Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn Lịch sử mã đề 506

36e2f9c46b9a450650d27530fd2690e0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 06:23 PM ngày 31-05-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 506ềCâu 1: Phong trào tranh nhân dân châu Phi nh ng năm cu th XIX nh tiêu ch làấ ếA. ch ng ch nghĩa th dân ph ng Tây.ố ươ B. xóa ch phong ki th i.ỏ ờC. xóa ch phân bi ch ng cỏ D. ch ng chính sách chia tôn giáo.ố ẽCâu 2: Trong Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Nh tuyên chi Mĩ trong tr nế ậA. Thái Bình ng.ươ B. Oa-sinh-t n.ơ C. Trân Châu ng.ả D. Mát-xc -va.ơCâu 3: Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954-1975), cách ng mi Nam có vai tròộ ướ ềA. quy nh gián ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềB. quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềC. quy nh nh cu kháng chi n.ế ếD. quy nh nh cu chi ch ng chi tranh phá ho mi c.ế ắCâu 4: Ngu xu thân ch giai công nhân Vi Nam là tồ ừA. nông dân canh.ự B. nông dân phá n.ị C. nông dân lĩnh canh. D. nông dân giàu có.Câu 5: dung nào không ph tác ng tích cu cách ng khoa c- kĩ thu hi i?ả ạA. hay trí, các ngành xu và các vùng kinh .ổ ếB. ng th tr ng th gi i, thúc xu th toàn hóa.ở ườ ầC. xu vũ khí nhân và vũ khí hóa c.ả ọD. Phát tri giáo và đào o, nâng cao ch ng ngu nhân c.ể ượ ựCâu 6: Pháp cu công vào Đà ng năm 1858 th hi ho chở ạA. “đánh th c”.ầ B. “đánh lâu dài”.C. “đánh nhanh th ng nhanh”.ắ D. “chinh ph ng gói nh ”.ụ ỏCâu 7: ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng (tháng 11- 1939) chộ ươ ươ ủtr ng thành tr nươ ậA. Vi Nam ng minh.ệ B. Th ng nh dân ch Đông ng.ố ươC. Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ố ươ D. Th ng nh dân ph Đông ng.ố ươCâu 8: Nh ng giai ng xu hi ta trong cu khai thác thu th nh (1897-ữ ướ ấ1914) Pháp làủA. công nhân, dân c, ti n.ư B. công nhân, nông dân, dân c.ư ộC. dân c, nông dân, ti n.ư D. công nhân, dân c, phong ki n.ư ếCâu 9: Bình nh mi Nam Vi Nam trong vòng 18 tháng là dung ch ho ch quân sị ựnào Mĩ (1954-1975)?ủA. Nava. B. Xtalây- Taylo.C. Bôlae. D. Giônx n- Mác Namara.ơCâu 10: Liên qu ra nh đích chính làợ ụA. gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả ệB. phát tri quan th ng gi các c.ể ươ ướC. không can thi vào công vi nào.ệ ướD. duy trì hòa bình an ninh th gi i.ế ớCâu 11: Hi Bali (2 1976) đánh phát tri ch ASEAN vì Hi đã xácệ ướ ướ ướđ nhịA. nh ng nguyên trong quan gi các ASEAN.ữ ướB. nh ng nguyên trong chính sách ng ngo nh thu hút n.ữ ướ ốC. nh ng chính sách i, ngo các ASEAN.ữ ướD. nh ng nguyên trong xây ng liên minh kinh quân .ữ ựCâu 12: Mĩ tham gia Chi tranh th gi th nh (1914- 1918) ng ki nế Trang Mã thi 506ềĐ CHINH TH CÊ ỨA. tuyên chi Pháp.ế B. tuyên chi c.ế ứC. kí hi c.ệ ướ D. tuyên chi Anh.ế ớCâu 13: ng nào đóng vai trò ch trong “Chi Vi Nam hóa chi tranh” (1969-ự ượ ượ ế1973) qu Mĩ Vi Nam?ủ ệA. Quân Sài Gòn.ộ B. Quân Mĩ và quân ng minh.ồC. Quân Sài Gòn và quân Mĩộ D. Quân ng minh.ồCâu 14: Sau Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Mĩ tri khai chi toàn đế ượ ồgì?A. Xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ỏ ớB. Kh ng ch các ng minh thu vào Mĩ.ố ướ ộC. Đàn áp phong trào cách ng th gi i.