Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn toán học mã đề 212

9828e5b655954c390c007b19bae6a260
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-30 21:04:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 343 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 05 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian giao ềMã thi 212ềCâu 1: {}nu là ng có công sai ộd nS là ng ng tiên. Cho các kh ng nh sau:ố ịi) 12, .-= " Î¥n nu ii) 1*.= " Î¥nu nd iii) 12, .2+ -+= " Î¥n nnu uu iv) ()12 *.2nnS n= " Îé ùë û¥ các kh ng nh đúng làố ịA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 2: Trong ph ng ộ,Oxy cho ()1; 2A ()3; 4-B Phép nh ti bi đi ểA thành đi ểB cóvect nh ti làơ ếA. ()4; 2= -rv B. ()4; 2= -rv C. ()4; 2= -rv D. ()4; 2=rv .Câu 3: Tính giá tr bi th ứ()()()2016 201420184 31 3P+ -=+ .A. 20162=P B. 20142=P C. 20172=-P D. 20152=-P .Câu 4: Hàm nào đây ngh ch bi trên ướ ế¡ ?A. 22 2=- +y B. 22 5=- +y C. 43=- +y D. 21+=-xyx .Câu 5: Cho ph bi di đi ượ ể()2; .M- Tìm đi ểM¢ bi di cho ph ứiz .A. ()3; 2M¢- B. ()3; 2M¢ C. ()3; 2M¢- D. ()3; 2M¢- .Câu 6: Tính hàm hàm ố2017=xy .A. 2017 .ln 2017xy¢= B. 2017¢=xy C. 2017ln 2017¢=xy D. 1.2017xy x-¢= .Câu 7: Tính th tích ểV kh nón ố()N có bán kính đáy 3R= và góc nh ng ằ90 .°A. 36Vp= B. 3Vp= C. 9Vp= D. 27Vp= .Câu 8: Cho hình nón()N có nh ỉH đáy là ng tròn tâm ườO có bán kính ng ằR góc nh ng ằ60 .° tộm ầ() tâm thu đo ạ,HO ti xúc xung quanh và đáy hình nón ủ().N Tính di tíchệm ầ().SA. 22.3Rp B. 2.Rp C. 24 .Rp D. 24.3RpCâu 9: ng ti ngang th hàm ườ ố31 2xyx+=- có ph ng trình làươA. 1.y=- B. 3.2y=- C. 1.2x=- D. 1.2y=-Câu 10: Trong không gian ộOxyz cho hai vect ơ()2;1; 0ar ()1; 0; 2b- -r Tính ()cos .a br rA. ()2cos ,25a b=-r B. ()2cos ,5a b=r C. ()2cos ,25a b=r D. ()2cos ,5a b=-r .Câu 11: Cho hàm ố( 2017xf x= Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng?ẳ ịA. 2017( .ln 2018xf dx C= +ò B. 2017 ln 2017 .xf dx C= +òC. 2017( .ln 2017xf dx C= +ò D. 2017( .2017xf dx C= +ò Trang Mã thi 212ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 12: Tìm các giá tr aị tham số để th hàm ố()()3 21 12 23 3= +y có haiđi tr hai phía aủ tr tungụ .A. 2.m> B. 2.m£ C. 2.m< D. Không có th mãn.ỏCâu 13: Trong không gian ộ,Oxyz cho ba đi ể()()()2; 1; 2; 0; 0; 3; .- -A Ph ng trìnhươnào đây là ph ng trình ph ng đi qua ướ ươ ẳA và vuông góc ớ?BCA. 19 0+ =x B. 0- =x C. 19 0+ =x D. 0- =x .Câu 14: Kí hi ệ,a là ph th c, ph ph ượ ứ4 3z i=- Tìm ,a .A. 4; 3.a b=- =- B. 4; 3.a b=- C. 4; .a i=- =- D. 4; 3.a b= =Câu 15: Tính hàm hàm sạ ố1.4+=xxyA. 21 2( 1) ln 2'2- +=xxy B. 21 2( 1) ln 2'2+ +=xxy C. 21 2( 1) ln 2'2- +=xxy D. 21 2( 1) ln 2'2+ +=xxy .Câu 16: Cho hàm ố()y x= có hàm liên trên đo ạ[]0; và ()()0 2.f f- Tính ()20f dx¢ò .A. 2. B. 2.