1;1- C. (); 1- D. ()0;+¥Câu 8: Trong không gian Oxyz, ng th ng ườ ẳx 4d :1 2- -= =- ph ngắ ẳ()Oxyt đi có là:ạ ộA. ()3; 2; 0- B. ()3; 2; 0- C. ()1; 0; 0- D. ()1; 0; 0Câu 9: th hàm nào sau đây có ti ngang?ồ ậA. 2x 1yx- += B. 2y x= C. 2y 1= D. 2y 1= +Câu 10: nghi ph ng trình ươx2 2< là:A. [) 0;1B. ();1- C. () 0;1D. ()1;+¥Câu 11: Trong không gian Oxyz, đi ể()M 3; 4; 2- thu ph ng nào trong các tộ ặph ng sau?ẳA. ()R 0+ B. ()S 0+ C. ()Q 0- D. ()P 0- =Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho ()a 3; 2;1-r và đi ể()A 4; 6; 3- Tìm đi Bọ ểth mãn ỏAB a=uuur .A. ()7; 4; 4- B. ()1; 8; 2- C. ()7; 4; 4- D. ()1; 8; 2- -Câu 13: Trong hình bên, đi bi di ph z. ph ứzlà:A. B. 2i +C. 2i -Trang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếD. +Câu 14: Cho hàm số()y x= có xác nh ị(]; 4- và có ng bi thiên nh hình vả ẽbên. đi tr hàm đã cho là:ố ốx ¥1 34y '+0 +0 -+¥y1 2- ¥01- A. B. C. D. 5Câu 15: các nguyên hàm hàm ố()1f x2x 3=+ là:A. ()1ln 2x C2+ B. 1ln 2x C2+ C. ln 2x C+ D. 1ln 2x Cln 2+ +Câu 16: Cho hình chóp tam giác SABC có ềSA 2a, AB 3a.= Kho ng cách nả ếm ph ng ẳ()ABC ng:ằA. 72 B. aC. a2 D. 32Câu 17: Tích phân ()120x dx+ò ng:ằA. B. C. 47 D. 74Câu 18: Trong không gian Oxyz, ph ng ẳ()P 2x 6y 0+ tr Oz và ngắ ườth ngẳx 6d :1 1- -= =- và B. Ph ng trình ng kính AB là:ầ ượ ươ ườA. ()()()2 2x 36+ B. ()()()2 2x 9- =C. ()()()2 2x 9+ D. ()()()2 2x 36- =Câu 19: Ph ng trình hai nào sau đây có nghi làươ 2i ?+ A. 2z 2z 0- B. 2z 2z 0+ C. 2z 2z 0- D. 2z 2z 0+ =Câu 20: Cho hình nón có góc nh ng 060 ,bán kính đáy ng a. Di tích xung quanhệc hình nón ng:ủ ằTrang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếA. 22 B. 2ap C. 2a 3p D. 24 pCâu 21: Cho bi tế ()31 1F 2x3 x= là nguyên hàm aộ ()()222x af xx+= Tìmnguyên hàm aủ ()g cos x= A. sin cos C- B. 1x sin 2x cos 2x C2 4- C. sin cos C+ D. 1x sin 2x cos 2x C2 4+ +Câu 22: Cho kh chóp SABC có th tích V. Các đi A’, B’, C’ ng ng là trung đi mố ươ ểcác nh SA, SB, SC. Th tích kh chóp SA’B’C’ ng:ạ ằA. V8 B. V4 C. V2 D. V16Câu 23: Giá tr nh nh hàm sị xy xe= trên đo ạ[]2; 0- là:A. B. 22e-C. e-D. 1e-Câu 24: xác nh hàm sậ ()32 2y log log x= là:A. () 0;1 B. 1;12é ö÷êë C. 1;2æ ö+¥ç ÷è D. 1;12æ öç ÷è øCâu 25: Cho hàm số()y x= có ng bi thiên nh hình bên. nghiả ph ngủ ươtrình ()f 2- là:x ¥2- +¥y '+0 -0 ++¥y4- ¥2-A. B. C. D. 3Câu 26: Có bao nhiêu ph th mãnố ()()1 13 2i ?+ A. B. 3C. D. 1Trang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếCâu 27: Cho hàm nậ ố()y .= Hàm số ()y ' x= có th nh hình bên. đi mồ ểc hàm sự ()2f 2x 2+ là: A. B. 2C. D. 3Câu 28: Cho hình lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giácụ ứvuông A, ạAB 3, BC 2a,= ng th ng AC’ tườ ặph ng (BCC’B’) góc 030 (tham kh hình ). Di tích uả ầngo ti lăng tr đã cho ngạ ằA. 224 ap B. 26 pC. 24 D. 23 pCâu 29: ng chào có ng hình parabol chi cao 18m,ộ ềchi ng chân 12m. Ng ta căng dây trang trí AB,ề ườ ợCD ngang ng th chia hình gi parabol thànhằ ởba ph có di tích ng nhau (xem hình bên). sầ ABCDb ng :ằA. 12 B. 45C. 12 D. 31 2+Câu 30: giá tr nguyênố 10< hàm ố()2y ln mx 1= ng bi trên ế()0;+¥ là:A. 10 B. 11 C. 8D. 9Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cânt B, nh bên SA vuông góc ph ng đáy, góc haiạ ởm ph ng (ABC) và (SBC) ng 060 (tham kh hình bên).