Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch sử lớp 12 mã đề 503

a55eff5f04d7ccf54ad09e9750a9fa0d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 15:47:48 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 503ềCâu 1: Phong trào nông dân Yên Th trong th gian bao lâu?ế ờA. 10 năm. B. 40 năm. C. 30 năm.ầ D. 20 năm.ầCâu 2: Khuynh ng xu hi Vi Nam th XX, do các sĩ phu yêu cướ ướ ướti ti nh làế ậA. ng.ạ B. cách.ả C. vô .ả D. dân ch n.ủ ảCâu 3: Cu hành quân mang tên “Gianx Xiti” ti hành trong chi chi tranh nào aộ ượ ượ ủMĩ mi Nam Vi Nam?ở ệA. “Vi Nam hóa chi tranh” (1969 1973).ệ B. Chi tranh (1965 1968).ế ộC. “Ch tranh ph ng” (1954 1960).ế ươ D. “Chi tranh bi t” (1961 1965).ế ệCâu 4: thù ch phong trào gi phóng dân Mĩ Latinh sau chi tranh th gi th haiẻ ứlàA. ch nghĩa th dân cũ.ủ B. ch phân bi ch ng c.ế ộC. ch nghĩa th dân i.ủ D. ch nghĩa qu c.ủ ốCâu 5: Hình th tranh Vi Nam Quang ph trong nh ng năm Chi tranh th gi th nh tứ ấlàA. tranh chính tr .ấ B. ng vũ trang.ạ ộC. tranh ngh tr ng.ấ ườ D. tranh văn hóa ng.ấ ưởCâu 6: Chi tranh th gi th hai (1939 1945), đánh chi Ba Lan ng chi cứ ượgì?A. Đánh ch c, ti ch c.ắ B. Đánh lâu dài.C. Chi tranh ch nhoáng.ế D. Đánh nhanh th ng nhanh.ắCâu 7: ki đánh Nguy Ái Qu thanh niên yêu tr thành chi sĩ ngự ướ ộs làảA. tham gia sáng ng ng Pháp.ậ ảB. thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ậ ạC. thành ng ng Vi Nam.ậ ệD. ng Qu ng n.ủ ảCâu 8: ngh th nh Ban Ch hành Trung ng lâm th ng ng Vi Nam (10 –ộ ươ ệ1930) quy nh tên ng thànhế ảA. ng Liên Vi t.ả B. ng Lao ng Vi Nam.ả ệC. ng hi n.ả D. ng ng Đông ng.ả ươCâu 9: dung cách nào Nh (1868) xem nh chìa khóa cho công cu hi iộ ượ ạhóa Nh t?ủ ậA. Chính tr .ị B. Văn hóa. C. Giáo c.ụ D. Kinh .ếCâu 10: Giai đo th hai cu cách ng khoa kĩ thu hi di ra ch trên lĩnh cạ ựnào?A. thu t.ỹ B. Giao thông i.ậ C. Thông tin liên c.ạ D. Công ngh .ệCâu 11: Sau th ng mùa Xuân 1975, nhi thi hàng Vi Nam là gì?ạ ệA. ng quan ngo giao các c.ở ướB. nh tình hình chính tr xã mi Nam.Ổ ềC. Kh ph qu chi tranh và phát tri kinh .ắ ếD. Th ng nh nhà c.ố ướ ướCâu 12: ngh nào ng ng Đông ng th kì 1939 1945 đánh chuy nộ ươ ểh ng quan tr ng, nhi gi phóng dân lên hàng u?ướ Trang Mã thi 503ềĐ CHINH TH CÊ ỨA. ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (11 1940).ộ ươ ươB. ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (11 1939).ộ ươ ươC. ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (5 1941).ộ ươ ươD. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng (3 1945).ộ ườ ươ ươCâu 13: Mĩ ng can thi sâu và “dính líu” tr ti vào cu chi tranh xâm Đôngừ ướ ượD ng (1945 1954) ho ch quân nào?ươ ựA. ho ch Bôlae.ế B. ho ch Navaế .C. ho ch lát tátxinhiế D. ho ch veế .Câu 14: Chính quy cách ng đã ng bi pháp nào gi quy khó khăn tài chính sauề ềCách ng tháng Tám năm 1945?ạA. Kêu tăng gia xu t.ọ B. Cho hành ti Vi Nam trong c.ư ướC. Bãi thu thân và các th thu vô lý khác.ỏ D. Ra nh gi tô, gi thu .ắ ếCâu 15: Theo th thu các ng qu ngh Ianta (2-1945), Đông Nam thu ph viỏ ườ ạnh ng aả ưở ủA. các ph ng Tây.