Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch sử lớp 12 mã đề 518

a444e3a524e2dc6d500a1bb4c074100b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:00:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 518ềCâu 1: tiêu tranh phong trào cách ng 1930 1931 làụ ạA. ch ng qu và ch ng ph ng thu đòi dân c.ố ộB. ch ng qu và ch ng phát xít đòi dân c.ố ộC. ch ng ph ng thu a, ch ng phát xít và nguy chi tranh.ố ếD. ch ng qu đòi dân và ch ng phong ki giành ru ng cho dân cày.ố ấCâu 2: Sau Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Mĩ tri khai chi toàn đế ượ ồgì?A. Kh ng ch các ng minh thu vào Mĩ.ố ướ ộB. Đàn áp phong trào cách ng th gi i.ạ ớC. Xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ỏ ớD. Làm bá ch th gi i.ủ ớCâu 3: Phong trào tranh nhân dân châu Phi nh ng năm cu th XIX nh tiêu ch làấ ếA. xóa ch phong ki th i.ỏ B. ch ng ch nghĩa th dân ph ng Tây.ố ươC. xóa ch phân bi ch ng cỏ D. ch ng chính sách chia tôn giáo.ố ẽCâu 4: Pháp cu công vào Đà ng năm 1858 th hi ho chở ạA. “đánh th c”.ầ B. “đánh nhanh th ng nhanh”.ắC. “chinh ph ng gói nh ”.ụ D. “đánh lâu dài”.Câu 5: Bình nh mi Nam Vi Nam trong vòng 18 tháng là dung ch ho ch quân sị ựnào Mĩ (1954-1975)?ủA. Nava. B. Giônx n- Mác Namara.ơC. Bôlae. D. Xtalây- Taylo.Câu 6: Mĩ tham gia Chi tranh th gi th nh (1914- 1918) ng ki nế ệA. tuyên chi Anh.ế B. tuyên chi Pháp.ế ớC. tuyên chi c.ế D. kí hi c.ệ ướ ứCâu 7: ki nào đánh vi th ng nh nhà cệ ướ ướ đã hoàn thành Vi Nam?ở ệA. ng tuy Qu chung trong cổ ướ (4 1976).B. uy nh tên là ướ ướ ng hòa xã ch nghĩa Vi Namộ (7- 1976).C. th nh Qu khóa VIọ (6 1976).D. ngh Hi th ng chính tr th ng nh Sài Gònộ ươ ướ (11- 1976).Câu 8: Liên qu ra nh đích chính làợ ụA. phát tri quan th ng gi các c.ể ươ ướB. gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả ệC. duy trì hòa bình an ninh th gi i.ế ớD. không can thi vào công vi nào.ệ ướCâu 9: Trong Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Nh tuyên chi Mĩ trong tr nế ậA. Thái Bình ng.ươ B. Trân Châu ng.ả C. Mát-xc -va.ơ D. Oa-sinh-t n.ơCâu 10: Đâu là đánh cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta th ng hoàn toàn?ố ợA. Quân Pháp rút kh Vi Nam (1956).ế ệB. ho ch Nava phá (đông xuân 1953-1954).ế ướ ảC. Hi nh Gi nev (1954) Đông ng kí t.ệ ươ ượ ếD. Chi ch Đi Biên Ph (1954) th ng i.ế ợCâu 11: ng nào đóng vai trò ch trong “Chi Vi Nam hóa chi tranh” (1969-ự ượ ượ ế1973) qu Mĩ Vi Nam?ủ ệA. Quân ng minh.ồ B. Quân Sài Gòn.ộC. Quân Mĩ và quân ng minh.ồ D. Quân Sài Gòn và quân Mĩộ Trang Mã thi 518ềĐ CHINH TH CÊ ỨCâu 12: dung nào không ph tác ng tích cu cách ng khoa c- kĩ thu hi i?ả ạA. hay trí, các ngành xu và các vùng kinh .ổ ếB. ng th tr ng th gi i, thúc xu th toàn hóa.ở ườ ầC. xu vũ khí nhân và vũ khí hóa c.ả ọD. Phát tri giáo và đào o, nâng cao ch ng ngu nhân c.ể ượ ựCâu 13: ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng (tháng 11- 1939) chộ ươ ươ ủtr ng thành tr nươ ậA. Vi Nam ng minh.ệ B. Th ng nh dân ph Đông ng.ố ươC. Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ố ươ D. Th ng nh dân ch Đông ng.ố ươCâu 14: Th đo thâm th dân Pháp nông nghi trong cu khai thác thu haiủ ầ(1919-1929) Vi Nam là gì?