ả ẽKho ng cách gi hai ng th ng AB và SC ng :ả ườ ằA. B. 33C. 22 D. 32Trang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếCâu 32: Cho hàm số3y ax cx d, 0= có ()()();0min 2- ¥= Giá tr nh hàmị ủsố()y x= trên đo ạ[] 1; 3b ng :ằA. 8a d+ B. 16a- C. 11a- D. 2a d+Câu 33: ti c, cô giáo ki tra bài cũ ng cách ng ng uầ ượ ườ ầdanh sách lên ng tr câu i. Bi ng các sinh tiên trong danh sách pớ ớlà An, Bình, ng xác su thu bài là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo ngườ ượ ừki tra sau khi đã có sinh thu bài. Tính xác su cô giáo ch ki tra bài cũ đúng 3ể ểb trên.ạA. 0, 504 B. 0, 216C. 0, 056 D. 0, 272Câu 34: Sau tháng thi công thì công trình xây ng Nhà th tr ng đãự ườth hi kh ng công vi c. ti ti nh thì ki nự ượ ượ ếsau đúng 23 tháng công trình hoàn thành. hoàn thành công trình và aữ ưvào ng, công ty xây ng quy nh tháng th 2, tháng tăng 4% kh ngử ượcông vi so tháng tr c. công trình hoàn thành tháng th sau khiệ ướ ấkh công?ởA. 19 B. 18C. 17D. 20Câu 35: Cho hàm số()y x= có hàm liên trên ụ[] 1; th mãn và ỏ()f 4=()()3 2f xf ' 2x 3x .= Tính giá tr ị() 2A. B. 20 C. 10D. 15Câu 36: Cho hàm số()y x= có th nh hình bên. Tìm sồ ốgiá tr nguyên ph ng trình ươ()2f 2x m- có đúng 4nghi th phân bi thu đo ạ3 7;2 2é ù-ê úë ûA. B. 4C. D. 3Câu 37: quân vua trên gi bàn vua.ộ ượ ờM di chuy n, quân vua di chuy sang khácỗ ướ ượ ộchung nh ho chung nh đang ng (xem hình minhạ ứh a). An di chuy quân vua ng nhiên c. Tính xácọ ướsu sau quân vua tr đúng xu phát.ấ ướ ấTrang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếA. 116 B. 132C. 332 D. 364Câu 38: Cho hàm ố()21f ln .xæ ö= -ç ÷è Bi ngế ằ()()()f ... 2018 ln ln ln ln d+ a, b, c, là các nguyên ng, ươtrong đó a, c, là các nguyên và ốa d.< Tính d.= A. 1986 B. 1698C. 1689D. 1968Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()()A 1; 3; 3; 7; 18- và ph ngặ ẳ()P 2x 0.- Đi ể()M a; b; thu ộ() Psao cho ph ng (ABM) vuông gócặ ẳv (P) và ớ2 2MA MB 246.+ Tính c= +A. B. 1- C. 10D. 13Câu 40: Cho hàm ố3 2y mx mx 1=- có thồ ị() C. Có bao nhiêu giá tr đị ểti tuy có góc nh ủ() Cđi qua ?ố ộA. B. C. 3D. 4Câu 41: Cho ph ng trình ươ()()()2 22 mlog log log .- Có baonhiêu giá tr nguyên ng khác sao cho ph ng trình đã cho có nghi nị ươ ươ ơ2?A. Vô số B. C. D. 1Câu 42: Trong các ph th mãn ỏ2z z+ ọ1zvà 2zl là các ph cầ ượ ứcó môđun nh và nh nh t. Khi đó môđun nh ph ứ1 2w z= là:A. 2= B. 2= C. 2= D. 2= +Câu 43: Cho khai tri ể()n2 n0 n1 2x ... 1.+ Tìm giá tr nguyênố ịc ớn 2018£ sao cho ạ()k 1£ th mãn ỏk 1a a+=A. 2018 B. 673C. 672D. 2017Trang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếCâu 44: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có ()A 2; 3; ph ng trình ng trungươ ườtuy là ừx 2,1 1- -= =- ph ng trình ng phân giác trong góc làươ ườ ủx 2.2 1- -= =- ng th ng AB có vectườ ch ph ng là :ỉ ươA. ()3u 2;1; 2-uur B. ()2u 1; 1; -uurC. ()4u 0;1; -uurD. ()1u 1; 2;1uurCâu 45: Trong không gian Oxyz, cho ng th ngườ 2d :4 3+ += =- và ph ngặ ẳ()P 2x 2z 0.