ướ ươ B. các Đông Âu.ướC. Mĩ, Anh và Liên Xô. D. c, Pháp và Nh n.ứ ảCâu 16: Trong cu khai thác thu th hai Đông ng (1919 1929), th dân Pháp uộ ươ ầt nhi nh vào ngành nào?ư ấA. Công nghi p.ệ B. Giao thông i.ậ C. Th ng nghi p.ươ D. Nông nghi p.ệCâu 17: Bi pháp xem nh “x ng ng” trong chi “Chi tranh bi t” (1961 –ệ ượ ươ ượ ệ1965) Mĩ mi Nam Vi Nam làủ ệA. tăng nhanh ng quân Sài Gòn.ự ượ ộB. ti hành dân, chi c”.ế ượC. tăng ng vi tr quân .ườ ựD. ng chi thu “tr thăng n”, “thi xa n”.ử ậCâu 18: Đâu là duyên Chi tranh th gi th nh (1914 1918)?A. Mâu thu gi các qu thu a.ẫ ướ ịB. Các qu hình thành hai kh quân p.ướ ậC. phát tri không các n.ự ướ ảD. Thái Áo- Hung ph Xéc bi ám sát.ử ửCâu 19: ác Tây Âu liên kinh nhau nh ng năm 50 th XX ướ ch uủ ếnh mằA. thoát kh thu vào Mĩ.ầ B. nh tranh các ngoài khu c.ạ ướ ựC. kh ng nh nh và ti kinh .ẳ D. thành Nhà chung châu Âu.ậ ướCâu 20: ngh th 21 (7 1973), ng ch tr ng lãnh cách ng mi Nam Vi tạ ươ ệNam tranh trên nh ng tr nào?ấ ậA. Chính tr ngo giao.ị B. Quân ngo giao.ự ạC. Quân chính tr ngo giao.ự D. Chính tr quân .ị ựCâu 21: Đi gi ng nhau trong chính sách ngo các ng th ng Mĩ (t H. Truman nể ếR. Níchx n) làơA. xác tr th gi có cho Mĩ.ậ B. th hi chi “Cam và ng”.ự ượ ộC. chu ti hành “Chi tranh ng c”.ẩ D. theo đu “Ch nghĩa ch tr ng”.ổ ốCâu 22: ng ng M.Gan-đi nhân dân ng ng vìư ưở ượ ưở ứA. nhân dân không mu th t, hi sinh ng máu.Ấ ươB. phù đi dân và tôn giáo .ợ ộC. dàng th hi lúc, i, trong hoàn nh.ễ ảD. ch có ng tranh vũ trang đúng n.ư ườ ắCâu 23: Đi khác trong chính sách ngo Liên Xô chính sách ngo vàể ộCampuchia sau Chi tranh th gi th hai làế ứA. “đ nh ng Âu Á”.ị ướ B. trung p, ti nh vi tr phía.ậ ọC. hòa bình, trung p.ậ D. hòa bình, tích c.ựCâu 24: Hi nay ch nào Vi Nam có ch năng và đoàn toàn dân?ệ ếA. tr qu Vi Nam.ặ B. tr Liên Vi t.ặ Trang Mã thi 503ềC. tr Dân th ng nh t.ặ D. tr Dân Vi Nam.ặ ệCâu 25: Đi gi ng nhau thái tri đình Hu trong hai chi th ng Gi quânể ủdân Kì cu th XIX làắ ỉA. nuôi ng thu Hà ng con ng th ng thuy t.ả ưở ườ ươ ếB. ch ng kí Pháp hi gi ng ch quy dân c.ủ ướ ộC. kiên quy tranh Pháp không ch quy dân c.ế ộD. dàn tr quân các trí ti chi u.ả ấCâu 26: Ti khách quan thu cho bùng và th ng Cách ng tháng Ngaề ườnăm 1917 là gì?A. Giai vô Nga đã tr ng thành, lãnh cách ng.ấ ưở ạB. Ch nghĩa xã khoa đã ng sâu vào giai công nhân Nga.ủ ấC. Các qu tham gia Chi tranh th gi th nh t.ướ ấD. Ch phong ki châu Âu kh ng ho ng, suy u.ế ếCâu 27: dung nào ph ánh đúng nghĩa th ng cu Ti công chi năm 1972 aộ ượ ủquân dân mi Nam Vi Nam?ề ệA. ra ngo cu kháng chi ch ng Mĩ.ở ướ ốB. Giáng đòn ng vào ng quân và qu sách “bình nh”c Mĩ.ộ ủC. Bu Mĩ ph tuyên “Mĩ hoá” tr chi tranh Vi Nam.ộ ệD. Bu Mĩ ng ng ném bom phá mi trong 12 ngày đêm.ộ ắCâu 28: Chi ch Vi thu đông 1947 th hi cách đánh nào ta?ế ủA. Đánh công kiên. B. Đánh đi di vi n.ể ệC. Đánh du kích ng ngày.ắ D. Đánh công n.ồCâu 29: Cu kh ng ho ng kinh 1929 1933 ph ánh quy lu gì các qu c?ộ ướ ốA. Kh ng ho ng di ra do quá cung.ủ ượB. phát tri kinh không ng u.ự ềC. Kh ng ho ng th ng xuyên do xu theo ho ch.