ạ ớD. Làm bá ch th gi i.ủ ớCâu 15: Ho ng yêu Nguy Ái Qu di ra vào gi năm 1920 làạ ướ ữA. th th nh nh ng lu ng dân và thu aơ ươ ủV.Lênin.B. tham XVIII ng xã Pháp và tham gia sáng ng ng Pháp.ự ảC. tham gia sáng Liên hi thu Pari nh ng ng dân thu a.ậ ườ ịD. yêu sách ngh Vécxai (Pháp), đòi các quy do dân ch .ư ủCâu 16: Th đo thâm th dân Pháp nông nghi trong cu khai thác thu haiủ ầ(1919-1929) Vi Nam là gì?ở ệA. đo ru ng nông dân đi n.ướ ềB. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế ảC. nông dân đi lao ch ng .ắ ềD. quy xu ng lúa Nam Kì.ộ ởCâu 17: ki nào đánh vi th ng nh nhà cệ ướ ướ đã hoàn thành Vi Nam?ở ệA. ng tuyổ Qu chung trong cử ướ (4 1976).B. ngh Hi th ng chính tr th ng nh Sài Gònộ ươ ướ (11- 1976).C. uy nh tên là ướ ướ ng hòa xã ch nghĩa Vi Namộ (7- 1976).D. th nh Qu khóa VIọ (6 1976).Câu 18: Đâu là đánh cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta th ng hoàn toàn?ố ợA. ho ch Nava phá (đông xuân 1953-1954).ế ướ ảB. Chi ch Đi Biên Ph (1954) th ng i.ế ợC. Quân Pháp rút kh Vi Nam (1956).ế ệD. Hi nh Gi nev (1954) Đông ng kí t.ệ ươ ượ ếCâu 19: tiêu tranh phong trào cách ng 1930 1931 làụ ạA. ch ng qu và ch ng ph ng thu đòi dân c.ố ộB. ch ng qu và ch ng phát xít đòi dân c.ố ộC. ch ng ph ng thu a, ch ng phát xít và nguy chi tranh.ố ếD. ch ng qu đòi dân và ch ng phong ki giành ru ng cho dân cày.ố ấCâu 20: Trong th nh ho ch Nava (1953) Vi Nam, Pháp gi th phòng ng chi nướ ếl ượ ởA. Trung Bộ B. Bắ C. Nam Đông ngươ D. Liên khu .Câu 21: Mâu thu Đông Tây tác ng tr ti cách ng Vi Nam trong kho ng th gianẫ ờnào đây?ướA. 1946 1954. B. 1914 1918.C. 1950 1975. D. 1954 1975.Câu 22: Đi khác bi trong chính sách ngo Nh nh ng năm 30 th XX soể ỉv sau Chi tranh th gi th hai (1939-1945) làớ ứA. ng vũ bành tr ng ra bên ngoài.ử ướB. tr châu Á, tăng ng tác Đông Nam Á.ở ườ ớC. dùng nh kinh ng ph vi nh ng.ứ ưởD. ng tác các trên th gi i.ở ướ ớCâu 23: ng ng ng Trung Qu sau năm 1978 có đi gì so tr c?ườ ướ Trang Mã thi 506ềA. lãnh ng ng Trung Qu c.ự B. Th hi cách a.ự ửC. Con ng xã ch nghĩa.ườ D. dân ch nhân dân.ề ủCâu 24: Th ng cắ ng ti công Thân (1968) ra ngo trong cu khángộ ướ ộchi ch ng Mĩ nhân dân Vi Nam vìế ệA. Mĩ ph tuyên “Mĩ hóa” chi tranh xâm Vi Nam.ả ượ ệB. Mĩ ph thay chi chi tranh xâm mi Nam Vi Nam.ả ượ ượ ệC. bu Mĩ ph đàm phán bàn thúc chi tranh xâm Vi Nam.ộ ượ ệD. tiên quân dân Mi Nam giành th ch ng trên chi tr ng Mi Nam.ầ ượ ườ ềCâu 25: Th thu “ngàn năm có t” cho nhân dân Vi Nam ng kh nghĩa giành chínhờ ởquy năm 1945 là kho ng th gian nào?ề ờA. khi hàng ng minh khi Nh hàng ng minh.ừ ồB. khi Nh hàng ng minh tr khi quân ng minh vào Vi Nam.ừ ướ ệC. ngày Nh chính Pháp Đông ng khi Nh hàng ng minh.ừ ươ ồD. ngh ng ng Đông ng (5-1941) khi Nh hàng ng minh.ừ ươ ồCâu 26: Cách ng tháng Hai (1917) Nga và cách ng Tân (1911) Trung Qu gi ng nhauạ ốc vơ ềA. ph ng pháp tranh vũ trang.ươ B. ph ng ng ti lên ch nghĩa ng n.ươ ướ ảC. tính ch dân ch ki i.ấ D. lãnh là giai vô n.ạ ảCâu 27: đi nào ch Vi Nam Qu Dân ng là tích c, phù yêu xãặ ủh Vi Nam th XX?ộ ỉA. Lãnh cách ng là giai dân c.ạ ộB. ng ch là binh lính ng Vi trong quân Pháp.ự ượ ườ ộC. Đánh Pháp giành dân c.ộ ộD. Hình th tranh là ng vũ trang.