Đề thi thử THPT QG Môn Lịch sử lớp 12 mã đề 327

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 17:00:07 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang Mã 638ềTR NG THPTCHUYÊN ƯỜLÊ NG PHONGỒĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA 2018 1Ề ẦNăm c: 2017 2018ọMôn: ch p: 12 THXHị ớTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao Mã thi: 638ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ Câu 1. dung nào sau đây ph ánh đúng nguyên nhân khác nhau phát tri kinh tộ ếc Nh và các Tây Âu sau Chi tranh th gi th hai?ủ ướ ứA. lãnh o, qu lý có hi qu nhà c. ướ B. ng các bên ngoài.ậ ốC. Áp ng thành khoa kĩ thu t.ụ D. Chi phí cho qu phòng th p.ố Câu 2. Th ti xây ng ph ng trong kháng chi ch ng th dân Pháp (1945- 1954) đự ươ ểl cho ng ta bài vạ ềA. xây ng văn hóa xã ch nghĩa.ự B. xây ng kinh th tr ng.ự ườC. tăng ng tác qu .ườ D. phát huy nh toàn dân.ứ Câu 3. trong nh ng giúp kinh các Tây Âu phát tri nhanh chóng vàoộ ướ ểth niên 50 aủ th XX làế ỉA. tác hi qu trong khuôn kh ng ng châu Âu.ự ồB. các Tây Âu mua ng phát minh, sáng ch ngoài.ướ ướC. các đoàn kinh Tây Âu có xu t, nh tranh n.ậ ớD. các Tây Âu giá thành ph tiêu th nhanh hàng hóa.ướ Câu 4. cu tháng 1954, ch Vi Nam ti công vào phân khu trung tâm pừ ậđoàn đi Đi Biên Ph đích ch là ếA. bu Pháp ph ch nh đàm phán.ộ B. bao vây, chia t, kắ ng ch ch.ố ịC. giành th ch ng trên chi tr ng.ế ườ D. phân tán cao ng quân Pháp.ộ ượ Câu 5. Đi khác nhau gi Phan Châu và Phan Châu Trinh quá trình gi phóngể ảdân làộA. Phan Châu ch tr ng dân, Phan Châu Trinh ch tr ng dânộ ươ ướ ươ ứr c.ồ ướB. Phan Châu ch tr ng gi phóng dân c, Phan Châu Trinh ch tr ng ti hành iộ ươ ươ ảcách dân ch Vi Nam.ủ ệC. Phan Châu ch tr ng thi ch quân ch hi n, Phan Châu Trinh chộ ươ ủtr ng thi ch ng hòa.ươ ộD. Phan Châu ch mu đánh đu th dân Pháp, Phan Châu Trinh ch mu giaiộ ổc phong ki n.ấ Câu 6. Vi gi quy qu kh ng ho ng kinh 1929ệ 1933 đã tác ng gì quan ngo iộ ạgiao gi các ng qu n?ữ ườ ảA. Ti con ng tác, ngh .ế ườ B. Ti con ng hòa bình.ế ườC. Chuy bi ngày càng ph p.ể D. Ti con ng tác.ế ườ Câu 7. Nh th Nguy Thành trong giai đo 1911- 1917 so các nhà yêu cậ ướti là về ềA. khuynh ng c.ướ ướ B. xác nh và thù.ị ạC. tiêu tranh tr t. ướ D. hình th tranh.ứ Câu 8. Bài kinh nghi nào cu kháng chi ch ng Mĩ ng trongọ ướ ượ ụcông cu xây ng tr qu Vi Nam hi nay?ệA. lãnh ng ng đúng n.ự ườ ắB. nh dân nh th i.ế ạC. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộD. Phát huy nh đoàn toàn dân.ứ Câu 9. Trong th gian di ra Chi tranh th gi th nh (1914-1918), công th ng nghi vàờ ươ ệgiao thông Vi Nam có đi ki phát tri vìậ ểA. th dân Pháp ch phát tri công nghi ph chi tranh.