ủ ườ ạD. Kh ng ho ng, suy thoái theo chu kì.ủ ảCâu 30: Ch tr ng “vô hóa” Vi Nam Cách ng Thanh niên ươ không góp ph nầA. thúc ra ch Vi Nam Qu dân ng.ẩ ảB. lôi kéo tay sai ng Vi trong quân Pháp đi theo cách ng.ườ ạC. thúc phong trào công nhân Vi Nam chuy phát sang giác.ẩ ựD. thúc phân hóa Vi Nam Cách ng Thanh niên.ẩ ạCâu 31: Bi pháp Nguy Thành có gì khác so các ti đi tr c?ệ ướ ướA. vi giúp ngoài.ầ ướB. cánh sinh, gi phóng.ự ảC. vào Pháp làm cho ng th nh.ự ướ ườ ịD. Tranh th giúp các xã ch nghĩa.ủ ướ ủCâu 32: Nh nh nào là đúng và kh ng ngày 11 2001 Mĩ?ậ ướA. Các Đông Nam đang ng tr nguy công và kh ng .ướ ướ ốB. Mĩ luôn ng tr nguy kh ng và an ninh chính tr đe a.ướ ướ ọC. Mĩ và các Tây Âu luôn ng tr nguy công và kh ng .ướ ướ ốD. Ch nghĩa kh ng không ch là riêng Mĩ mà là chung toàn th ướ ếgi i.ớCâu 33: ng chi cách ng Vi Nam khi ng ng ra năm 1930 nườ ượ ếnay làA. gi phóng dân c, gi phóng giai p.ả ấB. dân p, dân quy do.ộ ựC. dân li ch nghĩa xã i.ộ ộD. dân giàu, nh, xã công ng, dân ch văn minh.ướ ủCâu 34: Nhi tr th kì cách ng 1936 1939 so th kì 1930 1931 ngệ ướ ảC ng Đông ng có đi khác là gì?ộ ươ ểA. Ch ng ch ph ng thu a, ch ng phong ki n, ch ng chi tranh.ố ếB. Ch ng ch ph ng thu a, ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ố ếC. Ch ng qu c, ph ng tay sai.ố Trang Mã thi 503ềD. Ch ng qu c, ch ph ng thu và tay sai.ố ịCâu 35: Vì sao cu tranh nhân dân Nam Phi ch ng ch phân bi ch ng sau Chi nộ ếtranh th gi th hai thu dung phong trào tranh gi phóng dân c?ế ộA. Sau khi ch phân bi ch ng c, nhân dân Nam Phi gi phóng.ậ ượ ảB. Ch phân bi ch ng là ch nghĩa th dân trá hình.ế ựC. Nhân dân Nam Phi giúp các châu Phi xóa ch phân bi ch ng c, giành p.ướ ậD. Ch phân bi ch ng đã th ng tr lâu dài nhân dân Nam Phi.ế ịCâu 36: Nh xét nào sau đây là đúng vai trò ba ch ng (1929) cách ngậ ạVi Nam?ệA. Đánh ngo vĩ cách ng Vi Nam.ấ ướ ệB. Chu cho th ng cách ng Vi Nam.ẩ ệC. Chu tr ti cho ra ng ng Vi Nam.ẩ ệD. Cách ng Vi Nam có ngũ cán ng viên kiên trung.ạ ảCâu 37: Th ti cách ng Vi Nam sau ngày 1945 ngày 19 12 1946 ph ánhự ảquy lu nào ch dân Vi Nam?ậ ệA. ng đi đôi gi c.ự ướ ướ B. Kiên quy ch ng gi ngo xâm.ế ạC. Luôn gi ng ch quy dân c.ữ D. trong quan ngo i.ề ạCâu 38: Vì sao vi th hi Chính sách Kinh Nga Xô vi năm 1921 tệ ướ ừnông nghi p?ệA. Vì các ph nông nghi đáp ng nhu xu kh c.ả ượ ướB. Vì Nga mu nông nghi tr thành ngành kinh mũi nh n.ố ọC. Vì nông dân chi ng tuy trong xã i.ế ượ ộD. Vì chính sách tr ng thu ng th th đang làm nhân dân bình.ư ươ ấCâu 39: khác nhau gi ch Vi Nam Cách ng Thanh niên và Vi Nam Qu cự ốdân ng làảA. khuynh ng cách ng.ướ B. hình th tranh.ứ ấC. thành ph tham gia.ầ D. bàn ho ng.ị ộCâu 40: Chính tr Trung ng ng ra ho ch gi phóng mi Nam Vi Nam trong hai nămộ ươ ệ(1975-1976), nh ng nh nh “c năm 1975 là th đã kh ng như ịA. tính đúng n, sáng và linh ho ng.ắ B. tính quy li t, hi ng.ế ảC. tính th ng nh và kiên nh ng.ố D. tính trong ch và ng nh ng.ạ ả------------------H T-----------------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ Trang Mã thi 503ề