Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn hóa học mã đề 018

c43c9285864bd8fdfc107cb4028e81de
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-30 09:10:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 33 SGK Sinh 8: và tính ch cả ơA. Tóm lý thuy t:ắ ếI và bào cấ ơB nhi bó bó nhi (t bào ), trong màng liên ọk t. Hai có gân bám vào các ng qua kh p, ph gi phình to là ng .ế ươ ơS nhi có lo là dày và nh song song và ếxen nhau. nh thì tr n, dày có máu sinh ch t.ẽ ấPh gi là trúc bào (còn là ti ).ầ ơII. Tính ch cấ ơThí nghi m: Quan sát hình 9-2, ta th khi có kích thích tác ng vào dây th kinh ầđi ng chân ch thì co, sau đó dãn làm cân ghi kéo lên, xu ng, ầkim ra th nh co .ề ơKhi co, nh xuyên sâu vào vùng phân dày làm cho bào co ng nơ ắl i.ạB. ng gi bài SGK trang 33 Sinh 8:ướ ớBài 1: (trang 33 SGK Sinh 8)Đ đi nào bào phù ch năng co ?ặ ơĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảĐ đi phù ch năng co là:ặ ơ bào nhi trúc li nhau nên bào dài.ế ơ trúc có các dày và nh trí xen khi ơm nh xuyên vào vùng phân dày làm ng nên co .ả ơBài 2: (trang 33 SGK Sinh 8)Khi các em đi ho ng, hãy tìm hi xem có lúc nào và du ng ẳchân cùng co. Gi thích hi ng đó.ả ượĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảKhi ng và du ng chân cùng co nh ng không co đa. ốkháng co ra th cân ng gi cho th ng ng chân th ng tr ng tâm ươ ơth vào chân .ể ếBài 3: (trang 33 SGK Sinh 8)Có khi nào và du ph th cùng co đa ho cùng du ốđa? Vì sao?Đáp án và ng gi bài 3:ướ ả Không khi nào và du ph th cùng co đa.ả ố và du ph th cùng du đa khi các này ấkh năng ti nh kích thích do đó tr ng (tr ng ng li t).ả ươ ườ ườ ệDOC24.VN