ự ếTrang Mã 638ềB. hàng hóa nh kh chính qu Pháp sang Đông ng gi m.ậ ươ ảC. th dân Pháp ch phát tri đi cao su và khai .ự ỏD. Pháp ng quy n, cho ng Vi do kinh doanh.ư ườ Câu 10. Nh nh nào đây chính sách đậ ướ ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi iạ ớth hai nh ng năm 70 th XX là đúng?ứ ỉA. Tích c, ti .ự B. Hòa hoãn, tích c.ự C. Hòa bình, trung p.ậ D. Trung p, tích c.ậ Câu 11. Ho ng nào sau đây không ph là ho ng Vi Nam trong phong trào dânả ệt dân ch nh ng năm 1919-1925?ộ ữA. Thành ng hi n.ậ B. Thành Ph Vi t.ậ ệC. chay Hoa ki u.ẩ D. Ch ng quy ng Sài Gòn.ố Câu 12. Năm 1961, Mĩ ng vi ch "Liên minh vì ti " Mĩ Latinh nh mề ướ ằA. kh ng ch nô ch các Mĩ Latinh.ố ướB. đàn áp phong trào ch ng Mĩ nhân dân các Mĩ Latinh.ố ướC. ngăn ch nh ng cách ng Cu-ba.ặ ưở ạD. giúp các Mĩ Latinh phát tri kinh .ỡ ướ Câu 13. Đi gi ng nhau trong Ngh quy ngh Ban ch hành Trung ng ngể ươ ảl th 15 (1-1959) và Ngh quy ngh Trung ng ng th 21 (7-1973) là uầ ươ ềA. quy nh phát ng toàn dân ng kh nghĩa giành chính quy n.ế ềB. nh nh thù nhân dân mi Nam là qu Mĩ và tay sai.ậ ốC. quy nh ng cách ng mi Nam.ế ềD. kiên quy tranh trên ba tr n: quân chính tr ngo giao.ế Câu 14. Đi trong quan ngo các Tây Âu hi nayể ướ làA. chú ng quan các phát tri và các Đông Âu.ở ướ ướB. ng quan các phát tri khác và các đang phát tri n.ở ướ ướ ểC. ăng ng ph thu vào Mĩ và ch ng quan các n.ườ ướ ảD. ng ch nh ng Mĩ, ng quan các Mĩ Latinh.ố ưở ướ Câu 15. dung nào đây là bài xuyên su ti trình cách ng Vi Nam nămộ ướ ừ1930 nay?ếA. tranh chính tr tranh vũ trang.ế ấB. Cô p, phân hóa cao hàng ngũ thù. ẻC. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộD. Tranh th ng qu .ủ Câu 16. Nguy Ái Qu rút ra "mu gi phóng, các dân ch có th trông vàoễ ượ ượ ậl ng thân mình" ki nự ượ ệA. th dân và thu Lê-nin.ọ ủB. sáng ra liên hi các dân thu a.ậ ịC. gia nh Qu ng và tham gia thành ng ng Pháp.ậ ảD. ngh Vécxai yêu sách nhân dân An Nam.ử Câu 17. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng năm 1936, chộ ươ ươ ủtr ng thành pươ ậA. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươB. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươC. tr Vi Nam ng minh.ặ ồD. tr Dân ch Đông ng.ặ ươ Câu 18. Âm Mĩ khi cu hành quân Gianx Xiti đánh vào căn ng Minh Châuư ươ(B Tây Ninh) trong Đông Xuân 1966 1967 nh mắ ằA. thu vùng gi phóng ta, ng ng " chi c".ẹ ượB. giành th ng quân quy nh th trên bàn đàm phán.ắ ếC. tiêu hao ch ta, giành th ch ng trên chi tr ng.ủ ườD. tiêu di quân ch và quan não ta mi Nam.ệ Câu 19. Tháng 5/1945, nh ng ch nào đây nh thành Vi Nam gi phóng quân?ữ ướ ảA. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và du kích Ba .ộ ơB. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và Cao ng.ộ ằTrang Mã 638ềC. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ ốD. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ Câu 20. trong nh ng đi khác nhau gi chi ch Cộ hí Minh (1975) chi ch Đi nệBiên Ph (1954) Vi Nam làủ ệA. quy tâm giành th ng i.ế B. bàn chi ch.ị ịC. huy ng ng.ự ượ D. quân .ế Câu 21. Ba ch ng trình kinh ươ ượ ng ta ra trong ho ch nhà ướ năm (1986 -1990) làA. ng th th ph m, hàng may và hàng th n.ươ ảB. ng th th ph m, hàng may và hàng xu kh u.ươ ẩC. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng th n.ươ ảD. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu kh u.ươ Câu 22. Nhân quan tr ng nh quy nh th ng công cu ta làố ướA. coi tr ng giáo c, khoa kĩ thu là qu sách hàng u.ọ ầB. xu th phát tri th gi i.ắ ượ ớC. th qua thách th ti lên.ắ ượ ượ ướ ếD. lãnh ng ng Vi Nam.ự Câu 23. Sau Chi tranh th gi th nh t, yêu thi nh giai nông dân Vi Namế ệtrong nh là gì?ố ướA. Các quy dân ch .ề B. Ru ng t.ộ C. Hòa bình. D. dân c.ộ Câu 24. Vi Mĩ tuyên "phi Mĩ hóa"chi tranh xâm Vi Nam đánh th aệ ượ ủchi chi tranh nào?ế ượ ếA. " Chi tranh bi tế " B. " Đông ng hóa chi tranhươ " .C. " Chi tranh bế " D. " Vi Nam hóa chi nệ ếtranh " Câu 25. ngh Muy-ních (29-9-1938) bàn dung ch nào?ộ ếA. Tr vùng Xuy-đéc cho ch cu thôn tính châu Âu.ả ộB. Sáp nh Ti Kh vào ch cu thôn tính châu Âu.ậ ộC. Trao vùng Xuy-đéc cho c, ch cu thôn tính châu Âu.ứ ộD. Ch xâm chi Ti Kh và các ho ng thôn tính châu Âu.ạ Câu 26. Cu ng tuy Qu chung (25-4-1976) có nghĩa gì?ộ ướA. qu th ng 30 năm chi tranh gi (1945-1975).ế ướB. tiên nhân dân th hi quy mình.ầ ướ ủC. th hai cu ng tuy ch trong c.ầ ượ ướD. Là quan tr ng cho th ng nh Nhà c.ộ ướ ướ ướ Câu 27. ki tr ng nào đã ra ngo trong ch dân Vi Nam?ự ướ ệA. Chi ch ch Đi Biên Ph 1954 th ng i.ế ợB. Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công.ạC. Th ng ng ti công và xuân 1975.ắ ậD. ng ng Vi Nam ra năm 1930.ả Câu 28. sao nói: Hòa bình, nh, tác phát tri là th các dân khi cạ ướvào th XXI?ế ỉA. môi tr ng hòa bình các dân tác và phát tri t.ạ ườ ặB. đi ki chính tr nh phát tri kinh cho qu gia, dân c.ạ ộC. Ngăn ng nguy chi tranh, đi ki cho các phát tri kinh .ừ ướ ếD. Ch tình tr ng gi hai th ng xã i: TBCN và XHCN.ấ Câu 29. Nh ng lĩnh th dân Pháp chú tr ng trong ch ng trình khai thác thu nữ ượ ươ ầth nh (1897-1914) Đông ng làứ ươA. nông nghi p, công nghi p, giao thông.ệ B. nông nghi p, công nghi p, th ng nghi p.ệ ươ ệC. nông nghi p, khai ngân hàng.