Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2018 môn hóa học mã đề 008

1b1bdcda15e117e4c4e56828a4bc5fd4
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-30 08:55:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠT NH NINH BÌNHỈ(Đ thi có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA ỐCHO SINH (H VIÊN) 12 THPT, BT THPTỌ ỚNĂM 2017-2018ỌBài thi: Khoa nhiên, Môn: Hóa cọ ọTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềMã thi 008ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCho bi nguyên kh các nguyên 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al =27;ế ốP 31; 32; Cl 35,5; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Ba 137.Câu 1: Tính oxi hóa cacbon th hi ph ng nào?ủ ứA. CuO Cu CO2 B. O2 CO2 .C. 3C 4Al Al4 C3 D. H2 CO H2 .Câu 2: Cho gói là: natri axetat, natri phenolat, bari axetat. Dùng thu th nào sau đây có th phânộ ểbi gói đó?ệ ượ ộA. CO2 B. Dung ch NaOH.ịC. Dung ch Hị2 SO4 D. Qùy tím.Câu 3: Trong các ch sau đây ch nào là ch đi li nh?ố ạA. HCl. B. HNO2 C. HF. D. HClO.Câu 4: cháy 2,15 gam Zn, Al và Mg trong khí oxi thu 3,43 gam pố ượ ợX Toàn ph ng ml dung ch Hả ị2 SO4 0,5M. Bi các ph ng ra hoànế ảtoàn. Giá tr làị ủA. 480. B. 160. C. 360. D. 240.Câu 5: Ti hành các thí nghi sau:ế ệ(a) Cho dung ch Ba(OH)ị2 vào dung ch NaHCOị3 (b) Cho dung ch BaClị2 vào dung ch NaHCOị3 .(c) Cho dung ch AlClị3 vào dung ch NaAlOị2 (d) khí COụ2 vào dung ch Ca(OH)ớ ị2 .(e) khí COụ2 vào dung ch NaAlOị2 (f) Đun nóng dung ch Ca(HCOị3 )2 .Sau khi các ph ng thúc, có bao nhiêu thí nghi thu a?ả ượ ủA. 4. B. 3. C. 6. D. 5.Câu 6: Cho 23,44 gam phenyl axetat và etyl benzoat tác ng 200 ml dungỗ ớd ch NaOH 1M, cô dung ch sau ph ng thu gam khan. ượ Giá tr làịA. 29,52 gam. B. 29,60 gam. C. 25,20 gam. D. 27,44 gam.Câu 7: Nung Feộ2 O3 gam Al trong khí tr thu 11,78 gam ượ Cho toànb vào ng dung ch NaOH, thu 1,344 lít Hượ ượ2 (đktc). Bi các ph ng ra hoànế ảtoàn. Giá tr làị ủA. 2,56. B. 2,7. C. 2,43. D. 3,78.Câu 8: Ancol etylic không ph ng ch nào sau đây?ả ấA. Na. B. NaOH. C. CuO. D. HBr.Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al ng dung ch Hằ ị2 SO4 loãng thu lít khí Hư ượ2 đi uở ềki tiêu chu n). Giá tr làệ ủA. 4,48. B. 2,24. C. 6,72. D. 3,36.Câu 10: đipeptit đa có th ra alanin và glyxin làố ồA. 3. B. 4. C. 1. D. 2.Câu 11: Cacbohiđrat có ph ng màu dung ch Iả ị2 làA. Glucoz .ơ B. Fructoz .ơ C. Tinh t.ộ D. Saccaroz .ơ Trang Mã thi 008ềĐ THI CHÍNH TH CỀ ỨCâu 12: Nh dung ch Ba(OH)ỏ ị2 0,2M vào th tinh ch 100 ml dung ch Alố ị2 (SO4 )3 M,trong quá trình ph ng ng thu th sau:ả ườ ượ ịCó các nh nh sau: (1) 0,1ậ (2) 8,55 (3) 150 (4) 250. nh nh đúng làố ịA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Câu 13: PVC trùng monome nào sau đây?ượ ừA. CH2 =CH-CH3 B. CH2 =CH2 .C. CH2 =CH-COOCH3 D. CH2 =CHCl.Câu 14: Kim lo Ca đi ch ng ph ng pháp nào sau đây?ạ ượ ươA. Đi phân dung ch.ệ B. Th luy n.ủ ệC. Nhi luy n.