ở ệA. quy xu ng lúa Nam Kì.ộ ởB. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế ảC. nông dân đi lao ch ng .ắ ềD. đo ru ng nông dân đi n.ướ ềCâu 15: Hi Bali (2 1976) đánh phát tri ch ASEAN vì Hi đã xácệ ướ ướ ướđ nhịA. nh ng chính sách i, ngo các ASEAN.ữ ướB. nh ng nguyên trong xây ng liên minh kinh quân .ữ ựC. nh ng nguyên trong chính sách ng ngo nh thu hút n.ữ ướ ốD. nh ng nguyên trong quan gi các ASEAN.ữ ướCâu 16: Ho ng yêu Nguy Ái Qu di ra vào gi năm 1920 làạ ướ ữA. tham XVIII ng xã Pháp và tham gia sáng ng ng Pháp.ự ảB. tham gia sáng Liên hi thu Pari nh ng ng dân thu a.ậ ườ ịC. yêu sách ngh Vécxai (Pháp), đòi các quy do dân ch .ư ủD. th th nh nh ng lu ng dân và thu aơ ươ ủV.Lênin.Câu 17: Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954-1975), cách ng mi Nam có vai tròộ ướ ềA. quy nh gián ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềB. quy nh nh cu kháng chi n.ế ếC. quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềD. quy nh nh cu chi ch ng chi tranh phá ho mi c.ế ắCâu 18: Nh ng giai ng xu hi ta trong cu khai thác thu th nh (1897-ữ ướ ấ1914) Pháp làủA. công nhân, nông dân, dân c.ư B. dân c, nông dân, ti n.ư ảC. công nhân, dân c, ti n.ư D. công nhân, dân c, Phong ki n.ư ếCâu 19: Trong th nh ho ch Nava (1953) Vi Nam, Pháp gi th phòng ng chi nướ ếl ượ ởA. Bắ B. Trung Bộ C. Nam Đông ngươ D. Liên khu .Câu 20: Ngu xu thân ch giai công nhân Vi Nam là tồ ừA. nông dân lĩnh canh. B. nông dân giàu có. C. nông dân canh.ự D. nông dân phá n.ị ảCâu 21: năm 1922 năm 1933 Liên Xô qu gì trong quan ngo giao?ừ ượ ạA. Thi quan các láng gi ng, phá th bao vây các qu c.ế ướ ướ ốB. Mĩ th hi chính sách bao vây, cô kinh và chính tr .ị ịC. Thi quan các láng gi ng, là ch cho phe xã ch nghĩa.ế ướ ủD. Hòa bình trung p, tích ng cách ng th gi i.ậ ớCâu 22: Tính ch kh nghĩa Yên Th (1884-1913) là gì?ấ ếA. Phong trào nông dân phát.ựB. Phong trào yêu theo tr ng phong ki n.ướ ườ ếC. Phong trào yêu theo tr ng vô n.ướ ườ ảD. Phong trào yêu theo khuynh ng dân ch n.ướ ướ ảCâu 23: Đâu là nguyên nhân ch làm ch xã ch nghĩa Liên Xô và Đông Âu?ủ ởA. ng lãnh mang tính ch quan, duy chí.ườ ủB. Ho ng ch ng phá các th thù ch.ạ Trang Mã thi 518ềC. tha hóa ph ch lãnh ng.ự ảD. Ch ch a, thay tr nh ng bi ng th gi i.ậ ướ ớCâu 24: Phát bi nào không đúng khi đánh giá ng lĩnh chính tr tiên ng?ề ươ ảA. Là ng lĩnh gi phóng dân đúng n, sáng o.ươ ạB. Đánh qu Pháp, phong ki giành dân c.ổ ộC. đúng dân và giai p.ế ấD. p, do là ng lõi.ộ ưở ốCâu 25: Bài nào cách ng tháng Tám (1945) ng ta ng vào vi gi quy tọ ượ ến đói và khó khăn tài chính trong nh ng năm 1945-1946?ạ ữA. Kêu tinh th nguy đóng góp nhân dân.ọ ủB. Phát ng nhân dân tăng gia xu t.ộ ấC. ra ng tranh phù p.ề ườ ợD. và phát huy kh đoàn dân c.ậ ộCâu 26: Đi ngh quy Ban Ch hành Trung ng ng (5 1941) so các iể ươ ộngh tr làị ướA. gác kh hi cách ng ru ng t.ạ ấB. gi quy dân trong khuôn kh ng Đông ng.ả ướ ươC. gi ng cao ng gi phóng dân c.ươ ộD. tranh chính tr chi tranh du kích.ế ếCâu 27: Nguyên hàng Vi Nam trong tranh trên bàn đàm phán ngh Gi nevắ ơ(1954) làA. phân hóa, cô cao thù.ậ ẻB. nhân nh ng gi hòa bình.ượ ữC. không vi ph p, ch quy qu gia.