ệ D. nông nghi p, th ng nghi pươ giao thông. Câu 30. đích chính Mĩ trong vi kí Hi an ninh Mĩ Nh (1951) làụ ướ ậA. th cân ng chi quân gi Mĩ và Nh n. ượ ảB. giúp Nh an ninh, duy trì hòa bình khu Đông Á. ướ ắTrang Mã 638ềC. ch ng các XHCN và phong trào gi phóng dân Vi Đông. ướ ễD. thúc ch chi đóng ng minh trên lãnh th Nh n. Câu 31. ngh Ban Ch hành Trung ng th 15 (1-1959) ng Lao ng Vi Nam đãộ ươ ệthông qua quy nh nào?ế ịA. Dùng tranh ngo giao đánh chính quy Mĩ Di m.ấ ệB. ng cách ng đánh chính quy Mĩ Di m.ử ệC. Đánh chính quy Mĩ Di ng con ng hòa bình.ổ ườD. Nh giúp ngoài đánh Mĩ Di m.ờ ướ Câu 32. Khuynh ng cách ng vô th ng th trong phong trào cách ng Vi Nam nămướ ệ1930 vìA. là khuynh ng cách ng tiên ti n, phù th ti n.ướ ễB. khuynh ng cách ng dân ch đã ướ không còn phù pợ .C. gi quy nh ng mâu thu xã Vi Nam. ượ ệD. đáp ng nguy ng ượ đông nhân dân Vi Namệ Câu 33. dung nào đây ướ không ph là âm qu Mĩ khi kí th dân Phápả ự"Hi phòng th chung Đông ng"?ệ ướ ươA. ng cu chi tranh xâm Đông ng.ở ượ ươB. Giúp th dân Pháp th hi ho ch ve.ự ơC. ng thay chân Pháp Đông ng.ừ ướ ươD. Giúp th dân Pháp ti theo đu chi tranh.ự Câu 34. Chính sách kinh nào không ph do chính quy Xô Vi Ngh Tĩnh th hi trongế ệnh ng năm 1930-1931?ữA. cách ru ng t.ả B. Xóa cho ng nghèo.ợ ườC. Chia ru ng công cho dân cày.ộ D. Bãi thu thân. Câu 35. Trong xu th toàn hóa, nâng cao hi qu và nh tranh kinh Vi tế ệNam ph làm gì?ầ ảA. Thu hút đố uầ ngoài.ư ướ B. Ti hành cách sâu ng.ế ộC. tác,ợ ngoài.ầ ướ D. Khai thác tài nguyên có n.ế Câu 36. Nguyên nhân tr ti tan rã phong trào Đông Duự (1904-1908) là doA. ch Duy tân còn non u, ch có ng rõ ràng.ổ ườ ốB. câu th dân Pháp và Chính ph Nh t.ự ậC. ng tham gia Duy tân ch nh.ự ượ ạD. các thành niên sang Nh không ch gian kh .ậ Câu 37. Hi nh nh ng quan gi Đông và Tây kí (11- 1972)ệ ượ ếcó nghĩa nh th nào?ư ếA. Ch tình tr ng Chi tranh nh châu Âu.ấ ởB. Ch tình tr ng gi haấ phe châu Âu.ởC. Làm cho tình hình châu Âu căng th ng.ớ ẳD. Đánh tái th ng nh c.ấ ướ Câu 38. Phong trào dân ch 1936-1939 Vi Nam là phong tràoủ ộA. không mang tính dân c.ộ B. ch có tính dân ch .ỉ ủC. có tính ch dân c.ấ D. không mang tính cách ng.ạ Câu 39. Theo th thu các ng qu ngh Ianta (2-1945), Đông Nam thu cỏ ườ ộph vi nh ng aạ ưở ủA. các ph ng Tây.ướ ươ B. Mĩ, Anh và Liên Xô.C. Mĩ, Pháp và Liên Xô. D. các Đông Âu.ướ Câu 40. Cu chi ch ng Pháp các dân binh Gia nh (2/1859) đã làm th kộ ếho ch nào Pháp?ạ ủA. ho ch "đánh nhanh th ng nhanh".ế B. ho ch "chinh ph ng gói nh ".ế ỏC. ho ch "đánh ch c, ch th ng thì đánh".ế D. ho ch "đánh lâuế ạdài". ---------------H T---------------Ế(Thí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm)ượ ảTrang Mã 638ề