ệ D. Đi phân nóng ch y.ệ ảCâu 15: Ch nào sau đây ng tính?ấ ưỡA. K2 Cr2 O7 B. CrO3 C. Cr2 O3 D. H2 CrO4 .Câu 16: cháy ng ancol 26,88 lít Oố ượ ủ2 đktc, thu 39,6 gam COở ượ2 và 21,6gam H2 O. có công th phân làứ ửA. C2 H6 O. B. C3 H8 O2 C. C4 H10 O. D. C3 H8 O.Câu 17: Nhôm đi ch qu ng boxit. Thành ph chính qu ng boxit làượ ặA. NaAlO2 B. Na3 AlF6 C. Al(OH)3 D. Al2 O3 .Câu 18: Dung ch NaHCOị3 không ph ng dung ch nào sau đây?ả ượ ịA. Ba(OH)2 B. NaOH. C. NaCl. D. HCl.Câu 19: Th phân 8,8 gam etyl axetat ng 100 ml dung ch NaOH 0,8M. Sau khi ph ng yủ ảra hoàn toàn, cô dung ch, thu gam ch khan. Gía tr làạ ượ ủA. 8,32. B. 10,56. C. 8,20. D. 6,56.Câu 20: Glucoz lên men thành ancol etylic theo ph ng sau:ơ ứ0men6 12 230 35 CC 2C OH 2CO-¾¾ ¾® +Đ thu 92 gam Cể ượ2 H5 OH dùng gam glucoz Bi hi su quá trình lên men làâ ủ60%. Giá tr làịA. 300. B. 270. C. 108. D. 360.Câu 21: Cho các phát bi sau:ể(1) protein ng nhi là đông .ự ượ ụ(2) bông và có th phân bi ng cách chúng.ợ ố(3) nitron đi ch ng ph ng trùng p.ơ ượ ợ(4) visco ch xenluloz .ơ ượ ơ(5) ch nhi amilopectin .ạ ẻS nh xét đúng làố ậA. 3. B. 4. C. 2. D. 5.Câu 22: Cho các ph ng:ả Glyxin NaOH X,HCl du+¾¾ ¾¾® Glyxin HCl Z,NaOH du+¾¾ ¾® T. và làâ ượA. ClH3 NCH2 COOH và H2 NCH2 COONa. B. ClH3 NCH2 COOH và ClH3 NCH2 COONa.C. ClH3 NCH2 COONa và H2 NCH2 COONa. D. là ClHề3 NCH2 COONa.Câu 23: Cho dung ch NaOH vào dung ch ch FeClị ợ2 và AlCl3 thu X.ượ ủNung trong không khí kh ng không thu ch Y. có ch ch nào sau đây?ế ượ ượ ấA. Fe2 O3 B. Fe2 O3 và Al2 O3 C. Al2 O3 D. FeO. Trang Mã thi 008ềym(g)6,99Vdd Ba(OH)(ml) zt0Câu 24: Cho 13,4 gam hai axit no, ch c, ch ti nhau trong cùng dãyỗ ếđ ng ng tác ng Na thu 17,8 gam mu i. Kh ng axit có nguyên cacbonồ ượ ượ ửít có trong làơA. 7,4 gam. B. 6,0 gam. C. 3,0 gam. D. 4,6 gam.Câu 25: Silicagen là lo li dùng làm ch hút trong các bánh Silicagenạ ượ ẹđ đi ch ượ tr ti pự ch nào sau đây?ừ ấA. SiF4 B. H2 SiO3 C. SiO2 D. Na2 SiO3 .Câu 26: Công th phân axetilen làứ ủA. C2 H4 B. C4 H4 C. C4 H2 D. C2 H2 .Câu 27: Ph ng nào sau đây không đúng?A. NH3 3O2 0t¾¾® 2N2 6H2 O. B. NaHCO3 0t¾¾® NaOH CO2.C. 2NaOH Si H2 O0t¾¾® Na2 SiO3 2H2 D. P2 O5 3H2 ¾¾® 2H3 PO4 .Câu 28: Dung ch ch nào sau đây ph ng dung ch brom tr ng?ị ắA. Anilin. B. Glyxin. C. Alanin. D. Valin.Câu 29: Cho ch mol Mg và mol Al vào dung ch ch mol AgNOỗ ứ3 và molCu(NO3 )2 Sau khi ph ng ra hoàn toàn thu dung ch ch mu i. ượ quan x,ố ủy, z, làA. 2x 3y 2t. B. 2x 3y 2t.C. 2x 3y 2t. D. 2x 3y 2t.Câu 30: Công th nào sau đây là công th ch béo?ứ ấA. CH3 COOCH2 C6 H5 B. (CH3 COO)3 C3 H5 .C. (C17 H35 COO)3 C3 H5 D. C15 H31 COOC3 H5 .Câu 31: tripeptit và tetrapeptit glyxin và alanin. Thànhề ượ ởph ph trăm kh ng nit trong ượ và là 19,36% và 19,44%. Thu phân 0,1 molâ ượ ỷh ng ng dung ch NaOH thu dung ch ượ ượ Cô dung ch thuđ 36,34 gam mu i. mol ượ trong là A. 3. B. 3. C. 7. D. 2.Câu 32: Th yủ phân hoàn toàn gam nỗ pợ cácồ peptit ch và ngằ dung chị NaOHthu cượ 151,2 gam nỗ pợ mồ các mu iố natri aủ Gly, Ala và Val. tặ khác, để tố cháy hoàntoàn gam nỗ pợ X, trên nâ 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu cượ 64,8 gam H2 O. Giá trị aủ mlàA. 102,4. B. 92,5. C. 107,8. D. 97,0.Câu 3: Cho 30 gam Mg, Al, ZnO và Fe(NOồ3 )2 tan hoàn toàn trong dung ch ch aị ứ0,725 mol H2 SO4 loãng. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn, thu dung ch ượ ch ch 90,40ỉ ứgam mu sunfat trung hòa và 3,920 lít khí (đktc) hai khí Nồ2 và H2 Bi kh so Hớ2là 337 Ph trăm kh ng Al trong ượ nh giá tr nào sau đây?ớ ịA. 13,4%. B. 14,15%. C. 13,8%. D. 14,1%.Câu 34: Cho các nh nh sau:ậ (1) Peptit ch hai aminoaxit tr lên thì có ph ng màu biure (2) ng công th phân CỨ ử3 H7 O2 có hai ng phân aminoaxitồ (3) ng công th CỨ ứ4 H11 có ng phân amin haiồ (4) C6 H5 NH3 Cl tan trong Cướ ơ6 H5 NH2 (5) Các ch HCOOH, HCOONa và HCOOCHấ3 tham gia ph ng tráng ng ươ nh nh đúng làA. 2. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 35: Cho 6,72 gam Fe vào bình ch 200 ml dung ch NaNOộ ị3 0,6M và H2 SO4 1M. Sau khik thúc các ph ng, thêm ti ng dung ch Ba(OH)ế ượ ị2 vào bình, thu gam nượ ắkhông tan. (Bi khí NO là ph kh duy nh NOế ủ3- các ph ng th hi trongả ệđi ki không có Oề ệ2 ). Giá tr làị Trang Mã thi 008ềA. 58,42 gam. B. 57,40 gam. C. 57,30 gam. D. 59,44 gam.Câu 36: Cho 34 gam este ch ch thu ch th (t kh iồ ốh so Oơ ớ2 luôn ng 4,25 mol este). Cho tác ng 175ụ ớml dung ch NaOH 2M. Cô dung ch sau ph ng thu ượ hai mu khan.ồ ốThành ph ph trăm kh ng mu trong ượ làA. 44,43% và 55,57%. B. 35,6% và 64,4%.C. 46,58% và 53,42%. D. 56,67% và 43,33%.Câu 7: Th phân m gam este ch c, ch ng dung ch NaOH đồ ủthu ượ gam mu và gam ancol. cháy hoàn toàn gam mu iỗ ốtrong O2 thu khíừ ượ và 11,13 gam Na2 CO3 toàn qua bình ng dungựd ch Ca(OH)ị2 thu 34,5 gam a, ng th th kh ng bình tăng 19,77 gam so iư ượ ượ ớban u. Đun nóng gam ancol Hỗ ớ2 SO4 140ặ oC thu 6,51 gam các ete.ượ ợCác ph ng ra hoàn toàn. Giá tr m làA. 25,86 gam. B. 19,35 gam. C. 17,46 gam. D. 11,64 gam.Câu 38: Cho Na, Al, Fe, FeCOỗ ợ3 FeO tác ng dung ch NaOH iụ ồchia làm ph n. Ph đem tác ng dung ch HNOâ ị3 loãng Ph đem tác ng dungư ớd ch Hị2 SO4 loãng ph ng oxi hóa kh ra làư ảA. 7. B. 5. C. 6. D. 8.Câu 39: Nung nóng 19,52 gam Al và Crỗ ồ2 O3 trong đi ki không có không khí, sauề ệm th gian, thu ượ Hòa tan dùng 600 ml dung ch HCl 1,6M thuâ ịđ 0,18 mol khí Hượ2 và dung ch Cho dung ch NaOH vào thu ượ gam a. Giáế ủtr aị làA. 18,56 gam. B. 10,32 gam. C. 8,60 gam. D. 6,88 gam.Câu 40: Đi phân (v đi tr ng dòng đi không i) dung ch mu nitrat tệ ườ ộkim lo (có hóa tr không i). Sau th gian giây, kh ng dung ch gi 18,56 gam và iị ượ ạcatot ch thu gam kim lo ượ Sau th gian 2t giây, kh ng dung ch gi 24,28 gam vàờ ượ ảt catot thoát ra 1,344 lít khí (đktc). Giá tr làị ủA. 17,280. B. 14,848. C. 15,464. D. 16,480.----------- ----------Ế Trang Mã thi 008ề