ạ ốD. giành th ng ng c.ả ướCâu 28: Vai trò Nguy Ái Qu cách ng Vi Nam năm 1930 làổ ầA. sáng ng ng Vi Nam.ậ ệB. so th ng lĩnh chính tr tiên.ạ ươ ầC. là gi cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ầ ớD. sáng Liên hi thu a.ậ ịCâu 29: ng cách ng nào xu hi Trung Qu th XX?ư ưở ỉA. ng duy tân.ư ưở B. Ch nghĩa Mác- Lênin.ủC. Ch nghĩa Tam dân.ủ D. ng ng.ư ưở ộCâu 30: Cu ng gi phóng dân ta th XX có đi tích là gì?ộ ướ ựA. tranh vũ trang con ng th ng ng.ấ ườ ươ ượB. duy tân, đánh đu th dân Pháp bi xã i.ứ ướ ộC. ch phong ki ng con ng chính tr hòa bình.ậ ườ ịD. Đánh đu th dân Pháp, khôi ph quân ch chuyên ch .ổ ếCâu 31: Bi sâu nh các Đông Nam và châu Phi sau Chi tranh th gi th haiế ướ ứ(1939 1945) là gì?A. các giành p.ầ ướ ượ ậB. Các xây ng nhi thành to n.ướ ướ ượ ớC. Các tham gia vào các liên minh kinh chính tr .ướ ịD. Các xây ng nhà theo nh ng con ng khác nhau.ướ ướ ườCâu 32: Đi ng ng trong ng lãnh Nguy Ái Qu so các ti nể ươ ưở ướ ềb làốA. ch con ng theo khuynh ng vô n.ự ườ ướ ướ ảB. sang ph ng Tây tìm ng c.ươ ườ ướC. nh ng Cách ng tháng Nga (1917).ả ưở ườD. xu phát lòng yêu c, chí c, dân.ấ ướ ướ ứCâu 33: Bài kinh nghi có th rút ra Chính sách kinh (1921) Liên Xô các cọ ướxã ch nghĩa làộ ủA. chuy kinh quy nhà sang kinh nhi thành ph n.ể ướ ầB. cao vai trò qu lí, đi ti kinh chính tr nhà c.ề ướ Trang Mã thi 518ềC. chuy sang kinh nhi thành ph n, do buôn bán.ể ựD. nhà qu lí, đi ti các ho ng kinh .ướ ếCâu 34: Chi tranh nh ch đã nh ng tình hình các Đông Nam nh th nào?ế ưở ướ ếA. Campuchia ng gi quy t.ấ ướ ượ ếB. Các Đông Nam có đi ki ki thi c.ướ ướC. Các ASEAN kí Hi thân thi và tác.ướ ướ ợD. Các Đông Nam tham gia các kh liên minh quân .ướ ựCâu 35: Vi Nam có th rút ra bài kinh nghi gì phát tri kinh Nh sauệ ảChi tranh th gi th hai (1939-1945)?ế ứA. Xây ng kinh ch chú tr ng công nghi quân .ự ựB. ng quy chính quy n, tranh th ngu bên ngoài.ủ ựC. Coi tr ng giáo vì con ng là quý nh t, là nhân quy nh hàng u.ọ ườ ầD. Ch nh xu xu kh u, phát tri ngo th ng.ỉ ươCâu 36: dung nào đây ướ không ph là tiêu chi ch Biên gi thu đông năm 1950?ả ớA. Tiêu hao sinh ch, gi phóng vùng Tây c.ự ắB. ng, ng căn Vi c.ở ắC. Khai thông ng sang Trung Qu và th gi i.ườ ớD. Tiêu di ph quan tr ng sinh ch.ệ ịCâu 37: Chính sách ngo Hítle nh ng năm 30 th XX đã gây ra qu gì nhânố ớlo i?ạA. Chi tranh th gi th hai bùng .ế B. Ch nghĩa phát xít th ng th trên th gi i.ủ ớC. Chi tranh nhân di t.ế D. Là ngu mâu thu Đông- Tây.ồ ẫCâu 38: Thách th to ra cho ng ng Vi Nam vào nh ng năm 80 th XX làứ ỉgì?A. Phát tri khoa kĩ thu t.ể B. nh phát tri kinh .ẩ ếC. Ti hành c.ế ướ D. ng quan ngo i.ở ạCâu 39: Th ti tranh ngo giao ng ng Vi Nam có th rút ra bài là gì?ự ọA. Th ng trên bàn đàm phán ghi nh các quy dân n.ắ ảB. Th ng quân có tác ng th ng trên bàn đàm phán.ắ ợC. Th ng trên bàn đàm phán thúc chi th ng quân .ắ ựD. Th ng quân có nghĩa quy nh th ng trên bàn đàm phán.ắ ợCâu 40: Đi khác nhau gi chi “Chi tranh bi t” “Chi tranh ”ể ượ ộc Mĩ Vi Nam (1954-1975) là vủ ềA. ph ng ti chi tranh.ươ B. ng ch u.ự ượ ếC. quế D. lãnh o.ố ạ------------------H T-----------------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ Trang Mã thi 518ề