ứ ộCâu 28: Nh nh nào đây đúng và nghĩa VI ng ng Vi tậ ướ ệNam (12-1986)?A. Kh ph kh ng ho ng và phát tri theo con ng xã ch nghĩa.ắ ướ ườ ủB. ti phát tri công nghi hóa hi hóa c.ạ ướC. ra ngo trên con ng quá lên ch nghĩa xã i.ở ướ ườ ộD. Chu nh ng ti thi ng ng Vi Nam ra ng i.ẩ ườ ớCâu 29: Đi gi ng nhau gi cách ng Trung Qu và cách ng th kì 1919 1939 làể ờA. lãnh là giai vô n.ạ B. khuynh ng cách ng vô n.ướ ảC. ph ng pháp tranh vũ trang.ươ D. ng tham gia đông o.ự ượ ảCâu 30: Bài ch rút ra th các phong trào yêu ch ng Pháp cho cách ngọ ướ ạVi Nam cu th XIX là gì?ệ ỉA. Đoàn toàn dân đánh gi c.ế B. ng kháng chi đúng n.ườ ắC. tranh vũ trang ngo giao.ấ D. vi giúp bên ngoài.ầ ừCâu 31: Cu tranh ngo giao nhà Nguy (1858-1884) Vi Nam có đi làộ ểA. nhân nh ng có nguyên c.ượ B. sách “hòa ti n”.ượ ếC. ng quy gi p.ươ D. th ng thuy chu t.ươ ấCâu 32: quan cách ng hai mi Nam Vi Nam th kì 1954-1975 làố ờA. tác nhau.ợ B. nhau.ộ ớC. song song nhau.ớ D. thi t, bó và tác ng nhau.ậ ẫCâu 33: Năm 1995, Mĩ bình th ng hóa quan ngo giao Vi Nam vì lí do ch nào iườ ướđây ?A. Do cu tranh nhân dân ti trên th gi i.ộ ớB. Phù xu th hòa bình, tác trên th gi i.ợ ớC. Phù chi “Cam và ng” ng th ng B.Clint n.ợ ượ ơD. Đáp ng nguy ng nhân dân Vi Nam.ứ ệCâu 34: Th cu ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam trong kho ng th iờ ờgian khiừA. quân ng minh vào gi giáp quân Nh khi quân ng minh rút kh Vi Nam.ồ ệB. Nh chính Pháp Đông ng tr khi quân ng minh vào Đông ng.ậ ươ ướ ươ Trang Mã thi 506ềC. Nh chính Pháp Đông ng khi Nh hàng quân ng minh.ậ ươ ồD. Nh hàng quân ng minh tr khi quân ng minh vào Vi Nam.ậ ướ ệCâu 35: Cu tranh công nhân Ba Son (8-1925) đánh ti phong trào côngộ ướ ủnhân Vi Nam vìệA. công nhân tranh đòi quy kinh .ấ ếB. bu Pháp ph nh ng yêu sách.ộ ượ ốC. ch nghĩa Mác Lê nin th hành trong th ti n.ủ ượ ễD. ng tham gia đông o.ự ượ ảCâu 36: Nh xét nào đây đúng phong trào cách ng 1930-1931 nhân dân Vi Nam?ậ ướ ệA. Gi quy ng th hai mâu thu xã Vi Nam.ả ệB. Ch nh vào mâu thu ch xã Vi Nam.ỉ ệC. Ch nh gi quy mâu thu giai xã phong ki n.ỉ ếD. Gi quy mâu thu trong xã Vi Nam.ả ệCâu 37: Cách ng tháng Nga (1917) bài kinh nghi sâu cho cách ng vô nạ ườ ảth gi làế ớA. hình th tranh.ứ B. lãnh ng ng n.ự ảC. xây ng ng.ự ượ D. ph ng pháp tranh.ươ ấCâu 38: Ph ng châm tác chi trong chi ch Đi Biên Ph (1954) Vi Nam làươ ệA. đánh, đàm.ừ B. đánh lâu dài.C. đánh ch c, ti ch c.ắ D. đi nhanh n, đánh nhanh th ng.ế ắCâu 39: th ng xã ch nghĩa trên th gi hi làự ượ ểA. ch ch nghĩa xã không phù nhân lo i.ả ạB. Mĩ thành công trong “chi toàn u”.ế ượ ầC. mô hình xã ch nghĩa ch phù p.ự ợD. chi th ng ch nghĩa th ng xã p.ự ậCâu 40: “T trong tôi ng ng hừ ạM tr chân lí chói qua tim”.ặ ờ“M tr chân lí” trong nh ng câu th trên nhà th hi là văn ki nào?ặ ượ ệA. “C ng lĩnh ng ng Đông ng” (1930).ươ ươB. “Tuyên ngôn p” Ch ch (1945).ộ ịC. “Đ ng văn hóa Vi Nam” (1943).ề ươ ệD. “S th nh ng Lu ng Lê nin dân và thu a” (1920).ơ ươ ị------------------H T-----------------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ Trang Mã thi 506ề
39653733343166303530396663666663643035396630363839393462353137363165653634626239343662663662646237663830666166666437663434363565