- C. 1.2 D. 4.Câu 17: Tính 1lim .1+-nnA. 1.2 B. .+¥C. 1.- D. 2.Câu 18: Cho hàm ố( )=y có ng bi thiên nh sauả ưKh ng nh nào sau đây sai ?A. Hàm ố()y x= ng bi trên các kho ng ả();1- và ()1;+¥.B. Hàm ố()y x= không có tr .ự ịC. Hàm ố()=y có đi tr .ể ịD. Hàm ố()=y không có tr .ự ¥1 +¥y ' +y2- +¥- 2-Câu 19: Tính th tích kh lăng tr ng ứ.ABCD D¢ có đáy ABCD là hình vuông nh ạa và ng chéoườ2 .A a¢=A. 33.a B. 3.a C. 32 .a D. 32.aCâu 20: Tìm nghi ệS ph ng trình ươ1 353 3x xp p+æ ö<ç ÷è .A. ()0;S= +¥ B. 2;5S-æ ö= ¥ç ÷è C. ()2; 0;5S-æ ö= +¥ç ÷è D. 2;5S-æ ö= +¥ç ÷è .Câu 21: Cho hàm ố()F là nguyên hàm hàm ố().f nh nào sau đây đúng?ệ ềA. ()(2 )d .f C= +ò B. ()1(2 )d .2f C= +òC. ()1(2 )d .2f C= +ò D. ()(2 )d .f C= +òCâu 22: Cho lăng tr ng ứ.ABCD D¢ có đáy là hình thoi nh ng ằ·, 120 ,a BAD= chi cao lăng trề ụb ng ằ2 .a ọ()T là hình tr có hai đáy là hai ng tròn ti hai đáy lăng tr ườ ụ. .ABCD D¢ Tínhth tích kh tr ụ().TA. 33.8 apB. 3.8 apC. 3.2 apD. 33.2 ap Trang Mã thi 212ềCâu 23: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình bình hành. ọ, ,¢ ¢A là trung đi cácầ ượ ủc nh ạ, ,SA SB SC SD Tìm nh đúng trong các nh sau đây.ệ ềA. .A BD¢ B. ()/ .A SBD¢ C. ()()/ .A ABC¢ D. ()/ .A SAD¢ ¢Câu 24: Nghi ph ng trình ươ1sin2=x làA. 26x kpp= và 52 .6x kpp= B. 6= +x kpp và 5.6x kpp= +C. 26=- +x kpp và 52 .6x kpp=- D. .6x kpp=± +Câu 25: Kh đa di nh hình bên có bao nhiêu ẽm t?ặA. 8. B. 5.C. 6. D. 9.Câu 26: Cho kh tr có bán kính đáy ng cm và chi cao ng cm. ọAB là dây cung đáyộ ủd sao cho ướ4 3=AB cm Ng ta ng ph ng ườ ẳ()P đi qua hai đi ể,A và ph ng đáyạ ẳc hình tr góc ộ60° nh hình bên. Tính di tích thi di hình tr ph ng ẳ().PA. ()8 3.3p- B. ()8 3.3p-C. ()4 3.3p- D. ()4 3.3p-Câu 27: Trong không gian ộOxyz cho ()()(); 0; 0; 0; 0;A di ng trên các tiaộ, ,Ox Oy Oz luôn th mãn ỏ2+ =a Bi ng qu tích tâm hình ngo ti di ệOABC trongằm ph ng ẳ()P nh. Tính kho ng cách đi ể()4; 0; 0M ph ng ẳ()P .A. 33 B. C. D. .Câu 28: Bi ng ằ0, 5b b> và 301 1lim 2.xax bxx®+ -= Kh ng nh nào đây ướ sai ?A. 210a b+ B. 3a£ C. 26a b- D. 0a b- .Câu 29: Cho ba ng ươ, ,x theo th thành ng. Tìm giá tr nh bi th cứ ứ()228 32 6x yzPy z+ +=+ +.A. 5.2 B. 5.10 C. 6.10 D. 6.15Câu 30: Hàm ố2 11xyx-=+ có th là hình nào trong ph ng án ươ đây?ướA. B. C. D. Trang Mã thi 212ềCâu 31: Cho hình chóp .S ABC có 7AB BC CA a= các ph ng ẳ()()(), ,SAB SBC SCA cùng oạv ph ng đáy ẳ()ABC góc ộ60° và hình chi vuông góc nh ỉS trên ph ng ẳ()ABC thu cộmi trong tam giác ề.ABC Tính kho ng cách ừA ph ng ẳ( ).SBCA. 6.a B. .a C. 3.a D. 3.aCâu 32: Tìm các giá tr tham ph ng trình ươcos3x cos2x cosx 0- =m có đúng nghi mệphân bi thu kho ng ả; .2æ ö-ç ÷è øppA. 3£ £m B. 3.<