- ng th ngườ ẳD đi qua () 2;1; -song song ớ() Pđ ng th iồ ờt góc bé nh t. Bi ngạ có vector ch ph ngộ ươ ()u m; n;1 .r Tính 2T n= -A. 5=- B. C. =D. 4=-Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành,0AB 2a, BC a, ABC 120= =. nh bên ạSD 3= và SDvuông góc ph ng đáy (tham kh hình bên). Tínhớ ẽsin góc SB và ph ng (SAC).ủ ẳA. 34 B. 34C. 14 D. 37Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho các đi A, B, (không trùng O) thay iể ượ ổtrên các tr Ox, Oy, Oz và luôn th mãn đi ki gi di tích tam giácụ ủABC và th tích kh OABC ng 3.2 Bi ng ph ng (ABC) luôn ti xúc tế ộm nh, bán kính đó ng :ặ ằA. B. C. D. 1Câu 48: Cho hàm số()y x= liên trênụ[]0;1 th mãnỏ ()10xf dx 0=ò và []()0;1max 1.= Tích phân () 1x0I dx =ò thu kho ng nào trong các kho ng sau đây?ộ ảTrang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếA. 5;4æ ö- -ç ÷è B. 3; e; 22æ ö-ç ÷è C. 3;4 2æ ö-ç ÷è D. ()e 1;- +¥Câu 49: Cho hàm số()4 2f 4x 4x .= M, mọ là các giá tr nh t,ầ ượ ấnh nh hàm đã cho trên đo ạ[] 0; 2Có bao nhiêu nguyên thu đo ạ[]3; 3-sao cho 2m ?£A. B. 7C. 6D. 5Câu 50: Cho hình chóp SABC có ph ng ẳ()SAC vuông góc ph ng ẳ()ABC ,SABlà tam giác nh ạa 3, BC 3,= ng th ng SCườ ph ng ẳ()ABC góc 060 .Th tích kh chóp SABCể ng:ằA. 3a 33 B. 3a 62 C. 3a 66 D. 32a 6Đáp án1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- A11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- A21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- A31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- B41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- CL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án DPh ng pháp:ươÁp ng các công th hàm lũy th sau:ụ ()()()mmnm m.n m2a a= Cách gi i:ảÁp ng các công th lũy th ta th ch có đáp án sai:ụ ().2 210 10 10 100a a= Câu 2: Đáp án APh ng pháp:ươS ng công th tính gi hàm .ử ốCách gi i:ảTrang truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tếTa có: ()()2 2x 2x 1lim limx 2®- ®-+ += =- ¥+ Câu 3: Đáp án CPh ng pháp:ươTh tích hình ph ng gi các ngể ượ ườ ()()y a, b= khi quayquanh tr Oxụ tính công th c:ượ ()()b2 2aV dx=p -ò Cách gi i:ảÁp ng công th ta có th tích hình ph ng bài cho là:ụ ()1 12x x0 0V xe dx dx=p =pò Câu 4: Đáp án CPh ng pháp:ươGóc gi ng th ng và ng th ng là góc gi ngữ ườ ườ ườth ng a’ và // a’.ẳ ớCách gi i:ảTa có: ()()AC ' ' AC, ' ' ', ' DÞ Ta có DA ' 'D là tam giác uề 0DA ' 60Þ =()0AC, ' 60Þ Câu 5: Đáp án CPh ng pháp: ng các quy n.ươ ảCách gi i:ảVì có 10 gh nên th nh có 10 cách p.ế ếB th hai có cách p.ạ ếB th ba có cách p.ạ ếB th có cách p.ạ ếB th năm có cách p.ạ ếB th sáu có cách p.ạ ếNh có:ư 61010.9.8.7.6.5 A= cách pếCâu 6: truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chi ti tể ếCâu 10: Đáp án APh ng pháp:ươTrang 10 truy Websiteậ http://tailieugiangday.com xem gi chiể ảti tế